חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות החברות (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות (אגרות), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 230; תשס״ד, 335; תשס״ח, 1358; תש״ע, 1002; תש״ע, 1002; תשע״א, 122; תשע״ח, 325.

עדכון סכומים: להשלים...


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43, 44(6), 345כז, 346 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט–1999 (להלן – החוק), באישור ועדת האגרות הבין־משרדית, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בתקנות אלה, ”חברה“ – לרבות חברת חוץ, ולעניין חברה לתועלת הציבור – לרבות חברת חוץ לתועלת הציבור כמשמעותה בסעיף 345לג לחוק.
אגרות רישום [תיקון: תשע״ח]
(א)
אגרת רישום כאמור בסעיף 9(א) לחוק, בעד רישום חברה, תהיה כקבוע בתוספת.
(ב)
בעד הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345ב לחוק, תשולם אגרה כקבוע בתוספת.
אגרת שירותים [תיקון: תשע״ח]
(א)
בעד פעולות ושירותים של הרשם תשולם אגרה כמפורט, לפי הענין, בתוספת.
(ב)
בעד פעולות ושירותים של רשם ההקדשות או של רשם החברות, לגבי חברה לתועלת הציבור, תשולם אגרה כמפורט, לפי העניין, בתוספת.
אגרת מיזוג
על הגשת הצעת מיזוג כאמור בסעיף 317(א) לחוק, תשולם האגרה הקבועה לענין זה, בתוספת, בידי כל אחת מן החברות המתמזגות.
אגרת מיזוג לחברה לתועלת הציבור [תיקון: תש״ע]
על אף האמור בתקנה 4, על הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345טז לחוק, תשולם האגרה הקבועה לעניין זה, בפרט 8א בתוספת, על ידי כל אחת מן החברות המתמזגות.
אגרה שנתית [תיקון: תשע״ח]
(א)
אגרה שנתית כאמור בסעיף 9(ב) לחוק
(1)
אם שולמה עד 31 בדצמבר של השנה, תהיה כקבוע בתוספת;
(2)
אם שולמה עד סוף חודש מרס של אותה שנה, תהיה בסכום מופחת כמפורט בתוספת;
(3)
אם שולמה לאחר תום השנה, תהיה כשיעורה במועד התשלום.
(ב)
חברה אינה חייבת באגרה שנתית בעד השנה שבה נרשמה לראשונה.
אגרה שנתית לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון – הוראת שעה [תיקון: תשס״ד, תשס״ח, תשע״ח]
(הוראת שעה למשך חמש שנים מיום 1.1.2018):
(א)
על אף האמור בתקנה 5, חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם את המסמכים שלהלן:
(1)
אישור מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;
(2)
אישור מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;
(3)
תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.
(א1)
חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר, חלף האישורים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) ו־(2), רשאית להמציא לרשם את המסמכים המפורטים להלן:
(1)
אישור מאת רואה חשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מאושרים בידי רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי־תשלומה (בתקנה זו – דוחות למס הכנסה);
(2)
העתק מן הדוחות למס הכנסה.
(ב)
בתקנה זו, ”המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה“ – המועד האחרון מבין המועדים המצוינים במסמכים המפורטים בתקנת משנה (א), ובחברת חוץ – המועד האחרון כאמור, ביחס להפסקת פעילותה בישראל.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), חברת חוץ, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, אף אם לא הגישה דוח והודעה לרשם לפי סעיף 338 לפקודת החברות ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בתקנת משנה (א) בפסקאות (1) עד (3) ובתקנת משנה (א1).
(ד)
חברה שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי סעיף 369 לפקודת החברות, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה ועד למועד ביטול המחיקה, ובלבד שהגישה לרשם, לאחר שקיימה את חובותיה כאמור, דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות והמציאה לרשם את המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א) ובתקנת משנה (א1).
אגרה שנתית לחברות בית משותף – הוראת שעה [תיקון: תשס״ד, תשע״ח]
(הוראת שעה למשך חמש שנים מיום 1.1.2018):
(א)
בתקנה זו, ”חברת בית משותף“ – חברה שבבעלותה בית שחלות עליו הוראות פרק ו׳1 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969 (להלן – חוק המקרקעין), ואין לה פעילות למעט פעילות הנובעת מבעלותה על בית כאמור.
(ב)
חברת בית משותף שהגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה, לרבות אגרות שנתיות ועיצומים כספיים לגבי שנים שקדמו להגשת הדוח וההודעה כאמור.
(ג)
חברת בית משותף שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה בהתאם לסעיף 369 לפקודת החברות לשם רישום בית משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה לגבי השנים עד לביטול המחיקה, אם הגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות לאחר שסיימה את רישום הבית המשותף.
תחולה – הוראת שעה [תיקון: תשס״ד, תשע״ח]
(הוראת שעה למשך חמש שנים מיום 1.1.2018):
הפטור לפי תקנות אלה יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.
הצמדה [תיקון: תש״ע, תשע״ח]
(א)
הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג)
המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.
ביטול
תקנות החברות (אגרות פרטי רישום וטפסים), התשמ״ט–1989 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בשבט התשס״א (1 בינואר 2001).
תוקף [תיקון: תשע״ח]
תקנות 5א עד 5ג יעמדו בתוקפן לתקופה של 5 שנים מיום תחילתן של תקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשע״ח–2017.
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 5(א)(2), חברה רשאית לשלם אגרה שנתית מופחתת כמפורט בתוספת, במשך חודשיים מהיום שבו פורסמו תקנות אלה לראשונה.
[תיקון: [הודעות]]

תוספת

(הסכומים מעודכנים לשנת 2022)
בעד –
[תיקון: תשע״א, תשע״ח]
רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור – 2,711 שקלים חדשים
רישום חברה כאמור בדרך של הגשת בקשה מקוונת לפי תקנה 16ב לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש״ס–1999 – 2,221 שקלים חדשים
הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור – 775 שקלים חדשים
[תיקון: תשע״ח]
עיון –
בתיק חברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה – 34 שקלים חדשים
בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה – 10 שקלים חדשים
[תיקון: תשע״ח]
קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק, למעט חברה לתועלת הציבור –
בדוארבלשכת רשם החברות
65 שקלים חדשים70 שקלים חדשים
קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור סרוק –
בדוארבלשכת רשם החברות
43 שקלים חדשים49 שקלים חדשים
קבלת העתק של תעודת התאגדות או שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת – 10 שקלים חדשים
[תיקון: תשע״ח]
קבלת העתק מסמך מסוים מתיק החברה הסרוק, לכל מסמך – 25 שקלים חדשים
[תיקון: תשע״ח]
(נמחק).
[תיקון: תשע״ח]
(נמחק).
[תיקון: תשע״ח]
(נמחק).
[תיקון: תשע״ח]
(נמחק).
[תיקון: תשע״ח]
הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה לתועלת הציבור – 2,711 שקלים חדשים
[תיקון: תש״ע, תשע״ח]
הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת – 775 שקלים חדשים
אגרה שנתית – 1,543 שקלים חדשים
אגרה שנתית מופחתת – 1,162 שקלים חדשים


כ״ג בכסלו התשס״א (20 בדצמבר 2000)
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.