חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס״ה–2004


ק״ת תשס״ה, 6.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א(א) ו־34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953 (להלן – החוק), לאחר היוועצות בועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אישור“ – אישור השר להנהגתו של שבוע לימודים מקוצר לפי סעיף 4א לחוק;
”בית ספר“ – מוסד חינוך רשמי, למעט גן ילדים ומוסד לחינוך מיוחד, כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988;
”שבוע מקוצר“ – שבוע לימודים של פחות משישה ימים במוסד חינוך רשמי.
משך שבוע מקוצר
שבוע מקוצר יהיה של חמישה ימים בשבוע שיתקיימו בימים א׳ עד ה׳ בשבוע, למעט בבתי הספר במגזר הלא יהודי שבהם יותאמו ימי השבוע ליום החופשי המקובל על רוב האוכלוסייה במוסד או ביישוב.
כללים לאישור שבוע מקוצר
אישור יכול שיינתן בהתקיים כל אלה:
(1)
הוגשה בקשה בידי רשות החינוך המקומית, באישור מנהל המחוז, המתייחסת לבתי ספר שבתחומה; יכול שהבקשה תתייחס לבית ספר אחד או יותר;
(2)
יישמר היקף שעות ההוראה, כמפורט להלן:
(א)
סך כל שעות הלימוד בשבוע המקוצר לא יפחת מסך כל שעות הלימוד בשבוע בן שישה ימי לימודים, אשר נהג במועד המעבר משישה ימי לימודים לשבוע מקוצר לפי תקנה 2;
(ב)
בבית הספר תתקיים הפסקת אוכל בצהריים;
(ג)
ברשות חינוך מקומית שבתחומה חל חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ״ז–1997, לא יפחת מספר שעות הלימוד מ־41 שעות בשבוע, בכפוף להוראות סעיף 3(ב) לחוק האמור;
(3)
רשות החינוך המקומית הגישה, באישור מנהל המחוז, תכנית חינוכית ליום השישי בשבוע לכלל התלמידים; עלות הפעילות לגני ילדים וכיתות א׳ עד ג׳ לא תושת על ההורים;
(4)
רשות החינוך המקומית קיימה היוועצות עם הארגון היציג של המורים ועם ועד ההורים, הנוגעים בדבר, לפני הגשת הבקשה, ובהיעדר ארגון יציג וועד כאמור – עם נציגי המורים וההורים הנוגעים בדבר, והיא צירפה לבקשתה מסמך המסכם את הדיונים שנערכו במסגרת ההיוועצות האמורה.
תוקף האישור
תוקפו של אישור יהיה לשנת לימודים אחת, וניתן לחדשו.
תחולה
תקנות אלה יחולו על בתי ספר בחינוך הממלכתי בלבד.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


כ״א באלול התשס״ד (7 בספטמבר 2004)
  • לימור לבנת
    שרת החינוך התרבות והספורט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.