חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המאבק בטרור (ניהול רכוש שנתפס ושחולט)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המאבק בטרור (ניהול רכוש שנתפס ושחולט) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המאבק בטרור (ניהול רכוש שנתפס ושחולט), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1390.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 97(א)(2) לחוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”האפוטרופוס הכללי“ – יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי;
”הגורם הממונה“ – עובד בכיר במשרד הביטחון ששר הביטחון מינה אותו לעניין תקנות אלה;
”החשב הכללי“ – החשב הכללי במשרד האוצר או מי מטעמו;
”צו חילוט“ – צו בית משפט לחילוט רכוש שניתן מכוח סעיף 53 לחוק או צו של שר הביטחון לחילוט רכוש שניתן מכוח סעיף 66 לחוק;
”צו תפיסה“ – צו זמני לתפיסת רכוש שניתן על ידי בית משפט מכוח סעיף 53 לחוק, או צו תפיסה מינהלי כמשמעותו בסעיף 56(א) לחוק שניתן על ידי שר הביטחון;
”רכוש בניהול זמני“ – רכוש שתפס האפוטרופוס הכללי או שהועבר לניהולו מכוח צו תפיסה, או רכוש שנתפס מכוח הוראות החוק וטרם ניתן לגביו צו תפיסה.
מסירת צו תפיסה או צו חילוט לאפוטרופוס הכללי
(א)
צו תפיסה או צו חילוט, וכן צו המתקן או המבטל את אחד מאלה, יומצאו לאפוטרופוס הכללי על ידי התובע או שוטר, כמשמעותו בסעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969 (להלן – פקודת סדר הדין [צ״ל: הפלילי]), שלבקשתו ניתן הצו, ולעניין צו של שר הביטחון – על ידי הגורם הממונה, בציון תקופת תוקפו של הצו.
(ב)
חל שינוי בתקופת תוקפו של הצו, לפי החלטת בית משפט או בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק, יודיע על כך התובע, שוטר כאמור בתקנת משנה (א) או הגורם הממונה לפי העניין, לאפוטרופוס הכללי.
רישום רכוש שנמסר לניהול
האפוטרופוס הכללי ירשום לגבי רכוש שקיבל לניהולו מכוח הוראות החוק, את הפרטים המפורטים להלן:
(1)
לגבי רכוש שניתן לגביו צו תפיסה או צו חילוט – מספר התיק בבית המשפט שנתן את הצו או מספר האסמכתה לצו המינהלי של שר הביטחון בדבר תפיסת הרכוש או חילוטו, לפי העניין, זהות נותן הצו ופירוט טיבו של הצו שניתן;
(2)
תאריך מתן צו התפיסה או צו החילוט ומשך תוקפו של הצו, ולגבי רכוש שטרם ניתן לגביו צו – תאריך תפיסת הרכוש;
(3)
שמות הצדדים, פרטי זיהוי בעל הרכוש, המחזיק ברכוש, והטוען לזכות ברכוש – הכול ככל שהם ידועים;
(4)
פרטי זיהוי הרכוש, מקום הרכוש והשימוש הנוכחי בו;
(5)
הערכת שוויו של הרכוש;
(6)
כל פרט אחר בנוגע לרכוש, המפורט בצו והנוגע לעניין.
ניהול רכוש בניהול זמני
(א)
רכוש בניהול זמני ינוהל באופן סביר על ידי האפוטרופוס הכללי במטרה לשמור על ערכו, ובכלל זה בדרך של מכירת נכס לפי הוראות בית משפט, בהתאם לסעיף 38 רישה לפקודת סדר הדין הפלילי, בשינויים המחויבים, לרבות מכירת הנכס בשל עלויות אחזקתו.
(ב)
ציווה בית המשפט על העמדת אמצעי מחיה סבירים מתוך רכוש בניהול זמני בהתאם לסמכותו מכוח הוראות סעיף 36ג(ב) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973, או הורה שר הביטחון כאמור בהתאם לסמכותו מכוח הוראות סעיף 60 לחוק, יעבירם האפוטרופוס הכללי מתוך הרכוש שנתפס.
ניהול רכוש שניתן לגביו צו חילוט
(א)
האפוטרופוס הכללי יפעל למימוש רכוש שניתן לגביו צו חילוט חלוט, ולהעברת תמורתו לאוצר המדינה.
(ב)
עד למימוש הרכוש כאמור בתקנת משנה (א), או עד להפיכת הצו לחלוט, ינהל האפוטרופוס הכללי את הרכוש באופן העשוי להועיל למימושו, ולעניין צו שאינו חלוט, רשאי הוא לממשו בהוראת בית המשפט, לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי, בשינויים המחויבים.
