תקנות הדיינים (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הדיינים (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדיינים (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד) (הוראת שעה), התשפ״ד–2023


ק״ת תשפ״ד, 82.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־27(א)(1) לחוק הדיינים, התשט״ו–1955, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, בהתייעצות עם חבר הדיינים של בית הדין הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית לישראל, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בית דין“ – בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול;
”מצב חירום מיוחד“ – מצב שבו השתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הביטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע, ובשל כך לא ניתן לקיים פעילות שגרתית בבתי הדין;
”ראש בית דין“ – כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לגבי בית הדין הרבני הגדול – נשיא בית הדין הרבני הגדול או דיין אחר של בית הדין הרבני הגדול שהנשיא הסמיך לכך;
(2)
לגבי בית דין רבני אזורי – ראש אבות בית הדין הרבני האזורי שבו הוא מכהן, ואם אין בבית הדין ראש אבות בית דין – אב בית הדין הרבני האזורי שבו הוא מכהן; מכהנים בבית דין רבני כמה אבות בית דין, יהיה ראש בית הדין הוותיק שבהם, ובין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם.
החלת התקנות
(א)
תקנות 3 עד 5, כולן או מקצתן, יחולו על בתי הדין, כולם או מקצתם, אם פרסם השר לשירותי דת הודעה על כך בשל מצב חירום מיוחד (להלן – ההודעה).
(ב)
תחולתן של התקנות כאמור בתקנת משנה (א) תהיה מן המועד שנקבע בהודעה, אף אם קדם לפרסומה ברשומות, ועד למועד שייקבע.
(ג)
פרסום הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה בסמוך ככל האפשר למועד חתימתה, באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים, וכן בשידורי רדיו או טלוויזיה או בשני עיתונים יומיים וכמו כן ייעשה ברשומות; הנוסח שפורסם ברשומות הוא המחייב אף אם קדם לו פרסום בדרך אחרת.
עניינים שבהם יקוימו הליכים
(א)
בתקופת תוקפה של ההודעה יקוימו דיונים רק בעניינים המפורטים להלן:
(1)
בקשות לסעדים זמניים שנועדו לשמר מצב קיים, לרבות צו לעיכוב יציאה מן הארץ וסעד דחוף בעניין החזקת ילדים, חלוקת זמני שהות בין הורים וקביעת סדרי קשר;
(2)
בקשות לסעד דחוף לפי סעיף 5(א)(3) לחוק להסדר התדיינויות;
(3)
בקשות דחופות לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כמשמעותה בסעיף 3(ה) לחוק להסדר התדיינויות בעניינים האלה:
(א)
העברת ילד למסגרת חינוכית;
(ב)
טיפול פסיכולוגי בקטין;
(ג)
מקרה חריג שבו המליצה יחידת הסיוע לאפשר הגשת תובענה בעניין מסוים מן הטעם שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם;
(4)
(5)
בקשות דחופות לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי״ג–1953, שנועדו למנוע עיגון;
(6)
(7)
בקשות דחופות לבירור יהדות אם כבר נקבע מועד קרוב לעריכת הנישואין;
(8)
בקשות דחופות לאישור הסכם גירושין או מתן היתר נישואין;
(9)
סידור גט;
(10)
עניינים שדיין יחיד מוסמך לדון בהם.
(ב)
ראש בית דין יחליט לגבי הדחיפות לעניין תקנות משנה (א)(1), (3) עד (5), ו־(7).
(ג)
מועד דיון בעניין שאינו מן העניינים המפורטים בתקנת משנה (א), שנקבע לתקופת תוקפה של ההודעה – בטל; מועד דיון לעניין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תוקפה של ההודעה.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי ראש בית דין, מטעמים שיירשמו, להורות כי הליך מסוים הנמנה עם העניינים המפורטים בתקנת משנה (א) לא יידון, כי הליך מסוים שאינו נמנה עם העניינים המפורטים בתקנת משנה (א) – יידון; כי בהליך מסוים יתקיים דיון במותב של שלושה.
הארכת מועדים
תקופת תוקפה של ההודעה לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שהורה בית הדין, ובכלל זה מניין ימי תקופת עיכוב ההליכים לפי חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע״ה–2014, אלא אם כן הורה בית הדין אחרת בהחלטה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
אגרה
אגרה שיש לשלמה, לפני תחילת הליך, לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, התשט״ז–1955, יידחה תשלומה עד תום תקופת תוקפה של ההודעה אם הוגשה עם פתיחת ההליך בקשה לכך.
תוקף
תוקפן של תקנות אלה לתשעה חודשים מיום פרסומן.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בתשרי התשפ״ד (8 באוקטובר 2023).


כ״ה בתשרי התשפ״ד (10 באוקטובר 2023)
  • מיכאל מלכיאלי
    השר לשירותי דת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.