חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ״ח–1988


ק״ת תשמ״ח, 445; תשמ״ט, 147; תשנ״א, 1261; תשנ״ג, 886.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 147(א) ו־151 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״א, תשנ״ג]
בתקנות אלה –
”ארגז עזרה ראשונה“ – כל אחד מאלה: מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת;
”מגיש מאומן“ – אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה, בהתאם לסעיף 148 לפקודה;
”ממונה על הציוד“ – אדם שמונה על ידי המעסיק כאחראי על הימצאותם של פריטי עזרה ראשונה הנקובים בתוספת במקום עבודה בהתאם לתקנות אלה;
”מקום עבודה“ – מקום שהותו של עובד עקב עבודתו;
”מיתקן לטיפול עצמי“ – ארגז המורכב באופן קבוע במקום עבודה והמצוי בהישג ידם של מרב העובדים המכיל את הפריטים המיועדים לטיפול עצמי והמצוינים בחלק א׳ של התוספת;
”עזרה ראשונה“ – טיפול ראשוני בלבד שאפשר לתיתו במקום עבודה;
”ערכת החיאה“ – ערכה המכילה מסכת כיס ונתיב אויר;
”ערכת חילוץ ומילוט“ – ציוד שתכליתו מתן הגנה סבירה לאדם מפני אש, מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים;
”ערכה ניידת“ – ערכה לעזרה ראשונה מיועדת לצוותים ניידים ולכל העובד במקום פתוח, המכילה את הפריטים המצויינים בחלק ג׳ של התוספת;
”תיק עזרה ראשונה“ – ערכה להגשת עזרה ראשונה על ידי מגיש מאומן המכילה את הפריטים המצוינים בחלק ב׳ של התוספת.
חובת החזקת ארגז עזרה ראשונה
בכל מקום עבודה חייבים להימצא בכל עת ארגז עזרה ראשונה לרבות מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת שתכולתו תהיה בהתאם למספר העובדים כמצויין בתוספת.
ערכת החיאה
בכל מקום עבודה תימצא ערכת החיאה בהישג ידם של מרב העובדים, אחת לכל קבוצה של עד 25 עובדים.
ערכת חילוץ ומילוט [תיקון: תשנ״ג]
(א)
בכל מקום עבודה שבו מועסקים 50 עובדים או יותר תימצא ערכת חילוץ ומילוט בהישג ידם של רוב העובדים, ולפחות אחת לכל קבוצה של 50 עובדים או חלק מהם.
(ב)
במקום עבודה שמועסקים בו פחות מ־50 עובדים תימצא ערכת חילוץ ומילוט אחת לפחות, אם הסיכון בציוד או בתהליך העבודה מחייב זאת.
סימון
מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה, ערכה ניידת וערכת החייאה יסומנו באופן בולט במגן דוד אדום ובציון מטרתם.
חובות הממונה על הציוד
הממונה על הציוד יוודא –
(1)
שהפריטים הנקובים בטור א׳ בתוספת יימצאו זמינים ובכמויות הדרושות לפי מספר העובדים כמצויין בטור ב׳ לצידם בכל עת.
(2)
שמסכת כיס ונתיב אויר יימצאו בכל עת בערכת ההחייאה.
תנאים לשימוש בתיק עזרה ראשונה
לא ישתמש אדם בפריטים שבתיק עזרה ראשונה אלא אם כן הוא מגיש מאומן.
אמצעים
מפקח עבודה ראשי רשאי, לאחר שהתייעץ עם המחלקה לרפואה תעסוקתית של קופת חולים, להורות כי במקום העבודה יוחזקו אמצעים ופריטים נוספים למתן עזרה ראשונה או אמצעי החייאה נוספים אם הוברר לו כי עקב תנאי העבודה, תהליכי ייצור, חשיפות אפשריות, המרחק למרכז רפואי או קשיי פינוי יש בהם צורך.
ביטול
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה), התשל״ג–1972 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 1)

כמויות הפריטים לפי חלקים ומספר העובדים:
עד 150 עובדים – ארגז עזרה ראשונה אחד על חלקיו לפי הצורך.
לכל 150 עובדים נוספים או חלק מהם – ארגז אחד נוסף.
חלק א׳ – פריטים מיועדים למתקן לטיפול עצמי
טור א׳טור ב׳
מספר הפריטים כשמספר העובדים הוא –
מ־1 עד 19מ־20 עד 49מ־50 עד 99מ־100 עד 150מעל ל־150, לכל 25
נוספים או חלק מהם
1.פדים מליגנין סטרילי בגליל רצוף שמאפשר להפרידם בגודל 4×4 ס״מ25507510015
2.סרט מדבק מסוג אספלנית ברוחב 1.5 בגליל רצוף ובגודל מתאים למתקן – הכמות במטרים23571
3.תמיסת סביעור לחיטוי, באריזה מותאמת למתקן – הכמות בסמ״ק255010015025
4.טבליות להרגעת כאבים, באריזת תפזורת מותאמת למתקן1025456510
[תיקון: תשמ״ט]
חלק ב׳ – פריטים מיועדים לתיק עזרה ראשונה
טור א׳טור ב׳
מספר הפריטים כשמספר העובדים הוא –
מ־1 עד 19מ־20 עד 49מ־50 עד 99מ־100 עד 150לכל 150 נוספים
או חלק מהם
5.פדים מגזה סטרילית בגודל 7.5×7.5 ס״מ1015202525
6.גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס״מ ואורך 1 מ׳12344
7.סרטי אספלנית ברוחב 2 ס״מ1015202525
8.אגדים ברוחב 5 ו־7 ס״מ710152020
9.תחבושות שדה אישיות23455
10.משולשים (הצלע 90 ס״מ והבסיס 130 ס״מ)57101212
11.סיכות בטחון, גדלים שונים57101515
12.טבליות להרגעת כאבים1015202525
13.תמיסת סביעור לחיטוי, הכמות בסמ״ק255075100100
14.סרט גומי חוסם עורקים11111
15.זוג מספריים11111
[תיקון: תשמ״ט]
חלק ג׳ – פריטים מיועדים לערכה ניידת
טור א׳טור ב׳
מספר הפריטים –
לכל קבוצת שדה או יחידה ניידת
16.פדים גזה סטרילית בגודל 7.5×7.5 ס״מ10
17.גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס״מ ואורך 1 מ׳2
18.סרטים אספלנית ברוחב 2 ס״מ5
19.אגדים ברוחב 5 ו־7 ס״מ5
20.תחבושות שדה אישיות2
21.משולשים (הצלע 90 ס״מ והבסיס 130 ס״מ)3
22.סיכות בטחון בגדלים שונים5
23.טבליות להרגעת כאבים10
24.תמיסת סביעור לחיטוי, הכמות בסמ״ק50
25.זוג מספריים קטנים1


ב׳ בכסלו התשמ״ח (23 בנובמבר 1987)
  • משה קצב
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.