חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל״ו–1976

תקנות בדבר דמי קבורה


ק״ת תשל״ו, 2674; תשל״ח, 2074; תשמ״ב, 520; תשמ״ח, 511; תש״ס, 255, 582; תשס״א, 483; תשס״ז, 570; תשס״ט, 1029, 1029; תשע״א, 22; תשע״ג, 244, 896; תשע״ו, 975, 976; תשע״ז, 1043; תשע״ח, 2070, 2151; תש״ף, 1788; תשפ״ב, 3490.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 266 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לעניני דתות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ס, תשפ״ב]
בתקנות אלה –
”חברה“ – חברה קדישא, מועצה דתית, רשות מקומית, ועד מקומי בישוב שיתופי כמשמעותו בסעיף 91 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח–1958, מוסד ציבורי אחר, מי שעוסק בקבורת נפטרים על פי רשיון מאת שר הדתות בהתאם לתקנות חברות לעניני קבורה של יהודים, תשכ״ז–1966, וכן אדם אחר המורשה כדין לעסוק בקבורת נפטרים;
”אגרת שירותים“ – אגרת שירותים המוטלת על מקימי מצבה לפי סעיף 13 של חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל״א–1971, והתקנות שהותקנו לפיו;
”נפטר המובא לקבורה אזרחית לפי השקפתו“ – נפטר שמתקיים לגביו האמור בסעיף 266 לחוק, שביקש להיקבר על פי השקפתו בקבורה אזרחית, ושניתן לקוברו בבית עלמין אזרחי לפי תקנה 11 לתקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לענייני קבורה וקביעת נוהלי קבורה), התשנ״ט–1998;
”נפטר חסר דת“ – נפטר שמתקיים לגביו האמור בסעיף 266 לחוק, שניתן לקוברו בבית עלמין אזרחי לפי תקנה 11 לתקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לענייני קבורה וקביעת נוהלי קבורה), התשנ״ט–1998;
”קבורה במנהרה“ – קברים בבית עלמין, כהגדרתו בסעיף 14א(יב) לחוק שירותי הדת היהודיים, הבנויים במנהרה מתחת לפני הקרקע;
”קבורה ברמה“, ”קבורת סנהדרין“, ”קבורת שדה“, ”קבורת שדה במבנה“ – כהגדרתן בתוספת השנייה לחוק שירותי הדת היהודיים;
”קבורת מכפלה“ – קבורה בקבורת שדה שבה ניתן לקבור שני נפטרים זה מעל זה;
”קבורת רבים“ – קבורה בקבורת שדה שבה ניתן לקבור שלושה נפטרים או יותר זה מעל זה;
”תחום טיפולה של חברה“ – שטח שלפי הסכם דמי קבורה עם החברה, מחויבת החברה לספק שירותי קבורה למי שהתגורר או למי שנפטר בו.
תשלום דמי הקבורה על־פי הסכם
דמי קבורה בסכומים הנקובים בתקנות אלה ישולמו על ידי המוסד לחברה המטפלת בקבורת המת ושאינה תובעת ואינה מקבלת בקשר לקבורה ולהקמת המצבה, בין במישרין ובין בעקיפין, אגרת שירותים או כל תשלום אחר בנוסף לתשלום לפי תקנות אלה; תנאי ההתקשרות בין המוסד לבין החברה לרבות הכללים בדבר מתן שירותי הקבורה ודרכי תשלום דמי הקבורה ייקבעו ביניהם בהסכם לאחר תחילתן של תקנות אלה (להלן – ההסכם).
תשלום בעד העברת נפטר לקבורה אזרחית [תיקון: תשפ״ב]
(א)
חברה שטיפלה בהבאתו לקבורה של נפטר חסר דת או נפטר המובא לקבורה אזרחית לפי השקפתו, או שגורם אחר טיפל בו מטעמה, זכאית לתשלום בעד העברת נפטר כאמור לבית עלמין אזרחי (להלן בתקנה זו – תשלום בעד העברת נפטר), אם התקיימו כל אלה:
