תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח), התשס״ט–2008


ק״ת תשס״ט, 125.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 19(א)(1) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח
קביעת מחיר מכל נייח כאמור בסעיף 19(א)(1) לחוק תיעשה לפי אמות מידה אלה:
(1)
נפח המכל הנייח;
(2)
מועד התקנה ראשונה של המכל הנייח, ובהעדר תיעוד באשר למועד האמור – תאריך ייצורו;
(3)
סוג המכל הנייח בהתאם לתקן הייצור, תוך הבחנה בין מכל עם אבזרים משולבים למכל עם אבזרים פזורים;
(4)
עבודות שבוצעו ואשר נדרשו כתוצאה מהבדיקות התקופתיות בהתאם לתקן ישראלי ת״י 158 ומועדיהן, שלגביהם הומצא תיעוד, ובלבד שמחיר המכל הנייח לפי פסקאות (1) עד (3) בצירוף מחיר העבודות כאמור בפסקה זו, לא יעלה על מחיר מכל נייח חדש מאותו סוג כפי שייקבע לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו–1996 (להלן – חוק הפיקוח);
(5)
התקנה ראשונה של המכל הנייח, לרבות תכנון הנדסי, רישוי והובלה, תוך הבחנה בין חפירה, חציבה או התקנה על־קרקעית;
לעניין תקנה זו, ”מחיר“ – מחיר ביום מכירת המכל הנייח לספק הגז הנכנס בניכוי פחת, והכל כפי שייקבע לפי חוק הפיקוח.
אמות מידה לקביעת מחיר במקרים חריגים
(א)
מחיר מכל נייח שגודלו עולה על הנפח המרבי שלגביו ייקבע מחיר לפי תקנה 1(1) יהיה בהתאם למחיר ששולם בפועל, בצירוף הצמדות ובניכוי פחת, והכל כפי שייקבע לפי חוק הפיקוח; בהעדר תיעוד לעניין המחיר ששולם בפועל, יחושב המחיר על פי מחיר מכל נייח בנפח המרבי שלגביו ייקבע מחיר לפי תקנה 1(1) כשהוא מוכפל ביחס שבין הנפח המרבי לנפח המכל הנמכר.
(ב)
מחיר התקנת מכל נייח בתוך מאצרה מעל למבנה תת־קרקעי יהיה בהתאם למחיר ששולם בפועל, בצירוף הצמדות ובניכוי פחת, והכל כפי שייקבע לפי חוק הפיקוח; בהעדר תיעוד לעניין המחיר ששולם בפועל, ייקבע המחיר על פי מחיר הטמנה על־קרקעית בתוך מאצרה כפי שייקבע לפי חוק הפיקוח.


י״ג בתשרי התשס״ט (12 באוקטובר 2008)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
  • בנימין (פואד) בן אליעזר
    שר התשתיות הלאומיות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.