חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים ותקן עובדים במרכז מורשה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים ותקן עובדים במרכז מורשה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים ותקן עובדים במרכז מורשה), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 556; תשע״ו, 1811.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20טז(ה) ו־26(ד) לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס״ו–2006 (להלן – החוק), לאחר הסכמת שרת הבריאות לעניין תקנות 39 עד 47 לפי סעיף 20טז(ה)(4) ו־(5) לחוק, ובהתייעצות עם שרת הבריאות לעניין פרקים א׳ עד ה׳, תקנה 38 ופרק ז׳ לפי סעיף 20טז(ה)(1) עד (3) ו־(6) לחוק, ובהתייעצות עם שרת המשפטים לעניין תקנות 8 ו־9 לפי סעיף 20טז(ה)(6) לחוק האמור, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק־יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, ולעניין תקנה 8 ו־9 לפי סעיף 20טז(ה)(6) לחוק האמור, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות
בתקנות אלה –
”ועדת שחרורים“ – כהגדרתה בחוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א–2001;
”חוק זכויות החולה“ – חוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996;
”ממונה על הרישוי“ – מי שהתמנה לפי סעיף 20יב לחוק;
”מנהל“ של מרכז מורשה, ”מרכז מורשה“ – כהגדרתם בסעיף 20יא לחוק;
”מפקח“ – מי שהתמנה לפי סעיף 20כב לחוק;
”מטופל“ – עבריין מין המקבל שיקום מונע במסגרת תכנית לשיקום מונע או טיפול ייעודי, לפי העניין, במרכז מורשה או אדם אחר המקבל טיפול במרכז מורשה שלא במסגרת תכנית לשיקום מונע;
”צוות טיפולי“ – צוות המבצע תכניות לשיקום מונע, או טיפול ייעודי שאינו במסגרת תכנית לשיקום מונע, לפי העניין, במרכז מורשה;
”רישיון הפעלה“, ”רישיון“ – רישיון להפעלת מרכז מורשה שניתן לפי הוראות החוק;
”רשומה רפואית“ – כהגדרתה בחוק זכויות החולה.
ביצוע תכנית לשיקום מונע
תכנית לשיקום מונע יכול שתבוצע באופנים האלה:
(1)
שהייה במרכז מורשה בכל שעות היממה (להלן – מסגרת חוץ ביתית);
(2)
שהייה במרכז מורשה בחלק משעות היממה (להלן – מרכז יום);
(3)
שהייה במרכז מורשה לצורך קבלת טיפול ייעודי בלבד.
חובת רישוי
המבקש לקבל רישיון או לחדשו יגיש לממונה על הרישוי בקשה לרישיון הפעלה לפי תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (בקשה לרישיון הפעלה של מרכז מורשה), התשע״ד–2014.

