חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשפ״ב–2022


ק״ת תשפ״ב, 3158, 4061; תשפ״ג, 2472.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45(א)(1) ו־(2) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט–1959 [נוסח משולב] (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות
בתקנות אלה –
”האגף“ – אגף שיקום נכים במשרד הביטחון;
”הארגון היציג“ – הארגון היציג שעליו הכריז שר הביטחון לפי סעיף 14 לחוק;
”ועדת לימודים מחוזית“ – ועדה להכשרה מקצועית ולהשכלה גבוהה במחוז השיקום, כמפורט בתקנה 3;
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”לימודי הכנה“ – בכלל זה שיעורי הכנה לקבלת תעודת בגרות, לימודים הדרושים לבחינות קבלה ומיון למוסד הלימודים המבוקש, אבחון תעסוקתי, מכינה קדם־אקדמית, אבחון לקויות למידה ולימודים הדרושים לצורך כניסה למסלול שיקום בלימודים לפי תקנות אלה;
”מוסד“ – כל אחד מאלה, בין אם מקום מושבו בישראל ובין אם מחוצה לה:
(1)
(2)
מוסד אחר, לרבות מפעל של תעשייה, סחר או מלאכה, או מורה פרטי, שהממונה הכיר בהם כמוסד שבו יכול הנכה לקבל הכשרה מקצועית או לרכוש השכלה;
”מחוז השיקום“ – מחוז השיקום באגף שבו מטופל הנכה;
”מלגת לימודים“ – כסף או שוויו שקיבל הנכה לצורך מימון שכר הלימוד בתקופת לימודיו, ובלבד שהנכה לא נתן בעדם כל תמורה במישרין או בעקיפין;
”מימון שיקום בלימודים“ – סכום כספי הניתן לנכה לצורך שיקומו בלימודים לפי האמור בתקנות אלה, ובכלל זה מימון שכר הלימוד;
”מימון שכר הלימוד“ – סכום כספי כמפורט בתקנה 15;
”ממונה“ – הממונה על הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה באגף;
”מנהל המחוז“ – מנהל מחוז השיקום;
”נכה“ – נכה המקבל תגמול חודשי לפי החוק;
”נכה משוקם“ – נכה שמיום שהוכר כנכה לפי החוק קיבל ממשרד הביטחון עזרה ממשית לכינון עסק או מימון שיקום בלימודים;
”רופא מוסמך מחוזי“ – מי ששר הביטחון מינה אותו לפי תקנה 2 לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד–1954;
”עובד שיקום“ – עובד האגף שהוא עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו–1996;
”עובד תעסוקה“ – עובד האגף האחראי על תעסוקת נכים;
”שיקום בלימודים“ – לימודים של נכה במוסד במסגרת תוכנית לימודים, לצורך הכשרה מקצועית או רכישת השכלה, שישמשו לו מקור פרנסה עיקרי, למעט לימודי תואר שני או שלישי שאינם מפורטים בתוספת, ולרבות לימודי הכנה, והכול בלבד שהנכה אינו מקבל תגמול לפי סעיף 7 או 7ד לחוק, ושהנכה צפוי להשלים את לימודיו עד שנתיים לפני שיגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס״ד–2004, בהתחשב בתקופת הלימודים המקובלת נכון למועד הגשת הבקשה;
”שכר לימוד“ – לרבות אגרת לימוד, דמי הרשמה למוסד ותשלומי חובה אחרים שגובה מוסד;
”תוכנית לימודים“ – מסלול הלימודים המקובל במוסד לצורך קבלת התואר או התעודה הנדרשים, לפי העניין.

פרק ב׳: ארגון ומדרג סמכויות

סמכות אישור מימון שיקום בלימודים
עובד שיקום במחוז השיקום שבו מטופל הנכה רשאי לאשר לנכה מימון שיקום בלימודים לפי תקנות אלה.
ועדת לימודים מחוזית
(א)
בכל מחוז שיקום תפעל ועדת לימודים מחוזית בהרכב המפורט להלן:
(1)
מנהל המחוז – יושב ראש;
(2)
רופא מוסמך מחוזי – חבר;
(3)
עובד שיקום – חבר;
(4)
עובד תעסוקה – חבר;
(5)
נציג הארגון היציג – חבר.
(ב)
יושב הראש יזמן את חברי ועדת הלימודים המחוזית.
(ג)
רוב חברי ועדת לימודים מחוזית הוא מניין חוקי בישיבותיה.
(ד)
בכל ישיבת ועדת לימודים מחוזית ייערך פרוטוקול שישקף את מהלך הדיון ויירשמו בו ההחלטות שהתקבלו.
(ה)
החלטות ועדת לימודים מחוזית יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה שיש בה מניין חוקי; היו הקולות שקולים – יכריע היושב ראש.
השגה
נכה הרואה את עצמו נפגע מהחלטת עובד השיקום רשאי להשיג עליה לפני ועדת לימודים מחוזית בתוך 30 ימים מהיום שבו קיבל את ההחלטה; מנהל המחוז רשאי להאריך עד 60 ימים את המועד האמור להגשת ההשגה.

