לדלג לתוכן

תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ״ז–1987


ק״ת תשמ״ז, 915; תש״ן, 191, 567; תשנ״ג, 152, 288, 1014; תשנ״ד, 320, 1185; תשנ״ה, 572; תשנ״ו, 310, 384, 1501; תשנ״ח, 216; תשנ״ט, 406; תש״ס, 674; תשס״א, 2, 798; תשס״ד, 112; תשס״ח, 688; תשע״ד, 302; תשע״ה, 1421; תשע״ו, 518, 522; תשע״ט, 1508; תש״ף, 2088, 2718; תשפ״א, 894, 897, 918, 920, 1546; תשפ״ב, 1350, 1350, 1524; תשפ״ג, 1080, 1232, 1232; תשפ״ד, 1106.

הודעות: תשמ״ח, 732; תשמ״ט, 208; תשנ״ו, 233; תשנ״ז, 173; תש״ס, 451; תשס״ב, 190; תשס״ג, 325; תשס״ו, 220, 336; תשס״ז, 532; תשס״ח, 256; תשס״ט, 213; תש״ע, 284; תשע״א, 242; תשע״ב, 220; תשע״ג, 270; תשע״ד, 290; תשע״ה, 358; תשע״ו, 306; תשע״ז, 384; תשע״ח, 348; תשע״ט, 1678, 2204; תש״ף, 198; תשפ״א, 1012, 1593; תשפ״ב, 1180, 1340; תשפ״ג, 2150, 2163, 2176, 2190, 2203, 2217, 2232; תשפ״ד, 1240, 1362.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה לענין חלק ה׳ לתקנות, אני מתקין תקנות אלה:


בנוסח זה משולבות הוראות תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשע״ו–2015 (להלן – הוראת השעה), שתוקפה תשע שנים מיום 1.1.2016.


תוכן עניינים

חלק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשנ״ה, תשע״ו־2, תשע״ט, תש״ף־2, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד]
בתקנות אלה –
”אישור סוג“ – כהגדרתו בסעיף 4ג(א)(1) לפקודה;
”המנהל“ – (נמחקה);
”השר“ – שר התקשורת;
”ישוב ספר“ – (נמחקה);
”סחר“ – (נמחקה);
”רבעון“ – תקופה של 3 חודשים שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי או ב־1 באוקטובר, לפי הענין;
”רשיון“ – רשיון שניתן לפי הפקודה;
”רשת תחנות חד־מגמיות“ – שתי תחנות חד־מגמיות או יותר, המוחזקות בידי אדם;
”תחנת מנוי“ – (בתקופת הוראת השעה): תחנת קשר המוחזקת בידי לקוח של בעל רשיון מסוגי הרשיונות המפורטים בחלקים ב׳, ג׳ ו־ח׳ לתוספת הראשונה;
”תחנת מנוי“ – (הנוסח הקבוע): תחנת קשר המוחזקת בידי לקוח של בעל רשיון מסוגי הרשיונות המפורטים בחלקים ב׳, ג׳ ו־ח׳ לתוספת;
”תחנת קשר“ – תחנת אלחוט או מכשיר אלחוטי.

חלק ב׳: רשיונות

[תיקון: תש״ף־2]
(בוטלה).
בקשה לרשיון
בקשה לרשיון תוגש למנהל בטופס שקבע לכך, ורשאי הוא לדרוש מאת המבקש לצרף לבקשתו מסמכים לאימות פרטים שרישומם נדרש בטופס הבקשה.
[תיקון: תשנ״ה, תש״ף־2]
(בוטלה).
כשירות לרשיון [תיקון: תשנ״ה, תש״ף־2]
(א)
מי שנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן כשיר לקבל רשיון:
(1)
לדעת המנהל אין במתן הרשיון למבקש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה שלא לאשר לאדם קבלת רשיון לפי פסקה זו לא תתקבל אלא לאחר שמשטרת ישראל ביקשה זאת;
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה).
(ב)
היה מבקש הרשיון תאגיד, יחולו הוראות תקנת משנה (א) על מנהליו ועל בעלי השליטה בו; לענין זה, ”שליטה“ – כמשמעותה בסעיף 25 לפקודת מס הכנסה; היה מבקש הרשיון חבר־בני־אדם שאינו תאגיד יחולו הוראות תקנת משנה (א) על נציגו המוסמך של חבר־בני־האדם.
תקופת תקפו של הרשיון [תיקון: תש״ן־2, תשנ״ה, תש״ס, תשס״א־2, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ט, תש״ף־2, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״ב, תשפ״ב־3, תשפ״ג, תשפ״ד]
(א)
(בתקופת הוראת השעה): תוקפו של רשיון שסוגו מפורט בחלקים ב׳, ג׳, ו׳ למעט פרט 17 שבו, ז׳, ח׳ של התוספת הראשונה וכן של רישיון מגשר ידני שבחלק י׳ של התוספת הראשונה יהיה עד ה־31 בדצמבר של שנת נתינתו או חידושו.
(הנוסח הקבוע): תוקפו של רשיון שסוגו מפורט בחלקים ב׳, ג׳, ו׳ למעט פרט 16 שבו, ז׳, ח׳ של התוספת הראשונה וכן של רישיון מגשר ידני שבחלק י׳ של התוספת יהיה עד ה־31 בדצמבר של שנת נתינתו או חידושו.
(א1)
תוקפו של רישיון שסוגו מפורט בחלקים ד׳ ו־ה׳ של התוספת הראשונה יהיה עד ה־31 בדצמבר של השנה השנייה שלאחר שנת נתינתו או חידושו; על אף האמור, ניתן או חודש רישיון כאמור בשנה זוגית, יהיה תוקפו של הרישיון עד ה־31 בדצמבר של שנת נתינתו או חידושו, ותוקפו של חידוש הרישיון העוקב, יהיה עד ה־31 בדצמבר של השנה השנייה שלאחר חידושו.
(א2)
(בתקופת הוראת השעה): תוקפו של רישיון שסוגו מפורט בפרט 17 שבחלק ו׳ בתוספת הראשונה יהיה עד 31 בדצמבר של השנה העשירית שלאחר שנת נתינתו או חידושו.
(הנוסח הקבוע): תוקפו של רישיון שסוגו מפורט בפרט 16 שבחלק ו׳ בתוספת יהיה עד 31 בדצמבר של השנה העשירית שלאחר שנת נתינתו או חידושו.
(ב)
(בתקופת הוראת השעה): תוקפו של רישיון סחר שבחלק י׳ של התוספת הראשונה יהיה עד ה־31 בדצמבר של השנה השניה שלאחר שנת נתינתו או חידושו.
(הנוסח הקבוע): תוקפו של רישיון סחר שבחלק י׳ של התוספת יהיה עד ה־31 בדצמבר של השנה השניה שלאחר שנת נתינתו או חידושו.
(ב1)
(בתקופת הוראת השעה): תוקפו של רשיון כאמור בחלק י״א של התוספת הראשונה, בין אם חודש בתחילת תקופה ובין אם ניתן לראשונה או חודש במהלך תקופה, יהיה עד 31 בדצמבר של השנה האחרונה באותה תקופה; לענין זה, ”תקופה“ – פרקי זמן של 5 שנים רצופות, שהראשון בהם תחילתו ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000).
(הנוסח הקבוע): תוקפו של רשיון כאמור בחלק י״א של התוספת, בין אם חודש בתחילת תקופה ובין אם ניתן לראשונה או חודש במהלך תקופה, יהיה עד 31 בדצמבר של השנה האחרונה באותה תקופה; לענין זה, ”תקופה“ – פרקי זמן של 5 שנים רצופות, שהראשון בהם תחילתו ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000).
(ב2)
(בתקופת הוראת השעה): תוקפו של רישיון החזקה שבחלק י׳ של התוספת הראשונה יהיה עד להפעלתן מחדש של תחנות הקשר או עד להשמדתן בהתאם להוראות המנהל.
(הנוסח הקבוע): תוקפו של רישיון החזקה שבחלק י׳ של התוספת יהיה עד להפעלתן מחדש של תחנות הקשר או עד להשמדתן בהתאם להוראות המנהל.
(ג)
תקפו של רשיון למטרה חריגה לא יעלה על שלושה חדשים.
(ג1)
(בתקופת הוראת השעה): תוקפו של רישיון הדגמה או ניסוי בפרט 3 בחלק ט׳ של התוספת הראשונה יהיה לתקופה של עד שישה חודשים מיום נתינתו.
(הנוסח הקבוע): תוקפו של רישיון הדגמה או ניסוי שבפרט 3 בחלק ט׳ של התוספת יהיה לתקופה של עד שישה חודשים מיום נתינתו.
(ד)
(בוטלה).
(ה)
בעל רישיון יודיע למנהל בכתב, לא יאוחר מ־60 ימים לפני תום תקופת רישיון, אם אין ברצונו לחדשו; לא התקבלה הודעה כאמור מאת בעל הרישיון, יראו את בעל הרישיון כמי שביקש לחדש את הרישיון, והמנהל יהיה רשאי לחדש את הרישיון לתקופה נוספת בכל פעם; על אף האמור, לעניין חידוש רישיון הדגמה או ניסוי שבפרט 3 בחלק ט׳ של התוספת הראשונה – בתום תקופת הרישיון רשאי המנהל לחדש את הרישיון לתקופה נוספת, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי יש צורך בהמשך קיום ההדגמה או הניסוי ושבעל הרישיון שילם את האגרה בעד חידושו במועד שהורה עליו המנהל כאמור בתקנה 17(ב1).
[תיקון: תש״ף־2]
(בוטלה).
העברת תחנה לאחר
בעל רשיון לא ימכור תחנת קשר נושא רשיונו ולא יעבירנה לאחר בדרך אחרת, בשלמותה או בחלקה, אלא אם כן הותרו המכירה או ההעברה ברשיונו ובהתאם לתנאיו.
רשיון לתחנת עסק [תיקון: תש״ן־2, תשנ״ה, תשע״ו־2, תשע״ט, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד]
(א)
(בתקופת הוראת השעה): בעל רשיון לתחנת עסק מאחד הסוגים המפורטים בחלקים ב׳ ו־ג׳ לתוספת הראשונה, יראו כבעל רשיון של כל אחת מתחנות המנוי של תחנת העסק.
(הנוסח הקבוע): בעל רשיון לתחנת עסק מאחד הסוגים המפורטים בחלקים ב׳ ו־ג׳ לתוספת, יראו כבעל רשיון של כל אחת מתחנות המנוי של תחנת העסק.
(ב)
אגרה ששילם בעל תחנת עסק יראו כמשולמת גם בעד כל תחנת מנוי של תחנת העסק.
(ג)
בעל רשיון לתחנת עסק ידווח למנהל, תוך ארבעה־עשר ימים מסיומם של כל שני רבעונים, על כל שינוי בתחנת העסק לרבות מספר תחנות המנוי, הכל כפי שיורה לו המנהל.
רשיון לרשת תחנות חד־מגמיות [תיקון: תשנ״ה]
(א)
בעל רשיון לרשת תחנות חד־מגמיות, יראו כבעל רשיון של כל אחת מן התחנות ברשת והוא יהיה חייב בתשלום האגרה בעדן.
(ב)
בעל רשיון לרשת תחנות חד־מגמיות ידווח למנהל, תוך ארבעה־עשר ימים מסיומם של כל שני רבעונים, על כל שינוי ברשת לרבות מספר התחנות שברשת, הכל כפי שיורה לו המנהל.
רשיון סחר [תיקון: תשנ״ה, תש״ס, תש״ף־2]
(א)
בעל רשיון סחר ירשום בפנקס מלאי את כל פרטיהן של כל תחנות הקשר שברשותו וכן כל פעולת סחר, הכל בהתאם לתנאי הרשיון.
(ב)
לא יבצע בעל רשיון סחר פעולת סחר אלא אם כן קיים אישור סוג תקף לתחנת הקשר נושא הפעולה, הכל בהתאם לתנאי הרשיון והתנאים שהתנה המנהל לענין כל אישור סוג.
(ג)
לא יעביר בעל רשיון סחר תחנת קשר לאדם אלא אם כן הציג אותו אדם בפני בעל הרשיון רשיון בר־תוקף, מסמך המעיד שהוא מנוי של בעל תחנת עסק לפי תקנה 8א, או אישור שהוא נמנה עם חבר־בני־אדם לענין תקנה 8ב – לפי הענין, ולא יעביר תחנת קשר לכוחות הביטחון, אלא אם כן קיבל אישור לכך מראש ובכתב מאת המנהל.
(ד)
בעל רשיון סחר ידווח למנהל, עד 31 באוקטובר של השנה שבה מסתיים תוקפו של הרישיון או במועד אחר שיורה לו המנהל, על כל שינוי ברישומת שבפנקס המלאי, כפי שיורה לו המנהל.
רשיון לתחנת לווין [תיקון: תשנ״ה, תשע״ו־2, תשע״ט, תש״ף־2, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד]
(א)
(בתקופת הוראת השעה): בעל רשיון לתחנת לווין המשדרת לתחנות מנוי לפי פרט 6 שבחלק ח׳ לתוספת הראשונה, ישלם את האגרה בעד כל תחנות המנוי הקשורות לתחנת הלווין.
(הנוסח הקבוע): בעל רשיון לתחנת לווין המשדרת לתחנות מנוי לפי פרט 6 שבחלק ח׳ לתוספת, ישלם את האגרה בעד כל תחנות המנוי הקשורות לתחנת הלווין.
(ב)
בעל רשיון כאמור בתקנת משנה (א) ידווח למנהל, תוך ארבעה עשר ימים מסיומם של כל שני רבעונים, על כל שינוי במספר תחנות המנוי הקשורות אליו, הכל כפי שיורה לו המנהל.
[תיקון: תש״ף־2]
(בוטלה).