פרק ב׳: תנאי קבלה וקליטה

דאגה למטופלים
מנהל אחראי –
(1)
לביצוע תכנית לשיקום מונע במרכז מורשה לגבי כל מטופל לפי החלטת בית המשפט או ועדת שחרורים, לפי העניין;
(2)
לשלומם, לרווחתם ולסיפוק צורכיהם הפיזיים והנפשיים של המטופלים;
(3)
להבטחת קיומו של סדר יום, לפרסומו על לוח המודעות, לרבות בימי מנוחה וחג, סדר היום ייקבע באישור הממונה.
קבלה למרכז מורשה
למרכז מורשה יתקבל –
(1)
מטופל שהוא עבריין מין לצורך ביצוע תכנית לשיקום מונע בהחלטת בית המשפט – במסגרת צו מבחן או צו פיקוח, לפי העניין, או בהחלטת ועדת השחרורים – במסגרת תנאי שחרור על־תנאי ממאסר;
(2)
מטופל שפנה באופן עצמאי או שגוף ציבורי או רשות מקומית, הפנו אותו בשל חשש או מועדות לפגיעה מינית, גם בלא החלטת בית משפט או ועדת שחרורים;
קבלה של אדם כאמור תיעשה על בסיס מקום פנוי וסך כל המטופלים כאמור לא יעלה על 20 אחוזים מכלל מכסת המטופלים שאושרה למרכז המורשה.
תהליכי קליטת מטופל [תיקון: תשע״ו]
(א)
איש צוות טיפולי במרכז מורשה יקבל את המטופל ביום כניסתו ויהיה אחראי לקליטתו בו.
(ב)
ביום כניסתו של המטופל למרכז מורשה, או במועד סמוך לכך שלא יעלה על שלושה ימים, ייערך ריאיון למטופל עם רכז הטיפול ובהעדרו עם מטפל ייעודי של המרכז המורשה; במהלך הריאיון יוסברו שוב עקרונות התכנית לשיקום מונע כפי שאישר בית המשפט או ועדת השחרורים, לפי העניין, והסכים לה המטופל.
(ג)
מטופל המתקבל למסגרת חוץ ביתית או למרכז יום, יעביר סיכום מידע רפואי לגביו לידי רופא המרכז המורשה, במועד כניסתו למרכז המורשה; רופא המרכז המורשה רשאי לבקש בדיקות נוספות על אלה שהובאו לפניו, לצורך קליטת המטופל.
הסכם ותוכנו
(א)
מטופל יתקבל למרכז מורשה רק לאחר שנערך ונחתם בינו לבין המרכז המורשה הסכם בדבר תנאי קבלתו (להלן – ההסכם); המנהל יתייק עותק חתום של ההסכם בתיקו האישי של המטופל.
(ב)
בהסכם יפורטו עניינים אלה:
(1)
התכנית לשיקום מונע או התכנית הטיפולית שיקבל המטופל במרכז המורשה;
(2)
עקרונות סדר היום במרכז המורשה;
(3)
זכויותיו וחובותיו של מטופל לרבות האמצעים שיינקטו בשל הפרתם;
(4)
תנאי צו הפיקוח, אם קיימים;
(5)
פירוט נסיבות עזיבה או הוצאה של מטופל מהמרכז המורשה בכפוף לתקנה 11;
(6)
מידע על אודות שמירת התיק האישי והטיפולי;
(7)
קיומם של תנאים נוספים על אלה המפורטים, אם יש.
תיק אישי ותיק רפואי של מטופל, שמירת המידע בתיק ואבטחתו
(א)
לכל מטופל במרכז מורשה יהיה תיק אישי אשר יישמרו בו, בין השאר, החלטת בית המשפט או ועדת השחרורים בעניינו, לפי העניין, ובה פירוט התכנית לשיקום מונע שגובשה בעבורו והעתק ההסכם.
(ב)
בתיק האישי יירשמו כל אלה:
(1)
כל פעולה או פעילות המתנהלת בקשר למטופל או משפחתו, מעבר לתכנית השיקום או תכנית הטיפול שנקבעה מראש;
(2)
סיכום טיפול רבעוני;
(3)
סיכום סופי של הטיפול, בתום קבלת הטיפול או בסמוך להפסקת הטיפול.
(ג)
לכל מטופל יהיה תיק טיפולי שינוהל בנפרד מהתיק האישי, יישמרו בו הרשומות בהתאם לחוק זכויות החולה; התיק ינוהל בידי מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה.
(ד)
המנהל או איש צוות בכיר אחר שהוא מינה לעניין זה, יהיה אחראי לניהול ולשמירת התיק האישי ולשמירת התיק הטיפולי ולאבטחת המידע, לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, חוק זכויות החולה והוראות כל דין (להלן – אחראי אבטחת מידע).
(ה)
שמירת התיק האישי והטיפולי תיעשה לפי הוראות המנהל או האחראי על אבטחת המידע, באופן שיגן על סודיות המידע ועל פרטיות המטופלים.
תקופת שמירת תיק אישי של מטופל בתכנית לשיקום מונע
(א)
התיק האישי והתיק הרפואי של מטופל בתכנית לשיקום מונע יישמרו במרכז המורשה למשך שלוש שנים מיום עזיבת המטופל את המרכז המורשה או סיום הטיפול בו; בתום התקופה כאמור יועבר התיק האישי של מטופל כאמור לידי הממונה על הרישוי; באותו מועד יועבר התיק הטיפולי לידי משרד הבריאות.
(ב)
עם העברת התיק האישי והתיק הטיפולי של המטופל בתכנית לשיקום מונע לידי הממונה ולידי משרד הבריאות, לפי העניין, כאמור בתקנת משנה (א), המנהל או האחראי על אבטחת המידע יוודא כי לא נותר במרכז המורשה כל עותק של תיקים אלה או של המידע השמור בהם.
(ג)
הממונה יהיה אחראי על שמירת התיקים, אבטחת המידע בהם ולהעברת המידע בהתאם לצורך ולהוראות החוק.

