תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (רישום בפנקס), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 1012.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(ב) לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ״ו–1996 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”צו הורות“ – כהגדרתו בחוק;
”צו“ – כל צו אחר שנתן בית משפט לפי החוק;
”הרשם“ – מי שנתמנה לרשם לפי סעיף 16(א) לחוק;
”מנהל בתי המשפט“ – מי שנתמנה לפי סעיף 82 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984.
צורת הפנקס
צורת הפנקס תהיה צורתו של פנקס האימוצים לפי תקנות פנקס האימוצים, התשכ״ד–1964.
הטורים שייכללו בפנקס
(א)
גיליון של הפנקס יסומן במספר סידורי ויכלול טורים שיצוינו במספרים ובכותרות אלה:
(1)
בית המשפט שנתן את צו ההורות או את הצו;
(2)
מספר תיק בית המשפט;
(3)
תאריך מתן צו ההורות או הצו;
(4)
שם הילד לפי צו ההורות או הצו;
(5)
שם הילד לפני מתן צו ההורות או הצו (אם ניתן);
(6)
התאריך ומקום הלידה של הילד;
(7)
מספר הזהות של הילד במרשם האוכלוסין;
(8)
מין הילד;
(9)
שם האם הנושאת, שם נעורים, דתה, אזרחותה ומספר זהותה;
(10)
שמות ההורים המיועדים, שמות נעורים ושמות קודמים, דתם, אזרחותם, ומספרי זהותם;
(11)
הוראות שנקבעו בצו בדבר מעמד הילד ויחסיו עם האם הנושאת, ההורים המיועדים, או אחד מהם;
(12)
הערות.
(ב)
בשולי הגיליון תבוא, חתימת הרשם.
פנקסי עזר
(א)
הרשם ינהל שלושה פנקסי עזר בצורת אלפונים לפי שמות המשפחה, שבהם יירשמו:
(1)
בפנקס האחד – שם המשפחה והשם הפרטי של הילד כפי שנקבע בצו ההורות או בצו וכן שמו הקודם, אם ניתן;
(2)
בפנקס השני – שם המשפחה והשם הפרטי של כל אחד מההורים המיועדים, וכן שמות קודמים שלהם;
(3)
בפנקס השלישי – שם המשפחה והשם הפרטי של האם הנושאת, וכן שם קודם שלה.
(ב)
ליד כל רישום תצוין הפניה למספר הסידורי של הגיליון בפנקס שבו רשום השם.
תעודה מאת שופט
בית משפט שנתן צו הורות או צו, יעביר לרשם, בתוך 15 ימים מיום מתן צו ההורות או הצו, תעודה מאת השופט שנתן את צו ההורות או הצו שבה יפורטו אותם פרטים שרישומם נדרש בפנקס.
העברת תעודה לרשם
התעודה האמורה בתקנה 5 תועבר במעטפה סגורה וחתומה בשעווה בחותם בית המשפט שיצוין על גביה ”סודי“ והיא תימסר לידי הרשם, ובהעדרו – לידי המזכיר הראשי של בית המשפט.
רישום הפרטים בפנקס
קיבל הרשם את התעודה האמורה בתקנה 5, ירשום בפנקס, בתוך 7 ימים, את הפרטים שרישומם נדרש לפי התעודה ויאשר את הרישום בחתימת ידו, וכן ירשום את הפרטים בפנקסי העזר.
עיון בפנקס
(א)
הרוצה לעיין בפנקס יגיש על כך בקשה בכתב לרשם.
(ב)
בבקשה יצוינו שמו ומענו של המבקש, האסמכתה לזכותו לעיין בפנקס ומי הוא האדם שהוא מבקש להשיג ידיעות על אודותיו.
(ג)
ראה הרשם שהמבקש הוא אדם הזכאי לעיין בפנקס לפי סעיף 16(ג) לחוק ונקבעה זהותו של המבקש להנחת דעתו, ואם דרושה הסמכה – שהמבקש הוסמך כהלכה, יקבע מועד לעיון, ולא ירשה עיון אלא בנוכחותו ואלא בגיליון הנוגע לאדם שמבקשים ידיעות על אודותיו.
(ד)
היה המבקש בגיר שנולד כתוצאה מהסכם לנשיאת עוברים, יעביר הרשם מיד העתק מהבקשה לאישורו של פקיד הסעד הראשי לפי החוק והמועד שיקבע לעיון לא יהיה לפני תום 45 ימים מיום הגשת הבקשה; אולם רשאי הרשם להרשות את העיון לפני המועד שנקבע אם אישר פקיד סעד ראשי, בכתב, שאין מניעה לכך.
שמירת הפנקסים
הפנקס, פנקסי העזר, בקשות שהוגשו לפי תקנה 8 והתעודות האמורות בתקנה 5 יישמרו במקום סגור שקבע מנהל בתי המשפט שמפתחותיו יימצאו בידי הרשם, בידי מנהל בתי המשפט ובידי מי שהמנהל הרשהו לכך.


כ׳ בסיון התשנ״ח (14 ביוני 1998)
  • צחי הנגבי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.