פרק ג׳: בקשה למימון שיקום בלימודים

הגשת בקשה, פרטיה ומסמכים הנלווים אליה
(א)
נכה המבקש מימון שיקום בלימודים לפי תקנות אלה יגיש בקשה למחוז השיקום בליווי עובד שיקום.
(ב)
בבקשה כאמור בתקנת משנה (א) יפורט שם המוסד שבו מבקש הנכה ללמוד, תוכנית הלימודים המבוקשת, מועד תחילת הלימודים, היקף שעות הלימודים, משך הלימודים וגובה שכר הלימוד הנדרש, ויצורף אישור של המוסד התומך בפרטי הבקשה והמאשר כי הנכה התקבל לתוכנית הלימודים המבוקשת.
(ג)
עובד השיקום או ועדת לימודים מחוזית, רשאים לבקש מהנכה כל מסמך נוסף הנדרש להם לצורך בחינת הבקשה למימון שיקום בלימודים לפי תקנות אלה או לצורך בחינת ההשגה על ההחלטה בה, לפי העניין.
(ד)
הוכר נכה כזכאי לתגמולים לפי החוק (בסעיף זה – החלטת ההכרה) ונקבע בהחלטת ההכרה כי הזכאות לתגמולים תחול ממועד מוקדם למועד שבו ניתנה החלטת ההכרה, יינתן לנכה מימון שיקום בלימודים לפי תקנות אלה גם בעד תקופת לימודי הנכה שקדמה להחלטת ההכרה, ובלבד שבתקופה זו התקיימו התנאים לקבלתו ושהבקשה למימון שיקום בלימודים הוגשה בתוך 30 חודשים ממועד החלטת ההכרה.
(ה)
נכה נדרש להגיש לעובד השיקום בתחילת כל שנת לימודים בתקופת המימון, אישור על כך שהוא זכאי לעבור לאותה שנת לימודים וזאת כתנאי להמשך מימון השיקום בלימודים.
טיפול בבקשה
עובד השיקום או ועדת לימודים מחוזית, לפי העניין, ידונו בבקשת הנכה למימון שיקום בלימודים או בהשגה על החלטה בבקשה זו.
אישור בקשה
(א)
עובד השיקום או ועדת לימודים מחוזית, לפי העניין, רשאים לאשר את הבקשה למימון שיקום בלימודים, כולה או חלקה, לדחותה או לאשרה בתנאים שתקבע.
(ב)
אושרה בקשה לפי תקנת משנה (א), יינתן מימון השיקום בלימודים מיום תחילת תוכנית הלימודים ולא מוקדם מהמועד שממנו הנכה זכאי לתגמול חודשי לפי החוק.
החלטה בבקשה
(א)
החלטת עובד השיקום או החלטה של ועדת לימודים מחוזית, לפי העניין, בבקשה למימון שיקום בלימודים או בהשגה על החלטה בבקשה זו, תהיה מנומקת ותישלח לנכה; בהחלטה של ועדת לימודים מחוזית יצוין כי הנכה רשאי לעתור עליה לבית המשפט המוסמך לפי דין.
(ב)
בהחלטה לדחות בקשה למימון שיקום בלימודים כיוון שהממונה לא הכיר במוסד כהגדרתו בתקנות אלה, תפרט ההחלטה כאמור בתקנת משנה (א) את הנימוקים להחלטת הממונה.