חלק ג׳: תעודות

הגדרות [תיקון: תשנ״ו, תש״ף־2]
”אדם“ – למעט תאגיד;
”דרגה“ – רמה בסולם הדרישות שהמנהל הכריע כי בעל תעודה לפי תקנות אלה צריך לעמוד בה, לרבות דרישות שנקבעו בתקנות הרדיו הבין־לאומיות (מהדורה 1990) שפירסם איגוד הבזק הבין־לאומי (International Telecommunications Union) וכל תקנות שיבואו במקומן.
”חובב“ – אדם המפעיל תחנה שלא למטרת עסק;
”תחנה“ – כל אחת מאלה:
(1)
תחנת קשר בכלי שיט או בכלי טיס ותחנת קשר המשמשת בעיקר כלי טיס או כלי שיט (להלן – תחנת שיט);
(2)
תחנה לקיום קשר אלחוטי אל תחנה שסוגה נקבע ברשיון לשם אימון האדם המפעיל את התחנה ממנה מתקיים הקשר או לשם תחביב או לשם מחקר טכני ללא ענין כספי או מסחרי (להלן – תחנת חובבים);
”תעודה“ – תעודת הפעלה ותעודת חובב רדיו;
”תעודת הפעלה“ – תעודה להפעלת תחנת שיט שנתן המנהל לאדם שנתקיימו בו התנאים וההוראות שבחלק זה;
”תעודת חובב רדיו“ – תעודה להפעלת תחנת חובבים שנתן המנהל לאדם שנתקיימו בו התנאים וההוראות שבחלק זה.
הפעלת תחנה [תיקון: תש״ף־2]
(א)
לא יפעיל אדם תחנת שיט אלא אם כן הוא בעל תעודת הפעלה, ולא ירשה בעל תחנה או אדם אחר מטעמו לאחר להפעיל אותה תחנה אלא לבעל תעודת הפעלה.
(ב)
לא יקים אדם תחנת חובבים, לא יקיימה ולא יפעילה אלא אם כן הוא בעל תעודת חובבים.
(ג)
בעל תעודה יפעיל את התחנה בתנאים שפורטו בתעודה ובהתאם לתנאי הרשיון.
(ד)
(בוטלה).
בקשה לתעודה
בקשה לתעודה תוגש למנהל בטופס שהוא קבע.
תנאי כשירות [תיקון: תשנ״ו, תשע״ו, תש״ף־2]
המנהל רשאי לתת תעודה למבקש שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא תושב ישראל, או שיש בידו תעודת הסמכה תקפה כמשמעותה בתקנות הספנות (ימאים), התשס״ב–2002, או תעודת משיט כהגדרתה בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ״ח–1998;
(2)
אין לגביו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת המנהל יש בה כדי למנוע מתן התעודה; הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין תעודת הפעלה לתחנת קשר בכלי שיט ולעניין תעודת חובב רדיו;
(3)
לדעת המנהל אין במתן התעודה כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה שלא לאשר לאדם קבלת רשיון לפי פסקה זו לא תתקבל אלא לאחר שמשטרת ישראל ביקשה זאת;
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
הוא הוכיח, להנחת דעתם של בוחנים שמינה המנהל, ידיעה מקצועית וכושר ביצוע במקצועות שדרש המנהל;
(7)
(נמחקה);
(8)
(נמחקה).
[תיקון: תש״ס, תש״ף־2]
(בוטלה).
סוגי תעודות [תיקון: תשנ״ו, תשס״א, תש״ף־2]
אלה סוגי התעודות:
(1)
תעודת הפעלה –
(א)
בים –
(1)
כשירות ברדיו–אלקטרוניקה, דרגה ב׳ (REO);
(2)
כשירות, דרגה כללית (GOC);
(3)
כשירות, דרגה מוגבלת (ROC);
(4)
כשירות, דרגה לטווח ארוך (LRC);
(5)
כשירות, דרגה לטווח קצר (SRC);
(6)
כשירות, דרגה לשיט חופי (CRC).
(ב)
באויר –
1.
כשירות ברדיו–טלפון, דרגה מוגבלת;
2.
כשירות ברדיו–טלפון, דרגה מוגבלת – לפיקוח על תנועה אווירית בלבד;
3.
כשירות ברדיו–טלפון, דרגה מוגבלת – לשירות קרקע בלבד;
4.
כשירות ברדיו–טלפון, דרגה מוגבלת – תעופה ספורטיבית.
(2)
תעודת חובב רדיו –
(א)
דרגה א׳;
(ב)
דרגה ב׳;
(ג)
דרגה ג׳;
(ד)
(נמחקה).
הצהרת סודיות
מבקש תעודה שנמצא כשיר לקבל תעודה, ימסור למנהל הצהרה על שמירת סודיות בתקשורת בטלגרף אלחוטי, בנוסח שקבע המנהל.
תעודת חוץ [תיקון: תשנ״ח, תש״ף־2]
(א)
המנהל רשאי להכיר בתעודה שנתנה מדינה אחרת (להלן – תעודה אחרת) הכרה מלאה, חלקית או מסוייגת, ורשאי הוא להתנות הכרה כאמור בידיעה מקצועית וכושר ביצוע, להנחת דעתם של בוחנים שמינה המנהל.
(ב)
הכיר המנהל בתעודה אחרת – יראו אותה כאילו נתן אותה המנהל לפי תקנות אלה.
(ג)
המנהל רשאי לפטור חובב בעל תעודה אחרת בהתאם להסכמים בינלאומיים שמדינת ישראל צד להם מחובת רישוי לפי חלק ב׳, ובלבד שתוקפו של פטור כאמור לא יעלה על שלושה חודשים.
[תיקון: תשנ״ה]

