חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל״ו–1975

תקנות בדבר קבלת עובדי המועצה להשכלה גבוהה ומינוייהם


ק״ת תשל״ו, 360; תשמ״ד, 2025.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3ג ו־30 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח–1958, ולאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, אני מתקין תקנות אלה:


תחולת סעיפי חוק המינויים [תיקון: תשמ״ד]
חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט–1959 (להלן – חוק המינויים), יחול על קבלת עובדי המועצה להשכלה גבוהה (להלן – המועצה) ומינוייהם בתיאומים אלה:
(1)
הסמכויות הנתונות לועדת שירות המדינה בחוק המינויים לגבי עובדי מדינה יהיו נתונות לועדה שתמנה המועצה (להלן – הועדה) לגבי עובדיה.
(2)
השר ימנה מנהל כללי של המועצה (להלן – מנהל המועצה); על מינויו לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק המינויים, והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
(3)
הסמכות הנתונה לשר לפי סעיפים 13 ו־14 לחוק המינויים תהיה נתונה למנהל המועצה.
(4)
הסמכות הנתונה לנציב השירות בסעיפים 13 ו־14 לחוק המינויים תהיה נתונה לועדה.
(5)
סמכויות הממשלה בסעיף 14 לחוק המינויים תהיינה נתונות לשר.
(6)
הסמכות הנתונה לממשלה לפי סעיף 21 לחוק המינויים תהיה נתונה, לגבי עובדי המועצה, לועדה באישור השר.
(7)
הסמכויות הנתונות לנציב שירות המדינה ולמנהל הכללי בחוק המינויים, למעט סעיפים 13, 14 ו־37, לגבי עובדי המדינה, יהיו נתונות למנהל המועצה לגבי עובדיה.
(8)
קביעת הקף הבחינות והמבחנים כאמור בסעיף 25 לחוק המינויים תיעשה בהתייעצות עם השר.
(9)
קביעת הכושר הרפואי כאמור בסעיף 29 לחוק המינויים תיעשה על ידי רופא או ועדה רפואית שיתמנו בידי הועדה.
(10)
הצהרת האמונים לפי סעיף 34 לחוק המינויים תהיה בפני מנהל המועצה.
(11)
סמכות נציב השירות לפי סעיף 37 לחוק המינויים תהיה נתונה למנהל המועצה.
(12)
חובת ההתייעצות הקבועה בסעיף 42 לחוק המינויים תקויים עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול של עובדים במועצה.
(13)
כל מקום בחוק המינויים שבו נאמר ”שירות המדינה“ יראו כאילו נאמר בו ”שירות המועצה להשכלה גבוהה“, וכל מקום שנאמר בו ”עובד המדינה“ יראו כאילו נאמר בו ”עובד המועצה להשכלה גבוהה“.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם), תשל״ו–1975“.


י׳ בחשון תשל״ו (15 באוקטובר 1975)
  • אהרן ידלין
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.