חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו"ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו"ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו״ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה), התשנ״ה–1994


ק״ת תשנ״ה, 326.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52, 54(ב) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994, (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”יום עסקים“ – הימים ראשון עד ששי בשבוע שבהם רוב הבנקים בישראל פתוחים לעסקים;
”מנהל קרן“ – כמשמעותו בסעיף 4 לחוק;
”משקיע מוסדי“ – כמשמעותו בתקנון הבורסה כאמור בסעיף 46 לחוק ניירות ערך.
דו״ח על תוצאות הצעה
דו״ח שיגיש מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעת יחידות בקרן יכלול פרטים אלה:
(1)
מספר היחידות שהוצעו, מספר היחידות שהוזמנו ומספר היחידות שהוקצו למזמינים;
(2)
מספר היחידות שהזמנתן בוטלה לפי סעיף 54(א) לחוק;
(3)
מחיר היחידה ותמורת ההצעה;
(4)
אופן הקצאת היחידות המוצעות, אם מספר היחידות המוזמנות עלה על מספר היחידות המוצעות;
(5)
מספר היחידות שהוקצו למשקיעים מוסדיים;
(6)
רכישת יחידות בידי חתם שהתחייב לרכוש מהיחידות שהוצעו על פי התשקיף, כולן או מקצתן, במידה שלא ירכוש אותן הציבור, ומספר היחידות שרכש.
מועד הגשת דו״חות
דו״ח לפי תקנה 1 ודו״ח על ביטול הצעת יחידות ועל הסיבה לביטולה יגיש מנהל קרן, ויפרסמו בעתון, לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר תום התקופה להגשת הזמנות ליחידות בהצעה ראשונה של היחידות, או לאחר היום שבו התקיים מכרז ליחידות הקרן, בהצעה אחרת.
ביטול
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (הודעת מנהל קרן סגורה על תוצאות הנפקה), התשנ״ג–1993 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


כ׳ בחשון התשנ״ה (25 באוקטובר 1994)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.