חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי וחשיפה נאותה של מצרך מזון בפיקוח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי וחשיפה נאותה של מצרך מזון בפיקוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי וחשיפה נאותה של מצרך מזון בפיקוח), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1267, 1494; תשע״ו, 1743.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ו]
בתקנות אלה,
”מצרך מזון בפיקוח“ – מצרך מזון שהוחל עליו בצו, חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו–1996, ונקבע לו מכוח החוק האמור מחיר או מחיר מרבי לפי פרק ה׳ לאותו חוק או הוחל עליו פיקוח לפי פרק ו׳ לאותו חוק;
”שטח מכירה“ – שטח שבו מוצגים למכירה מצרכים, ובכלל זה, שטחי קירור או שטחי הקפאה.
חשיפה נאותה של מצרך מזון בפיקוח [תיקון: תשע״ו]
(א)
עוסק המוכר מצרך מזון בפיקוח יקצה, בתוך שטח מכירה שבו מרוכזים מצרכים מסוג מסוים (להלן – שטח מכירה רגיל), שטח מכירה ייעודי למצרכי מזון בפיקוח מאותו הסוג (להלן – שטח מכירה ייעודי), גם אם מצרך המזון שבפיקוח אזל מן המלאי באופן זמני; שטח מכירה ייעודי כאמור –
(1)
יהיה תחום, מסומן ומופרד באופן מובחן משטח המכירה הרגיל;
(2)
ימוקם במיקום מרכזי ובולט לעין בתוך שטח המכירה הרגיל.
(ב)
עוסק המוכר מצרך מזון בפיקוח מסוג מסוים יציגו למכירה רק בשטח המכירה הייעודי.
(ג)
עוסק המוכר מצרך מזון בפיקוח מסוג מסוים, לא יציג למכירה מצרך אחר בשטח המכירה הייעודי.
חובת גילוי מצרך מזון בפיקוח [תיקון: תשע״ו]
(א)
עוסק המוכר מצרך מזון בפיקוח, יציב שלט, בסמוך ככל האפשר למצרך מזון בפיקוח, במקום בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאות, המגלה לצרכן את רשימת מצרכי המזון בפיקוח הסמוכים לשלט ואת מחירו הכולל של כל מוצר כאמור; עוסק המוכר מצרך מזון בפיקוח בשיווק מרחוק כהגדרתו בסעיף 14ג(ו) לחוק, יגלה לצרכן, במקום בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאות, את רשימת מצרכי המזון בפיקוח ואת מחירו הכולל של כל מוצר כאמור.
(א1)
גודל השלט, כאמור בתקנת משנה (א) לא יפחת מעמוד בגודל A4 ורקעו יהיה בהיר; בראש השלט תופיע כותרת שנוסחה יהיה ”מחיר בפיקוח ממשלתי“ והיא תודגש בקו תחתי; גודל האותיות בכותרת, לא יפחת מגודל גופן 65 או 1.2 סנטימטרים וצבען יהיה כהה.
(א2)
גודל האותיות והספרות בתוכן השלט כאמור בתקנת משנה (א) לא יפחת מגודל גופן 26 או 5 מילימטרים וצבען יהיה כהה.
(ב)
בלי לגרוע מתקנת משנה (א), יצרן יגלה לצרכן מהו מצרך מזון בפיקוח באמצעות הכיתוב ”מחיר בפיקוח ממשלתי“ שיופיע על גבי אריזתו של מצרך מזון בפיקוח; גודל האותיות של הכיתוב האמור לא יפחת מגודל פונט של 12 פיקסלים והכיתוב יהיה תחום במסגרת.
(ג)
תקנת משנה (ב) לא תחול על מצרך מזון בפיקוח שלא נארז על ידי היצרן.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן, ואולם תחילתה של תקנה 2(ב) ו־(ג), שישה חודשים מיום פרסומה.


כ״א באייר התשע״ב (13 במאי 2012)
  • שלום שמחון
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.