חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב – מגרשי אחסנה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב – מגרשי אחסנה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב – מגרשי אחסנה), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 616; תשס״ח, 676; תשס״ט, 291; תש״ע, 590; תשע״א, 320.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 57א(ב)(2) ו־57ו לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובהתייעצות עמו, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


אחסנת רכב
(א)
רכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש (להלן – ההודעה), רשאי שוטר להורות לבעל הרכב, או למי שהרכב ברשותו באותה שעה, להעבירו או לגררו למגרש אחסנה שאושר לכך בהתאם לתקנות אלה, בתוך פרק זמן סביר שיינקב בהודעה (להלן – מגרש אחסנה).
(ב)
מגרש האחסנה שיאוחסן בו הרכב, ייקבע בהתחשב בהצעתו של הנהג, מבין מגרשי האחסנה שיש בהם, באותה שעה, מקום לאחסון הרכב, ולאחר שהוצג לפניו המידע אודות מיקומם של מגרשי האחסנה והוצאות האחסנה בכל אחד מהם.
(ג)
לא הועבר הרכב למגרש אחסנה בתוך פרק הזמן הנקוב בהודעה או בצו איסור שימוש, רשאי קצין משטרה לגררו או להורות לגררו למגרש אחסנה באמצעות גורר שאושר לכך בהתאם לתקנות אלה (להלן – גורר), ובלבד שהבטיח כי הגורר נקט אמצעי זהירות סבירים הדרושים להבטיח את בטיחות הגרירה ולמנוע נזק לרכב בעת גרירתו.
(ד)
איסור השימוש יחל במועד מתן ההודעה ואולם בחישוב התקופה הנקובה בהודעה לא תבוא במנין התקופה שחלפה עד העמדת הרכב במגרש האחסנה.
מגרש אחסנה
(א)
כמגרש אחסנה ישמש רק מגרש חניה שראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל (להלן – ראש מת״ן) אישר כי הוא מתאים לאחסנה ושמירה של כלי רכב, וכי מפעיל מגרש האחסנה זכה במכרז להפעלת מגרש אחסנה שפרסמה המשטרה והוא עומד בתנאים שנקבעו בתקנות אלה ובתנאי המכרז; העתק ממפרט המכרז יועמד לעיון הציבור באגף התנועה של משטרת ישראל ובאתר האינטרנט של המשטרה.
(ב)
תוקפו של אישור ראש מת״ן כאמור בתקנת משנה (א), יהיה לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים, וניתן להאריכו לתקופה נוספת של עד 24 חודשים.
(ג)
לא יאשר ראש מת״ן מגרש כמגרש אחסנה אלא אם כן נתקיימו בו תנאים אלה:
(1)
הוא מגודר והכניסה אליו תהיה רק דרך כניסה מבוקרת;
(2)
הותקנה בו תאורה שתאפשר זיהוי של תנועת אנשים וכלי רכב במשך כל שעות היממה;
(3)
על מגרש האחסנה תופקד שמירה כל שעות היממה בהיקף הנדרש לצורך פיקוח על תנועת אנשים וכלי רכב;
(4)
משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה שמפעיל מגרש האחסנה ישמש בתפקיד זה.
שילוט מגרש אחסנה
(א)
מפעיל של מגרש אחסנה יציב במקום בולט לעין, בשער הכניסה למגרש האחסנה שלט בגודל בולט לעין, בעברית ובשפה נוספת, שבו יפורטו כל אלה:
(1)
שם המפעיל של מגרש האחסנה ומספר טלפון לשם התקשרות עמו ועם אדם נוסף מטעמו במשך כל שעות היממה;
(2)
שעות העבודה במגרש האחסנה;
(3)
התעריפים לתשלום בעד מתן שירותי אחסנה ובעד מתן שירותי גרירה בהתאם לתקנות אלה.
(ב)
השלט, לרבות שפת הכיתוב נוסף על השפה העברית, יאושר בידי ראש מת״ן.
מספרם של מגרשי האחסנה ומיקומם
המספר הכולל של מגרשי האחסנה לא יפחת מ־6 ולא יעלה על 20, והם ימוקמו במחוזות משטרת ישראל המפורטים להלן, כשבכל מחוז ימוקם מגרש אחד לפחות:
(1)
מחוז הצפון;
(2)
מחוזות תל אביב והמרכז;
(3)
מחוז הדרום;
(4)
מחוז ירושלים.
גודל מגרש האחסנה
גודלו של מגרש אחסנה לא יפחת מ־3 דונם.
תנאים לגורר
לא ישמש כגורר לצורך תקנה 1(ג), אלא מי שנתקיימו בו דרישות אלה:
(1)
ברשותו רכב גרר תקין ובטיחותי;
(2)
משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה שישמש גורר.
ביטול או השהיית אישור מגרש אחסנה
מצא ראש מת״ן כי במגרש אחסנה או בגורר לא מתקיימים עוד תנאים שנקבעו טרם מתן אישור כאמור בתקנה 2 או 6, לפי הענין, או נתגלו ליקויים מהותיים בפעולתו של מפעיל מגרש האחסנה או הגורר, רשאי הוא לבטל את האישור או להשהות את תוקפו, לאחר שהעביר למפעיל מגרש האחסנה או הגורר התראה בכתב, והליקויים לא תוקנו בתוך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.
תשלום הוצאות על אחסנת כלי רכב וגרירתו
(א)
בעד אחסנת כלי הרכב ישלם בעל הרכב או מי מטעמו, למפעיל מגרש האחסנה שכלי הרכב אוחסן בו, תשלום בשיעור שהציע מפעיל מגרש האחסנה במסגרת מכרז לאחסון כלי הרכב במגרש האחסנה או לפי הקבוע בתוספת, לפי הנמוך מביניהם, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.
(ב)
בעד גרירת כלי רכב ישלם בעל הרכב או מי מטעמו, לגורר שגרר את כלי הרכב או מי מטעמו, תשלום בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתוספת, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.
(ג)
רכב לא ישוחרר ממגרש אחסנה בטרם שולמו התשלומים בשל גרירת הרכב ואחסנתו, אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת.
(ד)
התשלום יבוצע במזומן, בכרטיס אשראי ובכל דרך אחרת שיורה ראש מת״ן בנהלים.
(ה)
ראש מת״ן יקבע נהלים לענין תיעוד התשלום.
(ו)
הסכומים המפורטים בתוספת יעודכנו אחת ל־18 חודשים, בשיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, ואולם אם בטרם חלפו 18 חודשים עלה המדד בשיעור העולה על 4% ממועד קביעתו או שינויו הקודם, יעודכנו הסכומים המפורטים בתוספת לפי שיעור עליית המדד החדש, לעומת המדד היסודי.
(ז)
ראש מת״ן יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שהשתנתה עקב עדכון הסכומים, לפי הוראות תקנה זו.
(ח)
בתקנה זו –
”המדד החדש“ – המדד הידוע במועדי עדכון הסכומים הקבועים בתוספת;
”המדד היסודי“ – מדד חודש ספטמבר 2005;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
[תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תש״ע, תשע״א]
(בוטלה).