פרק ג׳: תכנית לשיקום מונע

הערכה מחודשת של תכנית הטיפול [תיקון: תשע״ו]
(א)
תכנית הטיפול תעודכן אחת לשלושה חודשים, לפחות, או לעתים קרובות יותר לפי צורכי המטופל; על אף האמור, לא ייעשה כל שינוי בתכנית לשיקום מונע בלא אישור בית משפט או ועדת שחרורים, לפי העניין.
(ב)
הערכות מחודשות או מעודכנות של התכנית הטיפולית יירשמו ויתויקו בתיקו האישי של המטופל.
החלטה על הפסקת טיפול ושהות במרכז מורשה [תיקון: תשע״ו]
(א)
בחן המנהל את הפסקת הטיפול והשהות של מטופל במרכז מורשה יעשה זאת בהתייעצות עם הצוות הטיפולי ובשיתוף הגורם המקצועי המתאם ויודיע למטופל על בחינה כאמור, אם הסיבות מאפשרות זאת; לא היה המנהל בעל ניסיון בטיפול ייעודי – בחינה כאמור תיעשה בידי רכז הטיפול; היו חילוקי דעות בין המנהל ובין הצוות יירשמו נימוקי החלטת המנהל בתיק המטופל, תוך ציון ההסתייגויות.
(ב)
החליט המנהל או רכז הטיפול, לפי העניין, על הפסקת טיפול במסגרת ביצוע תכנית לשיקום מונע – לא יופסק הטיפול אלא לאחר דיווח לגורם המקצועי המתאם ולא תופסק שהותו של המטופל במרכז מורשה לפני שניתן אישור בית המשפט או ועדת שחרורים, לפי העניין, לכך.
(ג)
הודעה על הפסקת טיפול תימסר למטופל באחת מדרכים אלה:
(1)
בשיחה אישית עם המנהל, שייתן הסבר מלא על השיקולים שהביאו להחלטה;
(2)
בהודעה בכתב על סיום שהותו בציון תאריך הסיום; אם הטיפול במסגרת תכנית לשיקום מונע תינתן ההודעה לפי סעיף זה רק לאחר שניתן אישור בית משפט או ועדת שחרורים, לפי העניין, להפסקת הטיפול.

