חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית), התש״ע–2009


ק״ת תש״ע, 269; תשע״ד, 1704; תשע״ו, 844.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14, 17 ו־49 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הוועדות המייעצות, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הכשרה מעשית“ – הכשרה מעשית במקצוע בריאות כאמור בטור ב׳ בתוספת הראשונה לחוק לעניין סעיף 8(3) לחוק;
”מוסד מוכר להכשרה מעשית“ – מוסד שהוכר לפי תקנה 3;
”מקצוע בריאות“ – מקצוע המנוי בפרטים 1 עד 4 בטור א׳ בתוספת הראשונה לחוק.
תקופת הכשרה מעשית [תיקון: תשע״ד]
תקופת ההכשרה המעשית במקצוע בריאות תהיה כמפורט להלן:
(1)
בריפוי בעיסוק – 1,000 שעות;
(2)
בפיזיותרפיה – 960 שעות;
(3)
בתזונה – דיאטנות – 750 שעות;
(4)
בטיפול בהפרעות תקשורת – 1,000 שעות;
(5)
בטיפול בהפרעות שפה ודיבור בלבד – 750 שעות;
(6)
בטיפול בהפרעות שמיעה בלבד – 750 שעות;
(7)
בקרימינולוגיה קלינית – 240 שעות.
מוסד מוכר להכשרה מעשית
ההכשרה המעשית תיעשה במוסד שהכיר בו המנהל לעניין הכשרה מעשית במקצוע בריאות מסוים.
אחראי להכשרה מעשית
(א)
מנהל מוסד מוכר להכשרה מעשית ימנה עובד ביחידה מקצועית במוסד, בעל תעודה במקצוע הבריאות ובעל ותק של 5 שנים לפחות, אשר יהיה אחראי לבקרה על ההכשרה המעשית במוסד.
(ב)
אחראי להכשרה מעשית ידווח למנהל על סיום ההכשרה של מקבל ההכשרה המעשית; הדיווח יכלול פירוט על אופן ביצוע ההכשרה ועל עמידה במטלות אשר נדרשו במסגרת ההכשרה.
מדריך להכשרה משעית
(א)
עובד ביחידה מקצועית, בעל ותק של שנתיים לפחות במוסד מוכר להכשרה מעשית יהיה אחראי לליווי מקצועי של מקבל הכשרה מעשית ביחידה המקצועית.
(ב)
ליווי מקצועי יכלול הדרכה ופיקוח על הפעולות המתבצעות במסגרת ההכשרה.
אופן ההכשרה המעשית
ההכשרה המעשית תיעשה בהיקף של 20 שעות בשבוע לפחות, ולא יותר מ־40 שעות בשבוע באופן רצוף; לעניין רציפות ההכשרה, שירות מילואים או שירות צבאי אחר לפי צו שר הביטחון, חופשת לידה כמשמעה בחוק עבודת נשים, התשי״ד–1954, או חופשה אחרת לתקופה שאינה עולה על 60 ימים, לא ייחשב ולהפסקת רציפות ההכשרה.
פטור [תיקון: תשע״ו]
(א)
בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בישראל במקצוע בריאות אשר חלק מתכנית הלימודים בו היא הכשרה מעשית בהיקף כאמור בתקנה 2, פטור מהכשרה מעשית כאמור.
(ב)
בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל, שהוא בעל הרשיון או התעודה הנדרשים לצורך עיסוק במקצוע הבריאות במדינה שבה עסק באותו מקצוע, בעל ניסיון עבודה של שנה לפחות במדינת החוץ, במוסד שהכיר בו המנהל, פטור מהכשרה מעשית כאמור.
(הוראת שעה עד ליום 31.12.2024): בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל, שהוא בעל הרשיון או התעודה הנדרשים לצורך עיסוק במקצוע הבריאות במדינה שבה עסק באותו מקצוע, בעל ניסיון עבודה של שנה לפחות במדינת החוץ, במוסד שהכיר בו המנהל, פטור מהכשרה מעשית כאמור; תקנת משנה זו תחול גם על מי שהוא בעל תעודת סיום לימודים כמשמעותה בסעיף 58(ה1)(1) לחוק שהכיר בה המנהל לפי סעיף 58(ה1)(2) לחוק, בשינויים המחויבים.
הוראות מעבר
מי שהחל בהכשרה מעשית במסגרת לימודיו לתואר אקדמי במקצוע בריאות עד יום פרסומן של תקנות אלה, יהיה פטור מהכשרה מעשית אף אם היקף ההכשרה המעשית שהוא עובר היא עד 10 אחוז פחות מן האמור בתקנה 2.


ז׳ בכסלו התש״ע (24 בנובמבר 2009)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.