חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הספריות הציבוריות (המועצה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הספריות הציבוריות (המועצה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הספריות הציבוריות (המועצה), תשל״ו–1976


ק״ת תשל״ו, 1350.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הספריות הציבוריות, תשל״ה–1975, ולאחר היוועצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המועצה“ – המועצה לספריות ציבוריות שהוקמה לפי סעיף 8 לחוק;
”יושב ראש“ – יושב ראש המועצה, ובהיעדרו – ממלא מקומו הקבוע, שהשר מינה אותם מבין חברי המועצה.
תקופת כהונה
תקופת כהונתה של המועצה היא שלוש שנים.
פקיעת חברותו של חבר המועצה
חברותו של אדם במועצה פוקעת אם הוא –
(1)
נפטר;
(2)
התפטר בהודעה בכתב שמסר ליושב־ראש;
(3)
נתמנה חבר המועצה כנציג של גוף מן הגופים המנויים בסעיף 8 לחוק, ולדעת השר, חדל להיות נציג כאמור;
(4)
נבצר ממנו למלא את התפקיד, לדעת השר ולאחר היוועצות עם היושב־ראש;
(5)
הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שהיא מחייבת, לדעת השר, את סיום כהונתו;
(6)
נעדר מישיבות המועצה שלוש ישיבות רצופות ולא הודיע על כך מראש ליושב־ראש, אלא אם נעדר בגלל שירות במילואים בצבא־הגנה לישראל או בגלל מחלה.
היוועצות במועצה
(א)
השר יודיע, באמצעות מנהל היחידה לספריות במשרד החינוך והתרבות, ליושב ראש המועצה על כל ענין אשר בו יש להיוועץ במועצה.
(ב)
היושב ראש ישלח לכל אחד מחברי המועצה הודעה בכתב בענין שעליו קיבל הודעה לפי תקנת משנה (א).
(ג)
לא הודיע היושב ראש לשר, תוך עשרים ואחד יום מיום שקיבל את ההודעה לפי תקנת משנה (א), כי המועצה תקיים דיון בענין הכלול בהודעה, רואים את ההצעה כאילו נתקבלה בחיוב על דעת המועצה; האמור בתקנת־משנה זו אינו גורע מסמכות המועצה להעלות הצעה משלה.
(ד)
המועצה תקבע בתקנון את סדרי עבודתה, ובכלל זה את התנאים למסירת הודעה כאמור בתקנת משנה (ג).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הספריות הציבוריות (המועצה), תשל״ו–1976“.


ז׳ באדר ב׳ תשל״ו (9 במרס 1976)
  • אהרן ידלין
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.