תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר), התשמ״ד–1984


ק״ת תשמ״ד, 1384.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(א) לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 50), התשמ״ג–1983 (להלן – החוק המתקן), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


פרשנות
בתקנות אלה –
”תאריך התחילה“ – תאריך התחילה של החוק המתקן, ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984);
”ההוראות הקודמות“ – הוראות פרק ו׳2 לחוק, כנוסחו לפני תאריך התחילה;
”ההוראות החדשות“ – הוראות פרק ו׳2 לחוק, כנוסחו מתאריך התחילה.
דין התביעה שלא הוחלט בה עד לתאריך התחילה
הגיש אדם תביעה לגימלה לפי פרק ו׳2 לחוק לפני תאריך התחילה, ועד למועד זה לא נקבעה לו דרגת נכות לפי סעיף 127ל לחוק כנוסחו לפני תאריך התחילה (להלן – דרגת נכות), יחולו עליו הוראות תקנה 5, בשינויים המחוייבים.
דרגת נכות זמנית לתקופה שסיומה לפני תאריך התחילה
נקבעה לנכה דרגת נכות זמנית לתקופה שסיומה לפני תאריך התחילה, ועד לתאריך זה לא נקבעה דרגת נכות לתקופה שמתום הנכות הזמנית ואילך, יחולו על אותו נכה הוראות תקנה 5.
דרגת נכות זמנית לתקופה שסיומה לאחר תאריך התחילה
(א)
נקבעה לנכה, לפני תאריך התחילה, דרגת נכות זמנית לתקופה שסיומה לאחר תאריך התחילה, יחולו הוראות אלה:
(1)
הסתיימה תקופת הנכות הזמנית בין תאריך התחילה לבין יום ב׳ באב התשמ״ד (31 ביולי 1984) – יחולו על אותו נכה הוראות תקנה 5;
(2)
הסתיימה תקופת הנכות הזמנית ביום ג׳ באב התשמ״ד (1 באוגוסט 1984) ואילך – תיקבע הזכאות ממועד סיום תקופת הנכות הזמנית ואילך בהתאם להוראות החדשות.
(ב)
נקבעה לנכה, שתקופת נכותו הזמנית הסתיימה בהתאם לאמור בתקנה 3 או בהתאם לאמור בתקנת משנה (א)(1), דרגת נכות לתקופה זמנית נוספת, יחולו עם סיום תקופה זו הוראות תקנת משנה (א)(1) או (2), בהתאם למועד סיום תקופת הנכות הזמנית הנוספת.
החלת החוק המתקן בהדרגה
בכפוף לאמור בתקנה 4, נכה שקיבל גימלה לפי פרק ו׳2 לחוק בתכוף לפני תאריך התחילה, יחולו לגביו ההוראות החדשות מהמועד המפורט להלן, ועד למועד זה יחולו לגביו ההוראות הקודמות:
(1)
חל תאריך הולדתו ביום ז׳ בטבת התשט״ו (1 בינואר 1955) או לאחר מכן – מיום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985);
(2)
חל תאריך הולדתו בין יום כ״ח בטבת התש״ו (1 בינואר 1946) לבין יום ו׳ בטבת התשט״ו (31 בדצמבר 1954) – מיום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986);
(3)
חל תאריך הולדתו בין יום ו׳ בטבת התרצ״ו (1 בינואר 1936) לבין יום כ״ז בטבת התש״ו (31 בדצמבר 1945) – מיום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987);
(4)
חל תאריך הולדתו בין יום א׳ בטבת התר״צ (1 בינואר 1930) לבין יום ה׳ בטבת התרצ״ו (31 בדצמבר 1935) – מיום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988);
(5)
חל תאריך הולדתו ביום כ״ט בכסלו התר״צ (31 בדצמבר 1929) או לפני כן – מיום כ״ה באדר ב׳ התשמ״ט (1 באפריל 1989).
החלת החוק המתקן בבדיקה מחדש של דרגת אי־כושר להשתכר
על אף האמור בתקנה 5, הוראות סעיף 127לה לחוק, כפי שהוחלף בחוק המתקן, יחולו על כל נכה, ובבדיקה מחדש לענין הסעיף האמור יחולו ההוראות החדשות.
החלת החוק המתקן על נכה קודם
מי שבתכוף לפני תאריך התחילה קיבל גימלה כ”נכה קודם“ כמשמעותו בחוק לפני תאריך התחילה, יחולו עליו, מתאריך התחילה, הוראות סעיף 127לט לחוק כפי שתוקן בחוק המתקן, ושאר ההוראות החדשות יחולו עליו בהתאם לתקנה 5.
הוראות כלליות לגבי החלת החוק המתקן
נכה שהיה זכאי לגימלה לפי פרק ו׳2 לחוק בתכוף לפני תאריך התחילה –
(1)
לא ייקבע לו ”תאריך קובע“ חדש בהתאם להוראות החדשות;
(2)
כל עוד לא ניתנה החלטה בהתאם לסעיפים 127כז או 127כח לחוק, כנוסחם מתאריך התחילה, יראו, ממועד תחילת החוק לגביו, החלטה שניתנה בהתאם לסעיפים 127כז או 127ל לחוק, כנוסחם לפני תאריך התחילה, כאילו ניתנה לפי לסעיפים 127כז או 127כח לחוק, כנוסחם מתאריך התחילה, ובלבד שלא תישלל זכאותו לגימלה בשל הוראה זו בלבד.


א׳ בניסן התשמ״ד (3 באפריל 1984)
  • אהרון אוזן
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.