תוספת

(תקנה 8(א) ו־(ב))

סכום התשלום המרבי בעד העמדת כלי רכב במגרש אחסנה לכל יום אחסון, יהיה כמפורט להלן:
(1)
רכב שמשקלו הכולל אינו עולה על 4 טון – עד 47.21 שקלים חדשים;
(2)
רכב שמשקלו הכולל עולה על 4 טון – עד 81.55 שקלים חדשים.
סכום התשלום המרבי בעד גרירת כלי רכב, יהיה כמפורט להלן:
(1)
רכב שמשקלו הכולל אינו עולה על 4 טון –
(א)
עד 257.51 שקלים חדשים ל־30 הקילומטרים הראשונים או כל חלק מהם;
(ב)
עד 5.15 שקלים חדשים לכל קילומטר נוסף.
(2)
רכב שמשקלו הכולל עולה על 4 טון –
(א)
עד 772.53 שקלים חדשים ל־30 הקילומטרים הראשונים או כל חלק מהם;
(ב)
עד 10.30 שקלים חדשים לכל קילומטר נוסף.
[תיקון: תשס״ט]
בימי מנוחה, כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948, ביום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות, התש״ט–1949, מהשעה 16:00 לפני כניסתם עד השעה 6:00 למחרתם, וכן בכל יום אחר בין השעות 22:00 ועד 6:00, סכום התשלום המרבי בעד פעולות כאמור בפרטים 1 ו־2, יהיה גבוה ב־30% מהסכום המרבי הקבוע באותם פרטים.
לכל הסכומים שבתוספת ייווסף מס ערך מוסף כדין.


כ״ג באדר התשס״ו (23 במרס 2006)
  • גדעון עזרא
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.