חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2086.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו־8 לחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע״ח–2018 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר החינוך ושר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים“ – תגובה הכוללת אחד או יותר מהסימנים האלה, המעלים חשש כי מדובר במצב מסכן חיים: קשיי נשימה, פריחה מגרדת, נפיחות בלוע ובאיברי גוף נוספים, איבוד הכרה וכדומה;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות עובד משרד הבריאות שהמנהל הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
”מכשיר החייאה“ – כהגדרתו בחוק לימוד עזרה ראשונה.
מינון תכשיר אפינפרין
מחזיק במוסד חינוך יחזיק תכשיר אפינפרין, אחד לפחות, בכל מינון שמתאים לגילי התלמידים הלומדים באותו מוסד, וזאת בהתאם למינונים אלה:
(1)
במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ב׳ ומטה – מזרק במינון של 0.15 מ״ג;
(2)
במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ג׳ ומעלה – מזרק במינון של 0.3 מ״ג.
מיקום תכשיר האפינפרין
(א)
מחזיק במוסד חינוך יציב את תכשיר האפינפרין במקום מרכזי ונגיש במוסד החינוך, הזמין בכל שעות הפעילות של המוסד, בתוך ארון או מגירה ייעודיים הניתנים לפתיחה בנקל, בגובה שלא יפחת מ־140 סנטימטרים ולא יעלה על 160 סנטימטרים מגובה הרצפה, ובלבד שמקום האחסון מצוי הרחק מהישג ידם של ילדים.
(ב)
הוחזק במוסד החינוך מכשיר החייאה בהתאם לחוק לימוד עזרה ראשונה ולהוראות לפיו, יוחזק תכשיר האפינפרין בתוך הארון הקבוע הייעודי לאחסון מכשיר ההחייאה, ובלבד שהארון ניתן לפתיחה בנקל, מצוי במקום מרכזי ונגיש במוסד החינוך והרחק מהישג ידם של ילדים.
שילוט
מחזיק במוסד חינוך יציב בסמוך למיקום תכשיר האפינפרין שלט המורה על הימצאות התכשיר; נוסח השלט יהיה לפי הנוסח הקבוע בתוספת.
שילוט מכוון
מחזיק במוסד חינוך יציב שלט אשר מכוון אל מיקומו של תכשיר האפינפרין באמצעות המילים ”מזרק אפינפרין“ וציון מיקומו; השלט יוצב במקום בולט לעין בכניסה למוסד החינוך ובכל קומה בו.
הוראות נוספות לשילוט
מחזיק במוסד חינוך ידאג כי בשלט כאמור בתקנות 4 ו־5 יתקיימו כל אלה:
(1)
הוא בגודל של 40 סנטימטרים על 40 סנטימטרים לפחות ועשוי חומר קשיח;
(2)
הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה;
(3)
היה השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר;
(4)
הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה הלומדת, דרך קבע, במוסד החינוך.
תנאי החזקת תכשיר האפינפרין ובדיקת תקינותו
(א)
תכשיר אפינפרין המוחזק במוסד חינוכי יאוחסן בהתאם להוראות היצרן שלו.
(ב)
מחזיק במוסד חינוך יוודא, בעת הצבת תכשיר אפינפרין במוסד החינוך, כי על גבי אריזת התכשיר מסומן התאריך האחרון לשימוש.
(ג)
מחזיק במוסד חינוך יבדוק, אחת לשלושה חודשים לפחות, כי טרם חלף התאריך האחרון לשימוש המסומן על אריזת התכשיר וכי אריזתו סגורה כאמור בסעיף 2(ד) לחוק ויתעד בכתב את המועד האחרון שבו בדק את תכשיר האפינפרין כאמור ואת התאריך האחרון לשימוש בתכשיר האפינפרין שהיה במועד אותה בדיקה.
(ד)
מחזיק במוסד חינוך יוודא כי תכשיר האפינפרין מוחלף באופן מיידי אם הדבר נדרש בהתאם להוראות סעיף 2(א) לחוק.
סדר הפעולות בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים
בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים, ובהעדר הוראה רפואית אחרת ביחס לאדם שלגביו עולה חשד כאמור, יש לפעול על פי סדר הפעולות הזה:
(1)
יש להתקשר למוקד חירום למספר 101, ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות העניין;
(2)
יש לגשת להביא את תכשיר האפינפרין או, אם אפשר, לבקש מאדם אחר להביאו;
(3)
יש לפעול על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן, ואם לא מתאפשר ליצור קשר טלפוני עם המוקד – על פי ההנחיות המפורטות בעלון לצרכן המצורף לתכשיר.

תוספת

(תקנה 4)

נוסח שלט שמוצב בסמוך לתכשיר אפינפרין יהיה כלהלן:

"מזרק אפינפרין

סדר הפעולות במקרה של חשד לאלרגיה מסכנת חיים ובהעדר הוראה רפואית אחרת ביחס לאדם שלגביו עולה החשד:
(1)
התקשר למוקד חירום, למספר 101, אם הדבר מתאפשר.
(2)
גש להביא את תכשיר האפינפרין או, אם אפשר, בקש מאדם אחר להביאו.
(3)
פעל על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן, ואם לא מתאפשר ליצור קשר טלפוני עם המוקד – על פי הנחיות העלון לצרכן המצורף לתכשיר."


כ״ט באב התש״ף (19 באוגוסט 2020)
  • יולי (יואל) אדלשטיין
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.