תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן), התשס״ח–2007


ק״ת תשס״ח, 155.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 61(ב1)(2) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”כותרת מאפיינת של קרן“ – כותרת מאפיינת ולפיה על מנהל הקרן לסווג את הקרן לפי תקנה 2(א) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס״ח–2007 (להלן – תקנות הסיווג);
”פרופיל חשיפה“ – כמשמעותו בתקנות הסיווג.
תנאים לשינוי מהותי
מנהל קרן רשאי לבצע שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו בטרם חלפו שנים עשר חודשים מהמועד שבוצע בו לאחרונה שינוי כאמור, רק בהתקיים אחד מן התנאים המפורטים להלן:
(1)
השווי הנקי של נכסי הקרן נמוך, במשך 3 חודשים רצופים, מהשווי המזערי שקבע שר האוצר לפי סעיף 46(ז)(1) לחוק, וחלפו ארבעה חודשים מהמועד שבוצע בו לאחרונה שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן;
(2)
השינוי נעשה בעקבות מיזוגה של הקרן עם קרן אחרת, העברת ניהול הקרן למנהל קרן אחר, מיזוג מנהל הקרן עם מנהל קרן אחר או העברת השליטה במנהל הקרן לאדם השולט במנהל קרן אחר או לחברה שבשליטת אדם כאמור;
(3)
חל לגבי הכותרת המאפיינת של הקרן, אחד מן השינויים המפורטים להלן:
(א)
הכותרת המאפיינת של הקרן התבטלה ואין כותרת מאפיינת מתאימה למדיניות ההשקעות של הקרן;
(ב)
הכותרת המאפיינת של הקרן התבטלה, ומנהל הקרן מבקש להתאים את מדיניות השקעות של הקרן לכותרת המאפיינת של הקרן לאחר הביטול;
(ג)
נוספה כותרת מאפיינת חדשה המגדירה קבוצה שהיא חלק מקבוצת הקרנות המאופיינת על ידי הכותרת המאפיינת של הקרן, ומנהל הקרן מעוניין להתאים את מדיניות ההשקעות של הקרן כך שתסווג לפי הכותרת המאפיינת החדשה;
(4)
השינוי נעשה אגב הקביעה, בפעם הראשונה, של פרופיל החשיפה של הקרן, והוא אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה והפדיון בקרן.
תחילה


י״ח בחשוון התשס״ח (30 באוקטובר 2007)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.