חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1660; תשע״ג, 328.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005 (להלן – חוק הפיקוח על קופות גמל), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


חברה מנהלת של כמה קופות גמל באמצעות גופים מתפעלים אחדים [תיקון: תשע״ג]
חברה מנהלת אשר ביום תחילתו של חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010), התשס״ט–2009, ניהלה יותר מקופת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל המפורטים בסעיף 2(ג)(4) עד (7) לחוק קופות גמל באמצעות יותר מגוף מתפעל אחד, או, בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, שכתוצאה מהעברה של קופת גמל לניהולה מחברה מנהלת אחרת או ממיזוג שלה עם חברה מנהלת אחרת, כאמור בתקנה 2, ניהלה יותר מקופת גמל אחת מכל סוג כאמור באמצעות יותר מגוף מתפעל אחד, ושערב תחילתן של תקנות אלה ניהלה יותר מקופת גמל אחת מכל סוג כאמור באמצעות יותר מגוף מתפעל אחד, תהיה רשאית –
(1)
להמשיך ולנהל באמצעות כל אחד מהגופים המתפעלים כאמור, קופת גמל אחת מכל סוג כאמור עד יום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014);
(2)
אם לאחר תחילתן של תקנות אלה העבירה תפעול של קופת גמל כאמור בפסקה (1) מבין גופים אשר כל אחד מהם, כאמור בפסקה (1), מתפעל קופת גמל אחת מהסוג המועבר כאמור – להמשיך ולנהל את קופת הגמל הנוספת שתפעולה הועבר כאמור באמצעות הגוף המתפעל שאליו הועבר התפעול, עד לתום שנה ממועד ביצוע ההעברה האמורה או עד יום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014), לפי המוקדם; לעניין זה, ”גוף מתפעל“ – גוף הנותן לחברה מנהלת שירותי תפעול לקופת גמל שבניהולה, לרבות חברה מנהלת אשר מתפעלת בעצמה קופת גמל שבניהולה.
חברה מנהלת אשר רכשה ניהול של קופת גמל או שהתמזגה עם חברה מנהלת אחרת
חברה מנהלת אשר ניהול קופת גמל מסוגי הקופות המפורטים בסעיף 2(ג) לחוק קופות גמל הועבר אליה מחברה מנהלת אחרת לפי סעיפים 41 או 42 לחוק האמור או שהתמזגה עם חברה מנהלת אחרת, ומועד העברת הניהול כאמור או המיזוג חל לאחר יום כ״ה בטבת התשע״א (1 בינואר 2011), תהיה רשאית, עד לתום שנה ממועד העברת הניהול או המיזוג, לפי העניין, לנהל קופת גמל נוספת אחת מסוג קופת הגמל שהניהול בה הועבר אליה או שהיתה בניהולה של החברה המנהלת שעמה התמזגה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בטבת התשע״ב (1 בינואר 2012).


א׳ בתמוז התשע״ב (21 ביוני 2012)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.