פרק ד׳: שירותים

שירותי מזון
(א)
המנהל במסגרת חוץ ביתית או במרכז יום, אחראי לתזונה מתאימה לכל מטופל לפי תפריט שבועי; התפריט השבועי יובא לידיעת המטופלים.
(ב)
המנהל אחראי כי מטופל השוהה –
(1)
במסגרת חוץ ביתית יקבל שלוש ארוחות עיקריות ביום, מהן לפחות ארוחה חמה אחת, וכמו כן שלוש ארוחות ביניים;
(2)
במרכז יום יקבל ארוחה אחת עיקרית ביום וכן קפה וכיבוד בכל שעות היום;
(3)
במרכז מורשה יהיה המזון כשר, וינהגו במזון הכשר לפי הנחיות הרבנות המקומית;
(4)
על המטבח וחדר האוכל יחולו תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ״ג–1983 (להלן – תקנות בתי אוכל).
שירותי כביסה, ביגוד ומצעים
מנהל במסגרת חוץ ביתית אחראי –
(1)
לספק לכל מטופל כלי מיטה נקיים ותקינים ומתאימים לעונות השנה וכן מגבות נקיות ותקינות; במסגרת חוץ ביתית יהיה בכל שעות היממה מלאי מספיק של כלי מיטה ומגבות להחלפה;
(2)
למקום לכביסה שבו המטופלים יוכלו לכבס בעצמם את כבסיהם, לפי צרכיהם, כאמור בתקנה 33.
שירותי אחזקה וניקיון
המנהל אחראי –
(1)
לאחזקה תקינה של מבני המרכז המורשה וציודם;
(2)
לניקיון המרכז המורשה; במרכז יום – המטופלים ינקו את המטבח וחדר האוכל ובמסגרת חוץ ביתית – גם את מבני המגורים.
חימום וקירור
המנהל אחראי כי מבני המרכז המורשה יחוממו או יקוררו לפי עונות השנה.
שירותי בריאות
(א)
המנהל אחראי להימצאות איש צוות שעבר קורס עזרה ראשונה, בכל עת ששוהים מטופלים במרכז מורשה וכן לקיומו של תיק עזרה ראשונה במקום.
(ב)
המנהל יבטיח כי כל מטופל יוכל, לפי בחירתו ועל חשבונו, לפנות לשירות רפואי נוסף על זה הקיים במרכז המורשה.
(ג)
במסגרת חוץ ביתית המנהל אחראי למטופלים –
(1)
לסיוע בהפניה לקבלת טיפול רפואי שוטף לפי הצורך, במסגרת קופת החולים שבה הם מבוטחים;
(2)
להבאת מטופל לבית חולים ולהחזרתו, עם ליווי, במקרה הצורך;
(3)
לקיום מעקב אחר מצב מטופל בעת שהותו בבית החולים;
(4)
להודעה מיידית למשפחת המטופל על אשפוזו, אם המטופל הסכים לכך;
(5)
לדיווח ליחידת הפיקוח על כל יציאה של מטופל לצורך טיפול רפואי לרבות טיפול תרופתי.
טיפול רווחתי למטופלים
מנהל במסגרת חוץ ביתית או במרכז יום אחראי כי במסגרת המרכז המורשה ייתן עובד סוציאלי או קרימינולוג שאושר לפי תקנה 43(א), טיפול לרווחתם האישית והחברתית של המטופלים.
שירותי דת
מנהל במסגרת חוץ ביתית או במרכז יום אחראי לאפשר שמירת שבת, מועדים וקיום מצוות דת במרכז המורשה.
פניות ותלונות
המנהל יאפשר ויעזור לכל מטופל הרוצה בכך לפנות לממונה על הרישוי או למפקח בבקשה או בתלונה בעל פה או בכתב; המנהל אחראי למסור למטופלים את פרטיו של הממונה על הרישוי או המפקח הכוללים את שמו, מען משרדו ופרטי ההתקשרות עמו, ויתלה מודעה עם פרטים אלה, בעברית, ערבית, רוסית ואמהרית, במקום בולט לעין בשטח ציבורי במרכז המורשה.

