חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות פנקס האימוצים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות פנקס האימוצים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות פנקס האימוצים, תשכ״ד–1964

תקנות בדבר פנקס אימוצים


ק״ת תשכ״ד, 506, 592, 1246; תשל״ב, 716; תש״ס, 154, 726.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26 ו־35 לחוק אימוץ ילדים, תש״ך–1960 (להלן – החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ס]
בתקנות אלה –
”בית דין“ – בית דין רבני, בית דין דתי אחר כמשמעותו בדבר המלך במועצתו, 1922–1947, או בית דין דתי דרוזי;
”דיין“ – דיין של בית דין;
”מנהל בתי המשפט“ – השופט ששר המשפטים מינהו על ביצועם של סדרי המינהל של בתי המשפט, על פי סעיף 14 לחוק השופטים, תשי״ג–1953;
”רשם“ – מי שנתמנה להיות רשם לפי סעיף 29 לחוק.
צורת פנקס האימוצים [תיקון: תשכ״ד]
פנקס האימוצים יהיה בצורת גליונות נייר שגדלם ייקבע על ידי מנהל בתי המשפט, גליון נפרד לכל מאומץ, שייאספו בעוקדן ורשאי המנהל להורות שמספר פלוני של גליונות רשומים ייכרכו בכריכת קבע.
הטורים שייכללו בגליון אימוצים
גליון של פנקס האימוצים יכלול טורים שיצויינו במספרים וכותרות אלה:
1.
מספר סידורי.
2.
בית המשפט או בית הדין שנתן את צו האימוץ.
3.
מספר התיק של בית המשפט או בית הדין שנתן את צו האימוץ.
4.
תאריך מתן צו האימוץ.
5.
שם המאומץ לפי צו האימוץ.
6.
שם המאומץ לפני מתן צו האימוץ.
7.
התאריך ומקום הלידה של המאומץ.
8.
מספר הזהות במרשם התושבים של המאומץ.
9.
מינו של המאומץ.
10.
שם אמו מלידה של המאומץ, לרבות שם קודם, דתה ואזרחותה.
11.
שם אביו מלידה של המאומץ, לרבות שם קודם, דתו ואזרחותו.
12.
דתו של המאומץ.
13.
שמות המאמצים, לרבות שמות קודמים.
14.
אזרחותו של כל אחד מהמאמצים.
15.
סייגים בצו האימוץ המצמצמים את תוצאות האימוץ.
16.
הערות.
17.
חתימת הרשם.
פנקסי עזר
(א)
ינוהלו שלושה פנקסי עזר בצורת אלפונים לפי שמות המשפחה, שבהם יירשמו:
(1)
שם המשפחה והשם הפרטי של המאומץ כפי שנקבע בצו האימוץ, וכן שמותיו הקודמים;
(2)
שם המשפחה והשם הפרטי של כל אחד מהמאמצים, וכן שמות קודמים;
(3)
שם המשפחה והשם הפרטי של כל אחד מההורים מלידה, וכן שמות קודמים.
(ב)
ליד כל רישום תצויין הפניה למספר הסידורי של הגליון של פנקס האימוצים שבו רשום השם.
תעודה מאת שופט או דיין [תיקון: תשל״ב]
נתן בית משפט או בית דין צו אימוץ, יעביר לרשם, תוך חמישה עשר יום מיום מתן הצו, תעודה מאת שופט או דיין שנתנו את הצו, שבה יפורטו הפרטים שרישומם נדרש בפנקס האימוצים.
העברת תעודה לרשם [תיקון: תשל״ב]
התעודה הנקובה בתקנה 5 תועבר במעטפה סגורה וחתומה בשעווה בחותם בית המשפט או בית הדין שיצויין על גביה ”סודי“ והיא תימסר לידי הרשם, ובהעדרו – לידי המזכיר הראשי של בית המשפט.
רישום אימוץ בין־ארצי [תיקון: תש״ס, תש״ס־2]
