תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים), התשס״ט–2008


ק״ת תשס״ט, 38.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי העניין.

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים
(1)
 
(1)
לעניין גידול דבורים בלא רישיון ולעניין גידול דבורים במספר כוורות העולה על הכמות הכוללת של כוורות שהותרה ברישיון
1,500 לכל 15 כוורות או חלק מהן
(2)
לעניין גידול דבורים שלא בשטח המרעה שהותר ברישיון
1,100 לכל 15 כוורות או חלק מהן
(3)
לעניין גידול דבורים שלא במועד שהותר ברישיון או הפרת תנאי אחר מתנאי הרישיון
750 לכל 15 כוורות או חלק מהן
(2)
 
(1)
1,500 לכל 15 דבוריות או חלק מהן
(2)
תקנה 2(ב), לעניין העלאת מספר הדבוריות המותר
1,500 לכל 15 דבוריות מעל למותר או חלק מהן
(3)
1,100 לכל 15 דבוריות או חלק מהן
(4)
 
(א)
לעניין החזקת מכוורת בשטח מרעה אחר מהשטח שאושר בהיתר
1,100 לכל 15 דבוריות או חלק מהן
(ב)
לעניין החזקת מכוורת בניגוד לתנאי היתר מרעה אחרים
750 לכל 15 דבוריות או חלק מהן
(5)
לכל 15 דבוריות או חלק מהן
(6)
10,000


ג׳ באב התשס״ח (4 באוגוסט 2008)
  • דניאל פרידמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.