פרק ד׳: מימון שיקום בלימודים במקרים מיוחדים

שינוי תוכנית לימודים בשל טעמים הקשורים בנכות
(א)
נכה המבקש לשנות את תוכנית הלימודים שאושרה לו כאמור בתקנות אלה (בתקנה זו – תוכנית הלימודים המקורית) בשל טעמים הקשורים בנכות, יגיש בקשה מנומקת למחוז השיקום ואליה יצורפו המסמכים המעידים על הטעמים כאמור ועל תוכנית הלימודים החדשה המבוקשת (בתקנה זו – תוכנית הלימודים החדשה), ולעניין תוכנית הלימודים החדשה יחולו הוראות תקנה 5 בשינויים המחויבים.
(ב)
אישר עובד השיקום בקשה לתוכנית לימודים חדשה, יקבל הנכה מימון שיקום בלימודים בעד תוכנית הלימודים החדשה למשך תוכנית הלימודים המקובלת, בלא הפחתה של התקופה שבעדה קיבל מימון שיקום בלימודים בתוכנית הלימודים המקורית.
(ג)
שינוי תוכנית לימודים לפי תקנה זו לא יאושר יותר מפעם אחת.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), ועדת לימודים מחוזית רשאית לאשר שינוי נוסף ואחרון של תוכנית לימודים לנכה אשר אושרה לו תוכנית לימודים חדשה מכוח תקנה זו, מטעמים חריגים ומיוחדים הקשורים בנכות אשר מונעים את המשך לימודיו של הנכה במסגרת תוכנית הלימודים החדשה; אישרה ועדת לימודים מחוזית בקשה זו, תפרט בהחלטתה את הטעמים החריגים והמיוחדים הקשורים בנכות שעמדו ביסוד ההחלטה.
שינוי תוכנית לימודים מטעמים שאינם קשורים בנכות
(א)
נכה המבקש לשנות את תוכנית הלימודים שאושרה לו כאמור בתקנות אלה (בתקנה זו – תוכנית הלימודים המקורית), מטעמים שאינם קשורים בנכותו כאמור בתקנה 9, יגיש בקשה מנומקת למחוז השיקום בדבר הצורך בשינוי תוכנית הלימודים ופירוט תוכנית הלימודים החדשה המבוקשת בצירוף המסמכים המתייחסים אליה (בתקנה זו – תוכנית הלימודים החדשה), ולעניין תוכנית הלימודים החדשה יחולו הוראות תקנה 5, בשינויים המחויבים.
(ב)
הוגשה הבקשה לפי תקנה זו במהלך שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודים השנייה, ועובד השיקום אישר אותה, רשאי הוא לאשר לנכה מימון שיקום בלימודים בעד תוכנית הלימודים החדשה למשך תקופת הלימודים המקובלת, בלא הפחתה של התקופה שבעדה קיבל מימון שיקום בלימודים בתוכנית הלימודים המקורית; שינוי תוכנית לימודים לפי תקנת משנה זו לא יאושר יותר מפעם אחת.
(ג)
הוגשה הבקשה לפי תקנה זו לאחר תחילת שנת הלימודים השנייה ועובד השיקום אישר אותה, יקבל הנכה מימון שיקום בלימודים בעד תוכנית הלימודים החדשה למשך תקופת הלימודים המקובלת, בהפחתה של התקופה שבעדה קיבל מימון שיקום בלימודים בתוכנית הלימודים המקורית, אך לא תופחת שנת הלימודים הראשונה.
מימון שיקום בלימודים לנכה משוקם
עובד השיקום רשאי לאשר מימון שיקום בלימודים לנכה משוקם אם שוכנע כי התמלא אחד מהתנאים האלה:
(1)
חלה במצבו הרפואי עקב הנכות החמרה אשר מונעת ממנו להמשיך ולעסוק בעבודתו;
(2)
הסיבות להפסקת עבודתו אינן נובעות מנסיבות התלויות בו;
(3)
הלימודים נושא בקשת מימון השיקום בלימודים הם תנאי לשילובו ההתחלתי או להמשך העסקתו במקום עבודתו או שהם מהווים לימודי המשך ללימודיו הקודמים ולמעט לימודים לתואר שני או שלישי.
מימון לימודי הכנה
(א)
עובד השיקום רשאי לאשר מימון לימודי הכנה, אם שוכנע שההכנה הנדרשת היא תנאי לקבלתו לתוכנית הלימודים המבוקשת במוסד או לכניסתו למסלול שיקום בלימודים לפי תקנות אלה.
(ב)
מימון לימודי הכנה לפי תקנה זו יאושר לתקופת לימודים שלא תעלה על 24 חודשים, נוסף על כך תקופת הלימודים המקובלת כאמור בתקנות אלה; במניין 24 החודשים לא תימנה התקופה שבה נמנע מהנכה, עקב נכותו, להשתתף בלימודי ההכנה, בהתאם לאישור הרופא המוסמך המחוזי.
מימון שיקום בלימודים לתלמיד שלא מן המניין
(א)
עובד השיקום רשאי לאשר מימון שיקום בלימודים בעד שנת לימודים ראשונה לנכה שהוכיח כי המוסד מוכן לקבלו כתלמיד שלא מן המניין, אם שוכנע כי קיים סיכוי סביר שבתום שנת לימודים זו ימלא הנכה את תנאי המוסד לקבלתו כתלמיד מן המניין.
(ב)
מימון השיקום בלימודים ליתרת תקופת הלימודים יינתן לנכה שהתקבל כתלמיד שלא מן המניין כאמור בתקנת משנה (א), בתנאי שהוכיח כי עמד בכל דרישות המוסד והפך לתלמיד מן המניין; לא עמד הנכה בדרישות המוסד יופסק מימון השיקום בלימודים.
מימון תוכנית לימודים שאינה אקדמית
עובד השיקום רשאי לאשר לנכה שבחר ללמוד במוסד כמשמעו בפסקה (2) להגדרה ”מוסד“, מימון תוכנית לימודים גם אם היא תוכנית לימודים המשלבת כמה תחומים, ובלבד ששכר הלימוד הכולל בעדה לא יעלה על סכום שכר הלימוד המרבי כאמור בתקנה 15 ושמשכה לא יעלה על 4 שנים מיום תחילת לימודיו בתוכנית הלימודים שאושרה.

