תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), התשמ״ד–1984


ק״ת תשמ״ד, 2023.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127כג ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), וסעיף 26(א) לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 50), התשמ״ג–1983, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”עקרת בית“ ו”עקרת בית נכה“ – כמשמעותן בסעיף 127כא לחוק;
”התאריך הקובע“ – התאריך שבו נגרם לעקרת הבית אי כושר לתפקד לתקופה של 90 ימים רצופים לפחות.
החלת הוראות
בכפוף לאמור בתקנות אלה, הוראות פרק ו׳2 לחוק והתקנות שהותקנו מכוחן יחולו על עקרת בית נכה, בשינויים המחוייבים.
תנאי לבדיקת אי כושר לתפקד
(א)
תנאי לבדיקת אי כושר לתפקד ולקביעת דרגת אי הכושר לתפקד הוא שנקבע לעקרת הבית אחוז נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
(ב)
אחוז הנכות הרפואית כאמור בתקנת משנה (א) ייקבע בהתאם להוראות החלות על קביעת אחוז נכות רפואית לפי סעיף 127כז לחוק.
הוראות מיוחדות לענין קביעת התאריך הקובע
על אף האמור בהגדרת ”התאריך הקובע“ –
(1)
לא ייקבע תאריך קובע הקודם ליום שבו נוצרה הנכות הרפואית האמורה בתקנה 3;
(2)
לא ייקבע תאריך קובע הקודם לתקופה של 12 החדשים שבתכוף לפני יום הגשת התביעה למוסד, ולא יובא בחשבון אי כושר לתפקד אלא בתקופה של 12 החדשים האמורים.
יסודות להתחשבות בקביעת אי־כושר לתפקד
לצורך קביעת דרגת אי כושר לתפקד של עקרת בית תובא בחשבון גם השפעת גילה של עקרת הבית על כושרה לתפקד.
תוספת תלויים
לעקרת בית נכה הזכאית לקיצבה לא תשולם תוספת תלויים לפי האמור בסעיף 127לז(ב)(1) לחוק.
ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח עקרת בית בביטוח נכות), התשל״ו–1976 – בטלות.
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר), התשמ״ד–1984, יחולו, בשינויים המחוייבים, על עקרת בית.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984).


ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי 1984)
  • אהרון אוזן
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.