חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ״ח–1988


ק״ת תשמ״ח, 1078; תשנ״ה, 1671, 1960; תשנ״ז, 1268.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 89ב ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


פעולות המיועדות למניעת תאונות בעבודה [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ה־2, תשנ״ז]
לענין תקנות אלה יראו כפעולות המיועדות לגיהות ולמניעת תאונות בעבודה (להלן – פעולות בטיחות וגיהות בעבודה) –
(1)
מחקר בתחום בטיחות וגיהות בעבודה שנועד לגיבוש מסקנות הניתנות ליישום רחב במטרה למנוע תאונות בעבודה או לצמצמן;
(2)
בדיקת מסקנות של מחקר כאמור בפסקה (1) בדרך של הפעלה נסיונית במפעל מסויים, במטרה לבחון מידת ישימותן של המסקנות ותרומתן לקידום בטיחות וגיהות בעבודה;
(3)
בדיקה נסיונית במפעל מסויים של אמצעים להגברת בטיחות וגיהות בעבודה במגמה ליישמם במקומות עבודה אחרים;
(4)
סקירה, מיפוי והערכה של סיכונים קיימים ועתידיים במקומות עבודה, הצעת פתרונות להסרת הסיכונים האמורים ויישום הפתרונות המוצעים;
(5)
פעולות הסברה, הדרכה ותירגול של כללי התנהגות למניעת תאונות בעבודה ופעולות לפיתוח מודעות לבטיחות וגיהות בעבודה, באחת מהדרכים המפורטות להלן ובלבד שסך כל ההוצאה השנתית לכל הפעולות האמורות לא תעלה על 25% מההקצאה השנתית שלפי סעיף 89ב לחוק, לאותה שנה:
(א)
הדרכת מעבידים ועובדים בנושא אמצעים ודרכים להגברת הבטיחות והגיהות במקום העבודה ומעקב אחר יישום אותם אמצעים, הכל במקום עבודה שנתקיים בו אחד מאלה:
(1)
אין חובה בדין לקיים בו ועדת בטיחות;
(2)
מועסקים בו לא יותר מ־150 עובדים והוכחו להנחת דעתו של המוסד שני אלה:
(א)
מקום העבודה ייעד מתקציבו בשנת המס שבה תקויים הפעולה המוצעת (להלן – השנה השוטפת) סכומים למימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה שאינם פחותים מהסכומים שצויינו בבקשה שהגיש לפי תקנה 2;
(ב)
בשנת המס שקדמה לשנה השוטפת, היו כלל הוצאות המעביד לפעולות בטיחות וגיהות באותו מקום עבודה, כפליים או יותר מהסכום שצויין בבקשה למימון ופרטים אלה אושרו בידי רואה חשבון או יועץ מס הרשום בפנקס כמשמעותו בסעיף 236ב לפקודת מס הכנסה;
(ב)
הדרכה מרוכזת לעובדים ומעבידים המיועדת לנושאי בטיחות וגיהות בעבודה, בתנאי שיוזם ההדרכה או מבצעה משתתף מתקציבו במימון מחצית הוצאות ההדרכה לפחות וזאת בנוסף לכל תשלום שהוא גובה בקשר לאותה הדרכה;
(ג)
סדנאות ופעולות אחרות שאינן הדרכה כאמור בפסקאות משנה (א) ו־(ב), המיועדות לפיתוח תודעת הבטיחות והגיהות בעבודה, בקרב עובדים ומעבידים;
(6)
רכישת אמצעים, מכשירים ואבזרים חדשניים, העשויים לתרום להגברת הבטיחות והגיהות במקום העבודה וכן התקנתם של אמצעים כאמור ובלבד שלמעסיק אין חובה בדין להתקין המכשיר, האבזר או האמצעי האמור;
(7)
פיתוח או שיפור של אמצעים, מכשירים ואבזרים המיועדים להגברת הבטיחות והגיהות במקום העבודה, במטרה להציגם בפני מעבידים אחרים ובלבד שאמצעים, מכשירים ואבזרים כאמור עשויים לתרום להגברת הבטיחות והגיהות במקומות עבודה נוספים;
(8)
קיום מבצעי הסברה ארציים באמצעי התקשורת ההמונית ובדרכי פרסום אחרות, המיועדים לפיתוח מודעות לבטיחות וגיהות בעבודה.
הגשת בקשה [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ז]
(א)
