לדלג לתוכן

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), התשנ״ו–1995


ק״ת תשנ״ו, 196.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 107, 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970 (להלן – הפקודה), אני מתקינה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”בודק דוודים מוסמך“ – כהגדרתו בפקודה;
”מד לחץ“ – אבזר המיועד למדידת לחץ קיטור או אויר במיתקן לחץ;
”מיתקן לחץ“, ”דוד קיטור“, ”קולט קיטור“ ו”קולט אויר“ – כמשמעותם בפקודה;
”מראה מפלס מים“ – אבזר המאפשר בקרת ראייה של מפלס המים בדוד קיטור;
”צינור סיפון“ – צינור המחבר מד־לחץ למיתקן הלחץ;
”שטח מעבר“ – השטח שדרכו עובר קיטור או אויר בשסתום בטיחות, בעת פתיחתו בלחץ המיועד;
”שסתום בטיחות“ – אבזר המיועד לשחרור קיטור או אויר ממיתקן לחץ, כדי למנוע עליית הלחץ בו מעל המותר;
”מפקח העבודה הראשי“ ו”מפקח עבודה אזורי“ – כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954.

פרק ב׳: מד לחץ למיתקן לחץ

מבנה מד הלחץ
(א)
מד הלחץ יותאם במבנהו ובחומרים שמהם הוא עשוי, לעבודה בקיטור או באויר ויסומן באופן המאפשר לזהותו.
(ב)
דוד קיטור יצוייד במד לחץ שקוטרו לא יפחת מ־160 מילימטרים.
(ג)
בדוד קיטור, שמוסק על ידי גוף חימום חשמלי, בקולט קיטור וקולט אויר יכול שמד לחץ יהיה בקוטר פחות מ־160 מילימטרים.
מיקום מד הלחץ
(א)
בדוד קיטור יחובר מד הלחץ אל חלל הקיטור וייראה בנקל לעין המסיק כאמור בסעיף 102(א)(3) לפקודה.
(ב)
בקולט קיטור ובקולט אויר יחובר מד הלחץ אל החלק העליון של הקולט או בצינור הספקה שבין קולט קיטור והשסתום המצמצם כאמור בסעיף 109(ב) לפקודה, ויותקן כך שייראה בנקל לעין המפעיל.
תחום המדידה וסימון
תחום המדידה של מד הלחץ יהיה כזה, שנקודת לחץ העבודה המרבי תיראה בכמחצית תחום המדידה שלו; על לוח השנתות של מד הלחץ יסומן לחץ העבודה המותר בצבע בולט לעין.
התקנת מד הלחץ
חיבור מד הלחץ לדוד קיטור ולקולט קיטור יהיה באמצעות צינור סיפון שקוטרו הפנימי לא יפחת מ־15 מילימטרים; בדוד קיטור שמוסק על ידי גוף חימום חשמלי, הקוטר הפנימי של צינור הסיפון לא יפחת מ־10 מילימטרים.
אמצעי לחיבור מד לחץ לניסוי
במיתקן לחץ יותקן אמצעי המאפשר להצמיד מד לחץ לניסוי.

פרק ג׳: שסתום בטיחות במיתקן לחץ

מספר שסתומי הבטיחות
(א)
במיתקן לחץ יותקן שסתום בטיחות אחד לפחות;
(ב)
בדוד קיטור ששטח ההסקה שלו עולה על 60 מטרים רבועים יותקנו שני שסתומי בטיחות לפחות.
מבנה השסתום
שסתום בטיחות יותאם במבנהו ובחומרים שמהם הוא עשוי, ללחץ ולטמפרטורה המרביים במיתקן הלחץ ולסוג החומר שבמיתקן ויסומן בסימן זיהוי לענינים אלה.
שטח מעבר ולחץ פתיחה
שטח המעבר הכולל ולחץ הפתיחה של שסתום הבטיחות יהיו כאלה, שהקיטור או האויר ישוחררו ממיתקן לחץ בהפעלה מלאה, בכמות מספקת למניעת עליית הלחץ במיתקן ביתר מ־10% מעל המותר או פחות מזה בהתאם להוראות יצרן המיתקן.
התקנת השסתום ואבזר סגירה
(א)
שסתום בטיחות יותקן באופן בלתי אמצעי על המיתקן או בצינור הספקה שבין קולט קיטור והשסתום המצמצם כאמור בסעיף 109(ב) לפקודה, ללא אבזר סגירה בינו לבין המיתקן; מיקום השסתום יאפשר גישה נוחה ובטוחה אליו לצורך בדיקתו וכוונונו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר, באישור מפקח העבודה הראשי, להתקין אבזר סגירה בין מיתקן הלחץ ובין שסתום הבטיחות בתנאים אלה:
(1)
על המיתקן יותקנו לפחות 2 שסתומי בטיחות משולבים, ששטח המעבר שלהם, יהיה כאמור בתקנה 9;
(2)
ניתוק שסתום בטיחות אחד באמצעות אבזר הסגירה, יגרום לחיבור שסתום הבטיחות המשולב; שטח המעבר של האבזר והשסתומים לא יפחת, בכל השלבים האמורים, מהאמור בתקנה 9.
התקן לבקרה
לשסתום מדגם קפיצי יהיה התקן, המאפשר בקרה ידנית של פעולת השסתום מבלי לגרום לשינוי כוונון השסתום.
חותם עופרת
בדוד קיטור ייחתם שסתום הבטיחות בחותם עופרת, אשר יושם בידי יצרן השסתום או בידי בודק הדוודים המוסמך.
צינור
יציאת קיטור או אוויר משסתום הבטיחות תכוון כך שלא תהווה סכנה לבני אדם. בדוד קיטור יותקן לשסתום הבטיחות צינור פליטה אל מחוץ למבנה; קוטר הצינור לא יפחת מקוטר פתח היציאה של השסתום כדי להבטיח זרימה חופשית דרכו.

פרק ד׳: מראה מפלס מים בדוד קיטור

חיבור לדוד
מראה מפלס המים כאמור בסעיף 102(א)(4) לפקודה יחובר אל דוד הקיטור באמצעות צינורות שקוטרם הפנימי לא יפחת מ־20 מילימטרים, למעט בדוד קיטור, שמוסק על ידי גוף חימום חשמלי, שאליו יחובר באמצעות צינורות שקוטרם הפנימי לא יפחת מ־10 מילימטרים.
התקנה
מראה מפלס המים יותקן כך, שייראה בנקל לעין מסיק הדוד; מפלס המים המזערי המותר ייראה 30 מילימטרים לפחות מעל הקצה התחתון השקוף של המראה; מפלס המים התחתון יהיה מסומן בחץ או בסימן אחר בר־קיימא.
ברזים
במראה מפלס המים יותקנו שלושה ברזים; ברז המחובר לחלל הקיטור, ברז המחובר לחלל המים וברז ניקוז; ברז הניקוז יחובר למערכת הניקוז של דוד הקיטור, וניתן להפעילו ללא סיכון.

פרק ה׳: כללי

פטור
מפקח העבודה הראשי רשאי במקרים מיוחדים, לפטור מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם ראה כי בנסיבות הענין אינן ישימות.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
(ב)
הוראות תקנה 7(ב) יחולו רק על דוד קיטור שיוצר 6 חודשים אחרי יום התחילה או לאחר מכן.


כ״ב בחשון התשנ״ו (15 בנובמבר 1995)
  • אורה נמיר
    שרת העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.