חלק ד׳: אגרות

האגרה ומועד תשלומה [תיקון: תש״ן, תשנ״ה, תשנ״ו־2, תש״ס, תשע״ו־2, תשע״ט, תש״ף, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־3, תשפ״ג, תשפ״ג־3, תשפ״ד]
(א)
”אגרה“ – אגרה בעד מתן רשיונות וחידושם או בעד הועדת תדרים והקצאתם;
”יחידת תדר“ – רוחב פס תדרים או אפיק.
(ב)
(בתקופת הוראת השעה): בעד רשיון או חידושו ובעד הועדת תדרים והקצאתם תשולם אגרה לכל תקופת הרשיון על בסיס שנתי שתחילתו ביום 1 בינואר; ניתן או חודש הרישיון או הועדו והוקצו תדרים לאחר יום 1 בינואר, תשולם האגרה בעד התקופה היחסית מהיום שבו ניתן או חודש הרישיון או הועדו והוקצו תדרים ועד תום תקופתו; ולעניין רישיון שסוגו מפורט בחלקים ד׳ ו־ה׳ בתוספת הראשונה, שניתן או חודש בשנה זוגית ושתוקפו נקבע בתקנה 6(א1) עד ה־31 בדצמבר של שנת נתינתו או חידושו, תשולם בעד אותה תקופת רישיון אגרה יחסית משיעור האגרה הקבוע בתוספת לסוגי רישיונות אלה; על אף האמור בתקנת משנה זו, אגרה בעד מתן רישיון שסוגו מפורט בפרט 17 שבחלק ו׳ בתוספת הראשונה או בעד חידושו, תשולם מראש לכל תקופת הרישיון.
(הנוסח הקבוע): בעד רשיון או חידושו ובעד הועדת תדרים והקצאתם תשולם אגרה לכל תקופת הרשיון על בסיס שנתי שתחילתו ביום 1 בינואר; ניתן או חודש הרישיון או הועדו והוקצו תדרים לאחר יום 1 בינואר, תשולם האגרה בעד התקופה היחסית מהיום שבו ניתן או חודש הרישיון או הועדו והוקצו תדרים ועד תום תקופתו; ולעניין רישיון שסוגו מפורט בחלקים ד׳ ו־ה׳ בתוספת, שניתן או חודש בשנה זוגית ושתוקפו נקבע בתקנה 6(א1) עד ה־31 בדצמבר של שנת נתינתו או חידושו, תשולם בעד אותה תקופת רישיון אגרה יחסית משיעור האגרה הקבוע בתוספת לסוגי רישיונות אלה; על אף האמור בתקנת משנה זו, אגרה בעד מתן רישיון שסוגו מפורט בפרט 16 שבחלק ו׳ בתוספת או בעד חידושו, תשולם מראש לכל תקופת הרישיון.
(ב1)
מבקש רישיון ישלם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה לצד כל סוג רישיון, בכפוף לתקנת משנה (ב), במועד שיורה המנהל בהודעתו למבקש הרישיון, והמנהל רשאי להתנות מתן רישיון ככלל או מסוג מסוים, או חידושו, בתשלום אגרה במועד כאמור.
(ב2)
(בתקופת הוראת השעה): אגרה בעד הועדת תדרים והקצאתם תשולם לפי יחידות התדר כנקוב בתוספת הראשונה, ככל שאלה פורטו בה; ואולם אם הועדה או הוקצתה יחידת תדר שונה מהנקוב בתוספת הראשונה, ישונה שיעור האגרה יחסית ליחידת התדר.
(הנוסח הקבוע): אגרה בעד הועדת תדרים והקצאתם תשולם לפי יחידות התדר כנקוב בתוספת, ככל שאלה פורטו בה; ואולם אם הועדה או הוקצתה יחידת תדר שונה מהנקוב בתוספת, ישונה שיעור האגרה יחסית ליחידת התדר.
(ב2א)
(בתקופת הוראת השעה):
על אף האמור בתקנות משנה (ב1) ו־(ב2), היה קיום תחנת קשר, הקמתה, התקנתה או הפעלתה באזור חיוב מופחת כהגדרתו בתוספת השנייה, תהיה האגרה בעד הועדת תדרים והקצאתם בשיעורים האלה מהשיעור שנקבע בתוספת הראשונה לצד כל סוג רישיון (להלן – תשלום מופחת), ולעניין פסקאות (1) ו־(2) שלהלן, יחול תשלום מופחת רק אם בעל הרישיון הודיע בכתב למנהל על מיקומה של תחנת הקשר הנוגעת לעניין באזור חיוב מופחת, וצירף להודעתו תצהיר לאימות העובדות המפורטות בה:
(1)
לעניין רישיון שסוגו מפורט בפרטים 1, 2, 4, 5 ו־10 בחלק ב׳, ובפרטים 1, 4 ו־5 בחלק ד׳ בתוספת הראשונה – 70%; ואולם לעניין רישיון שסוגו מפורט בפרטים 4 ו־5 בחלק ב׳ ובפרט 5 בחלק ד׳ בתוספת הראשונה, יחול התשלום המופחת האמור על הקצאת תדר משותף בלבד; היו לבעל רישיון יותר מתחנת קשר אחת, יחול התשלום המופחת ובלבד ש־80% לפחות מתחנות הקשר מצויות באזור חיוב מופחת;
(2)
לעניין רישיון שסוגו מפורט בחלק משנה ב׳ בחלק ו׳ בתוספת הראשונה
(א)
אם שתי התחנות הקבועות ממוקמות באזור חיוב מופחת – 70%;
(ב)
אם תחנה קבועה אחת מבין שתי התחנות הקבועות ממוקמת באזור חיוב מופחת – 85%;
(3)
לעניין רישיון שסוגו מפורט בפרטים שבחלק משנה ב׳ בחלק ז׳ לתוספת הראשונה – 70% לכל אפיק, ובלבד ש־80% לפחות מתוך אזור הזיכיון כמשמעותו בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אזורי זיכיון לשידורי רדיו), התשנ״ה–1995, שבו פועל בעל הרישיון כאמור, נמצאים באזור חיוב מופחת.
(ב3)
(בתקופת הוראת השעה): על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי המנהל, לבקשת בעל רשיון מן סוגים המפורטים בתוספת הראשונה בחלקים ב׳, ג׳, ו׳ למעט פרט 17 שבו, ז׳, ובפרטים 5 ו־6 בחלק ח׳, להתיר לו לשלם את האגרה בארבעה שיעורים רבעוניים שווים; על תשלום כאמור יחולו ההוראות האלה:
(הנוסח הקבוע): על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי המנהל, לבקשת בעל רשיון מן סוגים המפורטים בתוספת בחלקים ב׳, ג׳, ו׳ למעט פרט 16 שבו, ז׳, ובפרטים 5 ו־6 בחלק ח׳, להתיר לו לשלם את האגרה בארבעה שיעורים רבעוניים שווים; על תשלום כאמור יחולו ההוראות האלה:
(1)
כל תשלום רבעוני יבוצע לא יאוחר מהיום ה־15 בחודש הראשון של כל רבעון שבעדו מבוצע התשלום, והמנהל רשאי להתנות מתן רישיון ככלל או מסוג מסוים, או חידושו, בתשלום אגרה במועד כאמור;
(2)
על כל תשלום רבעוני ששולם לאחר המועד לתשלום הרבעון הראשון יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כאמור בתקנת משנה (ד);
(3)
הועדו והוקצו תדרים או ניתן או חודש רישיון במהלך רבעון, ישולם התשלום הרבעוני בעד אותו רבעון במועד לפי תקנת משנה (ב1), באופן יחסי בעד התקופה מהיום שבו הועדו והוקצו התדרים או ניתן או חודש הרישיון ועד תום הרבעון.
(ב4)
לא מילא בעל הרשיון אחר הוראות תקנת משנה (ב3)(1), (2) או (3), יראו את ההיתר שנתן לו המנהל כאמור בתקנת משנה (ב3) כבטל, ויחולו עליו הוראות תקנת משנה (ד).
(ב5)
(בתקופת הוראת השעה): האגרה בעד הקצאת תדרים לקו נל״ן אלחוטי שפועל בתדרי רדיו שנעשה בהם שימוש חוזר, תחושב לפי הנוסחה בפרט 13 בחלק ו׳ לתוספת הראשונה (להלן בתקנה זו – הנוסחה), בתחילת כל שנה לפי מספר קווי הנל״ן האלחוטיים שבהם עושה בעל הרישיון שימוש חוזר; הודיע בעל רישיון לקו נל״ן אלחוטי על שימוש חוזר בקו נל״ן אלחוטי נוסף אחרי תום הרבעון הראשון תשולם האגרה בעד אותו קו נל״ן אלחוטי בעד התקופה היחסית מיום תחילת הרבעון שבו ניתן הרישיון לאותו קו נל״ן עד תום תקופתו לפי הנוסחה; ואולם בעד תקופה זו לא יחול שינוי בגובה האגרה שנקבעה בתחילת אותה שנה לעניין שאר קווי הנל״ן האלחוטיים שבהם עשה בעל הרישיון שימוש; האמור בתקנת משנה זו לא יחול על אגרה בעד הקצאת תדרים לרישיון שסוגו מפורט בפרט 17 שבחלק ו׳ לתוספת הראשונה.
(ג)
