חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 1574.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א, ו־4 לחוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס״א–2001 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות ולעניין תקנה 2 – באישורו, ולמעט לעניין פרק ב׳ – באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

הגדרות
בתקנות אלה –
”חוק ציוד רפואי“ – חוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012;
”המנהל“ ו”הפנקס“ – כהגדרתם בחוק ציוד רפואי;
”תעודת הרישום“ – כמשמעותה בחוק ציוד רפואי.

פרק א׳: החזקת מכשיר החייאה

דרישות ממכשיר החייאה
מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל בפנקס כמכשיר החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום, והוא יהיה נייד, קל לנשיאה ומיועד לשימוש על מבוגרים ועל ילדים.
חובת החזקת מכשיר החייאה
מחזיק בית ספר שבו לומדים יותר מ־500 תלמידים, יציב מכשיר החייאה אחד לפחות, במקום מרכזי ונגיש בתוך בית הספר שבהחזקתו, הזמין בכל שעות הפעילות של בית הספר.
עמדת מכשיר החייאה
(א)
מחזיק בית ספר יציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה (להלן – עמדת מכשיר החייאה), שניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות; עמדת מכשיר ההחייאה תהיה מוצבת, ככל האפשר, בסמוך למקום ההצבה של ערכת העזרה הראשונה.
(ב)
עמדת מכשיר החייאה תוצב באופן ובמיקום בטיחותיים שאינם מסכנים את התלמידים, ובכל מקרה בגובה שלא יעלה על 160 סנטימטרים ולא יפחת מ־140 סנטימטרים מגובה הרצפה.
(ג)
מחזיק בית ספר יציב שלט על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה, בהתאם להוראות תקנה 11 ולתרשים שבתוספת הראשונה.
שלט המכוון אל מכשיר החייאה
מחזיק בית ספר יציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה בהתאם להוראות תקנה 11 ולתרשים שבתוספת השנייה, בסימונים ובשינויים המחויבים; שלט כאמור יוצב במקום בולט לעין, על פי האמור להלן:
(1)
במבנה בית הספר – בגרמי המדרגות בכל קומה, בין אם הוצבה בקומה עמדת מכשיר החייאה ובין אם לאו, באופן שהמרחק בין שלט לשלט באותה קומה לא יעלה על 50 מטרים;
(2)
בסמוך לכניסה לבית הספר וכן לכל מבנה של בית הספר, אם יש בבית הספר כמה מבנים.
סדר הפעולות בעת שימוש במכשיר ההחייאה
מחזיק בית ספר יציב בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, שלט המפרט את סדר הפעולות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השלישית (להלן – סדר הפעולות); עותק נוסף מודפס של סדר הפעולות יוצב בתוך עמדת מכשיר ההחייאה.
בדיקות תקינות תקופתיות
(א)
מחזיק בית ספר ידאג לתקינות מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית בהתאם להוראות היצרן, שתבוצע על ידי נציג מקצועי של היצרן או היבואן של המכשיר, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.
(ב)
מחזיק בית ספר ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, את תקינות הסוללות, את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר ההחייאה, אם יש, את הימצאות המדבקות הנדרשות להפעלת המכשיר וכן את תוקפן, וכמו כן כי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר; מצא האחראי במהלך בדיקה זו כי מסתיים תוקף המדבקות – ידאג להחליפן לפני פקיעת תוקפן.
(ג)
מחזיק בית ספר ימנה אחראי שידאג להחלפת המדבקות הנלוות למכשיר ההחייאה באופן מיידי לאחר כל שימוש במכשיר ההחייאה אשר כלל שימוש במדבקות הנלוות, ולחידוש מלאי המדבקות הנדרשות לצורך הפעלה עתידית תקינה של המכשיר.
(ד)
מחזיק בית ספר יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ועל פירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנות משנה (א) ו־(ב); העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון, שנערכו לפי תקנת משנה (ב), יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה; תוצאות הבדיקות שנערכו ב־12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק בית הספר.

פרק ב׳: הצבת ערכת עזרה ראשונה

חובת הצבת ערכת עזרה ראשונה
(א)
מחזיק בית ספר יציב ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות, במקום מרכזי ונגיש בתוך בית הספר שבהחזקתו.
(ב)
מחזיק בית ספר יציב שלט על עמדת העזרה הראשונה או לצדה בהתאם להוראות תקנה 11 ולתרשים שבתוספת הרביעית.
תכולת ערכת עזרה ראשונה
ערכת עזרה ראשונה שמוצבת בבית ספר תכלול את הפריטים המפורטים בתוספת החמישית.
בדיקות תקינות
(א)
מחזיק בית ספר ידאג לתקינות ולשלמות ערכת העזרה הראשונה.
(ב)
מחזיק בית ספר ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבועיים את שלמות ערכת העזרה הראשונה.
(ג)
מחזיק בית ספר יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ועל פירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנה זו; תוצאות הבדיקות שנערכו ב־12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק בית הספר.

פרק ג׳: שילוט

הוראות כלליות נוספות לעניין השילוט
מחזיק בית ספר ידאג כי בשלט המוצב לפי תקנות 4(ג), 5 ו־8(ב) יתקיימו כל אלה:
(1)
הוא עשוי חומר קשיח;
(2)
הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה;
(3)
אם השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר, או שיוצב שלט הזוהר בחושך;
(4)
הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה השוהה בדרך כלל בבית הספר.

