חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המודדים (מקצוע המדידה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המודדים (מקצוע המדידה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 1606; תשנ״ז, 301; תשע״ז, 1048.

עדכון סכומים: ק״ת תשמ״ג, 1056; תשמ״ד, 1117; תשנ״ה, 1709; תשמ״ו, 759; תשמ״ז, 756; תשמ״ח, 594; תשמ״ט, 680; תש״ן, 384; תשנ״א, 384; תשנ״ב, 922; תשנ״ג, 804; תשנ״ד, 829; תשנ״ה, 1326; תשנ״ו, 671; תשנ״ט, 275; תשס״ג, 340; תשע״ז, 1228; תשע״ח, 454; תשע״ט, 1416.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המדידות (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, התשל״ה–1975, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ז]
בתקנות אלה –
”השר“ – שר הבינוי והשיכון;
”המנהל“ – מנהל אגף המדידות במשרד הבינוי והשיכון;
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”מוסד להשכלה גבוהה“ – כל אחד מאלה:
(1)
מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(2)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
”המועצה להשכלה גבוהה“ – כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה.

פרק ב׳: רשיונות

בקשה לקבלת רשיון
בקשה לקבלת רשיון לעסוק במקצוע המדידה (להלן – רשיון) תוגש למנהל.
תנאים לקבלת רשיון [תיקון: תשנ״ז]
(א)
לא יינתן לאדם רשיון אלא אם נתקיימו בו תנאים אלה:
(1)
(נמחקה);
(2)
הוא אזרח ישראל;
(3)
נתקיים בו אחד התנאים שבתקנה 9;
(4)
הוא עבר תקופת התאמנות אצל מודד מאמן ועמד בבחינות, הכל כמפורט בתקנות אלה.
(ב)
המנהל יפרסם מדי פעם ברשומות את שמות האנשים אשר קיבלו לראשונה רשיון.
תקפו של רשיון [תיקון: תשנ״ז]
(א)
תוקפו של רשיון יהיה לתקופה שאינה עולה על שנתיים ויסתיים ב־31 בדצמבר של כל שנה שניה; המנהל רשאי לחדש תוקפו של רשיון שפקע לשנתיים נוספות.
(ב)
בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה כאמור בתקנה 26.