(א)
היה האימוץ בין־ארצי וניתנו במדינת החוץ פסק דין סופי או צו לאימוץ הילד על ידי המבקש, תעביר העמותה לרשם שניים אלה:
(1)
פסק הדין הסופי או הצו לאימוץ הילד, בצירוף אישורה של מדינת החוץ כאמור בסעיף 28לו(ב) לחוק, כשהם מאומתים בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל במדינת החוץ, מתורגמים לעברית, בצירוף אישור תרגום של נוטריון;
(2)
תעודה מאת הרשות המרכזית שבה יפורטו הפרטים שרישומם נדרש בפנקס האימוצים וכן אישור מאת הרשות המרכזית לפי סעיף 28ב לחוק או מי מטעמה, כי הרישום אינו נוגד את טובת הילד או את תקנת הציבור.
(ב)
המסמכים האמורים בתקנת משנה (א) יימסרו לרשם, ובהעדרו למזכיר הראשי של בית המשפט, במסירה אישית, במעטפה סגורה וחתומה כאמור בתקנה 5, שיצוין על גביה ”סודי“.
רישום הפרטים בפנקסים [תיקון: תשל״ב, תש״ס]
קיבל הרשם את התעודה הנקובה בתקנה 5 או המסמכים האמורים בתקנה 6א, ירשום בפנקס האימוצים, תוך 15 ימים, את הפרטים שרישומם נדרש ושנכללו בתעודה האמורה ויאשר את הרישום בחתימת ידו, וכן יכניס את הרישומים בפנקסי העזר.
רישום החלטות
התקנות 5–7 חלות על כל החלטה המשנה צו אימוץ או המבטלת אותו והרשם ירשום את הפרטים המתאימים בטורים 2, 3 ו־4 שבגליון של פנקס האימוצים ואת השינוי או הביטול בטור 16.
הוראות מעבר [תיקון: תשכ״ד־2, תשל״ב]
ניתנו לפני תחילתן של תקנות אלה צו אימוץ או החלטה המשנה או המבטלת צו אימוץ, לרבות צו או החלטה שניתנו לפני תחילתו של החוק, יעביר כל בית משפט וכל בית דין לרשם, עד כ״ה בכסלו תשכ״ה (30 בנובמבר 1964), את התעודה הנקובה בתקנה 5, והתקנות 6–8 יחולו על צווים והחלטות כאמור.
עיון בפנקס
(א)
הרוצה לעיין בפנקס האימוצים יגיש בקשה בכתב לרשם.
(ב)
בבקשה יצויינו שמו ומענו של המבקש, האסמכתה לזכותו לעיין בפנקס ומי הוא האדם שהוא מבקש להשיג ידיעות אודותיו.
(ג)
נוכח הרשם שהמבקש הוא אדם הזכאי לעיין בפנקס לפי סעיף 27 לחוק ונקבעה זהותו להנחת דעתו, ואם דרושה הסמכה – שהמבקש הוסמך כהלכה, יקבע מועד לעיון, ולא ירשה עיון אלא בנוכחותו ובגליון האימוצים הנוגע לאדם שמבקשים ידיעות אודותיו.
(ד)
היה המבקש המאומץ, יעביר הרשם מיד העתק מהבקשה לפקיד הסעד הראשי והמועד שייקבע לעיון לא יהיה לפני תום 45 ימים מיום הגשת הבקשה; אולם רשאי הרשם להרשות את העיון לפני המועד שנקבע אם אישר פקיד סעד, בכתב, שאין מניעה לכך.
שמירת הפנקסים במקום סגור [תיקון: תשל״ב]
פנקס האימוצים, פנקסי העזר ובקשות שהוגשו לפי תקנה 10 והתעודות הנקובות בתקנות 5, 8 ו־9 יישמרו במקום סגור שייקבע על ידי מנהל בתי המשפט ומפתחות ממנו יימצאו בידי הרשם ובידי מנהל בתי המשפט ומי שהמנהל הרשהו לכך.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות פנקס האימוצים, תשכ״ד–1964“.


כ׳ בכסלו תשכ״ד (6 בדצמבר 1963)
  • דב יוסף
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.