חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (מטפל ייעודי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (מטפל ייעודי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (מטפל ייעודי), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 571.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20טז(ג) ו־26(ד) לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס״ו–2006 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שרת הבריאות, ובהסכמתה לעניין תקנה 2, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”משרד הרווחה“ – משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
”שר הרווחה“ – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
ניסיון והכשרה למתן טיפול ייעודי
ניסיון והכשרה מקצועית הנדרשים לצורך מתן טיפול ייעודי במרכז מורשה לפי סעיף 20טז(ג)(1)(ב) הם כמפורט להלן:
(1)
לימודי כל הנושאים שלהלן במסגרת מוסד שהוכר לפי סעיף 9, לחוק המועצה להשכלה גבוהה או מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה או מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה או במסגרת יחידה במשרד הרווחה או במשרד הבריאות:
(א)
מיניות האדם;
(ב)
פסיכופתולוגיה, הפרעות בתפקוד המיני, הפרעות בזהות המינית וסטיות מיניות;
(ג)
אטיולוגיה של עבירות מין ועבריינות מין;
(ד)
מאפיינים קרימינוגניים של עברייני מין, גורמים התפתחותיים וסביבתיים;
(ה)
מעגל התקיפה;
(ו)
קורבנות;
(ז)
הערכת מסוכנות;
(ח)
היבטים משפטיים ואתיים בתחום עבריינות המין;
(ט)
דרכי טיפול והתערבות ייעודיים לעברייני מין;
(2)
בעל ניסיון בכל אחד מאלה:
(א)
שנתיים בעבודה באחד מהמקצועות המנויים בסעיף 20טז(ג)(1)(א) לחוק;
(ב)
240 שעות כמנחה קבוצה לטיפול ייעודי בעברייני מין במרכז לשיקום מונע או במוסד ציבורי או כמנחה משנה של קבוצה; בפסקה זו –
”מוסד ציבורי“ – כל אחד מאלה:
(1)
יחידה במשרד הרווחה או במשרד הבריאות ששר הרווחה או שר הבריאות, לפי העניין, הכירו בה;
(2)
בית חולים פסיכיאטרי או מרפאה לבריאות הנפש בבעלות המדינה או בבעלות קופת חולים;
(3)
יחידה ברשות לשיקום האסיר ששר הרווחה הכיר בה;
(4)
מערך השיקום בבתי הסוהר כמשמעותם בסעיף 20ז(ב) לחוק.
תנאים למי שנמצא בשלבי הכשרה להיות מטפל ייעודי
(א)
אדם הנמצא בשלבי הכשרה כאמור בסעיף 20טז(ג)(2) לחוק, רשאי לתת טיפול ייעודי במרכז מורשה בליווי מטפל ייעודי בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בטיפול ייעודי, ולעניין טיפול בקבוצה – רשאי לתת טיפול ייעודי כמנחה משנה בלבד; בתקנה זו, ”ליווי“ – ייעוץ והנחיה שוטפים בנוגע למקרים הנמצאים בטיפולו.
(ב)
טיפול ייעודי שניתן כאמור בתקנת משנה (א), ייחשב כניסיון לעניין תקנה 2(2)(ב).


ו׳ בטבת התשע״ד (9 בדצמבר 2013)
  • מאיר כהן
    שר הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.