(1)
בשטח השיפוט של הרשות המקומית שבה התגורר או נפטר אין בית עלמין אזרחי;
(2)
בית העלמין האזרחי שבו הובא הנפטר לקבורה בלא תשלום הוא בית עלמין הנמצא מחוץ לשטח השיפוט של הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר ערב פטירתו;
(3)
לא נגבה בעד הקבורה תשלום כאמור בתקנה 3(א)(1) או (2) או בתקנה 4(א)(1) לתקנות.
(ב)
סכום התשלום בעד העברת נפטר יהיה שווה לסכום שהותר לחברה לגבות, לפי ההסכם בינה לבין המוסד, בעד העברת נפטר ממקום הנמצא באזור שהוא מחוץ לתחום טיפולה של החברה בשיעור ובתנאים הקבועים בלוח ו׳ לתוספת; בחישוב סכום התשלום יובא בחשבון המרחק שבין המקום שממנו מועבר הנפטר עד לגבול תחום השיפוט של הרשות המקומית שבתחומה מצוי בית העלמין האזרחי שבו הובא הנפטר לקבורה.
(ג)
קיבלה החברה תשלום בעד העברת נפטר לגבי נפטר שגורם אחר טיפל בהבאתו לקבורה מטעמה, תעביר את הסכום ששולם לה כאמור למי שטיפל בהעברת הנפטר.
(ד)
אוצר המדינה ישפה את המוסד, לפי דרישתו, בשל כל הוצאה שיוציא כתשלום בעד העברת נפטר, הנובעות מביצוע תקנה זו.
היתר לגביית אגרת שירותים ותשלום אחר [תיקון: תש״ס]
(א)
על אף האמור בתקנה 2 תהיה חברה רשאית לגבות בקשר לקבורה ולהקמת המצבה אגרת שירותים או תשלום אחר בנוסף לדמי הקבורה לפי תקנות אלה במקרים אלו בלבד:
(1)
קבורה באחד מבתי העלמין הסגורים כפי שפורטו בנספח להסכם;
(2)
קבורה בבית עלמין בשטחים מוגדרים שהוסכם עליהם בין המוסד לבין החברה ושסומנו במפה שצורפה להסכם, ובלבד שהשטחים המוגדרים כאמור לא יעלו על 15% ממקומות הקבורה הפנויים ביום חתימת ההסכם בבית עלמין קיים, ועל 10% בבית עלמין חדש; לענין פסקה זו –
”בית עלמין קיים“ – בית עלמין שבו נקברים נפטרים בידי חברה שהגיעה להסכם עם המוסד עד יום י״ב בניסן תשל״ז (31 במרס 1977), למעט בית עלמין שנפתח לאחר תחילתן של תקנות אלה;
”בית עלמין חדש“ – בית עלמין שבו נקברים נפטרים בידי חברה שהגיעה להסכם עם המוסד אחרי יום י״ב בניסן תשל״ז (31 במרס 1977), שטחי קבורה חדשים שיתווספו לבית עלמין קיים, וכן בתי עלמין שייפתחו לאחר תחילתן של תקנות אלה;
(3)
קבורה באחוזת קבר שנרכשה בחיי הנפטר.
(ב)
הובא לקבורה מי שסעיף 266 לחוק לא חל לגביו, תהיה החברה רשאית לגבות אגרת שירותים או כל תשלום אחר.
היתר לגביית תשלום נוסף בשל הוצאות
(א)
על אף האמור בתקנה 2 תהיה חברה רשאית, בנוסף לדמי הקבורה לפי תקנות אלה, לגבות בקשר לקבורה תשלום אחר, למעט אגרת שירותים, במקרים אלה בלבד:
(1)
כשנגרמו לחברה הוצאות מיוחדות עקב העברת הנפטר ממקום הנמצא באזור שהוא מחוץ לתחום טיפולה של החברה והבאתו לקבורה בבית העלמין שבתחום טיפולה של החברה – הכל כפי שנקבע בהסכם;
(2)
כשקיימת סטיה או הפסקה בדרך ממקום צאת הלוויה לבית העלמין, לפי דרישה מפורשת של המשפחה או של ידיד קרוב של הנפטר, לשם הספד המת או למתן כבוד אחרון לנפטר בדרך אחרת;
(3)
כשהחברה סיפקה לפי דרישה כאמור בפסקה (2) תכריכים שאינם מסוג התכריכים המקובלים באותה חברה.
(ב)
גובה התשלום הנוסף לפי תקנה זו ייקבע בהתאם לכללים שהוסכם עליהם בהסכם.
