חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1496; תשפ״א, 3394.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22ב(א) ו־27(ג)(8) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק ראשון: כללי

הגדרות [תיקון: תשפ״א]
בתקנות אלה –
”החסנה“ – לרבות החזקה לפרק זמן העולה על ארבע שעות, וכן לרבות החזקת החומר בצנרת;
”החסנה במאצרה“ – דרך החסנה של חומרים מסוכנים לפי הוראות הפרק הרביעי;
”הרשות“, ”מחזיק“, ”חומר מסוכן“ – כהגדרת מונחים אלה בתקנות החומ״ס;
”חומר מסוכן פטור“ – אחד מאלה:
(1)
חומר מסוכן מוצק, למעט חומר מסוכן אשר באכרזה עליו צוין לצד תיאורו מספרה של קבוצה 1 או חומר מסוכן המנוי בתוספת הראשונה א׳;
(2)
חומר מסוכן אשר באכרזה עליו צוין לצד תיאורו מספרה של קבוצה 9 או 2.2;
(3)
חומר מסוכן אשר מהווה תערובת המכילה יותר מ־90% של חומר שאינו חומר מסוכן;
”חישוב היפוך והעתקה“ – חישוב העמידות בהיפוך ובהעתקה של רכיב טרומי או של מכולת מיגון בפני אפקט הדף עם רמת נזק מוגדרת; החישוב יבוסס על משוואת שימור האנרגיה;
”מאצרה“ – אמצעי קיבול העשוי משטח שמוצב בתוכו מכל והמוקף בדפנות מתאימות למניעת התפשטות של חומר מסוכן מחוצה לו;
”מכולת מיגון“ – מכולה סטנדרטית להובלה ימית שלדופנותיה הארוכות חוברו משטחי בטון בעובי מצטבר של 40 סנטימטרים;
”מכלים בהטמנה“ – דרך החסנה של חומרים מסוכנים לפי הוראות הפרק החמישי;
”מצבור ממוגן“ – מכל או צבר מכלים המוקפים בקירות מגן ודרך החסנה של חומרים מסוכנים לפי הוראות הפרק השלישי;
”עובי“ – לגבי חלק מבנה – העובי המינימלי של חלק המבנה;
”קבוצה“ – קבוצה ראשית או קבוצה משנית שלה, כמשמעותן בצו האכרזה, אשר מספרה צוין בצו האמור לצד תיאורו של חומר מסוכן, בין כקבוצה ראשית ובין כקבוצה משנית;
”רכיב טרומי“ – רכיב בטון כמפורט בתקן ישראלי 466;
”תקן ישראלי“ – תקן שנקבע לפי סעיף 6 לחוק התקנים, התשי״ג–1953;
צו בדבר דרכי החסנה [תיקון: תשפ״א]
(א)
הרשות רשאית, בהתאם לתקנה 5 לתקנות החומ״ס, לצוות על המחזיק בחומר מסוכן שהוא אחד מאלה, לאחסן את החומר המסוכן במצבור ממוגן או במכלים בהטמנה:
(1)
חומר מסוכן אשר בצו האכרזה צוין לצד תיאורו מספרה של קבוצה 1, 2.1 או 2.3;
(2)
חומר מסוכן המנוי בתוספת הראשונה א׳.
(ב)
הרשות רשאית, בהתאם לתקנה 5 לתקנות החומ״ס, לצוות על המחזיק בחומר מסוכן שמתקיימים בו כל אלה, לאחסנו במאצרה, במצבור ממוגן או במכלים בהטמנה:
(1)
אינו חומר מסוכן פטור;
(2)
אינו חומר מסוכן המנוי בתוספת הראשונה א׳;
(3)
בצו האכרזה צוין לצד תיאורו מספרה של קבוצה שאינה קבוצה כאמור בתקנת משנה (א)(1).
(ג)
נוסף על האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), הרשות רשאית להורות על אחד מאלה:
(1)
לצוות על מחזיק מסוים על דרך החסנה אחרת, אם ראתה כי צורכי ההתגוננות האזרחית, בשים לב לטיבו ולכמותו של החומר המסוכן, מחייבים זאת, ומטעמים שיירשמו;
(2)
לפטור מחזיק מסוים מחובת החסנה כאמור אם ראתה כי צורכי ההתגוננות האזרחית מאפשרים זאת, בשים לב לטיבו ולכמותו של החומר המסוכן ולרמת הסיכון הנשקפת ממנו על בסיס התשתית הקיימת, ומטעמים שיירשמו;
(3)
להורות למחזיק מסוים להחזיק חומר מסוכן בשינויים טכניים מדרישות תקנות אלה, אם ראתה כי צורכי ההתגוננות האזרחית, בשים לב לטיבו ולכמותו של החומר המסוכן, מחייבים זאת.
[תיקון: תשפ״א]
(בוטלה).

