חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ״ד–1984


ק״ת תשמ״ד, 907; תשמ״ט, 1044; תש״ן, 746; תשנ״ד, 1312; תשנ״ה, 257, 704; תשס״ב, 78; תשס״ג, 960, 961.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־13 לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ״ג–1983 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ב, תשס״ג־2]
בתקנות אלה –
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
”סמל“ – סמל המורה על איסור עישון בצורה המופיעה בתוספת הראשונה, או בצורה דומה, להנחת דעתו של המנהל, בצבע אדום או בצבע אחר שאישר המנהל;
”כניסה“ ו”יציאה“ – כניסה ויציאה מכל פרוזדור, חדר או אולם בבנין שהוא מקום ציבורי;
”הדפסה“ – הדפסה על שלט, לרבות הטבעה בו, באותיות דפוס בולטות לעין ובאופן שאינו ניתן למחיקה.
צורתם ותכנם של שלטים [תיקון: תשנ״ד, תשס״ב, תשס״ג־2]
(א)
שלט המורה על איסור העישון יכיל סמל וחלק מילולי, מודפסים, הכל לפי הנוסח, סדר הדברים והצבע באחד הנוסחים כמופיע בתוספת השניה, לפי הענין (להלן – צורת השלט).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר השימוש בשלט בצורה שונה מן האמור בתוספת השניה, המצביע בבירור ובאופן בולט על איסור עישון, ובלבד שבשלט יופיעו סמל והוראה על איסור העישון.
(ג)
המנהל רשאי, בהודעה בכתב למחזיק במקום ציבורי, לפסול שלט כאמור בתקנת משנה (ב), ועל המחזיק להתקין שלט אחר שאישר המנהל, בתוך 30 ימים.
מספרם של שלטים, מקומות התקנתם וגודלם [תיקון: תשס״ב, תשס״ג, תשס״ג־2]
(א)
במקומות ציבוריים המפורטים בטורים א׳ ו־ב׳ בתוספת השלישית יותקנו שלטים במקומות המפורטים בטור ג׳, במספר שלא יפחת מן האמור בטור ד׳, ושגודלם לא יפחת מן האמור בטור ה׳ לצדם.
(ב)
השלטים יותקנו על הקיר, על עמוד תמיכה או בתליה מן התקרה, בגובה של 1.80 מטר עד 2.20 מטרים מהרצפה, אלא אם כן יש הוראה אחרת בתוספת השלישית.
(ג)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), רשאי המנהל, לבקשת מחזיק כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק, להתיר בכתב התקנת שלטים בגודל, במספר ובמקומות התקנה אחרים, ובלבד שהשלטים יצביעו בבירור ובאופן בולט על איסור עישון.
עיצוב השלט [תיקון: תשנ״ה, תשס״ב, תשס״ג־2]
(א)
גודל הסמל יהיה שליש לפחות מגודלו של השלט.
(ב)
האותיות שבשלט יהיו בגופן מודגש, לא מקושטות (sans serif), ויהיו ברורות וקריאות.
(ג)
שלט שבו מצוין מיקומו של חדר עישון, גודל האותיות לענין זה לא יעלה על גודל האותיות בהוראה בדבר איסור העישון.
דרכי קביעתם של השלטים [תיקון: תשס״ג]
(א)
שלט ייקבע למקומו באמצעות חומר או אבזר קשיח המבטיח קביעתו של השלט באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה ללא הוצאת החומר או האבזר.
(ב)
השלט ייקבע במקום גלוי לעין, שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה גם בעת שמתהלכים או נוכחים במקום הציבורי בני אדם.
חובת הארת שלטים [תיקון: תשמ״ט]
(א)
במקום ציבורי כאמור בפרט 1 בתוספת לחוק, יותקן השלט עם סידורי הארה חשמלית בו, באופן שמלוא תכנו של השלט יואר כאשר ההארה החשמלית בו נדלקת.
(ב)
אור החשמל בשלט ידלוק במשך כל זמן שהמקום הציבורי חשוך בעת שהוא פתוח לציבור או נמצאים בו בני אדם.
הוראות כלליות [תיקון: תשמ״ט]
(א)
שלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון.
(ב)
צבעו של שלט לא יהיה עשוי חומר רעיל או חומר העלול לגרום סכנה לבריאות האדם.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום ציבורי מן המנויים בפרטים 7 ו־8 בתוספת לחוק, יכול ששלט המוצמד לדופן או לחלון בהתאם להוראות שבתוספת השלישית יהיה עשוי חומר גמיש.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