הודעה לחשב הכללי על חילוט רכוש שהוא נכס מקרקעין
(א)
היה רכוש שלגביו ניתן צו חילוט נכס מקרקעין, יודיע האפוטרופוס הכללי לחשב הכללי על מתן צו החילוט.
(ב)
בטרם יממש רכוש שהוא נכס מקרקעין, יודיע האפוטרופוס הכללי לחשב הכללי על הכוונה לממש את הנכס.
(ג)
החשב הכללי רשאי לדרוש מן האפוטרופוס הכללי להעביר אליו את נכס המקרקעין; החשב הכללי ימסור את דרישתו בתוך תקופה שתחילתה במועד מסירת ההודעה לפי תקנת משנה (א) וסיומה תשעים ימים ממועד מסירת ההודעה לפי תקנת משנה (ב).
(ד)
לא דרש החשב הכללי כאמור בתקנת משנה (ג), או שהודיע כי אין בכוונתו לקבל את הנכס, יממש האפוטרופוס את נכס המקרקעין ויעביר את תמורתו לאוצר המדינה.
(ה)
התגלתה מניעה למימוש נכס מקרקעין שלגביו ניתן צו חילוט, ימסור האפוטרופוס הכללי הודעה על כך לחשב הכללי לצורך קבלת הוראות, לרבות בדבר עשיית שימוש בנכס לצורכי ציבור.
הוראות לביצוע התפקיד
בביצוע תפקידו של האפוטרופוס הכללי לפי תקנות אלה יחולו סעיפים 4, 10, 11, 13, 14 – לעניין מתן הוראות לאפוטרופוס הכללי על ידי בית המשפט בנוגע למילוי תפקידו, 16, 17 ו־19 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח–1978, בשינויים המחויבים לפי העניין.
שכר ניהול ומימוש
(א)
שכר הניהול של האפוטרופוס הכללי בעד ניהול רכוש לפי תקנות אלה יהיה –
(1)
חמישה אחוזים משוויו הכולל של הרכוש, והוא ייגבה עם קבלתו לניהול בידי האפוטרופוס הכללי או עם מימושו; ואולם אם הוחזר רכוש בניהול זמני למי שממנו נתפס, לא ייגבה שכר לפי פסקה זו בעד ניהולו;
(2)
שכר שנתי של חצי אחוז מערך הכספים שהושקעו על ידי האפוטרופוס הכללי.
(ב)
שכר האפוטרופוס הכללי בעד ביצוע עסקה במקרקעין על ידו יהיה שלושה אחוזים מן התמורה; שכר זה ייגבה בתום ביצוע העסקה.
צו להחזרת רכוש או תשלום
ציווה בית המשפט על החזרת רכוש המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי לפי תקנות אלה, או על תשלום בשל ביטול צו חילוט או תיקונו, או ביטל שר הביטחון את צו התפיסה, כולו או חלקו, יחזיר האפוטרופוס הכללי את הרכוש התפוס לזכאי על פי הצו, או יעביר לו את התשלום כאמור בהתאם להוראת בית המשפט או שר הביטחון, לפי העניין.
קרן שמורה
(א)
לשם ביצוע תפקידו של האפוטרופוס הכללי לפי תקנות אלה, ובכלל זה ביצוע תשלומים בעד פעולות התפיסה, הניהול, החילוט והמימוש, או החזרת רכוש, ישמור האפוטרופוס הכללי בידיו מתוך כלל הרכוש המחולט לפי החוק סכום במזומנים שלא יפחת מ־2,000,000 שקלים חדשים (להלן – קרן שמורה); כספים שהופקדו מעל יתרה זו יועברו בתום כל שנת כספים לאוצר המדינה בהתאם לתקנות אלה.
(ב)
החשב הכללי רשאי לבצע ביקורת כספית אחת לתקופה בהתאם לשיקול דעתו ובתיאום עם האפוטרופוס הכללי.
דיווח
(א)
בתום כל שנת כספים, החל מתום שנת הכספים 2018, יעביר האפוטרופוס הכללי דיווח לחשב הכללי על רכוש שמומש ועל רכוש שחולט ולא מומש לפי תקנות אלה, הסכומים שהועברו לאוצר המדינה ונכסי מקרקעין שהועברו לפי תקנה 6 באותה שנה.
(ב)
אחת לשנה, או במועד אחר שיקבע הגורם הממונה בתיאום עם האפוטרופוס הכללי, יעביר האפוטרופוס הכללי דיווח לגורם הממונה על רכוש שנתפס ורכוש שחולט לפי הוראות סימן ב׳ לפרק ה׳ בחוק, בחלוקה לפי הצווים שמכוחם נתפס הרכוש או חולט.


כ״ב בתמוז התשע״ז (16 ביולי 2017)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.