פרק ג׳: התאמנות

מודד מאמן
(א)
ההתאמנות תהיה אצל מודד מאמן.
(ב)
מודד מאמן רשאי להיות מי שהוא מודד בעל רשיון במשך חמש שנים לפחות שאישר אותו המנהל להיות מודד מאמן.
בקשה לאישור כמודד מאמן
מודד המבקש להיות מודד מאמן יגיש למנהל בקשה לאישור ויציין בה את הפרטים המכשירים אותו להיות מודד מאמן.
ביטול אישור כמודד מאמן
המנהל רשאי, לאחר שנתן למודד הזדמנות לטעון טענותיו, לבטל אישורו כמודד מאמן מסיבות אלה:
(1)
נתקיימה בו אחת העילות המנויות בסעיף 4 לפקודה, אף אם לא בוטל רשיונו;
(2)
הוא חדל לעסוק במקצוע המדידה;
(3)
הוא אינו עוסק בתחומים המקצועיים הכלולים בבחינות שלפי פרק ד׳ לתקנות אלה.
מספר מתאמנים
מודד מאמן רשאי לאמן בעת ובעונה אחת שני מתאמנים בלבד, זולת אם התיר לו המנהל לאמן מתאמן נוסף.
תנאים לרישום מתאמן [תיקון: תשנ״ז, תשע״ז]
(א)
רשאי להירשם לאימון מי שהוא בעל תעודה אחת מאלה:
(1)
בעל תואר ראשון בתחום מדעי הגאודזיה או גאואינפורמציה או מדידות ומקרקעין במוסד להשכלה גבוהה;
(2)
בעל תואר ראשון בתחום מדעי הגאודזיה או גאואינפורמציה או מדידות ומקרקעין, או בהנדסה אזרחית או הנדסת בניין, במוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת, שהכיר בו המנהל; המנהל רשאי לדרוש מהמבקש להשלים את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה או לעמוד בתנאים אחרים שיורה לו, כתנאי להכרה בלימודיו לפי פסקה זו;
(3)
בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית או הנדסת בניין במוסד להשכלה גבוהה ושהשלים את מקצועות החובה הנדרשים לתואר ראשון בתחום מדעי הגאודזיה או גאואינפורמציה או מדידות ומקרקעין, במוסד להשכלה גבוהה בכפוף לאישור המנהל על ההשלמה כאמור;
(4)
בעל תעודה המעידה על סיום תכנית ללימודי תעודה שהכיר בה המנהל במוסד להשכלה גבוהה המקיים לימודים לתואר בוגר בתחום מדעי הגאודזיה או גאואינפורמציה או מדידות ומקרקעין ובלבד שבתכנית מתקיימים תנאים אלה:
(א)
תכנית הלימודים לא תפחת משש מאות שעות ויכול שתכלול מרכיבים עיוניים ומעשיים, לפי הנחיות המנהל;
(ב)
תכנית הלימודים תתמקד במדידות ומקרקעין, וייכללו בה, בין השאר, שיעורים במתמטיקה, מדעים, גאודזיה, שיטות מיפוי ומדידה, מדידות הנדסיות, קרטוגרפיה, מערכות מידע גאוגרפיות, עקרונות משפטיים בדיני מקרקעין וקדסטר; המנהל רשאי לפטור מי שביקש זאת בכתב, מנושאים בתכנית הלימודים, שהוכח, להנחת דעתו, כי המבקש למד אותם במסגרת אחרת ואין טעם מעשי בלימודם מחדש.
(ב)
התארים המוכרים לעניין תקנת משנה (א)(2) ותכניות לימודים מוכרות לעניין תקנת משנה (א)(4) יתפרסמו באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל.
בקשה לרישום מתאמן
המבקש להתאמן יגיש למנהל בקשה להירשם כמתאמן ויצרף לבקשתו תעודות המוכיחות שהוא רשאי להירשם כמתאמן לפי תקנה 9 ואישור בכתב מאת מודד מאמן על נכונותו לקבל כמתאמן בנוסח שבתוספת הראשונה.
פנקס מתאמנים
המנהל ינהל פנקס מתאמנים (להלן – הפנקס); בפנקס יירשמו מועד תחילת התאמנות, הפסקות בהתאמנות ומועד סיום התאמנות של כל מתאמן, המועד שהמתאמן ניגש לבחינות ומועד קבלת הרשיון.
אישור תחילת התאמנות
(א)
אושרה בקשת מתאמן, ירשום אותו המנהל בפנקס ויודיע על האישור למבקש ולמודד המאמן.
(ב)
מועד תחילת ההתאמנות ייחשב מועד הרישום בפנקס.
תקופת התאמנות
(א)
משך ההתאמנות הוא שנתיים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), מי שהסמיכו מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו השר כאמור בתקנה 9(2), ושימש מודד בחוץ לארץ במשך חמש שנים לפחות, רשאי המנהל להפחית תקופת התאמנותו בשנה.
רציפות ההתאמנות
(א)
לא ייעדר מתאמן ממקום התאמנותו למעלה מ־30 ימים בשנת התאמנות.
(ב)
נעדר מתאמן למעלה מ־30 ימים בשנה יודיע המודד המאמן למנהל על כך וימי ההיעדרות העולים על 30 ימים לא יבואו בחשבון תקופת ההתאמנות.
(ג)
תקנות משנה (א) ו־(ב) לא יחולו על היעדרות מחמת מחלה עד 30 ימים בשנה או על היעדרות מפאת שירות מילואים או שירות אחר בצבא־הגנה לישראל.
(ד)
נעדר מתאמן למעלה מששה חדשים רצופים היעדרות שאינה מותרת לפי תקנת משנה (ג), רשאי המנהל שלא להביא בחשבון תקופת ההתאמנות את כל ימי התאמנותו שקדמו להיעדרותו או את מקצתם.
הפסקת התאמנות
(א)
מודד מאמן הרוצה להפסיק התאמנותו של מתאמן אצלו יודיע על כך, בהודעה מנומקת, למנהל וכן יודיע על כך למתאמן, לפחות 30 ימים מראש.
(ב)
מתאמן הרוצה להפסיק את התאמנותו אצל מאמנו יודיע על כך למנהל וכן למודד המאמן לפחות 30 ימים מראש.
(ג)
מתאמן המבקש להפסיק התאמנותו אצל מודד מאמן אחד ולהמשיך התאמנותו אצל מודד מאמן אחר, יודיע על כך למנהל ויצרף אישור מהמודד המאמן האחר בנוסח שבתוספת הראשונה.
הפסקת התאמנות בידי המנהל
(א)
המנהל רשאי, לאחר שנתן למתאמן הזדמנות להשמיע טענותיו, להפסיק את התאמנותו במקרים הבאים:
(1)
נתקיימה בו אחת העילות המנויות בסעיף 4 לפקודה;
(2)
הוא הפר הוראה מהוראות תקנות אלה הנוגעות להתאמנות.
(ב)
לענין תקנה זו ייחשב כמתאמן מי שנרשם בפנקס המתאמנים וטרם קיבל רשיון מודד.
דין וחשבון על התאמנות
מודד מאמן יגיש למנהל בחודש אפריל של כל שנה וכן בתום תקופת ההתאמנות של מתאמן אצלו, דין וחשבון על התאמנותו של המתאמן אצלו בנוסח שבתוספת השניה.
הודעה על גמר התאמנות
בתום ההתאמנות אצל מודד מאמן, יודיע המודד המאמן על כך למנהל לפי הטופס שבתוספת השלישית.
סיום התאמנות
הושלמה תקופת התאמנות של מתאמן, יתן לו המנהל, לפי בקשתו, אישור על כך.