פרק ה׳: היקף מימון השיקום בלימודים

מימון שכר הלימוד
(א)
נכה שאושר לו מימון שיקום בלימודים לפי תקנות אלה, יקבל בעד כל שנת לימודים שאושרה מימון שכר לימוד בגובה שכר הלימוד השנתי במוסד לפי התשלום בפועל למוסד, בניכוי סכומי מלגת לימודים שקיבל הנכה מכל מקור שהוא, ובלבד שלא יעלה על שלוש פעמים שכר הלימוד השנתי לתואר ראשון שקבעה המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (להלן – שכר הלימוד המרבי).
(ב)
מימון שכר הלימוד יבוצע בהתאם להסדר התשלומים שנקבע בין הנכה למוסד.
סיוע נלווה
(א)
נכה שאושר לו מימון שיקום בלימודים לפי תקנות אלה, למעט בתקופת לימודי הכנה כאמור בתקנות אלה, יקבל סיוע נלווה כמפורט להלן:
(1)
סכום כספי שנתי בגובה של 500 שקלים חדשים לצורך רכישת ציוד הנדרש ללימודיו, ובכלל זה מכשירי כתיבה וספרי לימוד; סכום זה ישתלם אחת לשנה בעד כל שנת לימודים שאושרה ובלא צורך בהגשת בקשה;
(2)
סכום כספי חד־פעמי, שלא יעלה על 3,000 שקלים חדשים, לצורך רכישת מחשב אישי, בכפוף להוכחת תשלום;
(3)
סכום כספי שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים לצורך מימון שיעורי עזר בתקופת תוכנית הלימודים שאושרה לנכה הזכאות לפי פסקה זו תינתן בכפוף לאישור עובד השיקום בדבר הצורך בשיעורי העזר והיקפם ובכפוף להוכחת תשלום; על אף האמור בפסקה זו, אושרה לנכה תוכנית לימודים שמשכה עולה על 3 שנים, סכום הסיוע לצורך זה לא יעלה על סך של 20,000 שקלים חדשים.
(ב)
ועדת לימודים מחוזית תהיה רשאית לאשר את הגדלת סכום הסיוע לצורך שיעורי עזר בהתאם לתקנת משנה (א)(3) בתקופת תוכנית הלימודים שאושרה לנכה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
דמי מחייה [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
נכה שאושר לו מימון שיקום בלימודים, לרבות נכה שאושר לו מימון לימודי הכנה כאמור בתקנה 12, יקבל, בלא צורך בהגשת בקשה נוספת, תשלום חודשי למחייתו למשך תקופת הלימודים שאושרה לנכה (להלן – דמי מחיה), ובלבד שהנכה לומד במוסד 15 שעות שבועיות לפחות; גובה דמי המחיה יהיה שווה, יחד עם התגמול החודשי שהנכה מקבל לפי החוק, לגבי נכה שדרגת נכותו היא –
(1)
מ־10% עד 18% – 3,320.30 שקלים חדשים, ואם הנכה הוא אב לילד- 4,852.39 שקלים חדשים;
(2)
מ־19% עד 39% – 4,852.39 שקלים חדשים, ואם הנכה הוא אב לילד – 6,919.57 שקלים חדשים;
(3)
מ־40% עד 100% – 6,919.57 שקלים חדשים, ואם הנכה הוא אב לילד – 9,695.63 שקלים חדשים;
(4)
דרגת נכות מיוחדת לפי תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), התשכ״ו–1965 – 10,244.44 שקלים חדשים, ואם הנכה הוא אב לילד – 11,369.50 שקלים חדשים.
(ב)
השתנתה דרגת נכותו של נכה שאושר לו מימון שיקום בלימודים, ישולמו לו דמי המחייה לפי דרגת נכותו מזמן לזמן, ואם חדל לקבל תגמול חודשי יינתן לו מימון השיקום בלימודים עד תום שנת הלימודים במוסד או תום תקופת הלימודים המקובלת, לפי המוקדם; דמי המחיה ישולמו עד מועד זה בסכום של 3,320.30 שקלים חדשים, ואם הנכה הוא אב לילד – בסכום של 4,852.39 שקלים חדשים.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א) ועדת לימודים מחוזית רשאית לאשר לנכה דמי מחיה, אף אם הנכה לומד במוסד בהיקף הפחות מ־15 שעות שבועיות, אם שוכנע כי מתקיימים טעמים חריגים המצדיקים זאת.
עדכון סכומי הסיוע הנלווה ופרסום
(א)
סכומי הסיוע הנלווה לפי תקנה 16 יעודכנו ביום 1 בספטמבר בכל שנה (בתקנה זו – יום העדכון) בהתאם לשינוי המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד הבסיסי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.
(ב)
סכומי הסיוע הנלווה שעודכנו כאמור בתקנת משנה (א), יעוגלו כלפי מעלה לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג)
סכומי הסיוע הנלווה כפי שעודכנו ועוגלו כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) וכן הסכומים העדכניים של שכר הלימוד המרבי כאמור בתקנה 15 ושל דמי המחיה כאמור בתקנה 17, יפורסמו באתר האינטרנט של האגף.

