תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מערכת צוק איתן – קביעת אזרחים זכאים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מערכת צוק איתן – קביעת אזרחים זכאים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מערכת צוק איתן – קביעת אזרחים זכאים), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 1388.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו־21 לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש״ל–1970, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”היישובים“ – יישובים המנויים בהכרזה על מצב מיוחד בעורף (י״פ תשע״ד, 6669), בטווח של עד 7 ק״מ מגדר המערכת המקיפה את גבול רצועת עזה והכול בהתאם למרחק האווירי הקצר ביותר שבין גדר המערכת האמורה לבין בית המגורים הקיצוני ביישוב הקרוב לגבול ובתנאי שאותו בית מגורים נבנה ככזה מכוח היתר כדין;
”השר“ – שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום ט״ז בתמוז התשע״ד (7 ביולי 2014) עד יום כ׳ באלול התשע״ד (26 באוגוסט 2014).
אות מערכה אישי לעובדי מערכת הביטחון וביטחון הפנים
אדם שבתקופה הקובעת נמנה במשך 5 ימים רצופים לפחות על אחת מקבוצות אלה, זכאי לאות המערכה:
(1)
עובדים אזרחיים בשירות צה״ל;
(2)
עובדי מינהלת התיאום והקישור לאזור רצועת עזה ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים;
(3)
אגודת מגן דוד אדום לישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש״י–1950;
(4)
הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012;
(5)
רכזי הביטחון השוטף הצבאי של היישובים.
אות מערכה לנפגעים
על אף האמור בתקנה 2, אדם הנמנה עם אחת הקבוצות המפורטות בתקנה 2, זכאי לאות המערכה אם עבודתו הסתיימה בתקופה הקובעת בשל פציעתו או מותו עקב עבודתו ובמהלכה, אף אם לא סיים 5 ימי עבודה או פעילות רצופים.
זכאי שנפטר
אדם שזכאי לאות המערכה לפי תקנה 2, שנפטר לפני הענקת האות, יימסר האות לשאר בשרו הקרוב ביותר כמפורט בסעיף 6(ב) לחוק.
אות מערכה על פעילות לאחר התקופה הקובעת
השר רשאי להעניק את אות המערכה לאדם הנמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנה 2, אף שעבד לאחר התקופה הקובעת אם שוכנע כי התקיימו נסיבות מיוחדות שעל פיהן יש להעניק לו את האות.
עובד שאינו זכאי לאות
על אף האמור בתקנה 2, אדם הנמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנה 2, לא יהיה זכאי לאות אם במשך התקופה הקובעת –
(1)
הורשע בבית דין משמעתי של עובדי המדינה, או בבית דין משמעתי של הרשויות המקומיות, או בבית משפט אזרחי בעבירה שיש עמה קלון, על מעשה שעשה בתקופה האמורה, או אם התנהג בה באופן החורג מאמות המידה הנדרשות מעובד המדינה, עובד רשות מקומית או הארגון שאליו הוא משתייך, וסגן המנהל הכללי בתחום משאבי אנוש של הגוף שעליו נמנה (להלן – הסמנכ״ל), הורה כך לגביו לאחר שניתנה על כך חוות דעת של היועץ המשפטי של הגוף האמור;
(2)
שהה במשך תקופה העולה על 14 ימים במעצר, במעצר בית או במאסר למעט אם הסמנכ״ל הורה אחרת לגביו;
(3)
היה מושעה או שהה בחופשה כפויה במהלך התקופה האמורה, או בחלק ממנה למעט אם הסמנכ״ל הורה אחרת.


ח׳ בתמוז התשע״ה (25 ביוני 2015)
  • משה (בוגי) יעלון
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.