חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 948; תשע״ח, 1030.

הודעות: ק״ת תשע״ב, 679; תשע״ג, 609; תשע״ד, 684; תשע״ה, 945, 947; תשע״ו, 854; תשע״ז, 892; תשע״ח, 1764, 1794; תשע״ט, 2940; תש״ף, 520; תשפ״א, 1798.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה) (להלן – הפקודה), ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ושל ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


קביעת הוצאות מרביות [תיקון: תשע״ח, [הודעות]]
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה כמפורט בטור א׳, לא יעלה על הסכום הנקוב לצדה, בטור ב׳: (כל הסכומים מעודכנים ליום 1 בינואר 2021)
(1)
משלוח דרישה ראשונה בכתב — 16 שקלים חדשים
משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום ובלבד שנשלחה לאחר שנשלחה הודעה על החוב — 23 שקלים חדשים
(2)
משלוח דרישה נוספת בכתב — 16 שקלים חדשים
משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום ובלבד שלא יישלחו יותר מ־3 דרישות בשנה — 23 שקלים חדשים
(3)
עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני — 16 שקלים חדשים
צו עיקול אלקטרוני — 8 שקלים חדשים
(4)
משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי — 16 שקלים חדשים
משלוח צו מסירה — 16 שקלים חדשים
(5)
איתור כתובת הסרבן כאשר זו שונה מהכתובת המופיעה באחד מן המרשמים המנויים להלן, לפי העניין מרשם האוכלוסין, רשם החברות, רשם השותפויות, רשם האגודות השיתופיות ורשם העמותות או מהכתובת שמסר בכתב — 127 שקלים חדשים
(6)
עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו — 169 שקלים חדשים
(7)
עיקול רכב במשרד הרישוי — 84 שקלים חדשים
(8)
המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם — 169 שקלים חדשים
ואולם לא יגבו הוצאות כאמור אם היה ניתן להמציא את האזהרה במועד שבו בוצע העיקול ברישום, כאמור בתקנת משנה 1(7)
(9)
הובלה והוצאת מעוקלים — 359 שקלים חדשים
(10)
הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים — 2,142 שקלים חדשים
(11)
ניסיון לבצע אחת מהפעולות המנויות בתקנות משנה 1(6) עד 1(10) אשר לא צלח בשל אחד מאלה: — כמפורט באותן פסקאות
(1)
הסרבן נקט פעולה כדי לסכל את העיקול;
(2)
הכתובת שבה נעשה הניסיון כאמור אינה כתובתו של החייב, לפי אחד מן המרשמים המנויים בתקנת משנה 1(5) או לפי מה שנמסר על ידי הסרבן
(12)
השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול — עלות העסקת שוטר בשכר שלא במסגרת פעילות המשטרה, בהתאם לנוהלי משטרת ישראל
(13)
מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או במכירה אחרת, בידי מי שאינו עובד מדינה — 10% מהסכום שיתקבל ממכירת המיטלטלין לפי תקנה 14(ב) לתקנות המסים (גבייה), התשל״ד–1974 (להלן – תקנות המסים (גבייה))
(14)
הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת, שהורה עליה פקיד הגבייה בהתאם לתקנה 12 לתקנות המסים (גבייה) ואולם לגבי פרסום הודעה על קיומה של מכירה של פריטים השייכים לסרבן ולסרבנים אחרים, יתחלק הסכום בין הסרבנים שפרטיהם מופיעים במודעה — 528 שקלים חדשים
(15)
מכירת כל סוגי המקרקעין באמצעות כונס נכסים — סכומים ושיעורים כאמור בתקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), התשס״ב–2002, בשינויים המחויבים
(16)
הוצאות גרירה של רכב –
(א)
רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון, למחסן הנמצא במרחק –
(1)
עד 35 ק״מ ממקום הגרירה — 422 שקלים חדשים
(2)
מ־36 ק״מ עד 50 ק״מ ממקום הגרירה — 501 שקלים חדשים
(3)
מ־51 ק״מ עד 75 ק״מ ממקום הגרירה — 580 שקלים חדשים
(4)
מ־76 ק״מ ואילך ממקום הגרירה — 654 שקלים חדשים