פרק ו׳: תקופת מימון השיקום בלימודים

תקופת הלימודים המקובלת
(א)
מימון שיקום בלימודים לפי תקנות אלה יינתן למשך תקופת הלימודים המקובלת לתוכנית הלימודים שאושרה לנכה (בתקנות אלה – תקופת הלימודים המקובלת).
(ב)
לא הייתה תקופת לימודים מקובלת במוסד לתוכנית הלימודים שאושרה לנכה, יקבל הנכה מימון שיקום בהתאם לתקופת הלימודים שלמד בפועל ולא יותר מ־4 שנים.
(ג)
ועדת לימודים מחוזית רשאית לאשר במקרים חריגים ומיוחדים, לבקשת נכה שאליה תצורף המלצה של הגורם המקצועי המטפל בנכה, הארכה של התקופה שבה יקבל הנכה מימון שיקום בלימודים מעבר לתקופת הלימודים המקובלת, ובלבד שתקופת הלימודים הכוללת לא תעלה על כפל תקופת הלימודים המקובלת (להלן – תקופת הלימודים הכוללת).
(ד)
ועדת לימודים מחוזית רשאית לאשר לבקשת נכה שאושרה לו תקופת לימודים כוללת כאמור בסעיף קטן (ג), תשלום דמי מחיה לפי תקנה 17 בתקופת הלימודים הכוללת אף אם הנכה לומד במוסד בהיקף הפחות מ־15 שעות שבועיות אם שוכנעה כי מתקיימים טעמים חריגים ומיוחדים המצדיקים זאת.
(ה)
נכה שאושר לו מימון שיקום בלימודים רשאי להמשיך את תוכנית הלימודים שאושרה לו במוסד אחר, ובלבד שלא יקבל בשל כך תשלום נוסף של מימון לשיקום בלימודים מעבר לתקופת הלימודים שאושרה לו מלכתחילה או מעבר לתקופת הלימודים הכוללת, לפי הארוכה שבהם, ויובאו בחשבון לצורך כך הלימודים שלמד במוסד הקודם.
הפסקת מימון השיקום בלימודים
מימון השיקום בלימודים יסתיים בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הנכה סיים את לימודיו או שהסתיימה תקופת הלימודים המקובלת או תקופת הלימודים הכוללת, לפי המוקדם;
(2)
הנכה לא המציא בתחילת שנת לימודים אישור של המוסד כאמור בתקנה 5(ה) כי הוא זכאי לעבור לאותה שנת לימודים;
(3)
הנכה הפסיק את לימודיו.
הפסקת לימודים
נכה המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך למחוז השיקום ומהמועד האמור יופסק מימון השיקום בלימודים.
חידוש לימודים
(א)
נכה המבקש לחדש את לימודיו, בין בתוכנית הלימודים הקודמת שאושרה לו ובין בתוכנית לימודים חדשה, יגיש למחוז השיקום בקשה למימון שיקום בלימודים, והוראות תקנה 5 יחולו בשינויים המחויבים.
(ב)
עובד השיקום רשאי לאשר את חידוש מימון השיקום בלימודים, ובלבד שהתקופה החדשה של מימון השיקום בלימודים לא תעלה על תקופת תוכנית הלימודים המקורית שאושרה לנכה או על תקופת הלימודים הכוללת או על תקופת הלימודים המקובלת להשלמת תוכנית הלימודים החדשה, לפי הארוכה שבהן; כל סיוע קודם שקיבל הנכה בעד מימון שיקום בלימודים לפי תקנות אלה יופחת מן הסיוע שיקבל בעד תוכנית הלימודים החדשה.
סיום הלימודים
סיים הנכה את לימודיו בתוכנית הלימודים שאושרה לו, ימציא למחוז השיקום את אישור המוסד המעיד על כך ועל זכאותו לקבל את התואר או את התעודה, לפי העניין.
סיוע במימון שיקום בלימודים לאחר סיום הלימודים
סיים הנכה לימודים במוסד ונדרש על פי דין לעבור בחינות כתנאי לכך שיוכל לעסוק במקצוע שאותו למד, רשאי עובד השיקום לאשר לו המשך מימון שיקום בלימודים לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים; דמי מחיה ישולמו בתקופה זו אף אם הנכה אינו לומד במוסד 15 שעות שבועיות לפחות כאמור בתקנה 17.