בעל רישיון מן הסוגים המנויים בתקנת משנה (ב3), אשר שילם אגרה לפי תקנת משנה (ב) או (ב3), בעד הקצאת תדר, בעד רשיון לתחנת קשר בעסק או בעד קו נל״ן אלחוטי, ולאחר מכן חדל להשתמש באותו תדר, באותה תחנת קשר בעסק או באותו קו נל״ן אלחוטי והודיע על כך בכתב למנהל, לא יחויב בגינו ביתרת האגרה בעד הרבעונים שלאחר הרבעון שבו הודיע למנהל כאמור, או יהיה זכאי להחזרת האגרה ששילם בעד התקופה שלאחר הרבעון שבו הודיע למנהל כאמור, לפי העניין; ניתנה ההודעה ביחס לרישיון מן הסוג המפורט בפרט 1 בחלק ג׳ בתוספת הראשונה, לא יחויב בעל הרישיון ביתרת האגרה בעד התקופה שלאחר היום שבו הודיע למנהל כאמור, או יהיה זכאי להחזרת האגרה ששילם בעד התקופה שלאחר אותו יום שבו הודיע למנהל כאמור, לפי העניין; סכום האגרה שיוחזר לפי תקנת משנה זו יעוגל לפי הוראות תקנה 21(ב), בשינויים המחויבים; (בתקופת הוראת השעה): ניתנה ההודעה ביחס לקו נל״ן אלחוטי שנקבעה לו אגרה בעד שימוש חוזר לפי הנוסחה, יחול האמור, ואולם לא יחול שינוי ברבעונים האמורים בגובה האגרה שנקבעה בתחילת אותה שנה לעניין שאר קווי הנל״ן האלחוטיים שבהם עשה בעל הרישיון שימוש חוזר.
(ג1)
(בתקופת הוראת השעה): על אף האמור בתקנת משנה (ב), בעד רשיון לפי חלק י״א בתוספת הראשונה תשולם מלוא האגרה לכל התקופה כהגדרתה בתקנה 6(ב1).
(הנוסח הקבוע): על אף האמור בתקנת משנה (ב), בעד רשיון לפי חלק י״א בתוספת תשולם מלוא האגרה לכל התקופה כהגדרתה בתקנה 6(ב1).
(ג2)
(בתקופת הוראת השעה): בעד בחינה שעל מבקש לעמוד בה לפי תקנה 13(6), כדי לקבל תעודת הפעלה כהגדרתה בתקנה 10, ישלם המבקש מראש אגרה כמפורט בחלק י״ב בתוספת הראשונה.
(הנוסח הקבוע): בעד בחינה שעל מבקש לעמוד בה לפי תקנה 13(6), כדי לקבל תעודת הפעלה כהגדרתה בתקנה 10, ישלם המבקש מראש אגרה כמפורט בחלק י״ב בתוספת.
(ד)
על כל אגרה שלא שולמה במועד שקבע המנהל לתשלומה, יווספו הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הקבוע בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961; הפרשי הצמדה יחושבו מן המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שקבע המנהל לתשלום האגרה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום האגרה בפועל.
(ה)
(בוטלה).
(ו)
החזר אגרה לבעל רישיון לפי תקנת משנה (ג) יתבצע בתוך 90 ימים ממועד ההודעה של בעל הרישיון לפי תקנת המשנה האמורה או יקוזז מתשלום האגרה הבא של בעל הרישיון, לפי העניין; ואולם המנהל רשאי להחליט בדבר החזר חלף קיזוז כאמור, בהחלטה מנומקת בכתב.
החזרת אגרה [תיקון: תשנ״ו־3, תש״ף]
(א)
בעל רשיון שמכר או העביר את תחנת הקשר לאחר, או שהופסקה פעולתה, לא יהיה זכאי להחזר האגרה ששילם בעד התקופה בה לא המשיך להחזיק בה.
(ב)
בעל רשיון שפג תוקף רשיונו לפני תום תקופתו, כאמור בתקנה 6(ד)(3), לא יהיה זכאי להחזר האגרה ששילם בעד התקופה שפג תוקף רשיונו כאמור.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), בעל רישיון מן הסוגים המנויים בתקנה 17(ב3) שפג תוקף רישיונו לפני תום תקופתו כאמור בתקנה 6(ד)(3), יהיה זכאי להחזרת האגרה ששילם בעד התקופה שמיום שפג תוקף רישיונו כאמור, לפי הוראות תקנה 17(ג).
תחנות שהופסקה הפעלתן [תיקון: תשנ״ה, תשע״ו־2, תשע״ט, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד]
(בתקופת הוראת השעה): תחנות קשר מבין אלה המפורטות בתוספת הראשונה שהפעלתן הופסקה והן רוכזו למקום אחד, ייראו כתחנת קשר אחת לצורך רשיון ההחזקה; סכום האגרה לתחנה בעד רשיון או חידושו כאמור הוא חד פעמי וייקבע לפי האגרה הנמוכה ביותר החלה על אחת התחנות.
(הנוסח הקבוע): תחנות קשר מבין אלה המפורטות בתוספת שהפעלתן הופסקה והן רוכזו למקום אחד, ייראו כתחנת קשר אחת לצורך רשיון ההחזקה; סכום האגרה לתחנה בעד רשיון או חידושו כאמור הוא חד פעמי וייקבע לפי האגרה הנמוכה ביותר החלה על אחת התחנות.
[תיקון: תשנ״ה]
(בוטלה).
שינויים בשיעורי האגרה [תיקון: תשנ״ג־2, תשנ״ה, תשס״ח, תשע״ו־2, תשע״ט, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ג־2, תשפ״ד]
(א)
(בתקופת הוראת השעה): שיעורי האגרה שבתוספת הראשונה ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(הנוסח הקבוע): שיעורי האגרה שבתוספת ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל –
(1)
אם הוא אינו עולה על 100 שקלים חדשים – לשקל החדש הקרוב;
(2)
אם הוא עולה על 100 שקלים חדשים ואינו עולה על 500 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים;
(3)
אם הוא עולה על 500 שקלים חדשים ואינו עולה על 1000 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים;
(4)
אם הוא עולה על 1000 שקלים חדשים ואינו עולה על 5000 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 50 שקלים חדשים;
(5)
אם הוא עולה על 5000 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים.
סכום שניתן לעגלו על פי האמור בתקנת משנה זו כלפי מעלה או כלפי מטה – יעוגל כלפי השקל החדש הזוגי הקרוב ביותר או כלפי המכפלה הזוגית הקרובה ביותר של שקלים חדשים, לפי הפסקה השייכת לענין.
(ג)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד לחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד לחודש אוקטובר האחרון שלפני יום השינוי הקודם.
(ד)
(בתקופת הוראת השעה): המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח הפרטים שבתוספת הראשונה כפי ששונתה עקב האמור בתקנת משנה (א).
(הנוסח הקבוע): המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח הפרטים שבתוספת כפי ששונתה עקב האמור בתקנת משנה (א).
[תיקון: תשנ״ה]

חלק ה׳: שונות

[תיקון: תש״ף־2]
(בוטלה).
שמירת דינים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין שענינו תחנת קשר, הקמתה, קיומה או הפעלתה.
שמירת זכויות
רשיון ותעודה שהיו בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, רואים אותם כאילו ניתנו לפי תקנות אלה, ובלבד שתקפם יהא בהתאם לרשום בהם.
ביטול
בטלות –
(1)
תקנות הטלגרף האלחוטי (הקמה והחזקה של תחנות קשר לצורך סחר), התשכ״ה–1965;
(2)
תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר), התש״ם–1980;
(3)
תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות ותעודות), התשל״ח–1978.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987).
[תיקון: תשנ״ה, תשנ״ט, תשע״ו־2, תשע״ט, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד]

התוספת הראשונה

(בתקופת הוראת השעה נקראת ”התוספת הראשונה“ בנוסח הקבוע נקראת ”התוספת“).

