חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הכניסה לישראל (סדרי דין במצב חירום מיוחד בבית דין לעררים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הכניסה לישראל (סדרי דין במצב חירום מיוחד בבית דין לעררים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הכניסה לישראל (סדרי דין במצב חירום מיוחד בבית דין לעררים), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 796.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13לד(א)(1) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בית דין“ – בית דין לעררים שהוקם לפי סעיף 13כג לחוק;
”מצב חירום מיוחד“ – מצב שבו השתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הביטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע;
”ראש בית הדין“ – לרבות דיין אחר שראש בית הדין קבעו.
החלת התקנות
(א)
תקנות 3 עד 5, כולן או מקצתן, יחולו על בתי הדין, כולם או מקצתם, אם פרסם שר המשפטים הודעה על כך בשל מצב חירום מיוחד (להלן בתקנות אלה – ההודעה).
(ב)
תחולתן של התקנות כאמור בתקנת משנה (א), תהיה מן המועד שנקבע בהודעה, אף אם קדם לפרסומה, ועד למועד שייקבע.
(ג)
פרסום הודעה כאמור בתקנת משנה (א), ייעשה בסמוך, ככל האפשר, למועד חתימתה, באתר האינטרנט של בית הדין וכן בשידורי רדיו או טלוויזיה הניתנים לציבור או בשני עיתונים יומיים, וכמו כן ייעשה ברשומות; הנוסח שפורסם ברשומות הוא המחייב אף אם קדם לו פרסום בדרך אחרת.
עניינים שבהם יקוימו הליכים
(א)
מצא דיין כי יש לקבוע דיון בתיק לפי תקנה 12 או 17 לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים), התשע״ד–2014, יתקיים הדיון בתקופת תוקפה של ההודעה רק אם הוא נמנה עם העניינים המפורטים להלן:
(1)
עררים דחופים;
(2)
בקשות דחופות לצווי ביניים או לצווים ארעיים.
(ב)
הדחיפות לעניין תקנת משנה (א) תיקבע בידי ראש בית הדין.
(ג)
מועד דיון בעניין שאינו מן העניינים המפורטים בתקנת משנה (א), שנקבע לתקופת תוקפה של ההודעה – בטל; מועד דיון לעניין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תוקפה של ההודעה.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי ראש בית הדין, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך מסוים הנמנה עם העניינים המפורטים בתקנת משנה (א) לא יידון, או שהליך מסוים שאינו נמנה עמהם – יידון.
הארכת מועדים
תקופת תוקפה של ההודעה לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית הדין, למעט בעניינים המפורטים בתקנה 3(א) או אם נקבע אחרת בהחלטת בית הדין.
אגרה
אגרה שיש לשלמה לפני תחילת ההליך לפי תקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים), התשע״ד–2014, ושלא ניתן לשלמה באמצעים מקוונים, יידחה תשלומה עד תום תקופת תוקפה של ההודעה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת בית הדין.


כ״ג באדר התש״ף (19 במרס 2020)
  • אמיר אוחנה
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.