חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המסים (גבייה) (תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המסים (גבייה) (תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המסים (גבייה) (תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1027.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ב1(ה) לפקודת המסים (גבייה) (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מסמך אלקטרוני“ ו”מנגנון הזדהות“ – כהגדרתם בסעיף 12ב1(א) לפקודה;
”צו עיקול אלקטרוני“ – צו עיקול, לרבות צו מסירה, שהומצאו בדרך אלקטרונית ושביצועם הוא בדרך אלקטרונית;
”רשות“ – גוף אשר הוסמך לגבות חוב מכוח הפקודה.
המצאת צו עיקול אלקטרוני לצד שלישי
(א)
צד שלישי יהיה זכאי לקבל מרשות תשלום כאמור בתקנה 3 בהתקיים התנאים שלהלן:
(1)
חלפו 30 ימים מיום שמנהל רשות האכיפה והגבייה פרסם באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה כי ניתן להמציא לצד השלישי צווי עיקול אלקטרוני לאחר שבדק ומצא כי התקיימו בצד השלישי כל אלה:
(א)
הוא חתם על טופס הצהרה והתחייבות לפי הנוסח שבתוספת כי מערכות המחשוב המשמשות אותו לקבלת צווי העיקול האלקטרוני ולמענה עליהם מתבססות על מערכות תוכנה וחומרה מהימנות, המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב ולחומרת מחשב ומאפשרות גישה אליהם באמצעות מנגנון הזדהות בלבד;
(ב)
הוא מינה ממונה אבטחת מידע שיהיה אחראי על הכנת נהלים לאבטחת המידע אצלו ולהבטחת קיומם; פרטי ממונה אבטחת המידע שמינה ייכללו בטופס כאמור בפסקת משנה (א);
(2)
הרשות הודיעה לצד השלישי שברצונה להמציא לצד השלישי צווי עיקול אלקטרוני.
(ב)
מצא מנהל רשות האכיפה והגבייה כי צד שלישי אינו עומד עוד בתנאי אחד או יותר מהתנאים האמורים בתקנת משנה (א)(1), יפרסם באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, כי לא ניתן להמציא לו עוד צווי עיקול אלקטרוני; בלי לגרוע מהאמור, על צד שלישי להודיע בלא דיחוי למנהל רשות האכיפה והגבייה במקרה שבו חדל לכהן ממונה אבטחת מידע, או שבמערכות המחשוב המשמשות אותו לקבלת צווי העיקול האלקטרוני ולמענה עליהם, חדלו להתקיים הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א)(1)(א); הודיע צד שלישי כאמור, יראו את מועד משלוח ההודעה כמועד שממנו לא ניתן להמציא לו צווי עיקול אלקטרוניים, ומנהל רשות האכיפה והגבייה יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.
תשלום לצד שלישי
(א)
התשלום לצד שלישי בעד הטיפול בצו עיקול אלקטרוני הוא 3 שקלים חדשים.
(ב)
בתקנה זו, ”טיפול בצו עיקול אלקטרוני“ – כל הפעולות הנדרשות לטיפול בצו, ובכלל זה מסירת הכספים ועדכון הסכום הכלול בצו, לרבות בדרך של ביטול צו העיקול והטלתו מחדש.
(ג)
בעד הטיפול בכל צו עיקול אלקטרוני הצד השלישי יהיה זכאי לתשלום פעם אחת בלבד, גם אם נשלחו כמה תשובות לגבי אותו צו או אם נמסרו כספים יותר מפעם אחת בעקבות צו העיקול האלקטרוני.
(ד)
לצורך קבלת התשלום יעביר הצד השלישי לרשות, אחת לחודש, באופן אלקטרוני, דרישה לתשלום בצירוף דוח פירוט עיקולים; הדוח האמור יכלול פירוט לעניין צווי העיקול האלקטרוני שהועברו אל הצד השלישי כמפורט להלן (בתקנה זו – הדוח המלא):
(1)
שם הצד השלישי;
(2)
מס׳ זהות, ח״פ או מספר מזהה אחר של החייב;
(3)
שם החייב;
(4)
תאריך קבלת העיקול;
(5)
סכום העיקול שבצו;
(6)
פרטי מטיל העיקול;
(7)
תאריך משלוח התשובה לצו העיקול;
(8)
מספר תיק או הליך אם ישנו;
(9)
פירוט עיקולים שבהם נמצאו נכסים של החייבים;
(10)
פירוט עיקולים שבהם לא נמצאו נכסים של החייבים.
(ה)
הרשות תשלם לצד השלישי בתוך 30 ימים מהמועד שבו העביר הצד השלישי את הדוח המלא; לא העביר הצד השלישי דוח מלא כאמור או העביר דוח שחסרים בו פרטים, תהיה הרשות רשאית שלא לשלם לו בעד העיקולים שלגביהם חסרים הפרטים עד להשלמתם; על אף האמור בתקנת משנה זו הרשות רשאית להגיע להסכמות עם הצד השלישי לגבי הסדרי הדיווח והתשלום.
(ו)
הרשות רשאית בכל עת לדרוש מן הצד השלישי, בלא תשלום נוסף, דוח שיפורטו בו התשובות לצווי העיקול האלקטרוני שהועברו אל הצד השלישי בתקופה מסוימת שתצוין בדרישה ושלא תעלה על תקופה של שלוש שנים.
הצמדה למדד
(א)
הסכום הנקוב בתקנה 3 יעודכן ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי הקודם ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתה של תקנת משנה זו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) ישתנה הסכום רק אם שיעור השינוי במדד הגיע ל־5% לפחות מיום השינוי האחרון; לא הגיע השיעור האמור ל־5%, יצטבר שיעור השינוי לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו, וכן הלאה, עד שהשיעור המצטבר מיום השינוי האחרון יגיע ל־5% לפחות.
(ג)
שר האוצר יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 3 כפי שהתעדכנה לפי תקנה זו.
תחולה על המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
תקנות אלה יחולו גם על עיקולים שמבצע המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בתקשורת בין מחשבים, אצל צד שלישי שניתן להמציא לו צווי עיקול אלקטרוני לפי תקנות אלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה –
(1)
לגבי רשות שהיא רשות מקומית ולגבי המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות – 3 חודשים מיום פרסומן;
(2)
לגבי כל רשות אחרת – 6 חודשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 2(א)(1))

הצהרה והתחייבות של הצד השלישי בדבר מהימנות מערכות המידע

לפי תקנות המסים (גבייה) (תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית), התשע״ח–2018

אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזה כדלקמן:
אני משמש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (התפקיד) ב-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (להלן – הצד השלישי) ומוסמך לחתום על תצהיר זה בשמו;
1.
אני מצהיר בזה ומתחייב לפי תקנה 2(א)(1)(א) לתקנות המסים (גבייה) (תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך אלקטרונית), התשע״ז–2017 (להלן – התקנות), כי מערכות המחשוב המשמשות את הצד השלישי שישמשו אותו בעתיד לקבלת צווי עיקול אלקטרוניים ולמענה עליהם, מתבססות על מערכות תוכנה וחומרה מהימנות, המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב ולחומרת מחשב ומאפשרות גישה אליהן באמצעות מנגנון הזדהות בלבד.
2.
פרטי ממונה אבטחת המידע שמיניתי לפי תקנה 2(א)(1)(ב) לתקנות הם כלהלן:
שם מלא: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם מלא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה ותאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חותמת הצד השלישי


ט׳ בטבת התשע״ח (27 בדצמבר 2017)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.