חלק א׳ – פרשנות

הגדרות [תיקון: תשס״ד, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ט, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד]
”בסיס משני (secondary service)“ – כמשמעותו בתקנות הרדיו (Radio Regulations) שמפרסם איגוד הבזק הבין־לאומי (International Telecommunication Union) המופקדות לעיון הציבור בספריית משרד התקשורת בירושלים ובמשרדי אגף ניהול ספקטרום ורישוי תדרים של משרד התקשורת בתל אביב;
”הספק מורשה מחוץ לרוחב פס“ – הספק ממוצע שלא יעלה על 0.5% מההספק הממוצע של השידור הכולל, אלא אם כן קבע המנהל הספק מורשה אחר ברשיון;
”קיטוב“ – (בתקופת הוראת השעה): כיוון מרכיב השדה החשמלי של הגל האלקטרומגנטי המופק מהאנטנה וביחס לפני האדמה;
”רוחב פס“ – פס התדרים לקליטה או לשידור שבו נמצא ההספק המורשה שקבע המנהל ברשיון;
”תדר משותף“ – תדר שהוקצה לשימושם של ארבעה משתמשים או יותר; לענין עסק איכון ואיתור כלי רכב שבפרט 7 לחלק ב׳ ולענין רשת זימון פרטית שבפרט 5 לחלק ד׳ – תדר שהוקצה לשימושם של שני משתמשים או יותר.

חלק ב׳ – תחנות עסק

[תיקון: תש״ס, תשס״ד, תשע״ו, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה לשנה אחת בשקלים חדשים
בעד רישיון לכל תחנת קשר בעסקבעד הקצאת תדרים ברוחב פס של 12.5 קילו הרץ, לכל תדר
1.עסק בלישהתחנה למתן שירות קשר אלחוטי לתחנות מנוי או לתחנותיו של בעל הרישיון באמצעות קבוצה של ממסרים שפעולתם מתואמת על ידי מערכת בקרה66014,500
2.עסק ממסריםתחנה למתן שירות קשר אלחוטי להרחבת טווחי הקשר של תחנות מנוי או של תחנותיו של בעל הרישיון66014,500
3.עסק שירותתחנה למתן שירות קשר אלחוטי דו־כיווני לתחנות מנוי66014,500
4.עסק השכרהתחנה עסקית להשכרת תחנותלתדר שאינו משותף 14,500
לתדר משותף 2,650
5.עסק מוקדתחנה למתן שירות מוקד מוגדר של אותות פיקוד ובקרה לתחנות מנוי או לתחנותיו של בעל הרישיון שמספרן עולה על 23*660לתדר שאינו משותף 14,500
לתדר משותף 2,900
6.עסק שירותי זימוןתחנה למתן שירות קשר אלחוטי חד־כיווני לזימון, לתחנות מנוי66014,500
7.עסק איכון ואיתור כלי רכבתחנה למתן שירות מוגדר של אותות פיקוד ובקרה לאיכון ואיתור כלי רכב לתחנות מנוי, בתדר עד 959.99 מגה־הרץ660לתדר שאינו משותף 14,500
לתדר משותף 2,900
8.עסק איכון ואיתור כלי רכבתחנה למתן שירות מוגדר של אותות פיקוד ובקרה לאיכון ואיתור כלי רכב לתחנת מנוי, בתדר העולה על 959.99 מגה־הרץ, על בסיס משני660לכל 1 מגה־הרץ 28,200
9.ערוץ עזר
(TALK AROUND)
ערוץ המשמש באופן בלעדי תחנות מנוי ניידות או נישאות של עסק בלישה, לטווחי קשר קצרים, ושאינו פועל באמצעות ממסר14,500
10.עסק גבייה אלקטרונית של אגרהתחנה קבועה למתן שירות של גבייה אלקטרונית של אגרה בכבישי אגרה ובנתיבי אגרה, על ידי שידור או קליטה של אותות פיקוד או בקרה – לכל 1 מגה־הרץ
1. בתדר העולה על 922 מגה־הרץ ונמוך מ־931 מגה־הרץ, על בסיס משני;3,5006,000
2. בתדר העולה על 5795 מגה־הרץ ונמוך מ־5815 מגה־הרץ1,1501,150
*בעד כל אחת מתחנותיו של בעל הרישיון, עד 23 תחנות, ישלם בעל הרישיון אגרה לפי פרט 6 בחלק ד׳.

חלק ג׳ – תחנות עסק רט״ן

[תיקון: תשס״א־2, תשע״ה, תשפ״א, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2023).
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה לשנה אחת בשקלים חדשים
   בעד רישוי והקצאת תדרים לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ*
1.עסק רט״ן (רדיו טלפון נייד)מערכת המשמשת למתן שירותי רט״ן בשיטה התאית והפועלת בתחום התדרים עד 3.8 גיגה־הרץ(א) בעל עסק רט״ן שהוקצו לו לראשונה תדרי רדיו כלשהם לצורך מתן שירותי רט״ן
בעד השנה הראשונה228,200
בעד השנה השניה457,100
בעד השנה השלישית685,400
בעד השנה הרביעית913,800
בעד השנה החמישית ובעד כל שנה שאחריה1,142,700
(א1) על אף האמור בפרט משנה (א) לעניין סכום האגרה, בעבור תדרים בתחום התדרים 2,500 עד 2,690 מגה־הרץ, בעל עסק רט״ן שהוקצו לו לראשונה תדרי רדיו כלשהם לצורך מתן שירותי רט״ן –
בעד השנה הראשונה ממועד ההקצאה47,600
בעד השנה השנייה ממועד ההקצאה95,100
בעד השנה השלישית ממועד ההקצאה142,600
בעד השנה הרביעית ממועד ההקצאה190,300
בעד השנה החמישית ממועד ההקצאה237,900
(א2) על אף האמור בפרט משנה (א) לעניין סכום האגרה, בעבור תדרים בתחום התדרים 3,500 עד 3,800 מגה־הרץ, בעל עסק רט״ן שהוקצו לו לראשונה תדרי רדיו כלשהם לצורך מתן שירותי רט״ן –
בעד השנה הראשונה ממועד ההקצאה26,500
בעד השנה השנייה ממועד ההקצאה53,100
בעד השנה השלישית ממועד ההקצאה79,600
בעד השנה הרביעית ממועד ההקצאה106,100
בעד השנה החמישית ממועד ההקצאה132,800
(ב) בעל עסק רט״ן שהוקצו לו תדרים לצורך הרחבת רישיון כללי משולב למתן שירותי רט״ן בשיטה התאית, שניתן לו לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982, ולפי הפקודה1,142,700
(ג) על אף האמור בפרט משנה (ב), בעל עסק רט״ן שהוקצו לו לצורך הרחבת רישיון כללי משולב למתן שירותי רט״ן בשיטה התאית, שניתן לו לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982, ולפי הפקודה
(1) תדרים בתחום התדרים 2,500 עד 2,690 מגה־הרץ237,900
(2) תדרים בתחום התדרים 3,500 עד 3,800 מגה־הרץ132,800
   בעד רישיון לכל בעל עסקבעד הקצאת תדרים
2.עסק תשתית רדיו סלולריתמערכת המשמשת למתן שירותי תשתית רדיו סלולרית לבעל עסק רט״ן על ידי שימוש בתדרים שהוקצו לבעלי עסק רט״ן שונים660
* לעניין פרט זה –
(1) בעל רישיון יחויב בתשלום אגרה בעד רישיון או חידושו ובעד הועדת תדרים והקצאתם רק בעד הרישיון שניתן לו והתדרים שהוקצו לו, ולא יחויב בתשלום אגרה כאמור בעד רישיון שניתן לבעל רישיון רט״ן אחר ובעד שימוש בתדרים שהוקצו לבעל רישיון רט״ן אחר ואשר בהם הותר לו לעשות שימוש במוקדי הרדיו התאיים שלו באמצעות בעל רישיון תשתית רדיו סלולרית;
(2) בעל רישיון יחויב בתשלום אגרה ממועד הקצאת התדר, אף אם הרישיון הוענק או תוקן קודם למועד ההקצאה.

