חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הרופאים (מתן מרשם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הרופאים (מתן מרשם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרופאים (מתן מרשם), התשמ״א–1981


ק״ת תשמ״א, 639; תשנ״ח, 948; תשע״א, 929.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 61(א) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז–1976 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״א]
בתקנות אלה –
”אמצעי חתימה“, ”חתימה אלקטרונית מאובטחת“, ”מסר אלקטרוני“ – כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001;
”מוסד רפואי“ – כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;
”מרשם“ – הוראה בכתב חתומה ביד רופא לספק לאדם סם או תכשיר רפואי;
”סם“ – כמשמעותו בפקודת הרוקחים;
”קופת חולים“ – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”רופא“ – רופא מורשה כמשמעותו בפקודה;
”רשם הגורמים המאשרים“ – רשם כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001;
הוראות לכתיבת מרשם רפואי [תיקון: תשנ״ח]
לא יתן רופא מרשם לאדם אלא אם נרשמו בו באותיות ברורות כל אלה:
(1)
שם הרופא, מקום עבודתו או מענו ומספרי הטלפון שלו;
(2)
מספר רשיון רופא שלו;
(3)
תאריך מתן המרשם;
(4)
שם האדם שלו מיועד המרשם ומספר תעודת הזהות שלו, מינו וגילו אם הוא מתחת לגיל 18 שנים;
(5)
פירוט מלא של הרכב הסם או שמו המקובל של התכשיר הרפואי באותיות לטיניות כתובות באותיות דפוס או מודפסות במכונת כתיבה;
(6)
הוראות שימוש לפי המינון וצורת השימוש;
(7)
הוראות חזרה על אותו מרשם אם יש צורך בכך;
(8)
חתימה וחותמת הרופא.
חתימה אלקטרונית על מרשם [תיקון: תשע״א]
לעניין תקנה 2(8) – על מרשם שהוא מסר אלקטרוני ניתן לחתום גם בחתימה אלקטרונית מאובטחת ובלבד שהתקיימו בחתימה כל אלה:
(1)
החתימה האלקטרונית המאובטחת הונפקה לרופא על ידי קופת חולים או מוסד רפואי, לשימוש לצורך חתימתו על מרשמים שהם מסרים אלקטרוניים שהונפקו במהלך ובמסגרת עבודתו בקופת החולים או במוסד הרפואי בלבד;
(2)
קופת החולים או המוסד הרפואי שהנפיקו את החתימה האלקטרונית המאובטחת מנהלים רישום מאובטח ומעודכן של הרופאים שהונפקה להם חתימה מאובטחת מטעמם ושל אמצעי אימות חתימה שלהם והכל תוך שימוש במערכות חומרה ותוכנה מהימנות ואבטחתן ברמה מספקת בהתאם להנחיות שהנחה המנהל;
(3)
קופת החולים או המוסד הרפואי קבעו נהלים לשמירת אמצעי החתימה שהונפקו על ידם בידי בעל החתימה ומניעת שימוש לרעה בו ונוקטים אמצעים למניעת הסתמכות בתי מרקחת על חתימה אלקטרונית מאובטחת שבוטלה;
(4)
הנחיות ונהלים כאמור בפסקאות (2) ו־(3) ייקבעו בהתייעצות עם רשם הגורמים המאשרים.
תוקף מרשם [תיקון: תשנ״ח]
סם או תכשיר רפואי הניתנים על פי מרשם יינתנו פעם אחת בלבד, זולת אם הורה בו הרופא על מספר הפעמים שיש לחזור עליו; תוקפו של מרשם לא יעלה על שנה.


ה׳ באדר א׳ התשמ״א (9 בפברואר 1981)
  • ברוך מודן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.