פרק שני: דרישות כלליות

הגנה על רכיבי מיגון בטון
כל חלק מבנה הנדרש לפי תקנות אלה יישמר באופן תקין, יהיה מוגן מהשפעות הסביבה ובכלל זה מהשפעות חומרים מסוכנים בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לכל תקן ישראלי.
חלקי מבנה
(א)
זולת אם נקבע בתקנות אלה אחרת, כל קיר, רצפה, דופן או כל חלק מבנה אחר שנאמר עליהם בתקנות אלה כי ייבנו מבטון, ייבנו מבטון מזוין בחוזק 30 מגה פסקל לפחות או מבטון מזוין חזק יותר והזיון בהם ייעשה לפי תקנה 6.
(ב)
כל חלקי המבנה שיש לבנותם מבטון לפי תקנות אלה – יציקתם תיעשה באתר ההחסנה ולאחר שהוצבו כל רכיבי המסגרות והצנרת האמורים להיות משולבים בהם.
זיון [תיקון: תשפ״א]
(א)
זיון הבטון יהיה בפלדה בצורת מוטות חלקים מעורגלים בחום העומדים בתנאי תקן ישראלי 4466 חלק 2, או בצורת מוטות מצולעים מעורגלים בחום לפי תקן ישראלי 4466 חלק 3, או ברשתות מרותכות ממוטות חלקים או מצולעים מעורגלים בחום בלבד מפלדה רתיכה לפי תקן ישראלי 4466 חלקים 2 ו־3;
(ב)
הזיון ייעשה בשתי רשתות לפחות; ברשת הקרובה ביותר אל מכל החומר המסוכן יהיה המרחק המרבי בין צירי מוטות הזיון, בכל כיוון – 10 סנטימטרים, וברשתות שאינן הרשת הקרובה ביותר אל מכל החומר המסוכן כאמור – 20 סנטימטרים; על אף האמור, ברכיבים טרומיים המרחק המרבי בין צירי מוטות הזיון בשתי הרשתות יהיה 10 סנטימטרים בכל כיוון.
(ג)
בחלקי מבנה הכוללים שתי רשתות זיון או יותר יחוברו צמתי הרשתות, במרווחים שאינם עולים על 60 סנטימטרים בכל כיוון, על ידי חישוקי פלדה בקוטר 6 מילימטרים, החובקים את מוטות הזיון של הרשתות בצמתים; הרשות תהיה רשאית לאשר כי השמירה על המרווחים בין צומתי הרשתות כאמור תיעשה באמצעי שונה, מטעמים שיירשמו.
(ד)
בצדי פתחים, שמידותיהם בכיוון כלשהו עולות על 50 סנטימטרים, יוספו מוטות זיון בשיעור שהיה אמור להימצא בשטח הפתח בחלוקה שווה בשני צדי הפתח ובלבד שאחוז הזיון הכולל לא יעלה על המגבלות הקבועות בת״י 466 חלק 1.
(ה)
בקצוות החופשיים של חלקי המבנה, לרבות בצדם העליון של קירות ודפנות אם אין הם מחוברים לתקרה, יהיה זיון נוסף של שישה מוטות זיון נוספים שקוטרם לא יפחת מקוטר מוטות הזיון העיקרי ומ־12 מילימטרים בסידור המופיע בתרשימים שבתוספת הראשונה.
(ו)
קוטר מוטות הזיון האנכי וקוטר הברזל האופקי, יהיו בהתאם לעובי וגובה הקיר, כאמור בטבלה שבתוספת השנייה.
(ז)
עובי כיסוי הזיון של מוטות הזיון ברשתות לא יקטן מהקבוע בתקן ישראלי 466 ולא יהיה גדול מ־3 סנטימטרים מכל צד של קיר מגן.
(ח)
על אף האמור בתקנת משנה (ז), במקרים שבהם עובי כיסוי הזיון של מוטות הזיון ברשתות משני צידי הקיר עולה על 3 סנטימטרים מכל צד, קוטר הזיון המתוכנן יגדל בדרגה אחת לפחות, או שעובי קיר הבטון יגדל ב־5 סנטימטרים.
