לדלג לתוכן

תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי״ח–1958

תקנות בדבר מועצת המוסד


ק״ת תשי״ח, 1052; תשי״ט, 669; תשכ״ב, 1610; תשכ״ט, 1082, 1546; תש״ל, 2005; תש״ס, 190; תשס״ד, 957; תשס״ז, 331; תשע״ח, 2596; תשפ״ג, 2458.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 74 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד–1953, ולאחר התייעצות בועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


מספר חברי המועצה [תיקון: תשי״ט, תשכ״ב, תשכ״ט־2, תש״ל, תשס״ד, תשע״ח, תשפ״ג]
המועצה תהיה מורכבת מ־19 חברים, כולל שר העבודה (בתקנות אלה – השר) המשמש יושב ראש המועצה (להלן – היושב ראש).
הרכב המועצה [תיקון: תשי״ט, תשכ״ב, תשכ״ט, תש״ל, תש״ס, תשס״ד, תשע״ח, תשפ״ג]
(א)
ואלה הם חברי המועצה:
(1)
היושב ראש;
(2)
המנהל הכללי או עובד בכיר אחר במשרד שבראשו עומד השר;
(3)
נציג משרד האוצר;
(4)
נציג המרכז לשלטון מקומי בישראל;
(5)
שלושה נציגי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה;
(6)
נציג ארגון עובדים נוסף שאינו ארגון כאמור בפסקה (5);
(7)
שלושה נציגי ארגון מעבידים שהוא צד להסכם קיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה;
(8)
נציג העובדים העצמאיים;
(9)
נציג ארגון המייצג אנשים עם מוגבלות;
(10)
נציגת ארגון נשים;
(11)
חמישה מומחים בעלי ניסיון והכשרה בתחומים שונים שבהם עוסק המוסד לביטוח לאומי.
(ב)
בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם, במידת האפשר בנסיבות העניין, לייצוגן של אוכלוסיות שונות, ובכלל זה לקבוצות האוכלוסייה המנויות בסעיף 15א(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט–1959.
(ג)
ניתן לשוב ולמנות חבר המועצה לתקופת כהונה אחת נוספת רצופה של המועצה.
מינוי חברי המועצה [תיקון: תשס״ד, תשע״ח, תשפ״ג]
(א)
נציגי העובדים במועצה כאמור בתקנה 2(א)(5) יתמנו על ידי השר לפי המלצת ארגון העובדים המייצג כאמור באותה תקנה; נציג ארגון עובדים כאמור בתקנה 2(א)(6) יתמנה על ידי השר לפי המלצת ארגון העובדים שלדעת השר נוגע בדבר.
(ב)
השר ימנה את נציגי ארגון המעבידים, נציגת ארגון הנשים ונציג העובדים העצמאיים לפי המלצת ארגונים ארציים שלדעת השר הם נוגעים בדבר.
(ג)
המומחים יתמנו על ידי השר.
(ד)
(בוטל).
(ה)
נציג הארגון המייצג אנשים עם מוגבלות, יתמנה בידי השר לפי המלצת ארגון של אנשים עם מוגבלות, שלדעת השר נוגע בדבר, ולאחר התייעצות עם הנציבות כהגדרתה בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ה–1995.
מועצה מקוטעת [תיקון: תשע״ח]
(א)
מועצה חדשה תהיה רשאית לפעול אף אם לא מונו הנציגים של גופים כאמור בפסקאות (4), (5), או (7) לתקנה 2(א), ובלבד ששאר חברי המועצה מונו ולגבי הנציגים כאמור שלא מונו התקיימו שני אלה:
(1)
השר פנה בכתב אל הגוף בבקשה למינוי נציגיו למועצה;
(2)
חלפו 45 ימים ממועד הפנייה כאמור בפסקה (1) והגוף לא העביר לשר את המלצתו לעניין נציגיו במועצה.
(ב)
מועצה מקוטעת תמשיך, בתקופת כהונתה, לפעול עד שימונו לראשונה כל הנציגים של המועצה כאמור בתקנה 2; נציגים כאמור בתקנת משנה (א) שמונו לאחר תחילת פעילותה של המועצה המקוטעת, ובטרם מונו כל נציגי המועצה כאמור בתקנה 2, יצטרפו למועצה המקוטעת.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), פעילותה של מועצה מקוטעת תיפסק אם גוף שנציגיו לא מונו למועצה העביר לשר את המלצתו לעניין נציגיו במועצה, והשר לא מינה נציג אחד או יותר מהנציגים שהומלצו בתום שלושה חודשים ממועד העברת ההמלצה לשר; פסקה זו לא תחול אם הנציג או הנציגים לא מונו מכיוון שהמינוי נפסל בידי הוועדה לבדיקת מינויים לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975.
(ד)
בתקופת פעולתה של המועצה המקוטעת, יפנה השר אחת לשלושה חודשים לפחות לגופים שנציגיהם לא מונו למועצה ועדיין לא המליצו על כל נציגיהם, בבקשה שימליצו על נציגים למינוי.
(ה)
בתקנה זו –
”גוף שנציגיו לא מונו למועצה“ – גוף שנציגיו לא מונו כחברים במועצה במועד תחילת פעולתה, כאמור בתקנת משנה (א);
”מועצה מקוטעת“ – מועצה שמונתה כאמור בתקנת משנה (א).
הפסקת חברות במועצה [תיקון: תש״ל, תשס״ד]
החברות במועצה תיפסק אם חבר –
(1)
התפטר על ידי מסירת הודעה בכתב ליושב ראש;
(2)
עבר עבירה פלילית שיש בה משום קלון, או נמצא פסול־דין;
(3)
נעדר משלוש ישיבות רצופות של המועצה ולדעת היושב ראש לא היתה סיבה סבירה להיעדרו;
(4)
נעדר מישיבות המועצה ששה חדשים רצופים או, לדעת היושב ראש ניתן לצפות מראש שייעדר מהישיבות ששה חדשים רצופים;
(5)
חדל לייצג את הארגון הנוגע בדבר והובא הדבר בכתב לידיעת היושב ראש;
(6)
היה לעובד המוסד או לפוסק רפואי כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט״ז–1956, או נתמנה לשופט בבית דין לעבודה, בועדת תביעות, בועדות שומה או בועדה רפואית;
(7)
נתמנה להיות נציג ציבור בבית הדין לעבודה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי״ח–1958“.


ט״ז בניסן תשי״ח (6 באפריל 1958)
  • מרדכי נמיר
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.