חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש״ע–2010


ק״ת תש״ע, 912. עדכון סכומים: ק״ת תשע״ג, 1387; תשע״ד, 1038; תשע״ט, 1412.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 345י(ב) ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט–1999 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: [הודעות]]
בתקנות אלה –
”החזר הוצאות“ – מראש או בדיעבד, לפי העניין;
”חברה“ – חברה לתועלת הציבור שהמחזור שלה עולה על 500 מיליון שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; החל משנת 2018, 533.215255 מיליון ש״ח);
”מחזור“ – כהגדרתו בסעיף 345ח(ט) לחוק;
”עבודה נוספת“ – למעט כהונה כדירקטור בתאגיד אחר או כהונה בתפקיד מקביל לדירקטור בתאגיד כאמור ולמעט הוראה במוסד להשכלה גבוהה;
גמול מרבי
חברה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות תקנות הגמול או תקנות אלה, לפי העניין, כי ישולם ליושב ראש הדירקטוריון גמול והחזר הוצאות כאמור בתקנות הגמול או בתקנות אלה; סך כל הגמול והחזר ההוצאות שתשלם חברה ליושב ראש הדירקטוריון בחברה, לא יעלה על הקבוע בתקנות הגמול או בתקנות אלה, לפי העניין.
גמול ליושב ראש הדירקטוריון [תיקון: [הודעות]]
(א)
חברה רשאית לשלם ליושב ראש הדירקטוריון בעד כהונתו כיושב ראש הדירקטוריון, גמול שנתי שאינו עולה על 300,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; החל משנת 2018, 319,930 ש״ח) בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הדירקטוריון מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה החברה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.
(ב)
גמול כאמור בתקנת משנה (א) כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הדירקטוריון בקשר להשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ולכהונתו כיושב ראש הדירקטוריון; ואולם רשאית חברה לשלם ליושב ראש הדירקטוריון, נוסף על הגמול כאמור גם החזר הוצאות כאמור +{בתקנה 5(א) ו־(ב) ובתקנה 6 לתקנות הגמול, לפי העניין, ולא תידרש לעניין זה החלטה כאמור בסעיף 6(א)(1) לתקנות הגמול.
(ג)
יושב ראש הדירקטוריון לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהחברה על הגמול או החזר ההוצאות לפי תקנה זו.
עדכון סכומים
(א)
הסכומים המפורטים בתקנות אלה יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה החל ב־1 בינואר 2011 (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל השלם החדש הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.
(ג)
בתקנה זו –
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי השינוי ב־1 בינואר 2011 – המדד שפורסם בחודש יולי 2010;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו מקום שתשלום גמול או החזר הוצאות ליושב ראש דירקטוריון אושר מכוח סמכות על פי דין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הגמול.


ג׳ באדר התש״ע (17 בפברואר 2010)
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.