ריתום [תיקון: תשפ״א]
כל קיר, רצפה, דופן או כל חלק מבנה אחר הבנויים בטון לפי תקנות אלה, יהיו רתומים לכל חלק מבנה עשוי בטון אשר מתחבר להם או נוגע בהם באחת הצורות המופיעות בתרשימים שבתוספת הראשונה ובתוספת השלישית, המתאימה לחיבור או לנגיעה בין חלקי מבנה כאמור.
יסודות
(א)
ביסוס חלקי המבנה ייעשה באמצעות יסודות עוברים, יסודות דוברה או כלונסאות; הרצפה תהיה רתומה ליסודות.
(ב)
ראשי הכלונסאות יהיו מחוברים בקורה בגובה 40 סנטימטרים לפחות ובעובי שלא יפחת מקוטר הכלונסאות אשר תהיה רציפה בכל היקף המיגון ואשר הרצפה רתומה לה.
החלפת בטון בחומרים אחרים [תיקון: תשפ״א]
(א)
כל חלק מבנה שיש לבנותו מבטון לפי תקנות אלה, מותר לבנותו מפלדה מסוג ST-37 ובלבד שעובי הפלדה לא יפחת מחמישית מעובי הבטון שנדרש לפי תקנות אלה ושריתום הקיר או הדופן ייעשה באמצעות ריתוך לכל אורך החיבור שעוביו אינו נופל מעובי לוח הפלדה הדק ביותר המחובר או באמצעות ברגים שקוטרם 12 מילימטרים לפחות והמרחק המרבי בין בורג לבורג הסמוך לו אינו עולה על 20 סנטימטרים.
(ב)
כל קיר או דופן שיש לבנותם מבטון לפי תקנות אלה, מותר להחליפם בסוללת עפר העשויה אדמה גרנולרית עם תכולת חרסית שלא תעלה על 30%, בהידוק של 95% מודיפייד א.א.ש.ט.ו לפחות שבוצע בשכבות של 20 סנטימטרים לכל היותר; רוחב הסוללה בחלקה העליון לא יפחת ממטר אחד והרוחב בחלק התחתון יהיה כפול מהרוחב בחלק העליון.
(ג)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), הרשות רשאית לאשר שימוש בחומרים שאינם פלדה, בטון או סוללת עפר בעבור חלקי המבנה, אם התקיימו כל אלה:
(1)
הרשות שוכנעה כי החומר המבוקש הוא בעל עמידות ברסס באופן שווה ערך לקיר מגן העשוי מבטון כפי שנדרש לפי תקנות אלה;
(2)
החומר המבוקש עמיד בעומסים האלה על פי חישוב היפוך והעתקה: שיא לחץ מוחזר של 350 psi ומתקף (אימפולס) מוחזר של 700 psi*msec.
חיבור חשמל וצנרת
(א)
חיבור מערכות חשמל וצנרת למכל ייעשה באופן שיאפשר תנועה יחסית בין הצנרת למכל בלא ניתוק או באופן שיאפשר תזוזת הצנרת במקביל לתזוזת המכל בלא ניתוק ובלא נזק לצנרת.
(ב)
צנרת העוברת בתוך קיר או דופן תעבור בהם בניצב למישורם בלבד ותהיה בקוטר שלא יעלה על 4 צול.
החלקים הממוגנים
כל הוראה בתקנות אלה החלה על המכל תחול על כל חלק של מערכת המכילה חומר מסוכן המחוברת למכל, לרבות צנרת, משאבות ושסתומים, עד לברז הקרוב ביותר למכל אשר ניתוקו מביא להפסקת הזרימה למכל או ממנו.
תחולת תקנים
כל חומר, כלי, מכשיר או חלק מבנה המשמש לקיום הדרישות לפי תקנות אלה יהיה מתאים לתקן ישראלי אם קיים תקן כאמור.