פרק ד׳: בחינות

מועדי בחינות
הבחינות יתקיימו אחת לשנה בתאריך שקבע המנהל ולפי התכנית שאישר.
נושאי הבחינות
(א)
נבחן ייבחן בידיעותיו המעשיות בנושאים אלה:
(1)
מדידות שדה;
(2)
עיבוד משרדי של מדידות השדה שבוצעו לרבות חישובים ותוויה;
(3)
חלוקה ועריכת תכנית לצרכי רישום;
(4)
תחיקה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), מי שנבחן במסגרת לימודיו בישראל בנושא מנושאי הבחינות המפורטים בתקנת משנה (א) ובחינתו אושרה בידי המנהל, לא יידרש להיבחן שנית באותו נושא.
(ג)
מי שהוסמך כמודד בידי בית ספר גבוה למדידות בחוץ לארץ שהכיר בו השר והוא בעל רשיון מדידה שניתן לו באותה מדינה ולו חמש שנות נסיון של עבודה מעשית במדידה, רשאי המנהל על פי בקשתו לפטור אותו מבחינה בנושאים המפורטים בתקנה (א)(1) ו־(2).
בחינות בידי מוסדות
המנהל רשאי להעניק סמכות לקיים בחינות לפי תכנית שאישר למוסדות אלה:
(1)
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, היחידה האקדמית להנדסה גיאודטית;
(2)
אוניברסיטת תל־אביב, המגמה לגיאודזיה וקרטוגרפיה.
הנוהג בבחינות
(א)
לכל נבחן ייקבע מספר נבחן והוא ירשום אותו על גב מחברת הבחינה או גליון השרטוט; נבחן לא ירשום את שמו במחברת או על גליון השרטוט.
(ב)
הבחינות תיבדקנה בידי שני בוחנים שקבע המנהל; הבוחנים יודיעו את תוצאות הבחינה למנהל אשר יודיע עליהן לנבחנים.
הודעה על הבחינות
(א)
המנהל ימציא לכל דורש את תכנית הבחינות לא יאוחר משלושה חדשים לפני תאריך קיום הבחינות.
(ב)
הודעה על תאריך קיום הבחינות ועל המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן תפורסם ברשומות.
אישור להיבחן פעם נוספת
(א)
נבחן רשאי לגשת לכל בחינה לקבלת רשיון לעסוק כמודד, כאמור בתקנה 21, לא יותר מחמש פעמים; לא עמד הנבחן בכל הנושאים בהם הוא חייב להיבחן גם לאחר שניגש לבחינות חמש פעמים, יהיה רשאי להגיש בקשה למנהל להיבחן פעם נוספת.
(ב)
הוגשה למנהל בקשה כאמור רשאי הוא לאשר את הבקשה אם שוכנע כי הבקשה מוצדקת או לסרב לבקשה אם לדעתו המבקש אינו מתאים, מסיבה כלשהי, להיות מודד בעל רשיון.

פרק ה׳: אגרות

אגרות [תיקון: תשנ״ז, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לשנת 2019)
(א)
בעד רשיון מודד תשולם אגרה של – 466 שקלים חדשים
(ב)
בעד חידוש רשיון, למעט רשיון הניתן למודד בשירות המדינה או בשירות בצבא־הגנה לישראל, למעט בשירות מילואים, תשולם אגרה כלהלן:
(1)
אם חודש עד חודש מיום שפקע תוקפו – 466 שקלים חדשים
(2)
אם חודש עד שישה חודשים מיום שפקע תוקפו – 665 שקלים חדשים
(3)
אם חודש במועד מאוחר יותר – 900 שקלים חדשים
(ג)
בעד בחינות מודד תשולם אגרה לכל בחינה בסך – 103 שקלים חדשים
(ד)
הסכומים האמורים בתקנות משנה (א) עד (ג) ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה שניה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; לענין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ה)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ד) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ו)
המנהל יפרסם ברשומות את נוסח תקנות משנה (א) עד (ג) כפי שהשתנו לפי תקנות משנה (ד) ו־(ה).

פרק ו׳: שונות

ביטולים
בטלים –
(1)
פרק א׳ ותקנה 64 לתקנות המודדים, התשכ״ה–1965;
(2)
תקנות המודדים (רישום מתאמנים), התשט״ו–1954.
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 3(א)(4), מי שנתקיימו בו התנאים המפורטים בתקנה 9(1) והתחיל בהתאמנותו לפני תחילתן של תקנות אלה, לא יידרש לעמוד בבחינות.

תוספת ראשונה

(תקנה 10)

אישור על קבלת מתאמן

(הטופס הושמט)

תוספת שניה

(תקנה 16)

דין וחשבון על התאמנות

(הטופס הושמט)

תוספת שלישית

(תקנה 17 [צ״ל: תקנה 18])

הודעה על גמר התאמנות

(הטופס הושמט)


כ״ח בתמוז התשמ״ב (19 ביולי 1982)
  • דוד לוי
    שר הבינוי והשיכון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.