פרק ז׳: הוראות שונות

ביטול
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ״ח–1987 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה בתוך 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) (התקנות פורסמו ביום 12.6.2022 ותחילתן ביום 12.7.2022).
תחולה
תקנות אלה יחולו על לימודי נכה הלומד במוסד החל משנת הלימודים התשפ״ב אף אם הנכה החל בלימודיו לפני שנת הלימודים התשפ״ב.
הוראת מעבר
(א)
נכה שאושר לו מימון שיקום לפי תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ״ח–1987 (להלן – התקנות הקודמות), זכאי לתשלום כלהלן:
(1)
בעד תקופת לימודים שקדמה לשנת הלימודים התשפ״ב – מימון שיקום לפי התקנות הקודמות;
(2)
בעד תקופת לימודים משנת הלימודים התשפ״ב ואילך – תשלומים לפי תקנות אלה, בניכוי מימון שיקום שקיבל לפי התקנות הקודמות בעד שנת הלימודים התשפ״ב.
(ב)
נכה שהוכר כאמור בתקנה 5(ד) או נכה שאושרה לו לאחר יום התחילה בקשה למימון לימודים לגבי תקופת לימודים שכולה או חלקה קדמה לשנת הלימודים התשפ״ב, יהיה זכאי לתשלום כלהלן:
(1)
בעד תקופת לימודים שקדמה לשנת הלימודים התשפ״ב – מימון שיקום לפי התקנות הקודמות;
(2)
בעד תקופת לימודים משנת הלימודים התשפ״ב ואילך – תשלומים לפי תקנות אלה, בניכוי מימון שיקום שקיבל לפי התקנות הקודמות.
(ג)
בקשה למימון שיקום בלימודים שהייתה תלויה ועומדת ערב יום התחילה וטרם ניתנה בה החלטה, תמשיך להידון לפי תקנות אלה.

תוספת

(תקנה 1 – ההגדרה ”שיקום בלימודים“)

לימודי תואר שני בפסיכולוגיה לנכה הזכאי לתואר ראשון באותו מקצוע;
לימודי תואר שני בקרימינולוגיה לנכה הזכאי לתואר ראשון באותו מקצוע;
לימודי תואר שלישי ברפואה.


ז׳ בסיוון התשפ״ב (6 ביוני 2022)
  • בנימין גנץ
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.