פרק שלישי: מצבור ממוגן

קירות מגן [תיקון: תשפ״א]
(א)
מצבור ממוגן יהיה מוקף מכל עבריו בקירות מגן מבטון; עובי קיר מגן יהיה 40 סנטימטרים לפחות, ובמצבור שבו כל החומר המסוכן מאוחסן במכלי פלדה קבועים שעובי דופנותיהם בחלק הדק ביותר אינו פחות מ־20 מילימטרים יהיה עובי קיר המגן 30 סנטימטרים לפחות.
(ב)
קיר מגן יהיה מאונך לקרקע, או בשיפוע של עד 135 מעלות ביחס לפני הקרקע.
(ג)
קיר מגן יהיה גבוה ב־50 סנטימטרים לפחות מהגובה המרבי של המכל או המכלים שבמצבור; על אף האמור בתקנת משנה זו, קיר מגן העשוי ממכולות מיגון, יהיה זהה לגובה המרבי של המכל או של המכלים שבמצבור.
(ד)
עובי קיר מגן יכול שיהיה קטן מהאמור בתקנת משנה (א), אם התקיימו בקיר המגן או במצבור הממוגן, לפי העניין, התנאים המצטברים האלה:
(1)
קיים קיר בטון בעובי של 10 סנטימטרים לפחות במקביל לקיר המגן;
(2)
המרחק בין קיר המגן לבין קיר הבטון אינו עולה על 10 מטרים;
(3)
אורך קיר הבטון חוסם את קיר המגן בזווית של 45 מעלות, בשני הכיוונים;
(4)
עובי קיר המגן הוא העובי האמור בתקנת משנה (א) בחיסור של לא יותר ממחצית עוביו של קיר הבטון;
(5)
עובי קיר המגן אינו קטן מ־30 סנטימטרים.
(ה)
המרחק בין קיר המגן לדופן המכל הקרוב ביותר אליו יהיה 50 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 10 מטרים; לא יהיה נתיב לשינוע בין קיר המצבור הממוגן לדופן המכל; על אף האמור בתקנת משנה זו, הרשות רשאית לאשר מרחק קטן יותר בין קיר המגן לדופן המכל הקרוב אליו, בתנאי שמתקיימים כל אלה:
(א)
הרשות שוכנעה כי לא תיפגע יכולת התחזוקה השוטפת של המכל;
(ב)
המרחק בין קיר מגן הבנוי מבטון לבין דופן המכל הקרוב אליו לא יפחת מ־10 סנטימטרים, והמרחק בין קיר מגן הבנוי מפלדה לבין דופן המכל הקרוב אליו לא יפחת מ־30 סנטימטרים.
(ו)
על אף האמור בתקנה זו, הרשות רשאית לאשר מיגון של קיר מגן אחד מקירות המגן של המצבור הממוגן באמצעות רכיבי מיגון ניידים, אם הוכחה יכולת הצבתם והרכבתם של רכיבים כאמור בתוך ארבע שעות לכל היותר מעת שתורה על כך הרשות; לעניין תקנה זו, ”רכיבי מיגון ניידים“ – רכיבים טרומיים או מכולות מיגון.
(ז)
מיגון באמצעות רכיבי המיגון הניידים כאמור בתקנת משנה (ו), יתוכנן בהתאם לכללים אלה:
(1)
רכיבי המיגון הניידים יהיו רתומים זה לזה באמצעות מבנה גאומטרי או באמצעות רכיבים חיצוניים;
(2)
העמדת רכיבי המיגון הניידים תהיה רציפה, והרווחים ביניהם ייחסמו באמצעות הצבת רכיבי מיגון ניידים נוספים בשורה שנייה אל מול הרווחים;
