חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 1158.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 345י(ב), 345כד, 345לא1 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט–1999 (להלן – חוק החברות), ולעניין תקנה 4 לפי פרט ג׳ לתוספת השנייה לחוק העמותות, התש״ם–1980 (להלן – חוק העמותות), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הסכום המרבי“ – כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות קביעת סכום מרבי;
”חברת קרן קיימת לישראל“ – חברת קרן קיימת לישראל כמשמעותה בחוק קרן קיימת לישראל, התשי״ד–1953;
”ישות מדינית זרה“ – כהגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות;
”מוסד לאומי“ – חברת קרן קיימת לישראל וחברת קרן היסוד כמשמעותה בחוק קרן היסוד, התשט״ז–1956;
”תורם“ – כהגדרתו בתקנות קביעת סכום מרבי;
החלטה בדבר גמול והחזר הוצאות
מוסד לאומי רשאי להחליט כי ישולמו ליושב ראש הדירקטוריון גמול והחזר הוצאות, לפי תקנות הגמול או לפי תקנות הגמול בחברה גדולה או לפי תקנה 3; החלטה כאמור תתקבל בכפוף להוראות התקנות שמכוחן החליט לשלם את הגמול והחזר ההוצאות.
גמול והחזר הוצאות
(א)
מוסד לאומי רשאי לשלם ליושב ראש הדירקטוריון בעד כהונתו כיושב ראש הדירקטוריון גמול שנתי שאינו עולה על שכרו השנתי של שר בממשלה, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב הראש מקדיש לתפקידו 40 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבע מוסד לאומי כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול או לפי תקנות הגמול בחברה גדולה.
(ב)
גמול כאמור בתקנת משנה (א) כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הדירקטוריון בקשר להשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ולכהונתו כיושב ראש הדירקטוריון; ואולם רשאי מוסד לאומי לשלם ליושב ראש הדירקטוריון, נוסף על הגמול כאמור, גם החזר הוצאות כאמור בתקנה 5(א) ו־(ב) ובתקנה 6 לתקנות הגמול, לפי העניין, ולא תידרש לעניין זה החלטה כאמור בתקנה 6(א)(1) לתקנות הגמול.
(ג)
יושב ראש הדירקטוריון לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהמוסד הלאומי על הגמול או החזר ההוצאות לפי תקנה זו.
(פקעה).
פטור מגילוי פרטי תורמים
(א)
על אף האמור בתוספת השנייה לחוק העמותות, מוסד לאומי רשאי שלא לרשום בדוח הכספי שלו את שמו של תורם, למעט לגבי תרומות מישות מדינית זרה.
(ב)
מוסד לאומי יעביר לרשם ההקדשות, לפי דרישתו, לשם הפעלת סמכויותיו לפי דין, את שמו של תורם שתרם לו מעבר לסכום המרבי שקבע השר בתקנות קביעת סכום מרבי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ באייר התשע״ד (1 במאי 2014) (להלן – יום התחילה).
הוראת שעה
(א)
עד יום ז׳ בכסלו תשע״ו (19 בנובמבר 2015) יראו כאילו בתקנה 2, האמור בה מסומן ”(א)“ ואחריה בא:
"(ב)
מוסד לאומי רשאי לשלם גמול והחזר הוצאות כאמור בתקנת משנה (א), אם ההחלטה לעניין זה התקבלה באסיפה הכללית עד יום התחילה, גם למפורטים להלן:
(1)
יושב ראש עמית בדירקטוריון;
(2)
לשני סגניהם של יושבי הראש, ובלבד שהגמול השנתי שישולם להם אינו עולה על שכרו השנתי של מנהל כללי במשרד ממשלתי."
(ב)
מיום ז׳ בכסלו התשע״ו (19 בנובמבר 2015) ועד יום א׳ בכסלו התשע״ח (19 בנובמבר 2017) יראו כאילו –
(1)
בתקנה 2, אחרי המילים ”ליושב ראש הדירקטוריון“ בא ”וליושב ראש עמית בדירקטוריון בחברת קרן קיימת לישראל“;
(2)
תקנה 3 תחול גם על יושב ראש עמית בדירקטוריון בחברת קרן קיימת לישראל כפי שהיא חלה על יושב ראש הדירקטוריון;
(3)
”(3א)
מוסד לאומי רשאי להחליט כי ישולם לחברי ועדת הביקורת גמול והחזר הוצאות למספר ישיבות העולה על אלה שנקבע בסעיף 3(ד) לתקנות הגמול, בהתאם לדרגת החברה, אם מצא כי הדבר נדרש בשל נסיבות מיוחדות הנוגעות לפעילות מיוחדת של החברה לשם ביצוע מטרותיה, ובלבד שכל ישיבה של ועדת הביקורת תארך שעתיים לפחות.“
הוראות מעבר
הוראות פרק ראשון א׳ שבחלק התשיעי לחוק החברות, למעט סעיפים 345יח ו־345כד1 עד 345כד4, לא יחולו על מוסד לאומי לגבי התקופה שלפני יום התחילה.


כ״ז באדר ב׳ התשע״ו (6 באפריל 2016)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.