פרק ה׳: מיקום ומבנה

שטחי המרכז המורשה
במרכז מורשה שבו כמה ביתנים יהיו מעברים מסודרים, שבילים ומדרכות בין הביתנים.
מבנה המרכז המורשה
מבני המרכז המורשה יהיו עשויים לפי תקנים מקובלים.
דלתות
דלתות המרכז המורשה יהיו ניתנות לנעילה מבפנים ומבחוץ, ואולם תובטח אפשרות פתיחת דלתות נעולות מבחוץ בשעת חירום.
חלונות
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום – רוב החלונות בחדרי המגורים, בחדרי האוכל ובמטבח, יהיו קבועים בקירות החיצוניים של מבנה המרכז וניתנים לפתיחה וסגירה.
מים חמים, תאורה וחימום
(א)
במרכז מורשה תהיה אספקת מים חמים רוב שעות היממה.
(ב)
במרכז מורשה תהיה תאורה מספקת בכל שעות היממה, וכן תהיה תאורת חירום.
בטיחות
(א)
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יהיו סידורי בטיחות מפני אש, לפי הוראות רשות הכבאות הארצית.
(ב)
במרכז מורשה יהיו סידורי ביטחון למניעת פריצות.
מקלט או חדר ביטחון או אזור מוגן
מרכז מורשה יהיה בנוי ומצויד לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951.
טלפון
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יהיו שני מכשירי טלפון לפחות, במקום שיהיה נוח לצוות להגיע אליו, שיבטיחו קשר עם החוץ בעת הצורך; מכשיר טלפון אחד יהיה נגיש למטופלים.
חדרי צוות ומינהלה
(א)
במרכז מורשה יוקצו חדרים כמפורט להלן:
(1)
חדר כניסה והמתנה;
(2)
מקום למזכירות וארכיון;
(3)
יחידות שירותים, לסגל ולמבקרים;
(4)
חדר טיפול; אם במרכז המורשה ניתן טיפול קבוצתי, יהיה כמה החדרים לפי מספר הקבוצות הפועלות במרכז המורשה בו זמנית; חדר טיפול אחד לפחות, יוכל להכיל את כלל המטופלים בו זמנית.
(ב)
במסגרת חוץ ביתית יוקצו גם –
(1)
חדר למנהל;
(2)
חדר לרכז הטיפול;
(3)
חדר למטפלים הייעודיים;
(4)
חדר לעובד הסוציאלי;
(5)
חדר לטיפולים רפואיים;
החדרים יכולים להיות משותפים אם הדבר אינו פוגע בהתנהלות השוטפת של הפעילות בחדרים.
חדר לשיחה או בדיקה
(א)
שיחה טיפולית פרטנית תיערך בחדר בנוכחות המטופל ואיש המקצוע בלא נוכחות אנשים נוספים, אלא אם כן איש המקצוע המבצע את השיחה או הבדיקה, החליט כי נדרשת נוכחות של אדם נוסף.
(ב)
בדיקה רפואית יכול שתיעשה בנוכחות אדם נוסף לבקשת המטופל; האדם הנוסף אינו חייב להיות אדם שבחר המטופל והוא יכול להיות איש צוות טיפולי אחר.
חדר לטיפולים רפואיים
בחדר הטיפולים הרפואיים יהיו כל אלה:
(1)
מיטה לבדיקה;
(2)
מקרר;
(3)
ארון תרופות וערכת תרופות;
(4)
ארון מכשירים;
(5)
ציוד עזרה ראשונה;
(6)
ברז מים וכיור.
מטבח מרכז מורשה
(א)
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יוקצה חדר מטבח בהתאם לצורכי המטופלים במקום.
(ב)
ציוד המטבח יהיה תקין ונקי ובכמות מספקת.
(ג)
במטבח יהיה ברז למים חמים וקרים.
(ד)
במטבח או לידו יהיה מקום לאחסון מצרכי מזון יבשים, משומרים וטריים, וכן מקררים בתכולה מספיקה.
חדר אוכל
(א)
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יהיה חדר אוכל, ששטחו יספיק לכל סועד.
(ב)
מספר מקומות הישיבה ליד השולחנות בחדר האוכל יהיה מספיק לכל הסועדים במקום, בין אם הארוחה מוגשת במשמרת אחת ובין אם ביותר.
(ג)
ליד חדר האוכל יהיו כיורים לרחיצת ידיים.
(ד)
החדר כאמור יכול לשמש גם לפעילות נוספת אך לא ישמש למגורים.
מקומות לכביסה
לצורך שירותי כביסה יוקצו במסגרת חוץ ביתית מקום להצבת מכונת כביסה ומקום להצבת מכונת ייבוש או מקום לייבוש כבסים.
מקום תפילה
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יוקצה מקום לתפילה אם יש מטופלים הרוצים בכך; מקום כאמור יכול שישמש גם למטרות נוספות.
חדרי פעילויות
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום שבו נעשית פעילות טיפולית, חברתית, תרבותית ותעסוקתית יהיו החדרים האלה כולם או חלקם, על פי הצורך:
(1)
חדר פעילות גופנית;
(2)
חדר חוגים כולל הציוד הדרוש;
(3)
חדר סדנאות עבודה הכולל את הציוד הדרוש.
חדרים כאמור, יכול שישמשו גם למטרות נוספות, אך לא ישמשו למגורים.
חדרי שירותים ומקלחות
(א)
בכל מרכז מורשה יהיו שני חדרי שירותים לפחות – אחד למטופלים ואחד לצוות.
(ב)
במסגרת חוץ ביתית – יהיו לכל ארבעה מטופלים, לכל היותר כיור, אסלה ומקלחון.
(ג)
חדרי השירותים יהיו מחוברים למבנה המרכז המורשה, הגישה אליהם תהיה נוחה ותישמר בהם רמת ניקיון נאותה.
(ד)
בחדרי השירותים יהיה ברז למים חמים וקרים.
(ה)
הציוד והקבועות הסניטריות יהיו תקינים ושלמים.
(ו)
קירות חדרי השירותים וחדרי הרחצה יהיו מצופים עד לגובה סביר בחומר המאפשר את שטיפתם.
(ז)
בחדרי השירותים –
(1)
יימצא תמיד נייר טואלט;
(2)
יהיה מכל אשפה;
(3)
האסלה תהיה מצוידת במכשיר הדחה לפי התקן הישראלי;
(4)
תימנע אפשרות של זרימה חוזרת של שפכים אל תוך הבניין.
חדרי מגורים
בחדרי המגורים של המטופלים במסגרת חוץ ביתית, יתקיימו כל אלה:
(1)
לא ישוכנו בחדר יותר משלושה מטופלים; במקרים מיוחדים ובאישור הממונה על הרישוי, יהיה ניתן לשכן עד ארבעה מטופלים בחדר אחד;
(2)
שטחו של חדר מגורים לא יפחת מ־12 מ״ר;
(3)
לכל מטופל תהיה מיטה נפרדת וכלי מיטה שיכללו: מזרן, סדינים, כר וציפוי לכר, שמיכות וכיסוי למיטה;
(4)
בחדר יהיה מספר כיסאות מספיק, שולחן כתיבה המיועד לשימושם של המטופלים דיירי החדר, ארון לאחסון בגדים וחפצים אישיים;
(5)
בחדר תהיה תאורה מתאימה לרבות מנורת קריאה ליד כל מיטה.

