חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), התשנ״ב–1991


ק״ת תשנ״ב, 213; תשס״ב, 676; תשע״ח, 2680; תשפ״א, 2066.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22ב(א)(1), (2) ו־(3) ו־27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשס״ב, תשע״ח]
בתקנות אלה –
”חומר מסוכן“ ו”חומ״ס“ – חומר שהוכרז חומר מסוכן בצו האכרזה;
”הרשות“ – ראש הג״א, מפקד הג״א מחוזי או ראש מרכז חומ״ס במפקדת ראש הג״א או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנות אלה;
”מחזיק“ – מי שברשותו מצוי חומר מסוכן לרבות בעל המקרקעין שהחומר המסוכן מצוי בהם;
”מפעל“ – לרבות מיתקן וחצרים אחרים שבהם מוחזק חומר מסוכן;
”תקופת קרבות“ ”שעת התקפה“ ו”הכרזה על מצב הכן“ – (נמחקו).

פרק ב׳: מסירת פרטים על חמרים מסוכנים

חובה למסור פרטים [תיקון: תשס״ב, תשפ״א]
(א)
מחזיק חומ״ס ימסור לרשות, לא יאוחר מ־14 ימים מיום שדרשה זאת או מיום שהגיע לרשותו חומר מסוכן, לפי המוקדם, פרטים על –
(1)
המפעל שבו מוחזק החומ״ס שברשותו, לפי טופס 1 שבתוספת;
(2)
האחסון והצריכה של חומ״ס שברשותו, לפי טופס 2 שבתוספת;
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה).
(ב)
מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א), במועד הגשת בקשתו לחידוש היתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993, ולא יאוחר ממועד פקיעת תוקף ההיתר האמור.
(ג)
מחזיק שאין ברשותו היתר רעלים כאמור בתקנת משנה (ב), ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א) מדי שנתיים, בין 15 ל־31 בחודש דצמבר.
(ד)
מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), אף אם מסר במהלך אותה השנה פרטים לפי תקנת משנה (א) או לפי תקנה 3.
(ה)
בלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג), הרשות רשאית לצוות כי מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א) במועדים אחרים, מטעמים שיירשמו.
(ו)
הרשות רשאית לדרוש מהמחזיק למסור פרטים על אמצעי הבטיחות במפעל הנכללים בתיק מפעל כאמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ״ג–1993; על המחזיק למסור את המידע המבוקש לא יאוחר מ־14 ימים מיום שקיבל את הדרישה.
פרטים על שינויים [תיקון: תשס״ב]
(א)
חל שינוי לגבי חומ״ס שנמסרו עליו פרטים, לענין פריט 4 בטופס 1 או לענין טופס 2, יודיע עליו המחזיק לרשות לפי הטפסים האמורים, תוך 14 ימים מיום שחל השינוי.
(ב)
נמסרו פרטים על שינויים כאמור בתקנת משנה (א) והרשות דרשה מן המחזיק, עקב המידע החדש שהגיע אליה, מסירת פרטים נוספים מתוך אלה המפורטים בטפסים שבתוספת, חייב המחזיק למסור את הפרטים לא יאוחר מ־14 ימים מיום שקיבל את הדרישה.