שיעור דמי הקבורה [תיקון: תשמ״ח]
דמי הקבורה שישולמו לחברה יהיו בשיעורים שצוינו בלוח א׳ לתוספת, בהתאם לסיווג החברה וגיל הנפטר; חל שינוי בסיווג החברה, ישולמו דמי הקבורה לפי הסיווג החדש לגבי נפטרים שהובאו לקבורה ב־1 בינואר שלאחר מועד השינוי או לאחריו.
תוספות חציבה או ביסוס [תיקון: תשפ״ב]
(א)
נערכה קבורה מהסוג המפורט להלן, והוכח להנחת דעת המוסד כי היו לחברה הוצאות נוספות הקשורות בחציבת הקבר או בביסוס יסודות מבנה הקבורה, ישלם לה המוסד תוספת חציבה לפי קבוצה א׳ או ב׳ בלוח ב׳1 לתוספת, או תוספת ביסוס לפי קבוצה א׳ בלוח ב׳1 לתוספת, לפי העניין, נוסף על הסכומים המשולמים לפי תקנה 5:
(1)
קבורת שדה בבית עלמין הנמצא בשטח סלעי;
(2)
קבורת שדה במבנה;
(3)
קבורה ברמה;
(4)
קבורה במנהרה;
(5)
קבורת סנהדרין המשולבת במבנה קומות או בקבורה במנהרה.
(ב)
שיעור תשלום תוספת החציבה או ביסוס יסודות מבנה הקבורה ייקבע בידי המוסד לפי הקבוצות הנקובות בלוח ב׳1 לתוספת בשים לב לטיב הקרקע והוצאות החציבה או הביסוס, הכול לפי שיקול דעתו.
תוספת קבורת לילה [תיקון: תש״ס, תשס״א]
נערכה קבורה לאחר השעה 18.00 ולפני 06.00 בבוקר ישלם המוסד לחברה שעסקה באותה קבורה, נוסף על דמי הקבורה כאמור בתקנה 5, תוספת בעד קבורת לילה בשיעור הקבוע בלוח ג׳.
העברה [תיקון: תשע״ז]
(א)
העבירה חברה או מי מטעמה, נפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות, ישלם המוסד לחברה שטיפלה בהעברת הנפטר, נוסף על דמי הקבורה לפי תקנה 5 ותוספת חציבה לפי תקנה 6, אם היתה זכאית לתוספות האמורות, תוספת בעד העברת הנפטר בשיעור הקבוע בלוח ד׳ שבתוספת (להלן – תוספת העברה) ובלבד שלא תשולם בעד אותה פטירה תוספת העברה וכן התוספת האמורה בתקנה 6א; לעניין תקנה זו, ”שעות העבודה הרגילות“ – ימים ראשון עד חמישי, בשעות 08:00 עד 16:00, ובימי שישי וערבי חג בשעות 08:00 עד 13:00.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), תשולם תוספת העברה נוסף על התוספת שלפי תקנה 6א במקרים שבהם ההעברה ממקום הפטירה לשמירה בקירור בוצעה לאחר שעות העבודה הרגילות, ככל שהיא זכאית לתשלום התוספת האמורה, וכן אם נתקיים אחד מאלה:
(1)
ההעברה בוצעה בימים שישי, שבת, ערב חג וחג;
(2)
הקבורה בוצעה אחרי השעה 18:00 אך לא ביום שבו בוצעה ההעברה.
תוספת תחזוקה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
נערכה קבורה בבית עלמין בקבורת שדה במבנה, בקבורה ברמה, בקבורה במנהרה או בקבורת סנהדרין, ישלם בעדה המוסד לחברה תוספת תחזוקה לפי קבוצה א׳ בלוח ב׳2 לתוספת, נוסף על הסכומים המשולמים לפי תקנה 5.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), נערכה קבורה בבית עלמין בקבורת סנהדרין, שאינה משולבת במנה קומות או בקבורה במנהרה, ישלם בעדה המוסד לחברה תוספת תחזוקה לפי קבוצה ב׳ בלוח ב׳2 לתוספת.
תוספת קבורת רבים [תיקון: תשפ״ב]
נערכה קבורה בבית עלמין בקבורת רבים, ישלם המוסד לחברה תוספת בעד הקבורה השלישית ואילך באותה קבורת רבים, בשיעור הקבוע בלוח ב׳3 לתוספת, נוסף על הסכומים המשולמים לפי תקנה 5.