פרק ו׳: תקן עובדים, כשירות ותפקידים

תקן עובדים
(א)
תקן עובדי המרכז המורשה – עובדי מינהל, עובדים מקצועיים ועובדי משק והיקף שעות עבודתם יהיו כמפורט בתוספת הראשונה.
(ב)
הממונה על הרישוי רשאי להורות כי נוסף על האמור בתקנת משנה (א) יועסקו עובדים בתפקידים ובשעות עבודה לפי הצורך וכפי שהוא יורה.
כישורי מנהל
מרכז מורשה ינוהל בידי מנהל בעל תואר ראשון ובעל ניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות.
תפקידים נוספים
המנהל אחראי, נוסף על התפקידים לפי תקנות אלה –
(1)
להפעלתו התקינה של המרכז המורשה וקיום רמת שירותים נאותה בו, בהתאם לתקנות אלה;
(2)
לתיאום ומעקב אחרי אופן ביצוע התכנית לשיקום מונע ודיווח לגורם המקצועי המתאם על בקשה לשינוי בתנאי התכנית או הפסקתה, וכן לשיתוף פעולה עם הגורם המקצועי המתאם;
(3)
לקשר שוטף ולשיתוף פעולה עם יחידת הפיקוח;
(4)
לדיווח שוטף לממונה על הרישוי או למפקח ולמסירת כל מידע שידרוש;
(5)
לקבלת עובדים מתאימים לשם קיום תקן עובדים מלא במרכז מורשה כנדרש בתקנות אלה, ופיקוח עליהם;
(6)
לקידומם המקצועי של העובדים, להדרכתם ולהכשרתם לפי הנחיות הממונה על הרישוי ולדאגה לתנאי עבודתם;
(7)
לקביעת תכנית עבודה של עובדי המרכז המורשה המקצועיים והמינהליים והצגתה לפני הממונה על הרישוי;
(8)
לקיום פגישות קבועות של הצוות במרכז המורשה;
(9)
להכנת תקציב המרכז המורשה וכן לעריכת מאזנו;
(10)
לייצוג המרכז המורשה כלפי גופים ממשלתיים ואחרים;
(11)
נבצר מן המנהל לנהל את המרכז המורשה לתקופה שאינה עולה על 30 ימים, יסמיך אדם אחר לפעול בשמו בכל הקשור במרכז המורשה, ובלבד שתקופת היעדרות רצופה לא תעלה על 30 ימים, ובסך הכול לא יותר מ־90 ימים בשנה; נעדר המנהל יותר מ־30 ימים, ימנה בעל הרישיון אדם אחר במקומו, בעל כישורים כנדרש ממנהל ובאישור הממונה על הרישוי.
כישורי רכז הטיפול ותפקידיו
(א)
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יהיה רכז טיפול.
(ב)
רכז הטיפול יהיה מטפל ייעודי בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בטיפול ייעודי בעברייני מין ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, בהדרכה.
(ג)
רכז הטיפול אחראי –
(1)
בסיוע לגורם המקצועי המתאם בגיבוש תכנית השיקום המונע למטופל לצורך הגשתה לאישור בית המשפט או ועדת השחרורים, לפי העניין;
(2)
לפיקוח, הכוונה, הדרכה ומעקב אחר ביצוע התכניות לשיקום מונע לפי צורכי המטופלים;
(3)
להדרכת המטפל הייעודי והמדריך בכל תחום;
(4)
למתן ייעוץ והדרכה להנהלת המרכז המורשה בנושאים שבטיפולו;
(5)
להביא לדיון נושאים או בעיות מיוחדות המתעוררות תוך כדי עבודה והעשויות לשפר את דרכי העבודה במרכז המורשה.
כישורי המטפל הייעודי ותפקידיו
(א)
מטפל ייעודי יהיה בעל הכשרה וניסיון בטיפול בעברייני מין לפי תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (מטפל ייעודי), התשע״ד–2014.
(ב)
המטפל הייעודי יהיה אחראי למתן הטיפול הייעודי למטופלים במרכז מורשה, לרבות הערכת התקדמות המטופל לפי תכנית שנקבעה לו וניהול רישום על הטיפול לכל מטופל.
כישורי העובד הסוציאלי ותפקידיו
(א)
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יהיה עובד סוציאלי שרשום בפנקס העובדים הסוציאליים, לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו–1996; הממונה על הרישוי, רשאי לאשר גם מי שאינו עובד סוציאלי שהוא קרימינולוג קליני או קרימינולוג אחר שקיבל אישור לפי חוק לעסוק בטיפול למלא תפקיד זה.