(3)
על אף האמור בפסקה (2), הרשות רשאית לאשר כי חסימת הרווחים בין רכיבי המיגון הניידים תיעשה באמצעי אחר, אם שוכנעה שמתקיימים כל אלה:
(א)
האמצעי יעניק מענה שווה ערך לקיר בטון בעובי 40 סנטימטרים בעמידות בפני רסס;
(ב)
האמצעי יהיה קבוע או ניתן להרכבה בתוך ארבע שעות, לכל היותר, מעת שתורה על כך הרשות;
(ג)
האמצעי יחסום את כל הרווחים בין רכיבי המיגון הניידים בלא הותרת פתח;
(4)
עובי מכולות המיגון או הרכיבים הטרומיים יהיה כאמור בתקנת משנה (א);
(5)
רכיבי המיגון הניידים יתוכננו בהתבסס על חישובי היפוך והעתקה, כך שיהיו עמידים להתהפכות בשיא הלחץ המוחזר של 350 psi ובאימפולס המוחזר של 700 psi*msec.
פתחים [תיקון: תשפ״א]
(א)
פתח בקיר מגן במצבור ממוגן ימוגן בהתאם לתנאים האמורים בתקנת משנה 14(ב).
(ב)
מול פתח בקיר מגן במצבור ממוגן ובמקביל לו יימצא קיר מגן מחפה מבטון; הקיר יימשך מעבר לפתח בכל כיוון הפתוח לחלל שמחוץ למצבור באופן שלא יהיה ניתן להעביר קו ישר מקצה קיר המגן דרך הפתח כך שהקו יפגוש באריזות החומרים המסוכנים, כמוצג בתוספת הרביעית; בקיר מגן מחפה מבטון יתקיימו התנאים הנדרשים מקיר מגן.
מידור
(א)
מצבור ממוגן ששטחו עולה על 100 מטרים רבועים יחולק למדורים באמצעות קירות מידור מבטון; שטחו של כל מדור לא יעלה על 100 מטרים רבועים.
(ב)
גובה קיר מידור לא יפחת מגובה קירות המגן במצבור ועוביו יהיה 20 סנטימטרים לפחות.
(ג)
לא יהיה בקיר מידור יותר מפתח אחד; הפתח לא יימצא בקו ישר לפתח בקיר מידור או קיר מגן בלא חציצה על ידי קיר מידור אחר, ורוחבו לא יעלה על 200 סנטימטרים.
רצפה
(א)
במצבור ממוגן תהיה רצפה מבטון בעובי 20 סנטימטרים; הרצפה יכולה להיות חלקית ובלבד שתהיה רצפה צמודה לכל קיר מגן או קיר מידור ברוחב של 2 מטרים לפחות.
(ב)
מתחת לרצפה יהיה מצע ישר שעוביו לא יפחת מ־5 סנטימטרים ויהיה עשוי בטון מסוג ב־15 או מסוג חזק יותר.
גג
מצבור ממוגן לא יהיה מקורה אלא באחד מאלה:
(1)
גג בטון מונוליטי שעוביו לא פחות מ־20 סנטימטרים;
(2) גג העשוי חומרים קלים שמשקלם אינו עולה על 10 ק״ג למ״ר ונשען על קונסטרוקציה נושאת המותאמת לנשיאת 30 ק״ג למ״ר לפחות.
מצבור תת־קרקעי
על אף האמור בפרק זה, במצבור המצוי מתחת לפני הקרקע כך שגובה המכל הגבוה ביותר בו נמוך ב־50 סנטימטרים לפחות מפני הקרקע, אפשר שקירות המגן יהיו בעובי של פחות מ־40 סנטימטרים ובלבד שלא יפחתו מ־20 סנטימטרים.