חלק ד׳ – תחנות חד־מגמיות (סימפלקס)

[תיקון: תש״ס, תשע״ו, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2023).
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאוראגרת רישוי והקצאת תדרים ברוחב פס של 12.5 קילו־הרץ בשקלים חדשים לשנתיים
1.תחנה קבועהתחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום קשר אלחוטי ממקום קבוע305
2.תחנה ניידתתחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום קשר אלחוטי בעת תנועה והמותקנת בתוך כלי רכב305
3.תחנה נישאתתחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום קשר אלחוטי בעת תנועה והנישאת בידי אדם305
4.רשת תחנותכמוגדר בתקנה 1לכל תחנה ברשת 305
5.רשת זימון פרטיתתחנה למתן קשר אלחוטי חד־כיווני לזימון, לתחנותיו של בעל הרישיוןלתדר שאינו משותף 28,200
לתדר משותף 2,900
6.תחנת מוקדתחנה למתן שירות מוקד של אותות פיקוד ובקרה לתחנות מנוי או לתחנותיו של בעל הרישיון, עד 23 תחנות305
[תיקון: תש״ס]

חלק ה׳ – תחנות ים ואוויר

[תיקון: תש״ס, תשע״ו, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאוראגרת רישוי והקצאת תדרים בשקלים חדשים לשנתיים
1.תחנת כלי שיט*תחנה ניידת לקיום קשר אלחוטי–ימי המותקנת בכלי שיט – 
א. שתפוסתו ברוטו עד 20 טונות115
ב. שתפוסתו ברוטו 20 עד 100 טונות640
ג. שתפוסתו ברוטו עולה על 100 טונות940
2.תחנת חוףתחנה קבועה ביבשה לקיום קשר אלחוטי עם כלי שיט640
3.תחנה ימיתתחנה נישאת, הפועלת בתחום התדרים של השירות הימי, לקיום קשר אלחוטי עם כלי שיט640
4.תחנת כלי טיס*תחנה ניידת לקיום קשר אלחוטי–אווירי המותקנת בכלי טיס – 
א. שמשקלו המורשה להמראה עד 2,000 קילוגרם115
ב. שמשקלו המורשה להמראה 2,000 עד 5,700 קילוגרם640
ג. שמשקלו המורשה להמראה עולה על 5,700 קילוגרם940
5.תחנת קרקעתחנה קבועה ביבשה לקיום קשר אלחוטי עם כלי טיס640
6.תחנה אוויריתתחנה נישאת לקיום קשר אלחוטי הפועלת בתחום התדרים של השירות האווירי640
7.(נמחק)  
8.תחנת משואות רדיו וניווטתחנה קבועה לניווט תחנות ניידות, ימיות או אוויריות, באמצעות משואות רדיו640
9.תחנת מכ״םתחנה קבועה או ניידת, לרבות תחנה בשירות היבשתי, לקביעת מיקום באמצעות גלי רדיו או למטרת חיזוי מזג אוויר640
10.תחנת עזר לנחיתה באמצעות מכשיריםתחנה קבועה לניווט כלי טיס נוחתים, הכוללת משדר, אחד או יותר640
* הותקנה בכלי השיט או בכלי הטיס מערכת לפי פרט 3 שבחלק ח׳, ישלם בעל הרישיון אגרה לפי חלק ה׳ בלבד.

חלק ו׳ – קווי נל״ן (נקודה לנקודה)

[תיקון: תשפ״א־3, תשפ״א־4]

טבלה מספר 1

[תיקון: תש״ס, תשס״א־2, תשע״ו, תשע״ט, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד, [הודעות]]
(הנוסח הקבוע):
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה לכל שנה בשקלים חדשים
בעד רישיון לכל תחנת קשרבעד הקצאת תדרים
א. תדרים עד 1 גיגה־הרץ
1.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים עד 1 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות*600לכל פס תדרים ברוחב 12.5 קילו־הרץ:
(א) קו שאינו ארוך מ־60 ק״מ – 10,100
(ב) קו ארוך מ־60 ק״מ – 13,100
ב. מיקרוגל
2.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 1 גיגה־הרץ עד 3 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות600לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן –
(א) קו שאינו ארוך מ־10 ק״מ – 44,100
(ב) קו ארוך מ־10 ק״מ ואינו ארוך מ־30 ק״מ – 90,200
(ג) קו ארוך מ־30 ק״מ – 135,600
3.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 3 גיגה־הרץ עד 4.5 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות600לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן –
(א) קו שאינו ארוך מ־10 ק״מ – 15,600
(ב) קו ארוך מ־10 ק״מ ואינו ארוך מ־30 ק״מ – 31,600
(ג) קו ארוך מ־30 ק״מ – 47,300
4.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 4.5 גיגה־הרץ עד 8.5 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות600לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן –
(א) קו שאינו ארוך מ־10 ק״מ – 1,800
(ב) קו ארוך מ־10 ק״מ ואינו ארוך מ־30 ק״מ – 3,400
(ג) קו ארוך מ־30 ק״מ – 5,100
5.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 8.5 גיגה־הרץ עד 11 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות600לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן –
(א) קו שאינו ארוך מ־10 ק״מ – 1,250
(ב) קו ארוך מ־10 ק״מ ואינו ארוך מ־30 ק״מ – 2,500
(ג) קו ארוך מ־30 ק״מ – 3,750
6.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 11 גיגה־הרץ עד 15.5 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות600לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן –
(א) קו שאינו ארוך מ־10 ק״מ – 840
(ב) קו ארוך מ־10 ק״מ ואינו ארוך מ־30 ק״מ – 1,800
(ג) קו ארוך מ־30 ק״מ – 2,500
7.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 15.5 גיגה־הרץ עד 30 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות600לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 425
8.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים שמעל 30 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות600לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 340
ג. שימוש חוזר בקווי נל״ן אלחוטיים
הקצאת תדרים בתחום העולה על 1 גיגה־הרץ לקווי נל״ן אלחוטיים שנעשה בהם שימוש חוזר באותו תדר
9.מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 5 קווים עד 9 קווים 60080% משיעור האגרה לכל קו נל״ן, בהתאם לאורכו
10.מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 9 קווים עד 19 קווים 60065% משיעור האגרה לכל קו נל״ן, בהתאם לאורכו
11.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 50 גיגה־הרץ עד 57 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות600לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 77
12.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 66 גיגה־הרץ עד 90 גיגה־הרץ, למעט קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 74 גיגה־הרץ עד 76 גיגה־הרץ וקו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 84 גיגה־הרץ עד 86 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות600לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 9
13.מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 50 קווים עד 65 קווים 60040% משיעור האגרה לכל קו נל״ן, בהתאם לאורכו
13א.מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 65 קווים עד 80 קווים 60038% משיעור האגרה לכל קו נל״ן, בהתאם לאורכו
13ב.מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 80 קווים 60035% משיעור האגרה לכל קו נל״ן, בהתאם לאורכו
ד. מערכות גישה אלחוטיות קבועות
14.מערכת גישה אלחוטית קבועה בפריסה תאית (WLL) או מערכת רדיו כפרי, הפועלות בתחום אחד מתדרים אלה:
(א) העולה על 1 גיגה־הרץ ושאינו עולה על 2 גיגה־הרץ;
(ב) העולה על 2.4 גיגה־הרץ ושאינו עולה על 2.7 גיגה־הרץ;
(ג) העולה על 3.4 גיגה־הרץ ושאינו עולה על 3.6 גיגה־הרץ;
(ד) (בוטל)
רשת קווי נל״ן אלחוטיים מנקודה אחת לריבוי נקודותלכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ –
בעד השנה הראשונה4,600
בעד השנה השנייה9,200
בעד השנה השלישית13,800
בעד השנה הרביעית18,300
בעד כל שנה שאחרי הרביעית23,000
15.מערכת רדיו (LMDS) הפועלת בתחום התדרים העולה על 24 גיגה־הרץ ושאינו עולה על 42.5 גיגה־הרץרשת קווי נל״ן אלחוטיים מנקודה אחת לריבוי נקודותלכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ –
בעד השנה הראשונה2,350
בעד השנה השנייה4,600
בעד השנה השלישית6,700
בעד השנה הרביעית9,200
בעד כל שנה שאחרי הרביעית11,600
* לעניין פרט זה – אורך הקו הוא סך כל המרחקים האוויריים של קווי הנל״ן האלחוטיים הפועלים באותו פס תדרים.
[תיקון: תשפ״א־3, תשפ״א־4]