בקשה למימון פעולה לבטיחות וגיהות בעבודה תוגש למוסד.
(ב)
הבקשה תהיה מנומקת, תכיל פירוט מלא של הפעולה לבטיחות וגיהות בעבודה ומטרותיה ומידת יישומה במקומות עבודה וכן פירוט הסכום הדרוש לביצועה, מקורות מימונו ושיעור השתתפותו של המבקש במימון.
(ג)
המוסד רשאי לבקש ממגיש הבקשה (להלן – המבקש) פרטים נוספים או מסמכים לצורך הדיון בבקשה וכן פרטים בדבר האפשרות להמשכיות ביצועה של פעולה לבטיחות וגיהות בעבודה לאחר מימונה לפי תקנות אלה, ואם ראה זאת לנכון, יקיים המוסד גם בירורים מוקדמים עם המבקש ויקבל יעוץ מקצועי מכל גוף שלדעת המוסד יש מקום להיוועץ בו, ובלבד שהמוסד יוועץ במוסד לבטיחות וגיהות, בשירות הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה, נציג ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים ובנציג מעבידים המייצג את מספר המעבידים הגדול ביותר.
השתתפות במימון פעולת בטיחות בעבודה [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ז]
(א)
למימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה ייקבע שיעור השתתפות המוסד בביצועה ויכול שייקבעו תנאים למימונה, לרבות השתתפות במימון מקצת הפעולה או חלק מסויים ממנה, הכל לפי שיקול דעתו של המוסד.
(ב)
בקביעת שיעור השתתפות במימונה של פעולה לבטיחות וגיהות בעבודה תובא בחשבון האפשרות שביצועה של הפעולה לבטיחות בעבודה יימשך לאחר שיסתיים מימונה לפי תקנות אלה ואת המידה בה ניתן להעריך וללוות באופן מחקרי את פעולת הבטיחות בעבודה המוצעת.
(ג)
השתתפות במימון פעולה כאמור בתקנה 1(5)(ג) תינתן לתקופה שאינה עולה על שנתיים רצופות.
(ד)
השתתפות במימון פעולות כאמור בתקנה 1(6) ו־(7) תינתן אם מתקיימים כל התנאים דלקמן:
(1)
המעביד משתתף במימון ההוצאה הכרוכה ברכישה ובהתקנה של המכשירים והאבזרים בשיעור של 50% מהעלות לפחות;
(2)
סך כל ההוצאה השנתית לרכישת מכשירים והתקנתם ולפיתוח ושיפור אמצעים ואבזרים, לא תעלה על 10% מההקצאה השנתית שלפי סעיף 89ב לחוק, לאותה שנה.
(ה)
השתתפות במימון פעולה כאמור בתקנה 1(8) מותנית בקיום כל אלה:
(1)
הפעולה תבוצע בשיתוף עם גורמים ציבוריים הממונים על התחום נושא מבצע ההסברה, הכל בהתאם לקביעת המוסד לאותה פעולה;
(2)
אין בפעולה כדי לשרת או לפרסם מעביד או מוצר מסויים;
(3)
סך כל ההוצאה השנתית למבצעי ההסברה לא תעלה על 10% מההקצאה השנתית לפי סעיף 89ב לחוק לאותה שנה.
עריכת הסכם [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ז]
אושרה בקשה לפי תקנות אלה, יחתום המבקש על הסכם עם המוסד בדבר ביצוע פעולת הבטיחות והגיהות בעבודה ויכול שהמוסד יבקש ערבות לכספים שיוקצו למבקש לפי תקנות אלה, וכל עוד לא מילא המבקש תנאים אלה, לא יוחל במימון ביצועה של הפעולה שאושרה.
החזרת כספים
המוסד רשאי, אם נוכח כי המבקש אינו מנצל את הכספים תוך התקופה שנקבעה בהסכם או מנצל כספים שקיבל לפי תקנות אלה למטרה אחרת מזו שלשמה הם ניתנו, לקזז כספים אלה מכל סכום המגיע למבקש בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, מהמועד שבו שולמו עד מועד החזרתם בפועל למוסד, ואם ניתנה ערובה – לממש הערובה עד לסכום המגיע למוסד לפי תקנה זו, או לתבוע מהמבקש שיחזיר הסכומים כאמור.


י״ד באב התשמ״ח (28 ביולי 1988)
  • משה קצב
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.