חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ״ז–1967

תקנות בדבר דודי־קיטור, קולטי־קיטור וקולטי־אויר


ק״ת תשכ״ז, 2966.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31, 32, 33 ו־61 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, (להלן – הפקודה), וסעיפים 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מיתקן לחץ“ – דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר;
”בודק דוודים“ – בודק דוודים מוסמך כמשמעותו בסעיף 31(14) לפקודה.
הכנת דודי־קיטור לבדיקה
לקראת בדיקת דוד־קיטור בהתאם לסעיף 31 לפקודה יוכן דוד הקיטור מבפנים ומבחוץ לגישה חפשית של בודק הדוודים, יוכשר על כל חלקיו ואבזריו לבדיקה וינוקה באופן יסודי, ומבלי לגרוע מכלליות הוראה זו יעשו פעולות הכנה, הכשרה וניקוי אלה:
(1)
יפתחו את כל הדלתות והמכסים לפתחים שבדוד־הקיטור, לרבות כוות־איש, כוות־יד, כוות־רפש ופתחי־ראיה;
(2)
יוציאו את כל הגשרים והמוטות;
(3)
יפרקו וינקו באופן יסודי את כל השסתומים המחברים והשסתומים המספקים;
(4)
יקסקסו וינקו באופן יסודי את כל המעברים לגזי שריפה ואת כל יתר חלקי דוד־הקיטור;
(5)
יעשו כל פעולה בהתאם להוראת בודק הדוודים אשר לדעתו נחוצה כדי לאפשר לו לבדוק בדיקה יסודית את דוד־הקיטור על חלקיו ואבזריו; ובין היתר יסלקו מהמקום, לפי דרישת בודק הדוודים, את כיסויו של דוד־הקיטור, בין אם זה מעשה־לבנים ובין חומר אחר, ואת הצינורות ומוטות־החיזוק שבדוד הקיטור.
אמצעים והסדרים לעשיית הבדיקה
לקראת בדיקת דוד־קיטור בידי בודק־דוודים ובעת עשיית הבדיקה על ידו –
(1)
יעמידו לרשות בודק הדוודים את כל האמצעים, ההסדרים והעזרה ויפעילו את דוד־הקיטור – הכל כפי שידרוש בודק הדוודים לשם עשיית בדיקה יסודית על המבחנים השונים הכרוכים בה;
(2)
יספקו את כל הכלים, המכשירים והמכונות הדרושים לעשיית הבדיקה.
תסקיר על בדיקת דוד־קיטור, תנור־חימום או שולחן חימום
בודק דוודים יערוך את התסקיר על בדיקה שעשה על פי סעיף 31 לפקודה בטופס כמפורש להלן ויציין את הפרטים הנקובים בו:
(1)
תסקיר על בדיקה של דוד־קיטור, משחן וחוסך כשהם קרים – בטופס לפי התוספת הראשונה;
(2)
תסקיר על בדיקה של דוד־קיטור, משחן וחוסך כשהם נמצאים בלחץ קיטור רגיל – בטופס לפי התוספת השניה;
(3)
תסקיר על בדיקה של תנור־חימום או שולחן־חימום בעלי צינורות־קיטור – בטופס לפי התוספת השלישית.
תסקיר על בדיקת קולט־קיטור או קולט־אויר
בודק דוודים יערוך את התסקיר על בדיקה שעשה על פי סעיפים 32 או 33 לפקודה בטופס לפי התוספת הרביעית ויציין את כל הפרטים הנקובים בו.
המצאת תסקיר הבדיקה והעתק ממנו
תוך 21 יום מגמר בדיקה של מיתקן לחץ ימציא בודק הדוודים את התסקיר על הבדיקה שעשה בהתאם לסעיפים 31, 32 או 33 לפקודה לתופש המפעל או תופש המקום בו נמצא מיתקן הלחץ – והעתק ממנו למפקח העבודה האזורי.
ביטול
תקנות הבטיחות בעבודה (דודי־קיטור, מקבלי־קיטור ומקבלי אוויר), 1947 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ״ז–1967“.

תוספת ראשונה

(תקנה 4)

תסקיר על בדיקת דוד־קיטור כשהוא קר

(הטופס הושמט)

תוספת שניה

(תקנה 4)

תסקיר על בדיקת דוד־קיטור בלחץ קיטור

(הטופס הושמט)

תוספת שלישית

(תקנה 4)

תסקיר על בדיקת תנור־חימום או שולחן־חימום שהם בעלי צינורות קיטור

(הטופס הושמט)

תוספת רביעית

(תקנה 5)

תסקיר על בדיקת קולט קיטור או קולט אויר

(הטופס הושמט)


ט׳ בתמוז תשכ״ז (17 ביולי 1967)
  • יגאל אלון
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.