תוספת מדד פריפריאלי [תיקון: תשפ״ב]
נערכה קבורה בקבורת מכפלה בבית עלמין ברשות מקומית המשתייכת למדד פריפריאלי 1 עד 4, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה, לפני מועד הקבורה, ישלם בעדה המוסד לחברה תוספת בעד הקבורה בשיעור הקבוע בלוח ה׳ לתוספת, נוסף על הסכומים המשולמים לפי תקנה 5.
הצמדה למדד
הסכומים הנקובים בלוחות א׳ ו־ב׳ לתוספת ישונו לתקופה שבין ז׳ בתשרי תשל״ז (1 באוקטובר 1976) לבין י״ב בניסן תשל״ז (31 במרס 1977) לפי שיעור השינוי שחל במדד המחירים לצרכן שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) לגבי חודש ספטמבר 1976, לעומת המדד לגבי חודש מרס 1976; הגדלת הסכומים מכוח תקנה זו תעמוד בתקפה עד יום י״ב בניסן תשל״ז (31 במרס 1977).
שינוי הסכומים [תיקון: תשל״ח, תשמ״ב, תשמ״ח, תש״ס, תשס״א, תשס״ז, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
הסכומים הנקובים בלוחות א׳, ב׳1, ב׳2, ב׳3, ג׳, ד׳, ה׳ ו־ו׳ לתוספת ישתנו ב־1 בינואר בכל שנה לפי שיעור התנודות של הסכום הבסיסי מ־1 בינואר הקודם.
(ב)
(בוטלה).
דמי קבורה בשיעור מופחת [תיקון: תשל״ח, תשמ״ח, תש״ס, תשס״א, תשס״ט, תשע״ג־2, תשע״ו, תשע״ח־2, תשפ״ב]
(א)
על אף האמור בתקנות 5 ו־6, אם מספר הנפטרים שהובאו לקבורה בידי החברה תמורת תשלום נוסף לפי תקנה 3 למעט נפטרים כאמור שהובאו לקבורה רוויה וקבורה זוגית תמורת תשלום כאמור עלה על 35% מכלל הנפטרים שהובאו לקבורה בידיה בתקופה הקובעת, יגיעו לחברה בעד התקופה האמורה דמי קבורה בשיעור מופחת בעד כל נפטר שהובא לקבורה בתשלום שמעל ל־35% כאמור כלהלן:
(1)
בעד 5% שמעל ל־35% מכלל המובאים לקבורה בידיה – מחצית מהסכומים הנקובים בפרט 1 בלוחות א׳ ו־ב׳1 ומהסכומים הנקובים בלוחות ב׳2, ו־ב׳3 ו־ג׳, לפי העניין, כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;
(2)
בעד 10% הנוספים שמעל ל־40% – 30% מהסכומים הנקובים בפרט 1 בלוחות א׳ ו־ב׳1 ומהסכומים הנקובים בלוחות ב׳2, ו־ב׳3 ו־ג׳, לפי העניין, כפי שהוא בתום התקופה הקובעת, לפי הענין ובהתאם לסיווג;
(3)
בעד הנפטרים שמעל ל־50% – לא ישלם המוסד תשלום כלשהו.
לעניין תקנה זו, ”קבורה רוויה“ ו”קבורה זוגית“ – כהגדרתן בסעיף 14א(ה) ו־(ו) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א–1971.
(ב)
לענין תקנת משנה (א) רואים –
(1)
כל ארבעה נפטרים שנפטרו בטרם מלאו להם חודש ימים – כנפטר אחד;
(2)
כל שני נפטרים שנפטרו לאחר שמלאו להם חודש ימים – כנפטר אחד.
(ג)
לגבי נפטרים שלא חל לגביהם תשלום מופחת כאמור בתקנת משנה (א)(1)(2) ו־(3) יחולו הוראות תקנות 5 עד 8.
(ד)
בתקנה זו, ”התקופה הקובעת“ – לראשונה התקופה שמיום תחילת תקפו של ההסכם ועד ה־31 בדצמבר שלאחריו, ולאחר מכן – כל שנת מס, אלא אם נקבעה בהסכם תקופה אחרת.
תשלום בטעות או תשלום יתר [תיקון: תש״ס]
שולמו לחברה תשלומים לפי תקנות אלה בטעות – או שלא כדין או שולמו תשלומי יתר (להלן – החוב), יהיה המוסד רשאי לקזז את החוב מכל סכום שמגיע או שיגיע ממנו לחברה, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בהתאם לתנאי ההשקעה של כספי המוסד באוצר המדינה לפי סעיף 34 לחוק, כפי שיהיו מדי פעם בתאריך הקיזוז.