טבלה מספר 2

[תיקון: תשפ״א־3, תשפ״א־4]
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה בשקלים חדשים
בעד רישיון ל־10 שניםבעד הקצאת תדרים לשנה אחת
ה. קו נל״ן אלחוטי מיוחד
16.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 74 גיגה־הרץ עד 76 גיגה־הרץ או בתחום התדרים העולה על 84 גיגה־הרץ עד 86 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות3,500לכל פס תדרים ברוחב עד 249 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 210
לכל פס תדרים ברוחב 250 עד 499 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 440
לכל פס תדרים ברוחב 500 עד 749 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 880
לכל פס תדרים ברוחב 750 עד 999 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 1,320
לכל פס תדרים ברוחב 1,000 עד 1,249 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 1,760
לכל תוספת ברוחב עד 250 מגה־הרץ, לפס תדרים שרוחבו 1,250 מגה־הרץ ומעלה בכל קו נל״ן, לכל קו – 440
(בתקופת הוראת השעה):
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה לכל שנה בשקלים חדשים
בעד רישיון לכל תחנת קשרבעד הקצאת תדרים
א. תדרים עד 1 גיגה־הרץ
1.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים עד 1 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות*660לכל פס תדרים ברוחב 12.5 קילו־הרץ:
(א) קו שאינו ארוך מ־60 ק״מ – 11,000
(ב) קו ארוך מ־60 ק״מ – 14,500
ב. מיקרוגל
2.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 1 גיגה־הרץ עד 3 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן:
(א) קו שאינו ארוך מ־10 ק״מ – 52,900
(ב) קו ארוך מ־10 ק״מ ואינו ארוך מ־30 ק״מ – 107,900
(ג) קו ארוך מ־30 ק״מ – 162,500
3.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 3 גיגה־הרץ עד 4.5 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 38,200
4.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 4.5 גיגה־הרץ עד 8.5 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 1,300
5.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 8.5 גיגה־הרץ עד 11.7 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 1,050
6.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 11.7 גיגה־הרץ עד 15.5 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 840
7.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 15.5 גיגה־הרץ עד 20 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 570
8.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 20 גיגה־הרץ עד 30 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 330
9.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 30 גיגה־הרץ עד 40 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 165
10.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 40 גיגה־הרץ עד 50 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 130
11.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 50 גיגה־הרץ עד 57 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 84
12.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 66 גיגה־הרץ עד 90 גיגה־הרץ, למעט קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 74 גיגה־הרץ עד 76 גיגה־הרץ וקו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 84 גיגה־הרץ עד 86 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות660לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 9
ג. שימוש חוזר בקווי נל״ן אלחוטיים
13.מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 4 קווים660% משיעור האגרה לכל קו נל״ן


“ – מספר הפעמים שבהן נעשה שימוש חוזר באותו תדר ובלבד ש”“ גדול מ־4
ד. שימוש בקיטוב נוסף על גבי קווי נל״ן אלחוטיים
הקצאת תדרים בתחום העולה על 1 גיגה־הרץ לקווי נל״ן אלחוטיים שנעשה בהם שימוש חוזר באותו תדר
14.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים בהתאם לפרטים 2 עד 12 בחלק זה לפי העניין – לעניין קיטוב נוסף80% משיעור האגרה הקבוע בפרטים 2 עד 12, בחלק זה לפי העניין
ה. מערכות גישה אלחוטיות קבועות
15.מערכת גישה אלחוטית קבועה בפריסה תאית (WLL) או מערכת רדיו כפרי, הפועלות בתחום אחד מתדרים אלה:
(א) העולה על 1 גיגה־הרץ ושאינו עולה על 2 גיגה־הרץ;
(ב) העולה על 2.4 גיגה־הרץ ושאינו עולה על 2.7 גיגה־הרץ;
(ג) העולה על 3.4 גיגה־הרץ ושאינו עולה על 3.6 גיגה־הרץ;
(ד) (בוטל)
רשת קווי נל״ן אלחוטיים מנקודה אחת לריבוי נקודותלכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ –
בעד השנה הראשונה5,100
בעד השנה השנייה10,200
בעד השנה השלישית15,200
בעד השנה הרביעית20,200
בעד כל שנה שאחרי הרביעית25,400
16.מערכת רדיו (LMDS) הפועלת בתחום התדרים העולה על 24 גיגה־הרץ ושאינו עולה על 42.5 גיגה־הרץרשת קווי נל״ן אלחוטיים מנקודה אחת לריבוי נקודותלכל פס תדרים ברוחב 1 מגה־הרץ –
בעד השנה הראשונה2,600
בעד השנה השנייה5,100
בעד השנה השלישית7,700
בעד השנה הרביעית10,200
בעד כל שנה שאחרי הרביעית12,800
* לעניין פרט זה – אורך הקו הוא סך כל המרחקים האוויריים של קווי הנל״ן האלחוטיים הפועלים באותו פס תדרים.
[תיקון: תשפ״א־4]

טבלה מספר 2

[תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־5]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה בשקלים חדשים
בעד רישיון ל־10 שניםבעד הקצאת תדרים לשנה אחת
ו. קו נל״ן אלחוטי מיוחד
17.קו נל״ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים העולה על 74 גיגה־הרץ עד 76 גיגה־הרץ או בתחום התדרים העולה על 84 גיגה־הרץ עד 86 גיגה־הרץקו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות3,900לכל פס תדרים ברוחב עד 249 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 235
לכל פס תדרים ברוחב 250 עד 499 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 490
לכל פס תדרים ברוחב 500 עד 749 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 980
לכל פס תדרים ברוחב 750 עד 999 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 1,450
לכל פס תדרים ברוחב 1,000 עד 1,249 מגה־הרץ בכל קו נל״ן, לכל קו – 1,950
לכל תוספת ברוחב עד 250 מגה־הרץ, לפס תדרים שרוחבו 1,250 מגה־הרץ ומעלה בכל קו נל״ן, לכל קו – 490

חלק ז׳ – שידורים לציבור

[תיקון: תש״ס, תשס״א־2, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ט, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה לכל שנה בשקלים חדשים
בעד רישיון לכל משדרבעד הקצאת תדרים לכל אפיק*
א. תחנות טלוויזיה
1.תחנת טלוויזיה בהספק** העולה על 10 קילוואטלכל אפיק טלוויזיה –660 
(א) תדר גבוה מאוד (תג״מ־VHF) 2,484,900
(ב) תדר אולטרה גבוה (תא״ג־UHF) 4,969,500
2.תחנת טלוויזיה בהספק** העולה על 1 קילוואט עד 10 קילוואטלכל אפיק טלוויזיה –660 
(א) תדר גבוה מאוד (תג״מ־VHF) 1,987,300
(ב) תדר אולטרה גבוה (תא״ג־UHF) 2,484,900
3.תחנת טלוויזיה בהספק** העולה על 0.1 קילוואט עד 1 קילוואטלכל אפיק טלוויזיה –660 
(א) תדר גבוה מאוד (תג״מ־VHF) 1,325,200
(ב) תדר אולטרה גבוה (תא״ג־UHF) 1,656,000
4.תחנת טלוויזיה בהספק** העולה על 0.01 קילוואט עד 0.1 קילוואטלכל אפיק טלוויזיה660828,700
5.תחנת טלוויזיה בהספק** עד 10 וואטלכל אפיק טלוויזיה660166,880
(בתקופת הוראת השעה): ב. תחנות רדיו
   בעד רישיון לכל משדרבעד הקצאת תדרים
6.תחנות רדיומשדר אפנון תנופה (את״ן־AM) ברוחב פס של 9 קילו־הרץ66010,400
7.תחנת רדיומשדר אפנון תדר (את״ד־FM) לכל אפיק רדיו, ובלבד שמותקן בו מכשיר לניטור רציף של ההספק במוצא המשדר, לפי ההספק הקבוע ברישיון660הספק בקילוואט*** 
עד 0.512,400
0.5–118,800
1–1.525,000
1.5–231,000
2–2.537,200
2.5–343,600
3–3.549,500
3.5–455,700
4–4.562,100
4.5–568,300
5–5.574,600
5.5–680,900
6–6.587,000
6.5–793,100
7-7.599,600
7.5–8105,600
8–8.5111,800
8.5–9118,100
9–9.5124,400
9.5–10130,600
10–10.5136,500
10.5–11142,600
11–11.5149,000
11.5–12155,300
12–12.5161,400
12.5 ומעלה167,900
(בתקופת הוראת השעה): ג. ניידות שידור
   בעד רישיון לכל משדרבעד הקצאת תדרים****
8.ניידת שידור טלוויזיהתחנת טלוויזיה המותקנת בכלי רכב והמשמשת להעברת שידור בין שתי נקודות660לפי חלק משנה ב׳ בחלק ו׳ לתוספת הראשונה, ועל פי השיעור הקבוע בפסקה ג׳ של פרט 2 ובפרטים 3 עד 12 באותו חלק
9.ניידת שידור רדיותחנת רדיו המותקנת בכלי רכב והמשמשת להעברת שידור בין שתי נקודות –  
(א) אפנון תדר (את״ד־FM)660לפי חלק משנה א׳ בחלק ו׳ לתוספת הראשונה ועל פי השיעור הקבוע בפסקה ב׳ של פרט 1 באותו חלק
(ב) בכל אפנון אחר66050% משיעור האגרה לפי חלק משנה א׳ בחלק ו׳ לתוספת הראשונה, ועל פי השיעור הקבוע בפסקה ב׳ של פרט 1 באותו חלק
* האגרה בעד הקצאה למשדרים נפרדים של בעל הרישיון הפועלים באפיק זהה, לא תעלה על האגרה שבפרט 1; היה הספק משדריו הנפרדים כאמור של בעל הרישיון עד 10 קילוואט, לא תעלה האגרה על הנקוב בפרט 2.
** הספק המשדר נקבע על פי נתוני היצרן במפרט המשדר.
*** תשלום האגרה יחושב לפי הספק השידור המצטבר של כלל המשדרים שמפעיל בעל הרישיון באותו אפיק.
**** הפעיל בעל רישיון באותו אפיק יותר מניידת שידור אחת, או ניידת שידור ותחנת רדיו, תיגבה אגרה בעד אחד מהם בלבד, לפי השיעור הגבוה מביניהם.