פרק ד׳: הוראות כלליות

הוראת מעבר
עד לתחילתו של חוק ציוד רפואי, יראו לעניין תקנות אלה מכשיר החייאה הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (להלן – פנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים) כרשום בפנקס כאמור בתקנה 2, ואת תנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים כהוראות שנקבעו בתעודת הרישום כמשמען בתקנה 7(א); רישומו של מכשיר כאמור יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של הרישום כאמור, אלא אם כן נמחק קודם לכן לפי הוראות חוק ציוד רפואי.
תחולה
הוראות סעיפים 3א ו־3ב לחוק יחולו על כלל בתי הספר כאמור בסעיפים האמורים, החל מיום י״ט בניסן התשפ״א (1 באפריל 2021).

תוספת ראשונה

(תקנה 4(ג))

(התרשים הושמט)

תוספת שנייה

(תקנה 5)

(התרשים הושמט)

תוספת שלישית

(תקנה 6)

השלט יהיה ברוחב של 100 סנטימטרים ובאורך של 120 סנטימטרים

עבריתערביתאנגליתרוסיתאמהרית
הוראות פעולה לטיפול באדם הלוקה בלבוتعليمات التعامل مع شخص يعاني من جلطة في القلبInstructions for action for an individual undergoing a heart attackИнструкции по оказанию помощи при сердечном приступеየልብ ድካም ችግር ለተፈጠረበት ግለሰብ ስለሚወሰድ እርምጃ መመሪያ
אם הנפגע אינו מגיב ואינו נושם –إذا لم يستجب ولم يتنفس المصاب -If the casualty does not respond and does not breath -Если пострадавший не реагирует и не дышит:በሞት አደጋ ላይ ያለው ግለሰብ ምላሽ ካልሰጠ፥
1. קרא לעזרה – חייג 101.1. أُطلب مساعدة إتصل 101.1. Dial 101 for assistance.1. Позвоните в службу скорой помощи по номеру 101.1. እገዛ ለማግኘት ወደ ይደውሉ 101።
2. דאג להבאת מכשיר החייאה (דפיברילטור).2. عليك االهتمام بإحضار جهاز اإلنعاش (دفيفريلطور).2. Make sure to bring in the defibrillator.2. Организуйте доставку аппарата для реанимации (дефибриллятора) к месту нахождения пострадавшего.2. ዲፍብሪላተሩን ይዘው መምጣትዎን እርግጠኛ ይሁኑ።
3. עד להגעת מכשיר ההחייאה, החל בביצוע עיסויי חזה, לחץ מהר ועמוק במרכז בית החזה.3. حتى إحضار جهاز اإلنعاش, إبدأ بعمل تدليك للصدر, إضغط بسرعة وعميقاً في مركز الصدر.3. Until the defibrillator arrives start chest compressions rapid and deep pressure to the centre of the chest.3. До прибытия аппарата дефибриллятора начните массаж сердца путем быстрых и глубоких нажатий на центр грудной клетки пострадавшего.3. ዲፍብሪላተሩ እስከሚመጣ ድረስ ደረትን መጫን፣ በደረት መሃል ላይ በፍጥነት እና በሃይል መግፋት ይጀምሩ።
4. עם הגעת מכשיר ההחייאה, הפעל אותו ופעל בהתאם להנחיות המכשיר.4. عند إحضار جهاز اإلنعاش, قم بتشغيله ونفذ حسب التعليمات على الجهاز.4. On arrival of the defibrillator activate and act according to the equipment guidelines.4. Подключите аппарат к пострадавшему и действуйте в соответствии с инструкциями озвучиваемыми аппаратом.4. ዲፍብሪላተሩ ሲመጣ ያስጀምሩት እና በመሳሪያው የአጠቃቀም መመሪያ መሰረት ይፈጽሙ።

תוספת רביעית

(תקנה 8(ב))

(התרשים הושמט)

תוספת חמישית

(תקנה 9)

תכולת תיק עזרה ראשונה

 שם הפריטהכמותהערות
1.תיק נשיאה או גב1יש לציין על גביו ”עזרה ראשונה“
2.משולש בד5 
3.תחבושת אישית5 
4.תחבושת בינונית1 
5.חוסם עורקים1 
6.אגד (תחבושת אלסטית)10בגדלים שונים
7.איספלנית (מיקרופור)3גליל
8.פלסטר200בגדלים שונים
9.מלע״כ (מספריים)1 
10.פד גזה סטרילי20 
11.סד קשיח לקיבוע1 
12.תמיסה לחיטוי עור (כגון: סביעור)1 
13.תחבושת לכוויות (דוגמת ברנשילד)3 
14.שמיכה היפותרמית2 
15.כפפות חד־פעמיות10זוגות
16.פנס ראש1יש לפרק את הסוללות ולשמור אותן מחוץ לגוף הפנס
17.מזרק אפינפרין1 או 2 – לפי הקבוע בתקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש״ף–2020הוחזק בבית הספר מכשיר החייאה לפי החוק
תכשיר האפינפרין יוצב בתוך הארון הקבוע הייעודי לאחסון מכשיר ההחייאה בהתאם לתקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש״ף–2020;
אם לא הוצב בבית הספר מכשיר החייאה –
בהתאם לתקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש״ף–2020, המזרק יימצא בתוך ארון או מגירה ייעודיים, ואפשר כי מקום זה אף ישמש להצבת ערכת העזרה הראשונה
הערה: על כל בקבוק ועל כל קופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך האחרון לשימוש.


י״ט בטבת התשפ״א (3 בינואר 2021)
  • יואב גלנט
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.