חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 818; תשפ״ד, 952.

עדכון סכומים: ק״ת תשס״ח, 92; תשס״ט, 148; תש״ע, 1400; תשע״ב, 1083; תשע״ה, 840; תשע״ו, 738; תשע״ז, 439; תשע״ט, 1573; תשפ״א, 1341; תשפ״ב, 1253; תשפ״ד, 1113.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 81 ו־126(א) לחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


היקף הפיצויים [תיקון: [הודעות], תשפ״ד]
(א)
סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סכום של 525 שקלים חדשים (נכון ליוני 2006; בשנת 2024, 950 ש״ח) לכל דבר דואר שהוא –
(1)
דבר דואר רשום;
(2)
דבר דואר בשירות מהיר למנוי;
(3)
חבילה שמשקלה עד 20 קילוגרם.
(ב)
סכום הפיצויים הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב־1 בינואר כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2022.
(ג)
סכום פיצויים שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ד)
המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את סכום הפיצויים שהשתנה כאמור בתקנה זו.
מועד התשלום
סכום הפיצויים ישולם בתוך 30 ימים מהיום שהיו בידי החברה מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה.
שלילת הפרשי הצמדה
על סכום הפיצויים ששולם במועד האמור בתקנה 2 לא ייווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961.
סייג לתחולה [תיקון: תשפ״ד]
(א)
האמור בתקנה 1 לא יחול על דבר דואר במשלוח מבוטח ששולם בעדו לחברה תשלום לפי סעיף 37(א) לחוק או על דבר דואר שנשלח בשירות שיש בו הסדר לפיצוי מוגדל; לגבי אלה יהיה סכום הפיצויים המרבי הסכום הקבוע במדריך הדואר, ובלבד שלא יפחת מן הסכום הקבוע בתקנה 1.
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על דבר דואר שבוטח שלא באמצעות החברה.
ביטול
תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ״ה–1995 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ בסיון התשס״ו (1 ביוני 2006).


י״ג באייר התשס״ו (11 במאי 2006)
  • אריאל אטיאס
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.