חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 289; תשס״ו, 174; תשע״ד, 1176.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 71 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט–1999 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


אופן הוכחת הבעלות [תיקון: תשס״ו, תשע״ד]
בעל מניה כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק (להלן – בעל מניות), זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כאמור בסעיף 182 לחוק (להלן – המועד הקובע); באישור ייכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס שבתוספת (להלן – אישור בעלות).
מתן אישור בעלות [תיקון: תשס״ו, תשע״ד]
(א)
לבקשת בעל מניות המעוניין להמציא אישור בעלות כאמור בתקנה 1, חבר בורסה שאצלו רשומות מניות לזכותו של בעל המניות, ייתן אישור בעלות במועד מתאים כדי שבעל המניות יוכל להצביע באסיפה הכללית או לשלוח כתב הצבעה במועד כנדרש; אישור הבעלות ייערך לפי הטופס שבתוספת ובו יפורטו פרטים אלה:
(1)
שמו של בעל המניות ומספר הזהות שלו; היה בעל המניות מי שאין לו תעודת זהות ישראלית, יצוין מספר דרכונו, תקופת תוקפו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר הרישום של התאגיד והמדינה שבה התאגד;
(2)
תאריך שבו חל המועד הקובע שלגביו ניתן אישור הבעלות;
(3)
שם המניה, מספר המניות וסוג המניות אם ישנו, הרשומות לזכותו של בעל המניות אצל חבר הבורסה למועד מתן אישור הבעלות;
(4)
(נמחקה).
(ב)
אישור בעלות ייחתם בידי חבר הבורסה הנותן אותו.
מניות מושאלות למסחר
לא יינתן אישור כאמור בתקנות אלה למי שמניותיו מושאלות למסחר בבורסה במועד הקובע.
הגבלות על אישור בעלות [תיקון: תשס״ו, תשע״ד]
(א)
חבר בורסה ייתן לבעל מניות בלא תמורה אישור בעלות אחד לגבי החזקותיו במניות החברה שהוא נכון לרישומי חבר הבורסה בתום המועד הקובע.
(ב)
בעל מניות רשאי לקבל אישור בעלות נוסף לאותו מועד קובע לגבי החזקותיו במניות החברה כאמור בתקנת משנה (א), וחבר הבורסה רשאי לדרוש תמורה בעד הפקת אישור הבעלות הנוסף.
(ג)
(נמחקה).
(ד)
(נמחקה).
(ה)
(נמחקה).
הוכחת בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית [תיקון: תשע״ד]
בלי לגרוע מהאמור בתקנות 1 ו־2, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בשבט התש״ס (1 בפברואר 2000).

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

אישור בעלות

[תיקון: תשס״ו, תשע״ד]
(הטופס הושמט)


י׳ בשבט התש״ס (17 בינואר 2000)
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.