פרק ג׳: פיקוח על חמרים מסוכנים

הגדרה [תיקון: תשס״ב]
בפרק זה, ”מחזיק“ – מחזיק שמסר פרטים לפי פרק ב׳ לגבי חומ״ס שהוא עדין מחזיק בו או שחייב במסירת פרטים כאמור או ששמו נקוב בפרטים שנמסרו כאמור, כמחזיק החומ״ס.
צו בדבר נקיטת אמצעים [תיקון: תשס״ב, תשע״ח]
הרשות רשאית בצו להורות למחזיק לנקוט, תוך המועד הנקוב בצו, אמצעים שיפורטו בו, כדי למנוע בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש אגב החזקתו של החומ״ס; נקיטת אמצעים כאמור יכול שתחייב את המחזיק להעביר את החומ״ס למבנה מסוג אחר או למקום אחר, או להקטין את כמויות החומ״ס שהוא מחזיק.
נקיטת אמצעים בידי הרשות [תיקון: תשס״ב, תשע״ח]
(א)
נמצא חומ״ס במקום פלוני בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתוקפה, לגבי אותו מקום, הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעו בסעיף 9ג לחוק, רשאית הרשות שנתנה את הצו כאמור בתקנה 5, בין שנתנה אותו לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובין לאחריהן –
(1)
לבצע את הצו במקומו של המחזיק שניתן לו הצו ולגבות ממנו את הוצאות ביצועו;
(2)
לסגור את המפעל שבו מוחזק החומ״ס, כולו או חלקו.
(ב)
הרשות רשאית להשתמש בסמכויותיה לפי תקנת משנה (א) אף אם טרם חלף המועד הנקוב בצו לביצועו.
מכירת חומ״ס [תיקון: תשס״ב, תשע״ח]
(א)
חומ״ס שהוראות תקנה 6 חלות עליו, רשאית הרשות למכור אם לדעתה –
(1)
הוצאות ביצוע הצו גבוהות ביחס לערך החומ״ס;
(2)
ביצוע הצו כרוך בקשיים שאינה יכולה, בנסיבות הענין, לעמוד בהם.
(ב)
לא יימכר חומ״ס כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן שוכנעה הרשות כי הקונה המיועד יחזיק את החומ״ס בתנאים שיש בהם כדי למנוע בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש.
(ג)
המחזיק יוזמן להיות נוכח במעמד מכירת החומ״ס ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.
(ד)
נמכר החומ״ס, ייערך במעמד מכירתו פרוטוקול של המכירה שבו יפורטו שם החומ״ס, משקלו או כמותו והמחיר שהושג תמורתו; הפרוטוקול ייחתם ביד הקונה וביד הרשות ואם נכח המחזיק במקום – גם ביד המחזיק; סירב המחזיק לחתום – יצויין הדבר בפרוטוקול.
(ה)
תמורת החומ״ס, בניכוי הוצאות מכירתו, תימסר למחזיק.
השמדת החומ״ס [תיקון: תשס״ב]
(א)
נתקיימו לגבי חומ״ס התנאים שבתקנה 7(א) ולא מצאה הרשות קונה לחומ״ס, רשאית היא להשמידו או להורות למחזיק להשמידו.
(ב)
הרשות רשאית להשמיד חומ״ס מיד, בעצמה או להורות למחזיק על השמדתו המידית גם ללא נסיון למכרו, אם שוכנעה כי יש בהשמדתו כדי למנוע סכנה של ממש לחיי אדם או לבריאותו.
(ג)
הוצאות השמדתו של החומ״ס יחולו על המחזיק.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ד׳: העברת חומרים מסוכנים

