חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העבירות המינהליות מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986


ק״ת תשמ״ו, 774; תשמ״ז, 526; תשס״ג, 1128.


בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 2(ג), 7, 8, 9, 11(א), 16, 35(ד) ו־37 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – החוק), סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

סימן א׳: עבירה מינהלית חוזרת

תקופת עבירה מינהלית חוזרת [תיקון: תשס״ג]
התקופה שבה תיחשב עבירה מינהלית כעבירה מינהלית חוזרת היא כאמור בסעיף 2(ג) לחוק, אלא אם כן נקבע אחרת כאמור בסעיף 2(ג1) לחוק.

סימן ב׳: כתב מינוי

כתב מינוי של מפקח
(א)
כתב מינוי של מפקח כאמור בסעיף 5(א) לחוק יהיה לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב)
כתב מינוי של מפקח כאמור בסעיף 5(ב) לחוק יהיה לפי טופס 2 שבתוספת.
כתב מינוי של רשם
כתב מינוי של רשם כאמור בסעיף 6 לחוק יהיה לפי טופס 3 שבתוספת.

סימן ג׳: הטלת קנס מינהלי

הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב [תיקון: תשס״ג]
(א)
הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב, כאמור בסעיף 8(ב) לחוק, והודעה על בקשה להישפט, כאמור בסעיף 8(ג) לחוק, יהיו לפי טופס 4 שבתוספת או הספח שלו, לפי הענין.
(ב)
התראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק תצורף להודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב בשל עבירה שקבוע לה קנס בשל עבירה נמשכת, לפי טופס 4א שבתוספת.
הודעה ותשובה לענין קנס מינהלי שאינו קצוב
הודעה על הטלת קנס מינהלי שאינו קצוב, כאמור בסעיף 9(א) לחוק, ותשובה לרשם, כאמור בסעיף 9(ב) לחוק, יהיו לפי טופס 5 שבתוספת או הספח שלו, לפי הענין.
החלטה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב
הודעה על החלטה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב כאמור בסעיף 10 לחוק תהיה לפי טופס 6 שבתוספת.

סימן ד׳: ערר על גובה קנס מינהלי שאינו קצוב

הגשת הערר
(א)
ערר לפי סעיף 11(א) לחוק על גובה קנס מינהלי שאינו קצוב (בסימן זה – ערר), יוגש תוך שלושים ימים מיום שקיבל העורר את ההודעה כאמור בתקנה 6.
(ב)
ערר יוגש בשני עותקים לפי טופס 7 שבתוספת.
(ג)
הרשם יהיה המשיב בערר.
המצאה לרשם
בית המשפט ימציא לרשם עותק של הערר.
מועד לערר
בית המשפט יקבע מועד לדיון בערר ויודיע על המועד לעורר ולרשם.
אי התייצבות העורר
הוזמן העורר לדיון ולא התייצב, רשאי בית המשפט לדחות את הערר.
הדיון
(א)
בערר יטען תחילה העורר ואחריו הרשם או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ורשאי בית המשפט להרשות לעורר להשיב לטענות הרשם או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה.
(ב)
בית המשפט רשאי להתיר לעורר או לרשם או לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, להביא לפניו ראיות לפי סדר שיקבע.

סימן ה׳: תשלום קנס מינהלי

הפרשי הצמדה וריבית על קנס מוחזר
(א)
קנס מינהלי ששולם ויש להחזירו כאמור בסעיף 16(ב) לחוק, יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה וכן ריבית לא צמודה בשיעור של ששה אחוזים לשנה.
(ב)
בתקנה זו –

”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ”הפרשי הצמדה“ – תוספת לסכום הקנס המינהלי המוחזר, לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום הקנס עד המדד שפורסם לאחרונה לפני החזרתו, ואם שולם הסכום בשיעורים – המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום כל שיעור.

תשלום קנס בשיעורים
(א)
בקשה לתשלום קנס מינהלי בשיעורים כאמור בסעיף 16(ג) לחוק, תוגש לרשם בכתב ביחד עם התשובה לפי סעיף 9(ב) לחוק או תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת ההודעה לפי סעיפים 8(א) או 10 לחוק.
(ב)
אושר תשלום קנס מינהלי בשיעורים, ישולם כל שיעור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בתקנה 12, בשינויים המחוייבים.
[תיקון: תשמ״ז, תשס״ג]
(בוטלה).

סימן ו׳: המצאת מסמכים

המצאת מסמכים למפקח או לרשם
המצאת מסמך למפקח או לרשם יכול שתהיה –
(1)
במשלוח בדואר רשום לפי המען הנקוב בהודעת המפקח או הרשם;
(2)
במסירה לעובד שבמשרד המפקח או הרשם במען הנקוב בהודעתם, ובלבד שניתן למוסר אישור בכתב על המסירה.
המצאת מסמכים
הודעה או מסמך אחר שיש להמציאו לאדם לפי החוק, ניתן להמציאו במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר בני אדם; היום העשרים לאחר המשלוח כאמור ייראה כתאריך ההמצאה, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או המסמך מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלם.
המצאה בדרך הצמדה [תיקון: תשס״ג]
בעבירות מינהליות בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, תחול תקנה 41 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד–1974, בשינויים המחויבים.

סימן ז׳: סדרי רישום של עבירות מינהליות

רישום עבירות מינהליות [תיקון: תשס״ג]
(א)
במשרדו של שר הממונה על ביצוע חוק שלפיו נקבעה עבירה מינהלית, או ביחידה שקבע שר המשפטים ולענין עבירות הנאכפות בידי רשויות מקומיות – ברשות המקומית, יתנהל רישום של עבירות מינהליות אשר הוטל בשלהן קנס מינהלי (להלן – המרשם).
(ב)
המרשם יכלול פרטים אלה:
(1)
שם היחיד או התאגיד שעליו הוטל קנס מינהלי;
(2)
מספר הזהות של היחיד, מספר רישומו של התאגיד או מספר מזהה אחר הנהוג במשרד;
(3)
תיאור העבירה ומועד ביצוע העבירה;
(4)
מועד תשלום הקנס;
(5)
הקנס שהוטל, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ותוספת פיגור;
(6)
מועד תשלום הקנס.

תוספת

[תיקון: תשס״ג]
טופס 1: מינוי מפקח (תקנה 2(א))
[תיקון: תשס״ג]
טופס 2: מינוי מפקח ברשות מקומית (תקנה 2(ב))
טופס 3: מינוי רשם (תקנה 3)
[תיקון: תשס״ג]
טופס 4: הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב (תקנה 4)
[תיקון: תשס״ג]
טופס 4א: התראה לפני הטלת קנס מינהלי בשל עבירה נמשכת (תקנה 4(ב))
טופס 5: הודעה על הטלת קנס מינהלי שאינו קצוב (תקנה 5)
טופס 6: הודעה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב (תקנה 6)
טופס 7: ערר על גובה קנס מינהלי שאינו קצוב (תקנה 7)


ל׳ באדר א׳ התשמ״ו (11 במרס 1986)
  • משה נסים
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.