חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנון המועצה לספריות ציבוריות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנון המועצה לספריות ציבוריות מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנון המועצה לספריות ציבוריות, תשל״ו–1976


ק״ת תשל״ו, 1877.


בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנות הספריות הציבוריות (המועצה), התשל״ו–1976 (להלן – התקנות), קובעת המועצה תקנון זה:


הגדרות
בתקנון זה –
”המועצה“ – כמשמעותה בתקנות;
”יושב ראש“ – יושב ראש המועצה, ובהיעדרו ממלא מקומו הקבוע, שהשר מינה אותם מבין חברי המועצה.
התייעצות בכתב
(א)
על הודעה שמסר היושב ראש לפי תקנה 4(ב) לתקנות רשאי כל אחד מחברי המועצה להעיר הערותיו במכתב אל היושב ראש, ורשאי הוא גם לדרוש כינוס המועצה לשם דיון באותו ענין.
(ב)
לא ביקש, תוך עשרה ימים מיום משלוח ההודעה, איש מחברי המועצה לכנס אותה, רואים את ההצעה כאילו נתקבלה בחיוב על דעת רוב חברי המועצה, אולם הערות שנמסרו בכתב לפי סעיף קטן (א) יובאו לידיעת השר.
(ג)
דרש חבר המועצה לכנס אותה לדיון בענין שעליו מסר היושב ראש הודעה לפי סעיף קטן (א), יכנס היושב ראש את המועצה.
זימון
היושב ראש ישלח באמצעות הדואר הזמנה לישיבת המועצה לפחות עשרה ימים לפני מועד הישיבה, ויפרט בה את השעה, את המקום ואת הענינים העומדים לדיון באותה ישיבה.
מנין חוקי
ישיבת המועצה תהיה חוקית אם נתקיימה במועד שנקבע בהזמנה והשתתפו בה לפחות מחצית מספר חבריה; לא הופיעו מחצית חברי המועצה במועד שנקבע, תידחה הישיבה ברבע שעה, והיא תתקיים באותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
סדרי דיון
(א)
היושב ראש ינהל את ישיבות המועצה.
(ב)
ההצבעה בישיבות המועצה היא אישית; לכל חבר קול אחד, וההכרעה בהצבעה היא ברוב קולות.
(ג)
הצעות שהובאו להמלצת המועצה יירשמו בידי מזכיר שמינה היושב ראש; הצעות שנתקבלו, ובצדן דעות המיעוט תובאנה בפני השר ותישלחנה לידיעת כל חברי המועצה לא יאוחר מארבעה־עשר יום לאחר הישיבה.
ועדות משנה
(א)
המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה שידונו בנושאים שהמועצה תקבע.
(ב)
המועצה תמנה את היושבי ראש לועדות משנה.
(ג)
ועדת משנה תתכנס לפי הזמנת יושב ראש הועדה ועל זימונה יחולו הוראות סעיף 3, בשינויים המחוייבים.
מוזמנים
המועצה וועדותיה רשאיות להזמין לישיבות אנשים שאינם חברי המועצה.
יזמת חברים
כל חבר מחברי המועצה רשאי להציע שהמועצה תעלה לפני השר הצעות משלה ורשאי הוא לדרוש שתקדים לכך דיון; דרש שליש מחברי המועצה לקיים דיון, יזמן היושב ראש את המועצה בהתאם לאמור בסעיף 3 ועל דיון כזה יחולו הוראות הסעיפים 4 עד 7.
שינוי
תקנון זה ניתן לשינוי על פי החלטה של המועצה בישיבה שנכחו בה לפחות מחצית מחברי המועצה, ובהתייעצות עם שר החינוך והתרבות.
השם
לתקנון זה ייקרא ”תקנון המועצה לספריות ציבוריות, תשל״ו–1976“.


י״ז באייר התשל״ו (17 במאי 1976)
  • קורט וורמן
    יושב ראש המועצה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.