פרק רביעי: מאצרה

דופן
(א)
נפח המאצרה יותאם לקליטת 110% מנפח כלל החומר המסוכן המוחזק במאצרה; דופן המאצרה יהיה גבוה ב־10 סנטימטרים לפחות מהמפלס המרבי שאליו עשוי להגיע החומר המסוכן לאחר שפיכתו מהמכלים למאצרה.
(ב)
דפנותיה של מאצרה יהיו עשויות בטון ועוביין לא יפחת מ־40 סנטימטרים.
(ג)
המרחק בין דופן מכל לדופן המאצרה לא יפחת מ־50 סנטימטרים ויהיה גדול מהפרש הגבהים בין הגובה המרבי של פני החומר המסוכן המאוחסן במכל וגובה דופן המאצרה.
(ד)
דופנות המאצרה יהיו בנויות לעמוד בעומס הגדול ב־25 אחוזים לפחות מהעומס שעשוי להיווצר במקרה של שפיכתו של כלל החומר המסוכן המוחזק במאצרה, וכן בעומס הגדול ב־25 אחוזים מהעומס שעשוי להיווצר ממילויה של המאצרה במים עד לגובה של 10 סנטימטרים מעל המפלס המרבי שאליו עשוי להגיע החומר המסוכן במקרה כאמור.
(ה)
המאצרה תצויד באמצעי לריקון כלל הנוזל המצוי בה.
(ו)
על דופן יחולו כל הדרישות הכלליות החלות על קיר מגן לפי הפרק השני והפרק השלישי, בשינויים המחויבים.
רצפה
(א)
על כל שטח המאצרה תהיה רצפה מבטון בעובי 20 סנטימטרים.
(ב)
מתחת לרצפה יהיה מצע ישר שעוביו לא יפחת מ־5 סנטימטרים ויהיה עשוי בטון מסוג ב־15 או מסוג חזק יותר.
איטום
רצפת המאצרה, דפנותיה והחיבור ביניהן יהיו אטומים לחדירת נוזל ואם היה החומר המסוכן מסוג שעשוי לפגוע בחומרים שבדופן או ברצפה יהיו הם מצופים בחומר שאינו ניזוק מן החומר המסוכן.
מאצרה תת־קרקעית
על אף האמור בפרק זה, במאצרה המצויה מתחת לפני הקרקע, אפשר שהדפנות, בחלק המצוי מתחת לפני הקרקע, יהיו בעובי של פחות מ־40 סנטימטרים ובלבד שלא יפחתו מ־20 סנטימטרים.
איסור החזקת חומרים המגיבים ביניהם
לא יוחזקו באותה מאצרה חומרים מסוכנים העשויים להגיב ביניהם.

פרק חמישי: מכל בהטמנה

כיסוי
(א)
מכל בהטמנה, יוצב מעל הקרקע או מתחת לקרקע ויהיה מכוסה עפר מכל עבריו; עובי שכבת העפר לא יפחת ממטר אחד, למעט בצדו העליון של המכל שיכוסה עפר בעובי שלא יפחת מ־50 סנטימטרים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), היה בנוי קיר בטון בעובי 20 סנטימטרים לפחות ברציפות לשכבת העפר, אפשר שעובי שכבת העפר יהיה פחות ממטר ובלבד שלא יפחת מ־50 סנטימטרים.
(ג)
ברזים ושסתומים של המכל יהיו מוגנים בהתאם לאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) או באמצעות קירות בטון בעובי שלא יפחת מ־40 סנטימטרים.
[תיקון: תשפ״א]

פרק חמישי א׳: אישור דרכי החסנה

אישור דרכי החסנה [תיקון: תשפ״א]
(א)
הרשות רשאית לצוות כי המחזיק לא יחל בבניית דרכי החסנה המנויות בתקנות אלה, אלא לאחר שהגיש את כל אלה וקיבל את אישורה:
(1)
פירוט על החומר המסוכן המצוי או המיועד להימצא בידי המחזיק, לרבות מידע על הריכוזים ועל הכמויות של החומרים המסוכנים המוחזקים במפעל, ציון קבוצת הסיכון, מספרי או״ם, מספר CAS, וצורות אריזה;
(2)
פירוט על דרך ההחסנה המוצעת;
(3)
תכניות אדריכליות של דרך ההחסנה המוצעת בקנה מידה של 1:50, לרבות שני חתכים ופריסת אריזות החומרים המסוכנים;
(4)
תכניות קונסטרוקציה של רכיבי הבטון, לרבות פרטי ריתום בקנה מידה של 1:25, כמתואר בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית.
(ב)
הרשות רשאית להורות כי בסיום הקמת דרך ההחסנה, המחזיק יגיש תצהיר על סיום הבנייה בהתאם לתכניות האדריכליות ולתכניות הקונסטרוקציה, כאמור בתוספת החמישית, ויצרף את כל אלה:
(1)
תעודות בדיקה של חוזק הבטון;
(2)
אם דרך ההחסנה שהוקמה מתבססת על רכיבים טרומיים או על מכולות מיגון – נוהל פריסת רכיבים טרומיים או מכולות מיגון בשעת התקפה או במצב מיוחד בעורף.