חלק ח׳ – תחנות לוויין

[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ט, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
 סוג הרישיוןהגדרה, תיאור ורכיבי המערכתהאגרה לכל שנה בשקלים חדשים
בעד רישיון לכל תחנהבעד הקצאת תדרים
1.מערכת לקליטה אישיתמערכת לקליטה בלבד, באמצעות לוויין, של אותות חוזי וקול לתכניות טלוויזיה, המיועדות לקליטה ישירה על ידי הציבור, לשימוש עצמי בלבד;
רכיבים: משושה (אנטנה) פרבולית בקוטר העולה על 244 סנטימטר, זן למשושה, מגבר דל רחש (LNB/LNA) ומקלט לווייני
350
2.מערכת לקליטה מסחריתמערכת לקליטה בלבד, באמצעות לוויין, של אותות חוזי, קול או נתונים, שאינה נכללת בהגדרה של פרט 1;
רכיבים: משושה (אנטנה) פרבולית בכל קוטר, זן למשושה, מגבר דל רחש (LNB/LNA), מקלט לווייני וציוד קצה נלווה בהתאם לסוגי השירות
למערכת הקליטה 6,400
לכל משושה באותם חצרים מלבד המשושה הראשונה 660
3.(בוטל)   
4.מערכת ניידת FLYAWAYמערכת ניידת לשידור או לקליטה של אותות חוזי וקול, באמצעות לוויין;
רכיבים: משושה (אנטנה) פרבולית, זן לאנטנה, מערכת שידור וקליטה לוויינית וציוד נלווה לתמסורת חוזי וקול
6,600
5.תחנה קבועה לקליטה ולשידור מול לוויין (UPLINK AND DOWNLINK)תחנת קרקע לתמסורת (שידור או שידור וקליטה) של אותות אנלוגיים או ספרתיים באמצעות לוויין;
רכיבים: משושה (אנטנה) פרבולית, ציוד שידור וקליטה, זן למשושה וציוד נלווה בהתאם לסוגי השירות
לתחנת קרקע ראשית 6,600
לכל משושה באותם חצרים מלבד המשושה הראשונה 660
(הנוסח הקבוע): לפי פרטים 2 עד 6 בחלק ו׳ על פי יחידת התדר בלבד של פסקה א׳, או לפי פרטים 7 ו־8 בחלק ו׳, בהתאם לתחום התדרים
(בתקופת הוראת השעה): לפי פרט 2 בחלק ו׳ לתוספת הראשונה לפי יחידת התדר בלבד של פסקה (א), או לפי פרטים 3 עד 12 בחלק ו׳, בהתאם לתחום התדרים
6.רשת זעירה לתמסורת לוויינים (VERY SMALL APPERTURE TERMINAL)תחנת קרקע לתמסורת (שידור או שידור וקליטה) של העברת נתונים ואותות ספרתיים באמצעות לוויין ורשת תחנות קרקע זעירות בתדרים שונים;
רכיבים: לתחנת קרקע ראשית (HUB) – משושה (אנטנה) פרבולית וציוד שידור וקליטה נלווה בהתאם לסוג השירות; לתחנות מנוי קליטה־שידור זעירות – משושה (אנטנה) פרבולית וציוד נלווה בהתאם לסוג השירות
לתחנת קרקע ראשית 6,600
לכל משושה באותם חצרים מלבד המשושה הראשונה 660
(הנוסח הקבוע): לפי פרטים 2 עד 6 בחלק ו׳, על פי יחידת התדר בלבד של פסקה א׳, או לפי פרטים 7 ו־8 בחלק ו׳ בהתאם לתחום התדרים
(בתקופת הוראת השעה): לפי פרט 2 בחלק ו׳ לתוספת הראשונה לפי יחידת התדר בלבד של פסקה (א), או לפי פרטים 3 עד 12 בחלק ו׳, בהתאם לתחום התדרים

חלק ט׳ – רישיונות זמניים

[תיקון: תשע״ו, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה בשקלים חדשים בעד רישיון והקצאת תדרים
1.תחנות חד־מגמיות(א) רישיון לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים מיום נתינתו, לתחנה המנויה בחלק ד׳150
(ב) אם לא ניתן לחזור ולהשתמש בתחנה האמורה בפסקה (א) לאחר תום תקופת הרישיון30
2.תחנות חובבים, ים ואוויר(א) רישיון לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים מיום נתינתו, לתחנה המנויה בחלק ה׳150
(ב) רישיון לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים מיום נתינתו לתחנה המנויה בחלק ה׳, למבקש ממדינה הקשורה עם ישראל בהסכם הדדיות לרישוי חובבי רדיו
3.הדגמה או ניסוירישיון להדגמת פעולתה הטכנית של תחנת קשר אלחוטי או לקיום ניסוי קשר אלחוטי, לתקופה של עד 6 חודשים150

חלק י׳ – רישיונות מיוחדים

[תיקון: תשס״א־2, תש״ף־2, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
 סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה בשקלים חדשים בעד רישיון
1.החזקהרישיון להחזקת תחנת קשר אלחוטי שהפעלתה הופסקה, כאמור בתקנה 19אגרה חד־פעמית, כאמור בתקנה 19
2.סחרכמשמעותו בתקנה 8ג2,900 – אגרה לשנתיים כאמור בתקנה 6(ב)
3.מגשר ידנימיתקן עזר לחיבור תחנת קשר לרשת טלפון ציבורית באמצעות יד אדם780 – אגרה לשנה כאמור בתקנה 6(א)
[תיקון: תש״ס]

חלק י״א – תחנת חובבים

[תיקון: [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
סוג הרישיוןהגדרה ותיאורהאגרה בשקלים חדשים בעד רישיון לתקופה כאמור בתקנה 6(ב1)
תחנת חובביםכמוגדר בתקנה 10110
[תיקון: תשפ״א־3]

חלק י״ב – תעודת הפעלה לתחנת שיט

[תיקון: [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לינואר 2024).
סוג התעודההגדרה ותיאורהתשלום בשקלים חדשים
תעודת הפעלה – בעד הבחינה לקבלת תעודת הפעלה לתחנת שיטתעודת הפעלה כהגדרתה בתקנה 10200
[תיקון: תשע״ו־2, תשע״ט, תשפ״א־2, תשפ״ב, תשפ״ג, תשפ״ד]

תוספת שנייה

(תקנה 17(ב2א))

(בתקופת הוראת השעה):
[תיקון: תשפ״ב]
”אזור חיוב מופחת“ – אזור שאינו כלול בשטח התחום בנקודות המפנה בגבול המפורטות להלן, שערכיהן קבועים לפי רשת ישראל החדשה:
נקודת מפנה בגבולצפון (X)מזרח (Y)
1751800210520
2642200210520
3642200230060
4624300230060
5624300209820
6611320209820
7611320151572
8751800206662
תרשים להמחשת גבולות אזור המרכז שאינו כלול באזור החיוב המופחת לפי התנאים הקבועים בהגדרה ”אזור חיוב מופחת“
(התרשים הושמט)
”נקודת מפנה בגבול“, ”רשת ישראל החדשה“ – כהגדרתם בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע״ו–2016.


כ״ט באדר התשמ״ז (30 במרס 1987)
  • אמנון רובינשטיין
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.