חובת עריכת חשבונות
חברה תנהל מערכת חשבונאות ודיווח לרבות מאזן הכנסות והוצאות בהתאם לכללים והנחיות כפי שהורה המוסד, וכן תדווח לפי דרישת המוסד ותאפשר לו לעיין בספריה ובמסמכיה לרבות במערכת החשבונאות שלה, בכל הנוגע לקבורת נפטרים.
רשימת נפטרים [תיקון: תש״ס]
חברה תגיש למוסד במועדים שעליהם יוסכם עמו רשימות של נפטרים המנויים בסעיפים 266 ו־267 לחוק תוך ציון הפרטים שדרש המוסד, בין בדרך כלל ובין במיוחד.
דיווח שנתי
בתום כל תקופה קובעת תגיש החברה למוסד דיווח על מספר הנפטרים שהביאה לקבורה, בתי העלמין שבהם נקברו, סוג בית העלמין, סוג החלקה ופרטים נוספים אחרים, הכל כפי שידרוש המוסד; בתקנה זו, ”תקופה קובעת“ – כמשמעותה בתקנה 9(ד).
הפרת הסכם
(א)
הופר תנאי מתנאי ההסכם על ידי החברה, רשאי המוסד לעכב כספים המגיעים לחברה, וכן רשאי הוא לא לשלם דמי קבורה בקשר לנפטר שלגבי הבאתו לקבורה הופר תנאי מההסכם.
(ב)
המוסד רשאי לבטל את ההסכם בינו לבין חברה אם לדעתו הפרה החברה את ההסכם הפרה יסודית; ביטל המוסד הסכם יודיע על כך למשרד הדתות.
דמי קבורה לנקבר בחוץ־לארץ [תיקון: תש״ס, תשס״א]
(א)
הובא לקבורה בחוץ־לארץ אדם כאמור בסעיף 267 לחוק, ישלם המוסד את הוצאות הקבורה למי שנשא בהן והנמצא בישראל ובסכום שאינו עולה על דמי הקבורה בשיעור המקסימלי המשולמים לפי תקנה 5.
(ב)
התשלום כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על יסוד אישור על הוצאות הקבורה מאת חברה של המקום בחוץ לארץ שבו הובא האדם לקבורה או מאת מי שעסק בקבורה.
רישיון קבורה אחד [תיקון: תשפ״ב]
(הוראת שעה מיום 1.1.2022 עד יום 31.12.2024): על אף האמור בתקנה 5, חברה המחזיקה ברישיון קבורה המחליף לכל הפחות 70% מרישיונות הקבורה שהוקצו ליישובים שבתחום המועצה האזורית שבה היא ממוקמת נכון ליום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022), ישלם לה המוסד דמי קבורה לפי תעריף א׳ שבלוח א׳ לתוספת, שלו היא הייתה זכאית על פי מספר הקבורות בשנה של כלל היישובים כאמור לתעריף ב׳, ולפי תעריף ב׳, שלו היא הייתה זכאית על פי מספר הקבורות בשנה של כלל היישובים כאמור לתעריף ג׳, בעד קבורת מכפלה או קבורת רבים.
ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשט״ו–1955 – (להלן – התקנות הקודמות) – בטלות.
שמירת דינים
אין תקנות אלה באות לגרוע מהחובות המוטלות על חברה בהתאם לתקנות חברות לעניני קבורה של יהודים, תשכ״ז–1966, או לכל דין אחר.
הוראות מעבר
כל עוד לא הגיעה חברה להסכם עם המוסד בהתאם לתקנות אלה בתקופה מיום תחילתן ועד יום י״ב בניסן תשל״ז (31 במרס 1977) ימשיכו לחול לגביה הוראות התקנות הקודמות כאילו לא בוטלו, ובתום התקופה האמורה לא יגיע לחברה כל תשלום מאת המוסד כל עוד לא הגיעה להסכם עמו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בתשרי תשל״ז (1 באוקטובר 1976).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל״ו–1976“.
[תיקון: תש״ס]