פרק שישי: הוראות כלליות

שמירת הוראות
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על האמור בכל דין ולא לגרוע ממנו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

[תיקון: תשפ״א]

(תקנות 6(ה), 7 ו־24א(א)(4))

[תיקון: תשפ״א]
(שרטוט הושמט)
[תיקון: תשפ״א]

תוספת ראשונה א׳

(תקנות 1 ו־2)

נספח א׳: רשימת חומרים פרטניים הנכללים ברמת הסיכון ”בעלי פוטנציאל סיכון לאוכלוסייה“

UN NumberCASNAME
105174-90-8HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water
10527664-39-3HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS
1092107-02-8ACROLEIN, stabilized
1093107-13-1ACRYLONITRILE, stabilized
1098107-18-6ALLYL ALCOHOL
1099106-95-6ALLYL BROMIDE
1100107-05-1ALLYL CHLORIDE
113175-15-0CARBON DISULPHIDE
11434170-30-3CROTONALDEHYDE, stabilized
1160124-40-3DIMETHYLAMINE, aqueous solution
116275-78-5DIMETHYLDICHLOROSILANE
116357-14-7DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL
1182541-41-3ETHYL CHLOROFORMATE
1185151-56-4ETHYLENEIMINE, stabilized
121478-81-9ISOBUTYLAMINE
123879-22-1METHYL CHLOROFORMATE
1239107-30-2METHYL CHLOROMETHYL ETHER
124275-54-7METHYLDICHLOROSILANE
124460-34-4METHYLHYDRAZINE
125075-79-6METHYLTRICHLOROSILANE
125178-94-4METHYL VINYL KETONE, STABILIZED
125913463-39-3NICKEL CARBONYL
1277107-10-8PROPYLAMINE
129510025-78-2TRICHLOROSILANE
129875-77-4TRIMETHYLCHLOROSILANE
138019624-22-7PENTABORANE
1510509-14-8TETRANITROMETHANE
15607784-34-1ARSENIC TRICHLORIDE
158076-06-2CHLOROPICRIN
158376-06-2CHLOROPICRIN mixture, N.O.S.
1605106-93-4ETHYLENE DIBROMIDE
161374-90-8HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE AQUEOUS SOLUTION) ≤ 20% hydrogen cyanide
161474-90-8HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water and absorbed in a porois inert material
169578-95-5CHLOROACETONE. STABILIZED
1716506-96-5ACETYL BROMIDE
171775-36-5ACETYL CHLORIDE
1724107-37-9ALLYLTRICHLOROSILANE, stabilized
17447736-95-6BROMINE or BROMINE SOLUTION
17457789-30-2BROMINE PENTAFLUORIDE
175279-04-9CHLOROACETYL CHLORIDE
17657-36-7DICHLOROACETYL CHLORIDE
17907664-39-3HYDROFLUORIC ACID, solution > 60% hydrogen fluoride
18097719-12-2PHOSPHORUS TRICHLORIDE
181010025-87-3PHOSPHORUS OXYCHLORIDE
181579-03-8PROPIONYL CHLORIDE
181810026-04-7SILICON TETRACHLORIDE
18297446-11-9SULFUR TRIOXIDE, STABILIZED
18347791-25-5SULPHURYL CHLORIDE
18367719-09-7THIONYL CHLORIDE
18373982-91-0THIOPHOSPHORYL CHLORIDE
18387550-45-0TITANIUM TETRACHLORIDE
192175-55-8PROPYLENEIMINE, stabilized
1922123-75-1PYRROLIDINE
199413463-40-6IRON PENTACARBONYL
207575-87-6CHLORAL, ANHYDROUS, stabilized
2232107-20-02-CHLOROETHANAL
2249542-88-1DICHLORODIMETHYLETHER,SYMMETRICAL
2249542-88-1BIS-(CHLOROMETHYL) ETHER [DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL]
227075-04-7ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION, ≥ 50% but ≤ 70% ethylamine
228478-82-0ISOBUTYRONITRILE
2333591-87-7ALLYL ACETATE
2334107-11-9ALLYLAMINE
2382540-73-8DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL
2383142-84-7DIPROPYLAMINE
239678-85-3METHACRYLALDEHYDE, stabilized
2404107-12-0PROPIONITRILE
2480624-83-9METHYL ISOCYANATE
2481109-90-0ETHYL ISOCYANATE
24841609-86-5tert-BUTYL ISOCYANATE
2485111-36-4n-BUTYL ISOCYANATE
2606681-84-5METHYL ORTHOSILICATE
2622765-34-4GLICIDALDEHYDE
264474-88-4METHYL IODIDE
269210294-33-4BORON TRIBROMIDE
269976-05-1TRIFLUOROACETIC ACID
273475-64-9AMINES or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
273575-64-9tert-BUTYL AMINE [2-AMINOISOBUTANE]
28262941-64-2ETHYL CHLOROTHIOFORMATE
3079126-98-7METHACRYLONITRILE, stabilized
32875714-22-7SULFUR PENTAFLUORIDE [DISULFUR DECAFLUORIDE] [TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.]
19426484-52-2AMMONIUM NITRATE ≤ 0.2% combustible material
20676484-52-2AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZERS
24266484-52-2AMMONIUM NITRATE, LIQUID (hot concentrated solution)
33756484-52-2AMMONIUM NITRATE emulsion or suspension or gel
3101allORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID
3102allORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID
31032372-21-6tert-AMYL PEROXY ISOPROPYL CARBONATE
310375-91-2tert-BUTYL HYDROPEROXIDE
310375-91-2tert-BUTYL HYDROPEROXIDE + DI-tert-BUTYLPEROXIDE
310322313-62-8tert-BUTYL PEROXY-2-METHYLBENZOATE
310315667-10-41,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE
310336536-42-21,6-DI-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY) HEXANE
31036731-36-81,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE
310412262-58-7CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)
310513122-18-4tert-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE
310671939-51-0Alpha Artemether
3111allORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED
3112allORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED
311316215-49-9tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE
311319910-65-7DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE
311316066-38-9DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE, technical pure
311316066-38-9DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE ≤ 77%
311415520-11-3DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE
311526748-47-0CUMYL PEROXYNEODECANOATE
311552373-74-7DI-(2-ETHOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE
311552238-68-3DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE

