חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 1153.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א), 14(ד) ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


חוזה בכתב
בעסקה ברוכלות יספק העוסק לצרכן, במועד עשיית העסקה, חוזה בכתב, בשפה שבה נעשתה העסקה, שבו ימסור את הפרטים האמורים בתקנה 2.
מסירת פרטים
(א)
בעסקה ברוכלות חייב העוסק למסור לצרכן פרטים אלה:
(1)
שם העוסק, מספר הזהות שלו וכתובת העוסק בארץ ובחוץ לארץ; היה העוסק תאגיד, גם את סוג התאגיד, מספר זהותו ומקום רישומו;
(2)
התכונות העיקריות של הנכס או השירות;
(3)
מחירו הכולל של הנכס או השירות ותנאי התשלום;
(4)
אם הנכס או השירות אינם ניתנים במועד עשיית העסקה – מועד מסירת הנכס או מתן השירות;
(5)
פרטים בדבר האחריות לנכס או לשירות;
(6)
פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה בהתאם להוראות סעיף 14(א) לחוק;
(7)
בעסקה באשראי, אם סכום העסקה עולה על 200 שקלים חדשים – את המחיר במזומן ואת המחיר באשראי לרבות שיעור הריבית על פי חישוב שנתי, וכן פרטים בדבר הצמדה ודרך חישובה, כאמור בתקנות 2 ו־5 לתקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ״ג–1983.
(ב)
הפרטים האמורים בתקנת משנה (א) יופיעו בחוזה בסמוך זה לזה בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.
תחולה
תקנות אלה יחולו על עסקה שסכומה 50 שקלים חדשים או יותר.


ג׳ בתמוז התשס״ח (6 ביולי 2008)
  • אליהו ישי
    שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.