תוספת

[תיקון: תשפ״ב]

לוח א׳

(תקנה 5)

דמי הקבורה בשקלים חדשים

גיל הנפטרסיווג החברה
תעריף א׳
חברות המבצעות מעל ל־365 קבורות בשנה קלנדרית
תעריף ב׳
חברות המבצעות בין 53 ל־365 קבורות בשנה קלנדרית
תעריף ג׳
חברות המבצעות עד 52 קבורות בשנה קלנדרית
1.
נפטר שמלא לו חודש
6,700 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 7,288 ש״ח)6,368 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 6,927 ש״ח)5,365 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 5,835 ש״ח)
2.
נפטר שטרם מלא לו חודש
3,350 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 3,644 ש״ח)3,184 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 3,464 ש״ח)2,683 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 2,918 ש״ח)
[תיקון: תשפ״ב]

לוח ב׳ (נמחק)

[תיקון: תשפ״ב]

לוח ב׳1

(תקנה 6)

תוספת חציבה או ביסוס בשקלים חדשים

גיל הנפטרקבוצה א׳קבוצה ב׳
1.
נפטר שמלא לו חודש
1,294 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 1,408 ש״ח)680 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 740 ש״ח)
2.
נפטר שטרם מלא לו חודש
647 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 703 ש״ח)340 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 370 ש״ח)
[תיקון: תשפ״ב]

לוח ב׳2

(תקנה 6ג)

תוספת תחזוקה בשקלים חדשים

קבוצה א׳קבוצה ב׳
773 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 841 ש״ח)309 (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 336 ש״ח)
[תיקון: תשפ״ב]

לוח ב׳3

(תקנה 6ד)

תוספת קבורת רבים לנפטר – 799 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 869 ש״ח).

לוח ג׳

(תקנה 6א)

תוספת קבורת לילה לנפטר – 1,046 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2000; בשנת 2024, 1,738 ש״ח).
[תיקון: תשע״ז]

לוח ד׳

(תקנה 6ב)

תוספת בעד העברת נפטר – 1,100 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2024, 1,247 ש״ח).
[תיקון: תשפ״ב]

לוח ה׳

(תקנה 6ה)

תוספת מדד פריפריאלי – 600 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 653 ש״ח).
[תיקון: תשפ״ב]

לוח ו׳

(תקנה 2א)

תוספת תשלום בעד העברת נפטר לקבורה אזרחית – 388 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 422 ש״ח) ובעד כל קילומטר נוסף מעבר ל־10 הקילומטרים הראשונים 11.81 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 12.85 ש״ח).


ד׳ באלול תשל״ו (30 באוגוסט 1976)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.