תוספת שנייה

(תקנה 6(ו))

גובה הקיר
(מ׳)
עובי הקיר
(סנטימטרים)
קוטר מינימלי
של זיון אנכי
(מילימטרים)
קוטר הברזל האופקי
עד 5.5בכל עובי108
בין 5.5 ל־6פחות מ־45128
45 או יותר108
בין 6 ל־6.5פחות מ־451410
בין 45 ל־50128
50 או יותר108
בין 6.5 ל־7.5פחות מ־451612
בין 45 ל־501410
50 או יותר128
בין 7.5 ל־9פחות מ־451812
בין 45 ל־501612
50 או יותר1410
בין 9 ל־10.5פחות מ־451812
45 או יותר1612
בין 10.5 ל־13בעובי 50
סנטימטרים לפחות
1812

תוספת שלישית

[תיקון: תשפ״א]

(תקנות 7 ו־24א(א)(4))

[תיקון: תשפ״א]
(שרטוט הושמט)
[תיקון: תשפ״א]

תוספת רביעית

(תקנה 14)

(שרטוט הושמט)
[תיקון: תשפ״א]

תוספת חמישית

(תקנה 24א)

הצהרת המהנדס המבצע/המפקח על סיום עבודות המיגון

הנדון: היתר בנייה מס׳/תכנית מס׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיום: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב־(כתובת): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אישור פיקוד העורף מיום: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הניתן על ידי: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני, החתום מטה, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מספר זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מס׳ רישיון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, בתוקף תפקידי כאחראי/ת לביצוע/פיקוח בפרויקט האמור, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
1.
הפרויקט שבנדון הסתיים ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
הביצוע בשטח של הפרויקט תאם את התכנית שבנדון בלא סטיות, לרבות בדיקת הזיון לפני היציקה.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה וחותמת

אישור עורך דין

אני, החתום מטה, . . . . . . . . . . . . . . . . ., מס׳ רישיון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מאשר/ת בזה כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., הופיע/ה לפניי מר/גב׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שזיהה את עצמו לפניי באמצעות תעודת זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ״ל וחתם/ה עליה.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה וחותמת


י״ט בסיוון התשע״ד (17 ביוני 2014)
  • משה (בוגי) יעלון
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.