הגדרות [תיקון: תשע״ח]
”אישור כללי“ – אישור כללי להעברת חומר מסוכן;
”היתר“ – היתר כאמור בתקנה 8ב(א)(1);
”העברה“ – כל העברה של חומר מסוכן באמצעי תחבורה יבשתי, ימי או אווירי, למעט העברה תפעולית בתוך אתר;
”חומר מסוכן פטור“ – כל אחד מאלה:
(1)
חומר מסוכן מוצק, למעט חומר מסוכן שברשימת החומרים צוין לצד שמו מספרה של קבוצה 1 או 5.2 או מספר או״ם 1942 או 2067;
(2)
חומר מסוכן שברשימת החומרים צוין לצד שמו מספרה של קבוצה 0 או 2.2, ולא צוין מספרה של קבוצה אחרת;
(3)
חומר מסוכן שהוא תערובת שיותר מ־90% ממנה הוא חומר שאינו חומר מסוכן;
”קבוצה“ – קבוצה ראשית או קבוצה משנית שלה, אשר מספרה צוין ברשימת החומרים לצד שמו של חומר מסוכן;
”רשימת החומרים“ – כהגדרתה בצו האכרזה;
”שינוע“ – העברה היוצאת ממקום המצוי במצב מיוחד בעורף, העוברת דרך מקום כאמור או המסתיימת בו.
איסור שינוע חומר מסוכן [תיקון: תשע״ח]
(א)
בעת מצב מיוחד בעורף, לא ישנע אדם חומר מסוכן, לא ימסור לאחר חומר מסוכן לשם שינוע ולא יזמין אדם לשנע בעבורו חומר מסוכן, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
(1)
הרשות נתנה למחזיק היתר בכתב לשינוע, והשינוע מבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר;
(2)
הרשות נתנה אישור כללי, והשינוע מבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו באישור הכללי;
(3)
החומר המסוכן הוא חומר מסוכן פטור.
(ב)
בהיתר ובאישור כללי רשאית הרשות לקבוע תנאים וסייגים לגבי כמות החומר המסוכן, האזורים שבהם יעבור החומר המסוכן במהלך השינוע, כלי התעבורה שבו יועבר, לרבות האמצעים שבהם יצויד למניעת פיזור החומר המסוכן, לגילוי פיזור כאמור ולדיווח עליו, הימים או השעות שבהם בלבד יהיה מותר לשנע את החומר המסוכן והצוות שילווה את החומר המסוכן או שיעמוד בכוננות לשם טיפול במצב שבו החומר דלף או התפזר, אם יקרה, וכן כל תנאי אחר שייראה לרשות נחוץ כדי למנוע סיכון לחיי אדם או לרכוש כתוצאה מהשינוע.
(ג)
אם חומר מסוכן אמור להיפרק במקום שמצוי במצב מיוחד בעורף, יראו היתר או אישור כללי כמותנים בכך שהאדם המקבל את החומר המסוכן יאחסנו בהתאם להוראות כל צו שניתן לו לפי תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים), התשע״ד–2014, וכי הוא מקיים כל צו שניתן לו לפי תקנות אלה לגבי חומר מסוכן באותו מקום, זאת נוסף על כל תנאי אחר שבהיתר או באישור הכללי, אלא אם כן נקבע אחרת בהיתר או באישור הכללי.
(ד)
ניתן לאחד המחזיקים היתר לשינוע, פטורים המחזיקים האחרים מבקשת היתר כאמור.
חובת הודעה על העברת חומר מסוכן [תיקון: תשע״ח]
(א)
בעת מצב מיוחד בעורף לא יעביר אדם חומר מסוכן ממקום למקום, לא ימסור לאחר חומר מסוכן לשם העברתו ולא יזמין אדם להעביר בעבורו חומר מסוכן, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
(1)
נמסרה לרשות הודעה על ההעברה עשרים וארבע שעות לפחות לפני המועד שבו צפוי החומר המסוכן לצאת מהמקום שבו הוא נמצא;
(2)
הרשות נתנה אישור כללי, וההעברה מבוצעת בהתאם לתנאים שנקבעו באישור הכללי;
(3)
החומר המסוכן הוא חומר מסוכן פטור.
(ב)
הודעה כאמור בתקנת משנה (א)(1) תכלול את הפרטים האלה:
(1)
סוג החומר המסוכן וכמותו;
(2)
האופן שבו ארוז החומר המסוכן;
(3)
כלי התחבורה שבו יועבר החומר המסוכן ופרטי הזהות של בעליו, והאמצעים המותקנים בו לשם מניעת סכנה מהחומר המסוכן ולשם גילוי מצב שבו החומר דלף או התפזר, אם יקרה, ומסירת דיווח על גילוי כאמור;
(4)
מועד היציאה המתוכנן ומועד ההגעה הצפוי;
(5)
נתיב ההעברה המתוכנן.
(ג)
מסר אחד המחזיקים הודעה לפי תקנת משנה (א)(1), פטורים המחזיקים האחרים ממסירת הודעה כאמור.
(ד)
אין באמור בתקנה זאת כדי לפטור אדם מקיום תנאי בהיתר או באישור כללי המחייב מסירת הודעה, ובכלל זה הודעה על תחילת ההעברה או על סיומה.
פרסום אישור כללי [תיקון: תשע״ח]
הרשות תפרסם אישור כללי שנתנה באתר האינטרנט של פיקוד העורף, אלא אם כן סברה כי מטעמי ביטחון המדינה אין לפרסמו; סברה כך, תביאו לידיעת כל המחזיקים הנוגעים בדבר.
נוהל למסירת מידע לגופים ציבוריים [תיקון: תשע״ח]
הרשות תקבע נוהל למסירת מידע בדבר מתן היתרים ובדבר מתן הודעות לפי תקנה 8ג(א)(1) לגוף ציבורי שמידע כאמור דרוש לו לשם מילוי תפקידו לפי דין.
שמירת דינים [תיקון: תשע״ח]
הוראות פרק זה באות להוסיף על האמור בכל דין ולא לגרוע ממנו.
ביטול
בטלות –
(1)
תקנות ההתגוננות האזרחית (פרטים על חמרים רעילים), התש״ל–1969;
(2)
תקנות ההתגוננות האזרחית (פיקוח על החזקת חמרים רעילים), התש״ל–1970.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
[תיקון: תשס״ב]

תוספת

טופס מס׳ 1: פרטים על מחזיק החומ״ס (תקנות 2(א)(1) ו־(3))
טופס מס׳ 2: טופס פרטים על אחסון וצריכת חומ״ס (תקנות 2(א)(2) ו־(3))
[תיקון: תשפ״א]
טופס מס׳ 3 (נמחק)


י״ח באב התשנ״א (29 ביולי 1991)
  • משה ארנס
    שר הבטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.