(ב)
העובד הסוציאלי או קרימינולוג שאושר לפי תקנת משנה (א), לפי העניין, יהיה אחראי לרווחתם האישית והחברתית של המטופלים במרכז המורשה ולצורך זה –
(1)
יסייע בקליטתו ובתהליכי הסתגלותו של מטופל במרכז המורשה;
(2)
יקבע תכנית לשילובו החברתי של המטופל במרכז המורשה;
(3)
יבצע ויעריך תכנית טיפולית והערכות מחודשות;
(4)
יטפל במטופל ובמשפחתו לפי תכנית הטיפול, לרבות קיום קשר טיפול שוטף עם משפחת המטופל, בהתאם לצורך;
(5)
ידריך את צוות עובדי המרכז המורשה ויסייע לו בהבנת המטופל ובהתייחסות אליו;
(6)
ישתמש בכל השיטות המקצועיות המקובלות, ובכלל זה טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, טיפול משפחתי וטיפול קהילתי ולפי הצורך – כדי להביא את המטופל לשיקום;
(7)
ינהל רישום על הטיפול הפסיכו–סוציאלי לכל מטופל;
(8)
יקיים קשר עם רשויות הרווחה שטיפלו במטופל לפני כניסתו למרכז המורשה או במהלך שהותו במרכז כאמור;
(9)
יפעל יחד עם הגורמים המתאימים לשילובו מחדש של המטופל בקהילה עם צאת המטופל מהמרכז המורשה.
כישורי הרופא ותפקידיו
(א)
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יהיה רופא בעל רישיון כדין לעסוק ברפואה שהוא מומחה לפסיכיאטרייה הרשאי לתת טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני, לפי אמות המידה שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות.
(ב)
רופא המרכז המורשה אחראי –
(1)
לנהל רשומה רפואית לפי חוק זכויות החולה ונוהלי משרד הבריאות לכל מטופל המקבל טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני;
(2)
לליווי ומעקב המטופלים המקבלים טיפול תרופתי הורמונלי להפחתת הדחף המיני במרכז המורשה בתקופת ביצוע תכנית השיקום המונע, ומעקב אחר הבדיקות הנדרשות תוך כדי מתן טיפול זה;
(3)
להדרכת צוות העובדים במרכז המורשה אם הדבר נדרש בהקשר למתן הטיפול התרופתי או הטיפול הפסיכיאטרי.
כישורי אח או אחות ותפקידם
(א)
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יהיו אח או אחות מוסמכים; בתקנה זו, ”אח או אחות מוסמכים“ – מי שרשום בפנקס, כהגדרתו בתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ״א–1981, כאח או אחות מוסמכים.
(ב)
האח או האחות המוסמכים במרכז מורשה אחראים –
(1)
למעקב שוטף אחר מצב בריאותם של השוהים במרכז המורשה ובמקרה של חריגה ממצב בריאות רצוי – למתן מענה ראשוני או הפניה לגורם מטפל מתאים לפי הצורך;
(2)
לטיפול סיעודי לצורך או לפי תכנית טיפול אם ישנה, ובכלל זה טיפול שעליו החליט רופא המרכז המורשה.
כישורי המדריך ותפקידיו
(א)
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יהיה מדריך.
(ב)
כשיר להיות מדריך מי שהוא בעל תואר ראשון או במהלך לימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות, מדעי החברה או עבודה סוציאלית, וסיים שנה אחת לפחות.
(ג)
תפקיד המדריך הוא לסייע למטופלים במהלך שהותם במרכז המורשה.
כישורי אב בית ותפקידו
(א)
במסגרת חוץ ביתית ובמרכז יום יהיה אב בית.
(ב)
אב בית אחראי –
(1)
לפיקוח על סדרי האספקה במרכז המורשה ולרישום מדויק של ההזמנות והציוד שהתקבל, לרבות הזמנה, אספקה וקיום מלאי של הציוד הדרוש לתפקודו השוטף של המרכז המורשה;
(2)
לקיום של ניקיון במרכז המורשה;
(3)
לדאגה ליצירת תנאים נאותים למטופלים.

