חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה – קביעת אזרחים זכאים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה – קביעת אזרחים זכאים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה – קביעת אזרחים זכאים), התשס״ח–2007


ק״ת תשס״ח, 62; תשס״ט, 664.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו־21 לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש״ל–1970, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המוסדות הלאומיים“ – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל והגופים המסונפים לכל אחת מהן;
”השר“ – שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום ט״ז בתמוז התשס״ו (12 ביולי 2006), עד יום כ׳ באלול התשס״ו (14 באוגוסט 2006), מועד כניסתה לתוקף של הפסקת האש;
”מחוזות חיפה והצפון“ – מחוז חיפה ומחוז הצפון כמשמעותם בהחלטה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם;
”סיוע אזרחי“ – סיוע ישיר למערך השדה של צבא הגנה לישראל (להלן – צה״ל), סיוע להתגוננות האזרחית או סיוע ישיר אחר לאוכלוסיה וליישובים במחוזות חיפה והצפון.
אות מערכה לעובדי מערכת הביטחון
אדם שבתקופה הקובעת נמנה במשך 8 ימים רצופים לפחות עם אחת מקבוצות אלה, זכאי לאות המערכה:
(1)
עובדים אזרחיים בשירות צה״ל;
(2)
עובדי משרד הביטחון;
(3)
עובדי יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים וקציני מטה במינהל האזרחי ביהודה ושומרון ומינהלת התיאום והקישור לאזור עזה.
אות המערכה לכוחות ההצלה [תיקון: תשס״ט]
אדם שבתקופה הקובעת נמנה במשך 10 ימים רצופים לפחות עם אחת מקבוצות אלה, זכאי לאות המערכה:
(1)
עובדי רשויות כבאות כהגדרתן בחוק שירותי הכבאות, התשי״ט–1959;
(2)
עובדים ומתנדבים של אגודת מגן דוד אדום לישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש״י–1950.
אות מערכה לעובדים ומתנדבים במחוזות חיפה והצפון
אדם שעבד או פעל כמתנדב בתקופה הקובעת, במשך 8 ימים רצופים לפחות באחד מן הגופים המנויים להלן במחוזות חיפה והצפון, בסיוע אזרחי זכאי לאות המערכה:
(1)
משרדי הממשלה למעט משרד הביטחון;
(2)
חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
(3)
רשויות כבאות כהגדרתן בחוק שירותי הכבאות, התשי״ט–1959;
(4)
אגודת מגן דוד אדום לישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש״י–1950;
(5)
הרשויות המקומיות ותאגידים בשליטת רשות מקומית;
(6)
עמותת חסד של אמת – זיהוי קרבנות אסון;
(7)
בתי החולים;
(8)
קציני הביטחון ביישובים האמורים;
(9)
האגודה למען החייל והחברות הבנות שלה;
(10)
תאגידים שהוקמו על פי חוק;
(11)
המוסדות הלאומיים.
אות מערכה לעובדים אחרים
אדם שנמנה עם העובדים בגופים שבתקנה 3, שעבד או פעל כמתנדב בתקופה הקובעת במשך 8 ימים רצופים לפחות, בסיוע אזרחי, אף מחוץ למחוז חיפה או מחוז הצפון ותרם תרומה מיוחדת לפי החלטה מיוחדת של השר, זכאי לאות המערכה.
אות מערכה אישי לבודדים
אדם שאינו נמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנות 2 עד 4 ובתקופה הקובעת פעל 8 ימים רצופים לפחות, בסיוע אזרחי, ותרם בכך תרומה מיוחדת, לפי החלטה מיוחדת של השר, זכאי לאות המערכה.
אות מערכה לנפגעים
אדם הנמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנות 2 עד 5, זכאי לאות המערכה, אם עבודתו הסתיימה בתקופה הקובעת עקב פציעתו או מותו תוך ועקב עבודתו, אף אם לא סיים 8 ימי עבודה או פעילות רצופים.
זכאי שנפטר
אדם הזכאי לאות המערכה לפי תקנות אלה, אשר נפטר לפני הענקת האות, יימסר האות לשאר בשרו הקרוב ביותר כמפורט בסעיף 6(ב) לחוק.
אות מערכה קבוצתי
השר, רשאי להעניק אות מערכה קבוצתי לקבוצות בני אדם אשר נטלו חלק פעיל בסיוע אזרחי.
אות מערכה על פעילות אחרי התקופה הקובעת
השר רשאי להעניק לאדם הנמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנות 2 עד 8, אף שעבד או פעל כמתנדב לאחר התקופה הקובעת אם שוכנע כי נתקיימו נסיבות מיוחדות שעל פיהן יש להעניק לו את האות.
בקשות לקבלת אות במסגרת רשימות מומלצים
בקשה להענקת אות מערכה לפי תקנות 2, 3, 4, 6, או 8 תוגש לפי טופס שהורה עליו מי שהשר הסמיכו לכך (להלן – בקשה להענקה) במסגרת רשימות של מומלצים שהגישו לשר אחד מאלה:
(1)
ראש המטה הכללי של צה״ל, המנהל הכללי של משרד הביטחון או מתאם פעולות הממשלה בשטחים או מי שכל אחד מהם הסמיך לכך – לגבי הזכאים לפי תקנה 2, לפי העניין;
(2)
ראשי הגופים המנויים בתקנה 3 – לגבי הזכאים לפי תקנה 3 או תקנה 4, לפי העניין;
(3)
שאר הבשר הקרוב ביותר – לגבי מקבלי האות לפי תקנה 7.
בקשות להענקת אות לבודדים
(א)
בקשה להענקת אות מערכה לפי תקנה 5 יגיש המבקש אות המערכה עצמו ואולם רשאי השר להחליט על הענקת אות מערכה לפי התקנה האמורה אף בלא קבלת בקשה כאמור.
(ב)
בבקשה להענקת אות יפורטו נסיבות העבודה או הפעילות כמתנדב של המבקש בתקופה הקובעת, ויצורפו לה מסמכים המאמתים אותן.
תום תקופת הבקשות
הזכות להגשת בקשות להענקת אות מערכה קיימת עד תום שישה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה, ואולם השר רשאי לאשר הגשת בקשות, מטעמים מיוחדים שיירשמו, גם לאחר המועד האמור.


י״א בתשרי התשס״ח (23 בספטמבר 2007)
  • אהוד ברק
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.