צורת הסמל

(הושמט)

תוספת שניה

(סעיף 2)

צורת השלט

[תיקון: תשנ״ד]
(הושמט)
[תיקון: תשנ״ד, תשנ״ה־2]
(בדפוס שחור או אדום או שחור ואדום)
(הושמט)
[תיקון: תשמ״ט, תשס״ב, תשס״ג־2]

תוספת שלישית

(תקנה 3)

[תיקון: תשס״ג]
טור א׳טור ב׳טור ג׳טור ד׳טור ה׳
מספר המקום הציבורי בתוספתהמקום הציבורימקומות ההתקנהמספר מזערי של שלטיםגודל מזערי של שלטים בסנטימטרים
1.אולם קולנוע, תאטרון, הרצאות, ישיבות וכו׳א. בשני צדי הקיר הנמצא אל מול פני הנוכחים באולםא. 2א. 30×20
ב. מול כל יציאה מן האולם למסדרון או לאכסדרהב. כמספר היציאות מן האולםב. 30×20
ג. ליד מקום מכירת כרטיסיםג. כמספר המקומות למכירת כרטיסיםג. 30×20
ד. באולם המתנה (לובי)ד. 1 לכל 30 מטר אורך קירד. 30×20
2.בנין בית חולים או מרפאהא. בכניסה לבית החולים או למרפאהא. כמספר הכניסותא. 100×70
ב. בכל אזור להמתנת קהלב. כמספר אזורי ההמתנהב. 60×50
ג. חדר מדרגותג. בכל קומה שניהג. 30×20
3.בית מרקחתבכניסהכמספר הכניסות30×20
4.אולם או חדר קריאה בספריהבכניסהכמספר הכניסות30×20
5.בנין המשמש מוסד חינוךא. בכניסהא. כמספר הכניסותא. 30×20
ב. מקומות נראים לעין, במעברים, במסדרונות ובאכסדרותב. מספר מספיק כדי לידע על איסור העישוןב. 30×20
ג. פינות ישיבהג. כמספר פינות הישיבהג. 30×20
6.מעליתעל הקיר, בתוך המעלית115×6
7.אוטובוסא. בכניסהא. 1א. 15×6
ב. במקום מרכזי ובולט בתוך האוטובוסב. 1ב. 15×6
8.מונית וזוטובוסמדבקות בדפנות האורך של המונית או הזוטובוס או מול המושב הקדמי בצד ימין115×6
9.רכבתבכניסה לקרון, למעט קרון שהוקצה לעישוןכמספר הכניסות15×6
10.חנותבכניסהכמספר הכניסות30×20 – בחנות ששטחה עד 80 מ״ר;
60×50 – בחנות ששטחה מעל 80 מ״ר
11.מסעדה, מזנון, בית קפה, חדר אוכל אחרבכל חדר או אזור, למעט חדר עישון1 לכל 10 מטר אורך קיר או שלט אחד, לפי מספר השלטים הגדול יותר30×20
12.חדר או אולם לפעילות גופנית או ספורטבכניסהכמספר הכניסות60×50
13.גן ילדים, מעון ילדים, בית ילדיםבכניסהכמספר הכניסות30×20
14.בנק, דואר, מקום אחר להמתנת קהל או לשימוש קהלא. בכניסהא. כמספר הכניסותא. 30×20
ב. על הקיר מאחורי כל דלפק שירות לקהלב. כמספר הקירות שלפניהם דלפקי שירותב. 30×20
ג. מקומות נראים לעין בכל אזור להמתנה או לשימוש קהלג. 1 לכל 20 מטר אורך קיר או שלט אחד, לפי מספר השלטים הגדול יותרג. 30×20
15.מקום עבודהא. בכניסהא. כמספר הכניסותא. 30×20 – במקום עבודה ששטחו עד 80 מ״ר;
60×50 – במקום עבודה ששטחו מעל 80 מ״ר
ב. בכל קומהב. כמספר הקומותב. 30×20
16.קניוןא. בכניסהא. כמספר הכניסותא. 60×50
ב. מקומות נוספים נראים לעין בכל קומהב. 1 לכל 30 מטר אורך קיר (לרבות חלונות ראווה של חנויות)ב. 30×20
17.אולם שמחותא. בכניסהא. כמספר הכניסותא. 30×20
ב. מקומות נוספים נראים לעיןב. 1 לכל 30 מטר אורך קיר ולא פחות משלט אחד, לפי מספר השלטים הגדול יותרב. 30×20


י״ט בשבט התשמ״ד (23 בינואר 1984)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.