(ב)
רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה, למחסן הנמצא במרחק –
(1)
עד 35 ק״מ ממקום הגרירה — 1,002 שקלים חדשים
(2)
מ־36 ק״מ עד 50 ק״מ ממקום הגרירה — 1,108 שקלים חדשים
(3)
מ־51 ק״מ עד 75 ק״מ ממקום הגרירה — 1,298 שקלים חדשים
(4)
מ־76 ק״מ ואילך ממקום הגרירה — 1,477 שקלים חדשים
(17)
פריצת דלת של רכב — 158 שקלים חדשים
(18)
פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל — 243 שקלים חדשים
(19)
פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד — 675 שקלים חדשים
(20)
הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו –
(א)
מיטלטלין — 264 שקלים חדשים למטר מעוקב לחודש או חלקו
(ב)
כלי רכב –
(1)
בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון — 42 שקלים חדשים ליום או חלק ממנו
(2)
בעבור כלי רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה — 106 שקלים חדשים ליום או חלק ממנו
(21)
שמאות מיטלטלין לרבות רכב — 317 שקלים חדשים.
הוצאות חריגות
הממונה על הגבייה רשאי לאשר הוצאה חריגה שהיתה כרוכה בהפעלת אמצעי אכיפה ושמנויה בתקנה 1, בסכום הגבוה מהנקוב בה, אם נוכח כי מטעמים מיוחדים שיירשמו ויומצאו לסרבן, ההוצאה החריגה הכרחית לצורך גביית החוב, וכי היא סבירה בנסיבות העניין, לרבות בשים לב לסכום החוב, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יעלה על 50% מגובה החוב המקורי בתוספת הצמדה וריבית, או 50,000 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם; לעניין זה, ”הוצאה חריגה“ – הוצאה שהיתה חיונית לצורך הפעלת אמצעי אכיפה לפי הפקודה, שנדרשה רק בשל נסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה או של הנכס המסוים שלגביו הופעלו אמצעי האכיפה, ושהיא אינה נדרשת בדרך כלל לצורך הפעלת אמצעי אכיפה לפי הפקודה.
הוצאות בהתאם לסכום החוב
בבחינת סבירות אמצעי האכיפה, שבהם יישא הסרבן בהוצאות לפי סעיף 12ט לפקודה, וסבירותן של ההוצאות כאמור, יילקח בחשבון, בין השאר, היחס שבין גובה ההוצאות לגובה החוב.
חיוב יחיד לפעולה
לא ייגבה כפל תשלום בשל פעולה, בשל כך שהפעולה לא הושלמה במועד אחד, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
(1)
הוכח להנחת דעתו של הממונה על הגבייה שלא היה ניתן להשלים את ביצוע הפעולה בפעם אחת;
(2)
הסרבן ביקש את פיצול הפעולה;
(3)
אין בתקנות אלה הוראה אחרת.
החזר הוצאות בשל נקיטת הליך בטעות
הוכח להנחת דעתו של הממונה על הגבייה כי ננקטו אמצעי אכיפה בטעות, יוחזרו למי שננקטו נגדו אמצעים כאמור ההוצאות שנשא בהן בשל נקיטת הליכים אלה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.
הצמדה למדד
(א)
הסכומים הנקובים בתקנה 1 יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
עדכון סכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).
(ג)
סכום שעודכן לפי תקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ד)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש ינואר 2011.
(ה)
מנהל רשות המסים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1 כפי שהתעדכנה לפי תקנה זו.
צו עיקול אלקטרוני לגורם שהוכר צד שלישי מוכר [תיקון: תשע״ח]
על אף האמור בתקנות אלה, הוכר צד שלישי צד שלישי מוכר לפי תקנות המסים (גבייה) (תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית), התשע״ח–2018, ניתן להוסיף לחוב את ההוצאות ששולמו לצד השלישי המוכר לפי התקנות האמורות.
ביטול
תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה), התשנ״ג–1992 – בטלות.


כ״ז בניסן התשע״א (1 במאי 2011)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.