תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), התשנ״ו–1995


ק״ת תשנ״ו, 198; תשנ״ז, 383.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 107, 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970 (להלן – הפקודה), אני מתקינה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשנ״ז]
בתקנות אלה –
”בודק דוודים מוסמך“ – כמשמעותו בפקודה;
”בדיקה בלחץ הידרוסטטי“ – בדיקה בלחץ מים או נוזל בלתי מסוכן אחר, בטמפרטורה האופפת, המתבצעת בלחץ לפי קביעת היצרן או בהעדרה – קביעת בודק הדוודים המוסמך;
”דוד קיטור“, ”מיתקן לחץ“ ו”קולט קיטור“ – כהגדרתם בפקודה;
”קולט אויר“ – כהגדרתו בפקודה, למעט קולט אויר שמכיל בתוכו גם שמן;
”תסקיר“ – כמשמעותו בסעיף 119א לפקודה;
”מפקח העבודה הראשי“ ו”מפקח עבודה אזורי“ – כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954.

פרק ב׳: דוד קיטור

בדיקה בלחץ הידרוסטטי
דוד קיטור ייבדק בלחץ הידרוסטטי בידי בודק דוודים מוסמך במקרים אלה:
(1)
לפני התקנת הבידוד – אצל היצרן;
(2)
לאחר הצבתו במקומו הקבוע ולפני הפעלתו, בדוד קיטור ששטח הסקתו עולה על 30 מטרים רבועים;
(3)
אחרי ביצוע תיקונים מהותיים המחייבים ריתוך בחלקיו החשופים ללחץ, אחרי החלפה של צינורות הסקה או פיקוקם או אחרי החלפת צינור הלהבה, אחרי החלפה או שינוי של חיזוקים פנימיים, או תיקון אחר שבודק דוודים מוסמך קבע כי הוא מחייב בדיקה כאמור;
(4)
אם הוא חסר תיעוד על לחץ התכן או על בדיקות קודמות;
(5)
אחרי שינוי מקומו הקבוע והצבתו במקום החדש;
(6)
אחרי ניקוי כימי שלו;
(7)
אחרי כל הפסקה רצופה העולה על 24 חודשים בהפעלתו;
(8)
בתום 9 שנים משנת ייצורו, כל 6 שנים אחריהן, והחל בשנה ה־21 – כל 3 שנים;
(9)
לפי שיקול דעתו של בודק הדוודים המוסמך;
(10)
לפי קביעת מפקח עבודה אזורי.

פרק ג׳: קולט קיטור

בדיקה בלחץ הידרוסטטי [תיקון: תשנ״ז]
קולט קיטור ייבדק בלחץ הידרוסטטי בידי בודק דוודים מוסמך במקרים אלה:
(1)
בגמר ייצורו ולפני התקנת הבידוד בו;
(2)
אחרי ביצוע תיקונים, שכללו ריתוך בחלקיו החשופים ללחץ של קולט הקיטור או בכל תיקון אחר שקבע בודק הדוודים המוסמך כי הוא מחייב בדיקה כאמור;
(3)
אם הוא חסר תיעוד על לחץ התכן או על בדיקות קודמות;
(4)
כל 10 שנים משנת ייצורו והחל בשנה ה־21 – כל 6 שנים נוספות, למעט אם הוא קולט קיטור שהכפל של לחץ התכן (בר) בנפחו (ליטרים), פחות מ־200 ושלחץ התכן אינו עולה על 8 בר;
(5)
לפי שיקול דעתו של בודק הדוודים המוסמך;
(6)
לפי קביעת מפקח עבודה אזורי.
בדיקה חלופית
על אף האמור בתקנה 3(4), יכול שבמקום הבדיקה בלחץ הידרוסטטי, תבוצע בדיקה פנימית יסודית, המשולבת עם בדיקה לא הורסת, של עובי דופן הקולט; פרטי הבדיקה הלא־הורסת ותוצאותיה יפורטו בתסקיר.

פרק ד׳: קולט אויר

בדיקה בלחץ הידרוסטטי
קולט אויר ייבדק בלחץ הידרוסטטי בידי בודק דוודים מוסמך במקרים אלה:
(1)
בגמר ייצורו;
(2)
אחרי ביצוע תיקונים, הכוללים ריתוך במעטפת, בכיפות, בסעיפי הקולט, או כל תיקון אחר שקבע בודק הדוודים המוסמך כי הוא מחייב בדיקה כאמור;
(3)
אם הוא חסר תיעוד על לחץ התכן או על בדיקות קודמות;
(4)
כל 10 שנים משנת ייצורו והחל בשנה ה־21 – כל 6 שנים נוספות; הוראה זו לא תחול אם הוא קולט אויר שהכפל של לחץ התכן (בר) בנפחו (ליטרים) פחות מ־200 ושלחץ התכן אינו עולה על 8 בר, או אם הוא קולט אויר העשוי במשיכה כאמור בסעיף 115(ב) לפקודה, שייבדק כל 12 שנים משנת יצורו והחל בשנה ה־24 – כל 8 שנים נוספות;
(5)
לפי שיקול דעתו של בודק הדוודים המוסמך;
(6)
לפי קביעת מפקח עבודה אזורי.
בדיקה חלופית
על אף האמור בתקנה 5(4), יכול שבמקום הבדיקה התקופתית בלחץ הידרוסטטי תבוצע אחת מאלה:
(1)
בדיקה בלחץ פנאומטי של 1.1 מלחץ העבודה המותר של קולט האויר, שהכנסת מים או נוזל אחר בו אסורה, ותוך נקיטת אמצעי בטיחות כנדרש;
(2)
בדיקה פנימית יסודית משולבת עם בדיקה לא הורסת של עובי דופן הקולט; פרטי הבדיקה הלא־הורסת ותוצאותיה יפורטו בתסקיר.

פרק ה׳: כללי

פטור
מפקח העבודה הראשי רשאי במקרים מיוחדים, לפטור מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם ראה כי בנסיבות הענין אינן ישימות.
ביטול
בטלות –
(1)
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של דוד קיטור), התשמ״ז–1986;
(2)
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של קולט קיטור), התשמ״ו–1986;
(3)
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של קולט אויר), התשמ״ו–1986.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


כ״ב בחשון התשנ״ו (15 בנובמבר 1995)
  • אורה נמיר
    שרת העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.