פרק ז׳: שונות

ביטוח
המנהל אחראי לביטוחם של המטופלים, העובדים וצד שלישי מפני נזקים.
נוכחות עובדים
(א)
המנהל אחראי כי במסגרת חוץ ביתית, יימצא בכל שעות היום משעה 8:00 עד 22:00, למעט מיום ו׳ בשעה 13.00 עד יום א׳ ב־8.00 בבוקר אחראי על המתרחש במקום, שהוא אחד מאלה: המנהל, רכז טיפול, רופא, מטפל ייעודי או עובד סוציאלי; דינו של חג, כדין שבת; בשאר השעות יהיו לפחות שני מדריכים לצורך מענה על צורכי המטופלים והצוות במקום.
(ב)
המנהל אחראי כי במרכז יום יימצא בכל שעות פעילות המרכז המורשה, אחראי על המתרחש במקום שהוא אחד מאלה: המנהל, רכז טיפול, רופא, מטפל ייעודי או עובד סוציאלי.
רישום ודוח אירוע חריג
(א)
במרכז מורשה ינוהל רישום שוטף של אירועי היום.
(ב)
המנהל אחראי לדיווח טלפוני מיידי לממונה על הרישוי או למפקח מטעמו במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, על כל מקרה של אירוע חריג או כל מקרה מוות של מטופל ויעביר דין וחשבון בכתב על כך למפקחים, בתוך 24 שעות.
שעת חירום
במסגרת חוץ ביתית – המנהל אחראי להעמיד לרשות העובדים רכב לשימוש בשעת חירום.
סגירת מוסד
לא יסגור המנהל את המרכז המורשה אלא אם כן הודיע על כך בכתב לממונה על הרישוי שלושה חודשים מראש לפחות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 38(א))

תקן עובדים מזערי למרכז מורשה (מסגרת חוץ ביתית) שבו שוהים עד 24 מטופלים בכל שעות היממה

תפקידתקן
מנהל1
רכז טיפול0.5
רופא פסיכיאטר0.40
אח או אחות0.31
עובד סוציאלי0.5
מטפל ייעודי2.5
מדריך5.28
אב בית1
איש מינהלה0.75

תקן עובדים מזערי למרכז מורשה (מרכז יום) שבו שוהים עד 30 מטופלים בחלק משעות היממה

תפקידתקן
מנהל0.33
רכז טיפול0.50
רופא פסיכיאטר0.20
מדריך1.25
עובד סוציאלי0.5
מטפלים ייעודיים2.92
איש מינהלה0.25

תקן עובדים מזערי למרכז מורשה – עד 10 מטופלים במרכז למתן טיפול ייעודי בלבד (טיפול קבוצתי פעמיים בשבוע)

תפקידתקן
מטפלים ייעודיים0.22

תקן עובדים מזערי למרכז מורשה – עד 10 מטופלים במרכז למתן טיפול ייעודי בלבד (טיפול קבוצתי אחת לשבוע)

תפקידתקן
מטפלים ייעודיים0.11


ו׳ בטבת התשע״ד (9 בדצמבר 2013)
  • מאיר כהן
    שר הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.