חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות היבוא והיצוא (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1871.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ו(ב) לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט–1979 (להלן – הפקודה), בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אישור“ – כל אחד מאלה:
(1)
אם המפר חייב, לפי דין, במינוי רואה חשבון מבקר, אישור שנתן רואה חשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
(2)
לעניין אגודה שיתופית, אישור לפי פסקה (1) או אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;
(3)
לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות (1) או (2) – אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק מס ערך מוסף“ – חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”מחזור עסקאות“ – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;
”הממונה“ – הממונה על התקינה;
”מפר“ – כמשמעותו בסעיף 14א לפקודה;
”עוסק“ – יבואן ומעבדת בדיקה;
”רואה חשבון מבקר“ – כמשמעותו בפרק חמישי לחוק החברות.
הפחתת סכומי העיצום הכספי
(א)
הממונה על התקינה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר כל הוראה מהוראות הפקודה או לפיה בשלוש השנים שקדמו להפרה (להלן – הפרה ראשונה) – 20 אחוזים; לא הפר את אותה הוראה בשלוש שנים שקדמו להפרה – 10 אחוזים;
(2)
המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה – 30 אחוזים;
(3)
המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה על התקינה – 20 אחוזים.
הפחתה בשל נסיבות אישיות
ראה הממונה לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 35 אחוזים.
הפחתה בשל כמה נסיבות
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו־3, רשאי הממונה על התקינה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 90 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה אם היתה זו הפרה ראשונה, ועל 85 אחוזים ממנו, אם היתה זו הפרה שאיננה הפרה ראשונה.
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות
(א)
מצא הממונה על התקינה שסכום העיצום הכספי עולה על 5 אחוזים ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל־5 אחוזים ממחזור העסקאות שלו.
(ב)
תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו־3 ובין אם לאו.
(ג)
מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בסיוון התשע״ח (15 במאי 2018).


ז׳ באייר התשע״ח (25 באפריל 2018)
  • אלי כהן
    שר הכלכלה והתעשייה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.