חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס״א–2001


מטרה [תיקון: תשע״ח]
חוק זה נועד לקבוע חובת החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר ולהקנות לעובדי חינוך ולתלמידים מיומנויות יסוד בעזרה ראשונה, ובכך לתרום להצלת חיים ולהגביר את המודעות לערך של קדושת החיים.
הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בחוק זה –
”בית ספר“ – מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, ולעניין סעיפים 3א עד 3ג – לרבות מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף 5 לחוק האמור;
”חוק לימוד חובה“ – חוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”מוסד חינוך“ ו”מוסד חינוך רשמי“ – כהגדרתם בחוק לימוד חובה;
”מחזיק“ – כל אחד מאלה:
(1)
במוסד חינוך רשמי – רשות החינוך המקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה;
(2)
במוסד חינוך שאינו מוסד חינוך רשמי – בעל הרישיון לפתיחתו ולקיומו לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט–1969, או לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008;
”מכשיר החייאה“ – דפיברילטור חיצוני אוטומטי המיועד להסדיר פעילות חשמלית של הלב, במבוגרים ובילדים, באמצעות העברת זרם חשמלי ללב, במצבים של הפרעה בתפקוד הלב כתוצאה משיבוש פעילותו, העומד בדרישות שקבע השר, בהסכמת שר הבריאות, ואושר על ידי היחידה לאבזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות;
”עובד חינוך“ – מי שעוסק בהוראה או בחינוך בבית ספר וכן מי שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך בבתי ספר;
”עזרה ראשונה“ – הגשת עזרה רפואית ראשונה הנחוצה לאדם עקב פגיעה, מחלה או נזק בריאותי אחר;
”תלמיד“ – מי שלומד בבית ספר;
”השר“ – שר החינוך.
לימוד עזרה ראשונה
לעובדי חינוך ולתלמידים יוקנה ידע עיוני ומעשי בעזרה ראשונה על פי תכנית שיכין השר, בהתייעצות עם שר הבריאות.
הצבת מכשיר החייאה [תיקון: תשע״ח]
מחזיק שבבית ספר בהחזקתו לומדים יותר מ־500 תלמידים יציב בבית הספר מכשיר החייאה אחד לפחות במקום מרכזי ונגיש; השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין מיקום מכשיר ההחייאה והשילוט המפנה אליו וכן לעניין הדאגה לתקינותו; כמו כן, רשאי השר לקבוע בתי ספר שלגביהם תהיה חובה להציב יותר ממכשיר החייאה אחד.
החזקה של ערכת עזרה ראשונה [תיקון: תשע״ח]
מחזיק שבהחזקתו בית ספר ידאג לכך שבבית הספר תהיה ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות; השר יקבע הוראות לעניין החזקה של ערכת עזרה ראשונה, לרבות לעניין מיקומה ותכולתה; כמו כן, רשאי השר לקבוע בתי ספר שלגביהם תהיה חובה להחזיק יותר מערכת עזרה ראשונה אחת.
עונשין [תיקון: תשע״ח]
מחזיק שלא הציב בבית ספר מכשיר החייאה או שלא דאג לתקינותו, בניגוד להוראות לפי סעיף 3א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, להתקין תקנות לביצועו.
תכנית ראשונה
תכנית לפי הוראות סעיף 3 תוכן לראשונה בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים מיום פרסומו.
החלה בהדרגה
חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים התשס״ב, על בתי ספר על פי קביעת השר, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשס״ה.


התקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשס״א (25 ביולי 2001).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • לימור לבנת
  שרת החינוך
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.